Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก พร้อมประโยคตัวอย่าง

e4thaisab

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึก (ที่มาของคำศัพท์)

คลิกลิงก์เพื่อดูประโยคตัวอย่าง จาก Longman Dictionary และคลิกฟังเสียงอ่านประโยคตัวอย่าง

https://www.ldoceonline.com/dictionary/
1 acceptance https://www.ldoceonline.com/dictionary/acceptance
2 admiration https://www.ldoceonline.com/dictionary/admiration
3 adoration https://www.ldoceonline.com/dictionary/adoration
4 affection https://www.ldoceonline.com/dictionary/affection
5 afraid https://www.ldoceonline.com/dictionary/afraid
6 agitation https://www.ldoceonline.com/dictionary/agitation
7 agreeable https://www.ldoceonline.com/dictionary/agreeable
8 aggressive https://www.ldoceonline.com/dictionary/aggressive
9 aggravation https://www.ldoceonline.com/dictionary/aggravation
10 agony https://www.ldoceonline.com/dictionary/agony
11 alarm https://www.ldoceonline.com/dictionary/alarm
12 alienation https://www.ldoceonline.com/dictionary/alienation
13 amazement https://www.ldoceonline.com/dictionary/amazement
14 amusement https://www.ldoceonline.com/dictionary/amusement
15 anger https://www.ldoceonline.com/dictionary/anger
16 angry https://www.ldoceonline.com/dictionary/angry
17 anguish https://www.ldoceonline.com/dictionary/anguish
18 annoyance https://www.ldoceonline.com/dictionary/annoyance
19 anticipation https://www.ldoceonline.com/dictionary/anticipation
20 anxiety https://www.ldoceonline.com/dictionary/anxiety
21 apprehension https://www.ldoceonline.com/dictionary/apprehension
22 assertive https://www.ldoceonline.com/dictionary/assertive
23 assured https://www.ldoceonline.com/dictionary/assured
24 astonishment https://www.ldoceonline.com/dictionary/astonishment
25 attachment https://www.ldoceonline.com/dictionary/attachment
26 attraction https://www.ldoceonline.com/dictionary/attraction
27 awe https://www.ldoceonline.com/dictionary/awe
28 beleaguered https://www.ldoceonline.com/dictionary/beleaguered
29 bewitched https://www.ldoceonline.com/dictionary/bewitched
30 bitterness https://www.ldoceonline.com/dictionary/bitterness
31 bliss https://www.ldoceonline.com/dictionary/bliss
32 blue https://www.ldoceonline.com/dictionary/blue
33 boredom https://www.ldoceonline.com/dictionary/boredom
34 calculating https://www.ldoceonline.com/dictionary/calculating
35 calm https://www.ldoceonline.com/dictionary/calm
36 capricious https://www.ldoceonline.com/dictionary/capricious
37 caring https://www.ldoceonline.com/dictionary/caring
38 cautious https://www.ldoceonline.com/dictionary/cautious
39 charmed https://www.ldoceonline.com/dictionary/charmed
40 cheerful https://www.ldoceonline.com/dictionary/cheerful
41 closeness https://www.ldoceonline.com/dictionary/closeness
42 compassion https://www.ldoceonline.com/dictionary/compassion
43 complacent https://www.ldoceonline.com/dictionary/complacent
44 compliant https://www.ldoceonline.com/dictionary/compliant
45 composed https://www.ldoceonline.com/dictionary/composed
46 contempt https://www.ldoceonline.com/dictionary/contempt
47 conceited https://www.ldoceonline.com/dictionary/conceited
48 concerned https://www.ldoceonline.com/dictionary/concerned
49 content https://www.ldoceonline.com/dictionary/content
50 contentment https://www.ldoceonline.com/dictionary/contentment
51 crabby https://www.ldoceonline.com/dictionary/crabby
52 crazed https://www.ldoceonline.com/dictionary/crazed
53 crazy https://www.ldoceonline.com/dictionary/crazy
54 cross https://www.ldoceonline.com/dictionary/cross
55 cruel https://www.ldoceonline.com/dictionary/cruel
56 defeated https://www.ldoceonline.com/dictionary/defeated
57 defiance https://www.ldoceonline.com/dictionary/defiance
58 delighted https://www.ldoceonline.com/dictionary/delighted
59 dependence https://www.ldoceonline.com/dictionary/dependence
60 depressed https://www.ldoceonline.com/dictionary/depressed
61 desire https://www.ldoceonline.com/dictionary/desire
62 disappointment https://www.ldoceonline.com/dictionary/disappointment
63 disapproval https://www.ldoceonline.com/dictionary/disapproval
