Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา คำศัพท์ ความหมายตรงกันข้าม 578 คู่

       1000-Opposite-Words-in-English

        คำศัพท์ ความหมายตรงกันข้าม 578 คู่ข้างล่างนี้ [ ที่มา ]แทบทุกคำเป็นคำพื้น ๆ ที่พบบ่อย ๆ และใช้พูด ใช้เขียนบ่อย ๆ แต่การที่เราเห็นมันเทียบกันอย่างนี้ จะช่วยกระตุ้นความคิดของเรา เพราะว่า
[1] โดยตัวมันเอง ศัพท์คำหนึ่ง ๆ อาจจะมีหลายความหมาย และเราต้องนึกถึงความหมายที่ตรงกันข้าม เช่น
 light สว่าง dark มืด
 light เบาheavy หนัก
 little เล็กbig ใหญ่
 little น้อยmuch มาก
[2] คำที่เขานำความหมายมาเทียบกันนี้ ต้องเป็นคำประเภทเดียวกัน เช่น
 close ปิด – open เปิด ... เป็น verb เหมือนกัน
 closed ปิดอยู่/ปิดทำการ/ปิดไม่ให้ผ่าน – open เปิดอยู่/เปิดไว้ ... เป็น adjective เหมือนกัน
 cold เย็น – hot ร้อน ... เป็น adjective เหมือนกัน
 cold ความหนาว/เย็น – heat ความร้อน ... เป็น noun เหมือนกัน
 like ชอบ – hate เกลียด .... เป็น verb เหมือนกัน

 courageous กล้าหาญ – cowardly ขี้ขลาด  ... เป็น adjective เหมือนกัน [ คำนี้ cowardly ลงท้ายด้วย ly แต่ไม่ได้เป็น adverb ]
[3] และบางคู่ อาจจะมีอะไรลึกไปถึงการใช้ด้วย เช่น
asleep (หลับอยู่) – awake ตื่นอยู่
adjective ทั้ง 2 คำนี้ จะไม่วางไว้หน้า noun เช่น
I was still awake when he came to bed.
Kelly was asleep on the sofa.
      ลองศึกษาดูนะครับ ทั้งด้านความหมายและอื่น ๆ ของคำศัพท์ความหมายตรงกันข้าม ที่เขานำมาเทียบกันนี้

