แบบฝึกหัดแกรมมาร์พร้อมเฉลย

 ผมได้ไฟล์ pdf excecise + answer Grammar ตามหัวข้อข้างล่างนี้ จะทิ้งไปก็เสียดาย จึงนำมาฝากเผื่อบางท่านจะสนใจ

  1. gerund-and-infinitive
  2. conditionals
  3. PASSIVE_IT-IS-SAID
  4. past-forms-with-key
  5. Present-Tenses-Practice
  6. Reported-speech
  7. english-grammar-50-50-part-1
  8. English Grammar 50-50 part 2
  9. eBook: instant_grammar_lessons

instant grammar lessons 1899396403.pdf