ฝึกเดา Adjective 58 คำ ที่มีความหมายว่า very ….

 McGraw-Hill Education Essential ESL Dictionary

วิธีฝึก:
1. อ่านความหมาย → ดูอักษรตัวแรก → เดา adjective ตัวนั้น
2. อ่านประโยคตัวอย่าง →เดา adjective ตัวนั้นอีกครั้ง → ไฮไลท์
ถ้าต้องการดูคำแปลไทย ก็ไฮไลท์คำศัพท์→ คลิก Definition

ที่มา: Essential ESL_Dictionary:9,000+_Words_for_Learners_of_English

1

Very bad, horrible - a

The movie was appalling, the worst I've seen in years.

2

Very pleasing to look at  - b

That's a beautiful picture!

3

Very strange - b

His bizarre clothing amuses everyone.

4

Very clear or sure - d

Give me a definite answer by tomorrow.

5

Very happy  - d

The girls were delighted to see each other again after such a long time.

6

Very unhappy - d

Old Mr. Williams has been very depressed since his dog died.

7

Very bad, wrong - d

His behavior was completely disgraceful.

8

Very beautiful or magical - e

What an enchanting evening we had at the theater!

9

Very pleasant - e

What an enjoyable day we had at the seaside!

10

Very big – e

Some dinosaurs were enormous: some were 72 feet long and 20 feet tall!

11

Very important, vital - e

It is essential that you read all the instructions before doing this exercise.

12

Very bad, harmful - e

In the movie, the witch has an evil influence over the king.

13

Very good – e

That was an excellent meal!

14

Very strange or unusual, special - e

We are having extraordinary weather this year.

15

Very weak, inadequate – f

That was a very feeble effort. Now, try again.

16

Very dirty - f

Our playing clothes were really filthy after the game.

17

Very dirty or unpleasant

Tim is always using foul language. I don't know where he's picked it up.

18

Very cold – f

Turn on the heating, Paul. It's freezing.

19

Very angry – f

My aunt Maggie was furious when they stole her new car.

20

Very large – g

Ford is a giant car company.

21

Very big - g

The Eiffel Tower is gigantic.

22

Very nice, very beautiful - g

The weather was gorgeous over the weekend.

23

Very important or large - g

Ian has got grand ideas for the future.

24

Very serious – g

He's had a grave illness but he's much better now

25

Very pleased, content - h

I'm happy to be here with you.

26

Very funny, making you laugh a lot – h

It was hilarious when the policeman walked into the lamp-post.

27

Very unpleasant - h

I had a horrible day yesterday; everything went wrong.

28

Very large - h

My neighbors have a huge dog, it's almost as big as me.

29

Very big - i

The house is surrounded by immense yards.

30

Very happy - j

That music is really joyful!

31

Very important or necessary - k

The key moment in the murder investigation was the discovery of the gun.

32

Very long, or too long

My teacher said that my composition was rather lengthy.

33

Very nice and easy to love – l

Hamish is one of the most lovable people I know.

34

Very important - m

The major cities in most developed countries are connected by highways.

35

Very big - m

There was a massive crowd outside the movie theater.

36

Very unhappy or sad - m

He was miserable when she didn't write to him.

37

Very serious, very deep - p

You have my profound sympathy.

38

Very unpleasant - r

The smell coming from the river is repellent.

39

Very unpleasant - r

That movie was revolting.

40

Very new, involving great change – r

The invention of the light bulb was a revolutionary development.

41

Very exciting - s

Have you heard the sensational news about the concert?

42

Very wrong – s

I think it's shameful the way some people treat animals.

43

Very wrong and upsetting - s

The murder was a shocking crime.

44

Very thin – s

I don't know how Joe can be so skinny considering he eats so much.

45

Very wet - s

Your  sweater is soaking; take it off and we'll dry it in front of the fire.

46

Very good, fine in appearance – s

I think that Velázquez painted some splendid pictures.

47

Very firm – s

My piano teacher is very strict and makes me practice every day for three hours!

48

Very beautiful or impressive - s

Your cousin is absolutely stunning. Does she have a boyfriend?

49

Very unusual and strange, not appearing to be real

The atmosphere in the deserted city was surrealistic.

50

Very small - t

What tiny shoes. They must be for a new baby

51

Very sad, relating to tragedy – t

There was a tragic accident on the canal this afternoon. Three people drowned.

52

Very fashionable - t

This is a trendy disco. It plays all the latest music.

53

Very happy about a great success - t

Robbie was triumphant when he won the art competition.

54

Very poor, without the advantages of other members of society - u

The people in this area of the city are underprivileged.

55

Very important - v

The detective discovered a vital piece of information that helped him to solve the crime.

56

Very strange- w

My friend Pat has some weird ideas.

57

Very good – w

It was wonderful to be back home again after our awful vacation.

58

Very tired - w

After the game they were so worn-out that they went straight to bed.