200 กริยาวลี (Phrasal Verbs) ในภาษาอังกฤษ

200 phrasal verbs Eng Thai.pdf

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/200_phrasal_verbs_Eng_Thai.pdf 

ที่มา www.facebook.com/mylearnville/

ค้นหาประโยคตัวอย่างที่ใช้ phrasal verbs →  คลิก