5 วิธีที่จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทันที!

5writeskill

♥ 5 วิธีที่จะทำให้คุณเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นทันที!
1. ห้ามใช้ contractions
2. หลีกเลี่ยงการใช้ there is หรือ there are
3. หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า very, so, really, a lot
4. ใช้ Strong verbs
5. หลีกเลี่ยงการใช้ passive voice (ถ้าเป็นไปได้)
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/5Writingtips.htm