หนังสือเตรียมสอบ SAT (เอสเอที) 3 เล่ม

 3 st

วิชาที่ใช้สอบ SAT / เอสเอที มีหลายวิชา และก็มีวิชาภาษาอังกฤษด้วย 

3 เล่มข้างล่างนี้ ทุกข้อมีเฉลยพร้อมคำอธิบาย