ศัพท์อังกฤษบอกบุคลิกภาพเชิงบวก

positive

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายลักษณะบุคลิกภาพเชิงบวก

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/positive.htm