ธรรมเทศนา ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ เคยแสดงในวันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน

♥   เชิญเลือกฟังเรื่องที่ท่านสนใจได้เลยครับ ♥
♦ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ธรรมะในฐานะเป็นสิ่งป้องกันความทุจริต


https://www.youtube.com/watch?v=roa7M4oVdtk 
♦ พ.ศ. ๒๕๓๓ - การประยุกต์อานาปานสติกับปฏิจจสมุปบาท

https://www.youtube.com/watch?v=9vR1Z9FCacQ 
♦ พ.ศ. ๒๕๓๔ - ความเนื่องกันเป็นสิ่งเดียวของพระรัตนตรัย ที่ท่านยังไม่รู้จัก

https://www.youtube.com/watch?v=I2AH3vV9Ub0