64 discontent https://www.ldoceonline.com/dictionary/discontent
65 disenchanted https://www.ldoceonline.com/dictionary/disenchanted
66 disgust https://www.ldoceonline.com/dictionary/disgust
67 disillusioned https://www.ldoceonline.com/dictionary/disillusioned
68 dislike https://www.ldoceonline.com/dictionary/dislike
69 dismay https://www.ldoceonline.com/dictionary/dismay
70 displeasure https://www.ldoceonline.com/dictionary/displeasure
71 dissatisfied https://www.ldoceonline.com/dictionary/dissatisfied
72 distraction https://www.ldoceonline.com/dictionary/distraction
73 distress https://www.ldoceonline.com/dictionary/distress
74 disturbed https://www.ldoceonline.com/dictionary/disturbed
75 dread https://www.ldoceonline.com/dictionary/dread
76 eager https://www.ldoceonline.com/dictionary/eager
77 earnest https://www.ldoceonline.com/dictionary/earnest
78 easy-going https://www.ldoceonline.com/dictionary/easy-going
79 ecstasy https://www.ldoceonline.com/dictionary/ecstasy
80 ecstatic https://www.ldoceonline.com/dictionary/ecstatic
81 elation https://www.ldoceonline.com/dictionary/elation
82 embarrassment https://www.ldoceonline.com/dictionary/embarrassment
83 emotion https://www.ldoceonline.com/dictionary/emotion
84 emotional https://www.ldoceonline.com/dictionary/emotional
85 enamored https://www.ldoceonline.com/dictionary/enamored
86 enchanted https://www.ldoceonline.com/dictionary/enchanted
87 enjoyment https://www.ldoceonline.com/dictionary/enjoyment
88 enraged https://www.ldoceonline.com/dictionary/enraged
89 enraptured https://www.ldoceonline.com/dictionary/enraptured
90 enthralled https://www.ldoceonline.com/dictionary/enthralled
91 enthusiasm https://www.ldoceonline.com/dictionary/enthusiasm
92 envious https://www.ldoceonline.com/dictionary/envious
93 envy https://www.ldoceonline.com/dictionary/envy
94 equanimity https://www.ldoceonline.com/dictionary/equanimity
95 euphoria https://www.ldoceonline.com/dictionary/euphoria
96 exasperation https://www.ldoceonline.com/dictionary/exasperation
97 excited https://www.ldoceonline.com/dictionary/excited
98 exhausted https://www.ldoceonline.com/dictionary/exhausted
99 extroverted https://www.ldoceonline.com/dictionary/extroverted
100 exuberant https://www.ldoceonline.com/dictionary/exuberant
101 fascinated https://www.ldoceonline.com/dictionary/fascinated
102 fatalistic https://www.ldoceonline.com/dictionary/fatalistic
103 fear https://www.ldoceonline.com/dictionary/fear
104 fearful https://www.ldoceonline.com/dictionary/fearful
105 ferocity https://www.ldoceonline.com/dictionary/ferocity
106 flummoxed https://www.ldoceonline.com/dictionary/flummoxed
107 flustered https://www.ldoceonline.com/dictionary/flustered
108 fondness https://www.ldoceonline.com/dictionary/fondness
109 fright https://www.ldoceonline.com/dictionary/fright
110 frightened https://www.ldoceonline.com/dictionary/frightened
111 frustration https://www.ldoceonline.com/dictionary/frustration
112 furious https://www.ldoceonline.com/dictionary/furious
113 fury https://www.ldoceonline.com/dictionary/fury
114 generous https://www.ldoceonline.com/dictionary/generous
115 glad https://www.ldoceonline.com/dictionary/glad
116 gloating https://www.ldoceonline.com/dictionary/gloating
117 gloomy https://www.ldoceonline.com/dictionary/gloomy
118 glum https://www.ldoceonline.com/dictionary/glum
119 greedy https://www.ldoceonline.com/dictionary/greedy
120 grief https://www.ldoceonline.com/dictionary/grief
121 grim https://www.ldoceonline.com/dictionary/grim
122 grouchy https://www.ldoceonline.com/dictionary/grouchy
123 grumpy https://www.ldoceonline.com/dictionary/grumpy
124 guilt https://www.ldoceonline.com/dictionary/guilt
125 happiness https://www.ldoceonline.com/dictionary/happiness
126 happy https://www.ldoceonline.com/dictionary/happy
127 harried https://www.ldoceonline.com/dictionary/harried
128 homesick https://www.ldoceonline.com/dictionary/homesick
129 hopeless https://www.ldoceonline.com/dictionary/hopeless
130 horror https://www.ldoceonline.com/dictionary/horror
