Verb + preposition (to, for, from, at, on) ที่เจอบ่อย ๆ

Verb + preposition ที่เจอบ่อย ๆ พวกนี้ อ่านให้คุ้นตาก็ดีเหมืนกันนะครับ (+เปล่งเสียงเพื่อช่วยจำ)
คลิกภาพ+ขยายขนาด เพื่ออ่านชัด ๆ

ToForFromAtOn