Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Vocabulary Building Workbook

vocab bb

หนังสือชุดนี้มี 4 เล่ม คือ Workbook 1 - 4


 Workbook 1 - 2

เป็นชุด exercise ที่มีประโยชน์มากในการพัฒนาคำศัพท์และนำศัพท์ไปใช้ในการเขียน แต่ละเล่มมี 25 บท, แต่ละบทจะนำ adjective หรือ verb คำใดคำหนึ่งที่พบบ่อย ๆ มาเขียนเป็น passage/story โดยมีความหมายต่างกันมากถึง 10 ความหมาย ผู้เรียนจะได้สังเกตการใช้คำเดียวกันแต่ความหมายต่างกัน โดยดูจาก Context ยาว ๆ (ไม่ใช่ดูแค่ประโยคตัวอย่างเพียงประโยคเดียว) หลังจากนี้จะมี Workbook ให้ฝึกทบทวนพร้อมดูเฉลยท้ายเล่ม


 Workbook 3 -4

แต่ละเล่มมี 25 บท, มีคำให้ศึกษาและ exercise ให้ฝึก ในลักษณะดังต่อไปนี้

(1) euphemism - การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวลลดความรุนแรงลง

(2) คำที่เหมาะจะใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการเท่านั้น

(3)คำยากที่ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการ และบางครั้งควรเปลี่ยนใช้คำที่ง่ายกว่า เพื่อความชัดเจน

(4) cliché – สำนวนที่ใช้บ่อย ซ้ำ ๆ ซาก ๆ จนน่าเบื่อ หรือจนแทบไม่มีความหมาย

(5) อื่น ๆ

Workbook ทั้ง 4 เล่มนี้  เป็นชุดฝึกคำศัพท์/วลี ที่ดีมากครับ

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com