131 hostility https://www.ldoceonline.com/dictionary/hostility
132 humiliation https://www.ldoceonline.com/dictionary/humiliation
133 hurt https://www.ldoceonline.com/dictionary/hurt
134 hysteria https://www.ldoceonline.com/dictionary/hysteria
135 infatuated https://www.ldoceonline.com/dictionary/infatuated
136 insecurity https://www.ldoceonline.com/dictionary/insecurity
137 insulted https://www.ldoceonline.com/dictionary/insulted
138 interested https://www.ldoceonline.com/dictionary/interested
139 introverted https://www.ldoceonline.com/dictionary/introverted
140 irritation https://www.ldoceonline.com/dictionary/irritation
141 isolation https://www.ldoceonline.com/dictionary/isolation
142 jaded https://www.ldoceonline.com/dictionary/jaded
143 jealous https://www.ldoceonline.com/dictionary/jealous
144 jittery https://www.ldoceonline.com/dictionary/jittery
145 jolliness https://www.ldoceonline.com/dictionary/jolliness
146 jolly https://www.ldoceonline.com/dictionary/jolly
147 joviality https://www.ldoceonline.com/dictionary/joviality
148 jubilation https://www.ldoceonline.com/dictionary/jubilation
149 joy https://www.ldoceonline.com/dictionary/joy
150 keen https://www.ldoceonline.com/dictionary/keen
151 kind https://www.ldoceonline.com/dictionary/kind
152 kindhearted https://www.ldoceonline.com/dictionary/kindhearted
153 kindly https://www.ldoceonline.com/dictionary/kindly
154 laid back https://www.ldoceonline.com/dictionary/laid back
155 lazy https://www.ldoceonline.com/dictionary/lazy
156 like https://www.ldoceonline.com/dictionary/like
157 liking https://www.ldoceonline.com/dictionary/liking
158 loathing https://www.ldoceonline.com/dictionary/loathing
159 lonely https://www.ldoceonline.com/dictionary/lonely
160 longing https://www.ldoceonline.com/dictionary/longing
161 loneliness https://www.ldoceonline.com/dictionary/loneliness
162 love https://www.ldoceonline.com/dictionary/love
163 lulled https://www.ldoceonline.com/dictionary/lulled
164 lust https://www.ldoceonline.com/dictionary/lust
165 mad https://www.ldoceonline.com/dictionary/mad
166 merry https://www.ldoceonline.com/dictionary/merry
167 misery https://www.ldoceonline.com/dictionary/misery
168 modesty https://www.ldoceonline.com/dictionary/modesty
169 mortification https://www.ldoceonline.com/dictionary/mortification
170 naughty https://www.ldoceonline.com/dictionary/naughty
171 neediness https://www.ldoceonline.com/dictionary/neediness
172 neglected https://www.ldoceonline.com/dictionary/neglected
173 nervous https://www.ldoceonline.com/dictionary/nervous
174 nirvana https://www.ldoceonline.com/dictionary/nirvana
175 open https://www.ldoceonline.com/dictionary/open
176 optimism https://www.ldoceonline.com/dictionary/optimism
177 ornery https://www.ldoceonline.com/dictionary/ornery
178 outgoing https://www.ldoceonline.com/dictionary/outgoing
179 outrage https://www.ldoceonline.com/dictionary/outrage
180 panic https://www.ldoceonline.com/dictionary/panic
181 passion https://www.ldoceonline.com/dictionary/passion
182 passive https://www.ldoceonline.com/dictionary/passive
183 peaceful https://www.ldoceonline.com/dictionary/peaceful
184 pensive https://www.ldoceonline.com/dictionary/pensive
185 pessimism https://www.ldoceonline.com/dictionary/pessimism
186 pity https://www.ldoceonline.com/dictionary/pity
187 placid https://www.ldoceonline.com/dictionary/placid
188 pleased https://www.ldoceonline.com/dictionary/pleased
189 pride https://www.ldoceonline.com/dictionary/pride
190 proud https://www.ldoceonline.com/dictionary/proud
191 pushy https://www.ldoceonline.com/dictionary/pushy
192 quarrelsome https://www.ldoceonline.com/dictionary/quarrelsome
193 queasy https://www.ldoceonline.com/dictionary/queasy
194 querulous https://www.ldoceonline.com/dictionary/querulous
195 quick-witted https://www.ldoceonline.com/dictionary/quick-witted
196 quiet https://www.ldoceonline.com/dictionary/quiet
197 quirky https://www.ldoceonline.com/dictionary/quirky
198 rage https://www.ldoceonline.com/dictionary/rage
199 rapture https://www.ldoceonline.com/dictionary/rapture
