ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน และประโยคแนะนำตัว

job-l

【1】 รวมประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ ที่ใช้ตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน 
【2】คำถามสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ (พร้อมคำแปล)
         → https://lifestyle.campus-star.com 
         → https://bestkru.com 
【3】 ประโยคภาษาอังกฤษในการแนะนำตัวขั้นพื้นฐาน ในแบบทางการและไม่เป็นทางการ 

intro