20 คำถามที่ควรตอบให้ถูก

Understanding Basic Questions in English

♥ 20 คำถามที่ควรตอบให้ถูก♥
Understanding Basic Questions in English
 20 คำถามนี้ ส่วนใหญ่ไม่ยาก ตอบได้ทันที แต่อาจจะมีบางข้อที่เราไม่แน่ใจว่าตอบยังไงให้ถูก
 เมื่อคลิกตอบแล้ว โจทย์จะเฉลยพร้อมให้คำอธิบายสั้น ๆ
https://www.thoughtco.com/understanding-basic-questions-in-english-4061540