6 วิธีเชื่อม 2 ประโยคภาษาอังกฤษเป็นประโยคเดียว

221

ที่มาของบทความ
https://www.englishpractice.com/children/ways-joining-sentences-part/ 
https://www.englishpractice.com/children/ways-joining-sentences-part-ii/ 
https://www.englishpractice.com/children/ways-joining-sentences-part-iii/ 

เท่าที่ผมสังเกต การอธิบายแกรมมาร์มีอยู่ 2 แบบ
แบบที่ 1 – อธิบายอย่างละเอียดยืดยาว
แบบที่ 2 – อธิบายสั้น ๆ และแสดงประโยคตัวอย่าง โดยให้ผู้เรียนสังเกตลักษณะต่าง ๆ เอาเองจากประโยคตัวอย่างที่แสดง โดยผู้อธิบายจะไม่พูดมาก
บทความนี้ อธิบาย "วิธีเชื่อม 2 ประโยคภาษาอังกฤษเป็นประโยคเดียว" โดยใช้วิธีการ แบบที่ 2

6 วิธีเชื่อม  2 ประโยคภาษาอังกฤษเป็นประโยคเดียว

วิธีที่ 1 : เชื่อม 2 ประโยคเป็นประโยคเดียวโดยใช้ adjective บอกลักษณะ จากประโยคที่สอง

ตัวอย่าง 1

A tiger charged the shooter. It was extremely ferocious.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้

An extremely ferocious tiger charged the shooter.

ตัวอย่าง 2

The sun beat down on the laborers. It was painfully hot.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The painfully hot sun beat down on the laborers.

ตัวอย่าง3

The plane climbed quickly. The plane was powerful.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้

The powerful plane climbed quickly.

ตัวอย่าง 4

The soldiers beat the enemy. The soldiers were brave.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The brave soldiers beat the enemy.

ตัวอย่าง 5

Several dogs were heard barking at a distance. They were wild.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Several wild dogs were heard barking at a distance.

ตัวอย่าง 6

My friend has a little daughter. She is very cute.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้

My friend has a very cute little daughter.

วิธีที่ 2 : เชื่อม 2 ประโยคเป็นประโยคเดียวโดยใช้คำบุพบท และ which

ตัวอย่าง 1

We bought some grapes. We extracted the juice.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
We bought some grapes from which we extracted the juice.

ตัวอย่าง 2
He lent me some money. I bought a car.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
He lent me some money with which I bought a car.

ตัวอย่าง 3
He picked up a stone. He killed the spider.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
He picked up a stone with which he killed the spider.

ตัวอย่าง 4
There was a towbar on the car. We attached the trailer.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
There was a towbar on the car to which we attached the trailer.

ตัวอย่าง 5
She gifted me a golden necklace. I was very grateful.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
She gifted me a golden necklace for which I was very grateful.

ตัวอย่าง 6
The train was very comfortable. We travelled in it.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The train was comfortable in which we travelled.

หรืออย่างนี้

The train in which we travelled was comfortable.

วิธีที่ 3 : เชื่อม 2 ประโยคเป็นประโยคเดียวโดยใช้ who, which หรือ that

who – ใช้กับ คน

which – ใช้กับ สิ่งของ หรือ สัตว์

that – ใช้กับ คน หรือ สิ่งของ

ตัวอย่าง 1

John is an intelligent boy. He has won a scholarship.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
John, who is an intelligent boy, has won a scholarship.

หรืออย่างนี้

John, who has won a scholarship, is an intelligent boy.

ตัวอย่าง 2

The plane was grounded. It has engine trouble.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The plane, which had engine trouble, was grounded.

หรืออย่างนี้

The plane, which was grounded, had engine trouble.

ตัวอย่าง 3

My sister lives abroad. She is a journalist.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
My sister, who is a journalist, lives abroad.

หรืออย่างนี้

My sister, who lives abroad, is a journalist.

ตัวอย่าง 4

My father is a strict disciplinarian. He is a retired army man.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
My father, who is a retired army man, is a strict disciplinarian.

หรืออย่างนี้

My father, who is a strict disciplinarian, is a retired army man.

ตัวอย่าง 5

A girl answered the phone. She was very cordial.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The girl who answered the phone was very cordial.

หรืออย่างนี้

A girl, who was very cordial, answered the phone.

ตัวอย่าง 6

The man is dead. The police were looking for him.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The man, whom the police were looking for, is dead.

หรืออย่างนี้

The man that the police were looking for is dead.

หมายเหตุ :

สามารถใช้ ‘that’  แทน  ‘whom’ เมื่อหมายถึง คน และเมื่อเชื่อมด้วย that ก็ไม่ต้องใส่ ,

ตัวอย่าง 7

Alice won a prize. She sings very sweetly.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Alice, who sings very sweetly, won a prize.

หรืออย่างนี้

Alice, who won a prize, sings sweetly.

ตัวอย่าง 8

The beaver is a hard-working animal. It is a native of Canada.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The beaver, which is a native of Canada, is a hard-working animal.

หรืออย่างนี้

The beaver, which is a hard-working animal, is a native of Canada.

วิธีที่ 4 เชื่อม 2 ประโยคเป็นประโยคเดียว โดยใช้present participle

ตัวอย่าง 1

We found the door open. We went inside.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Finding the door open we went inside.

ตัวอย่าง 2

The thieves cut through the padlock. They opened the door.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Cutting through the padlock, the thieves opened the door.

ตัวอย่าง 3

She drove very fast. She arrived just in time.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Driving very fast she arrived just in time.

ตัวอย่าง 4

The lightning flashed very vividly. It struck the tall building.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Flashing very vividly the lightning struck the tall building.

ตัวอย่าง 5

He disguised himself as a cleaner. He entered the bank.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Disguising himself as a cleaner he entered the bank.

วิธีที่ 5: เชื่อม 2 ประโยคเป็นประโยคเดียว โดยใช้past participle

ตัวอย่าง 1

The car was damaged in the accident. It needed a new door.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Damaged in the accident, the car needed a new door.

ตัวอย่าง 2

He was deceived by his friends. He lost all hope.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Deceived by his friends, he lost all hope.

ตัวอย่าง 3

We were aroused by the dog. We knew someone was around.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Aroused by the dog, we knew someone was around.

ตัวอย่าง 4

I was impressed by his performance. I congratulated him.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Impressed by his performance, I congratulated him.

ตัวอย่าง 5

He was driven by hunger. He killed himself.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
Driven by hunger he killed himself.

วิธีที่ 6 : เชื่อม 2 ประโยคเป็นประโยคเดียว โดยใช้คำบุพบท และ whom หรือ whose

ตัวอย่าง 1

The boy is very friendly. We played with him.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The boy with whom we played is very friendly.

ตัวอย่าง 2

I played chess with a visitor. He was a good player.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The visitor with whom I played chess was a good player.

ตัวอย่าง 3

We sat beside a woman. She was very old.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The woman beside whom we sat was very old.

ตัวอย่าง 4

The boy is my friend. We swam in his pool.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
The boy, in whose pool we swam, is my friend.

ตัวอย่าง 5

I rode on John’s horse. John watched me closely.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
John, on whose horse I rode, watched me closely.

ตัวอย่าง 6

I sent a present to my aunt. She received it yesterday.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
My aunt, to whom I sent a present, received it yesterday.

ตัวอย่าง 7

She received a letter from a boy. She knew the boy at school.

เชื่อมแล้วได้อย่างนี้
She knew the boy at school from whom she received a letter.

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th