คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการแปล

 http://www.consular.go.th/main/th/form/1615/page-1.html  

consul