ฝากภาษาอังกฤษสำหรับแท็กซี่ 2 เล่ม

 taxi1

【1】 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/taxi-driver1.pdf 
【2】 http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/Tuk-Tuk-Taxi-Rider.pdf

taxi2