200 rejection https://www.ldoceonline.com/dictionary/rejection
201 relief https://www.ldoceonline.com/dictionary/relief
202 relieved https://www.ldoceonline.com/dictionary/relieved
203 remorse https://www.ldoceonline.com/dictionary/remorse
204 repentance https://www.ldoceonline.com/dictionary/repentance
205 resentment https://www.ldoceonline.com/dictionary/resentment
206 resigned https://www.ldoceonline.com/dictionary/resigned
207 revulsion https://www.ldoceonline.com/dictionary/revulsion
208 roused https://www.ldoceonline.com/dictionary/roused
209 sad https://www.ldoceonline.com/dictionary/sad
210 sadness https://www.ldoceonline.com/dictionary/sadness
211 sarcastic https://www.ldoceonline.com/dictionary/sarcastic
212 sardonic https://www.ldoceonline.com/dictionary/sardonic
213 satisfaction https://www.ldoceonline.com/dictionary/satisfaction
214 scared https://www.ldoceonline.com/dictionary/scared
215 scorn https://www.ldoceonline.com/dictionary/scorn
216 self-assured https://www.ldoceonline.com/dictionary/self-assured
217 self-congratulatory https://www.ldoceonline.com/dictionary/self-congratulatory
218 self-satisfied https://www.ldoceonline.com/dictionary/self-satisfied
219 sentimentality https://www.ldoceonline.com/dictionary/sentimentality
220 serenity https://www.ldoceonline.com/dictionary/serenity
221 shame https://www.ldoceonline.com/dictionary/shame
222 shock https://www.ldoceonline.com/dictionary/shock
223 smug https://www.ldoceonline.com/dictionary/smug
224 sorrow https://www.ldoceonline.com/dictionary/sorrow
225 sorry https://www.ldoceonline.com/dictionary/sorry
226 spellbound https://www.ldoceonline.com/dictionary/spellbound
227 spite https://www.ldoceonline.com/dictionary/spite
228 stingy https://www.ldoceonline.com/dictionary/stingy
229 stoical https://www.ldoceonline.com/dictionary/stoical
230 stressed https://www.ldoceonline.com/dictionary/stressed
231 subdued https://www.ldoceonline.com/dictionary/subdued
232 submission https://www.ldoceonline.com/dictionary/submission
233 suffering https://www.ldoceonline.com/dictionary/suffering
234 surprise https://www.ldoceonline.com/dictionary/surprise
235 sympathy https://www.ldoceonline.com/dictionary/sympathy
236 tenderness https://www.ldoceonline.com/dictionary/tenderness
237 tense https://www.ldoceonline.com/dictionary/tense
238 terror https://www.ldoceonline.com/dictionary/terror
239 threatening https://www.ldoceonline.com/dictionary/threatening
240 thrill https://www.ldoceonline.com/dictionary/thrill
241 timidity https://www.ldoceonline.com/dictionary/timidity
242 torment https://www.ldoceonline.com/dictionary/torment
243 tranquil https://www.ldoceonline.com/dictionary/tranquil
244 triumphant https://www.ldoceonline.com/dictionary/triumphant
245 trust https://www.ldoceonline.com/dictionary/trust
246 uncomfortable https://www.ldoceonline.com/dictionary/uncomfortable
247 unhappiness https://www.ldoceonline.com/dictionary/unhappiness
248 unhappy https://www.ldoceonline.com/dictionary/unhappy
249 upset https://www.ldoceonline.com/dictionary/upset
250 vain https://www.ldoceonline.com/dictionary/vain
251 vanity https://www.ldoceonline.com/dictionary/vanity
252 venal https://www.ldoceonline.com/dictionary/venal
253 vengeful https://www.ldoceonline.com/dictionary/vengeful
254 vexed https://www.ldoceonline.com/dictionary/vexed
255 vigilance https://www.ldoceonline.com/dictionary/vigilance
256 vivacious https://www.ldoceonline.com/dictionary/vivacious
257 wary https://www.ldoceonline.com/dictionary/wary
258 watchfulness https://www.ldoceonline.com/dictionary/watchfulness
259 weariness https://www.ldoceonline.com/dictionary/weariness
260 weary https://www.ldoceonline.com/dictionary/weary
261 woe https://www.ldoceonline.com/dictionary/woe
262 wonder https://www.ldoceonline.com/dictionary/wonder
263 worried https://www.ldoceonline.com/dictionary/worried
264 wrathful https://www.ldoceonline.com/dictionary/wrathful
265 zeal https://www.ldoceonline.com/dictionary/zeal
266 zest https://www.ldoceonline.com/dictionary/zest

===

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com