Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Master the Basics : English - ตำราแกรมมาร์ที่อ่านง่าย


master the basics english

       ♥ Master the Basics : English - ตำราแกรมมาร์ที่อ่านง่าย
       ตำราแกรมมาร์ดี ๆ มีเยอะ แต่ในฐานะผู้ใช้ ผมขอแยกเป็น 2 อย่าง คือ อย่างที่ 1 : ดีแต่อ่านยาก, อย่างที่ 2 : ดีและอ่านง่าย จัดรูปเล่มดี ตัวหนังสือไม่แน่นเกินไป แบ่งบรรทัด/วรรคตอน/ย่อหน้า ให้เห็นง่าย ๆ ชัด ๆ, มี 3 อย่างครบ คือ คำอธิบาย+แบบฝึกหัด+เฉลย และหนังสือ "Master the Basics : English" ที่ผมกำลังแนะนำก็อยู่ในอย่างที่ 2 นี่แหละครับ
       ♦ หนังสือเล่มนี้มี 356 หน้า, 24 บท, 207 แบบฝึกหัด
       ♣ ขอแนะนำให้ท่านทำ Pre-test จำนวน 104 ข้อก่อน (หน้า 15/356), และดูเฉลย (หน้า 23/356) และนำคะแนนที่ทำได้ไปดูการวิเคราะห์ (หน้า 26/356)
       ♣ หลังจากนี้ก็ดูสารบัญ และเลือกอ่านบทที่ทำ Pre-test ได้คะแนนน้อยก่อน ไม่ต้องอ่านไปตามลำดับ
       ♣ มี Review หรือ Post-test ให้ทำ เมื่อศึกษาจบแต่ละบท (หน้า 219/356) พร้อมเฉลย (หน้า 300/356)
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/master_the_basics_english.pdf 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com