Vocabulary Building by Betty Kirkpatrick

       ขอแนะนำสั้น ๆ ว่า หนังสือ 4 เล่มนี้เป็น workbook ที่ดีมาก ๆ ในการพัฒนาทักษะการใช้คำศัพท์ลักษณะต่าง ๆ, เช่น การใช้คำศัพท์ที่ต่างกันในกลุ่ม synonym ให้ถูกต้อง, การใช้คำให้เหมาะสมกับเนื้อหา ชัดเจน กระชับ ไม่เยิ่นเย่อ ไม่ดัดจริต ฯลฯ แต่ละเล่มมี 25 บท, แบ่งเป็น 2 ชุด คือ เล่ม 1+2 และเล่ม 3+4, มี passage ให้อ่าน + คำอธิบาย, มี exercise ให้ทำ + เฉลยท้ายเล่ม ห้ามพลาดครับ

vocabularybuilding

 แถมอีก 5 เล่มครับ