 e4thaisab

1 about – exactly
2 above – below
3 absence – presence
4 abundance – lack
5 accept – refuse
6 accidental – intentional
7 active – lazy
8 add – subtract
9 admit – deny
10 adult – child
11 advanced – elementary
12 affirmative – negative
13 afraid – brave
14 after – before
15 against – for
16 alike – different
17 alive – dead
18 all – none
19 allow – forbid
20 already – not yet
21 always – never
22 ancient – modern
23 ancestor – descendant
24 agree – refuse
25 amateur – professional
26 amuse – bore
27 ancestor – descendant
28 angel – devil
29 animal – human
30 annoy – satisfy
31 answer – ask
32 answer – question
33 antonym – synonym
34 apart – together
35 approximately – exactly
36 argue – agree
37 arrest – free
38 arrival – departure
39 arrive – depart
40 artificial – natural
41 ascent – descent
42 ask – answer
43 asleep – awake
44 attack – defend
45 attack – defence
46 attic – cellar
47 autumn – spring
48 awake – asleep
49 awful – nice
50 back – in front of
51 background – foreground
52 backward – forward
53 bad – good
54 bad luck – fortune
55 beauty – ugliness
56 before – after
57 begin – end
58 beginning – end
59 behind – in front of
60 below – above
61 best – worst
62 better – worse
63 beautiful – ugly
64 big – small
65 birth – death
66 bitter – sweet
67 black – white
68 blunt – sharp
69 body – soul
70 bore – amuse
71 boring – exciting
72 borrow – lend
73 bottom – top
74 boy – girl
75 brave – cowardly
76 break – fix
77 broad – narrow
78 brother – sister
79 build – destroy
80 busy – lazy
81 buy – sell
82 calm – excited
83 careful – careless
84 careless – careful
85 catch – miss
86 ceiling – floor
87 cellar – attic
88 centre – outskirts
89 certainly – probably
90 changeable – constant
91 cheap – expensive
92 child – adult
93 children – parents
94 clean – dirty
95 clear – cloudy
96 clever – stupid
97 close – open
98 closed – open
99 cloudy – clear
100 cold – hot
101 cold – heat
102 come – go
103 comedy – drama
104 complicated – simple
105 compliment – insult
106 compulsory – voluntary
107 connect – separate
108 consonant – vowel
109 constant – changeable
110 construction – destruction
111 continue – interrupt
112 cool – warm
113 correct – wrong
114 courage – fear
115 courageous – cowardly
116 cowardly – brave
117 create – destroy
118 cruel – human
119 cry – whisper
120 cry – laugh
121 damage – repair
122 danger – security
123 dangerous – safe
124 dark – light
125 daughter – son
126 dawn – dusk
127 day – night
128 dead – alive
129 death – birth
130 deep – shallow
131 defeat – victory
132 defence – attack
133 defend – attack
134 delicious – awful
135 deny – admit
136 depart – arrive
137 departure – arrival
138 descendant – ancestor
139 descent – ascent
140 desperate – hopeful
141 destroy – build
142 destruction – construction
143 devil – angel
144 dictatorship – republic
145 die – live
146 different – alike
147 difficult – easy
148 dirty – clean
149 disease – health
150 distant – near
151 divide – unite
152 division – unity
153 divorce – marry
154 divorce – marriage
155 divorced – married
156 domestic – foreign
157 down – up
158 downstairs – upstairs
159 drama – comedy
160 dry – humid
161 dull – interesting
162 dusk – dawn
163 early – late
164 east – west
165 easy – difficult
166 elementary – advanced
167 emigrate – immigrate
168 emigration – immigration
169 empty – full
170 end – begin
171 end – beginning
172 ending – beginning
173 enemy – friend
174 enjoy – hate
175 enter – leave
176 entrance – exit
177 equal – different
178 even – odd
179 evening – morning
180 everybody – nobody
181 everything – nothing
182 exactly – approximately
183 excited – calm
184 exciting – boring
185 exclude – include
186 exit – entrance
187 expensive – cheap
188 export – import
189 exposure – shelter
190 extreme – moderate
191 fail – succeed
192 failure – success
193 false – true
194 far – near
195 fast – slow
196 fat – slim
197 fear – courage
198 female – male
199 few – many
200 final – first
201 find – lose
202 finish – begin
203 finish – start
204 first – final
205 fix – break
206 flat – hilly
207 floor – ceiling
208 follow – lead
209 forbid – allow
210 for – against
211 foreground – background
212 foreign – domestic
213 foreigner – native
214 forget – remember
215 form – destroy
216 fortune – bad luck
217 forward – backward
218 free – arrest
219 freeze – melt
220 frequently – occasionally
221 fresh – old/stale
222 friend – enemy
223 front – rear
224 in front of – back
225 full – empty
226 funny – serious
227 future – past
228 general – particular
229 generous – mean
230 gentle – violent
231 gentleman – lady
232 giant – tiny
233 girl – boy
234 give – take
235 go – come
236 good – bad
237 grown-up – child
238 guest – host
239 guilty – innocent
240 happiness – sadness
241 happy – sad
242 handsome – ugly
243 hard – easy
244 harvest – plant
245 hate – enjoy
246 health – disease
247 healthy – ill
248 heat – cold
249 heaven – hell
250 heavy – light
251 hell – heaven
252 here – there
253 high – deep
254 high – low
255 hilly – flat
256 hit – miss
257 hopeful – desperate
258 hopeless – hopeful
259 horizontal – vertical
260 host – guest
261 hot – cold
262 huge – tiny
263 human – animal
264 humane – cruel
265 humid – dry
266 hungry – thirsty
267 husband – wife
268 in front of – back
269 ignore – notice
270 ill – healty
271 immigrate – emigrate
272 immigration – emigration
273 import – export
274 in – out
275 include – exclude
276 increase – reduce
277 innocent – guilty
278 inside – outside
279 insult – compliment
280 intelligent – silly
281 intentional – accidental
282 be interested in – bore
283 interesting – boring
284 interrupt – continue
285 junior – senior
286 kind – cruel
287 lack – abundance
288 lady – gentleman
289 land – take off
290 land – water
291 large – small
292 last – first
293 late – early
294 laugh – cry
295 lazy – active
296 lead – follow
297 learn – teach
298 leave – arrive
299 left – right
300 lend – borrow
301 less – more
302 let – forbid
303 lie – stand
304 life – death
305 light – dark
306 light – heavy
307 like – hate
308 liquid – solid
309 little – big
310 little – much
311 live – die
312 long – short
313 lose – win
314 loser – winner
315 loud – quiet
316 love – hate
317 lovely – terrible
318 low – high
319 lower – raise
320 bad luck – good luck
321 good luck – bad luck
322 major – minor
323 male – female
324 man – woman
325 many – few
326 marriage – divorce
327 married – divorced
328 marry – divorce
329 master – servant
330 maximum – minimum
331 mean – generous
332 melt – freeze
333 men – women
334 mend – break
335 mess – order
336 midnight – noon
337 minimum – maximum
338 minor – major
339 miss – hit
340 miss – catch
341 moderate – extreme
342 modern – ancient
343 monarchy – republic
344 moon – sun
345 more – less
346 morning – evening
347 mountain – valley
348 much – little
349 narrow – broad
350 nasty – nice
351 native – foreigner
352 natural – artificial
353 near – distant
354 negative – affirmative
355 nephew – niece
356 never – always
357 new – ancient
358 nice – awful
359 niece – nephew
360 night – day
361 no – yes
362 nobody – everybody
363 noisy – quiet
364 noon – midnight
365 none of – al lof
366 normal – strange
367 north – south
368 not yet – already
369 nothing – everything
370 notice – ignore
371 now – then
372 occasionally – frequently
373 occupied – vacant
374 odd – even
375 off – on
376 often – seldom
377 old – modern
378 on – off
379 open – closed
380 open – closed
381 opponent – supporter
382 order – mess
383 ordinary – special
384 other – same
385 out – in
386 outside – inside
387 outskirts – centre
388 over – under
389 parents – children
390 part – whole
391 partial – total
392 particular – general
393 pass – fail
394 past – future
395 peace – war
396 permit – forbid
397 plant – harvest
398 plenty – lack
399 pleasant – awful
400 polite – rude
401 poor – rich
402 poverty – wealth
403 powerful – weak
404 presence – absence
405 present – past
406 pretty – ugly
407 private – public
408 probably – certainly
409 professional – amateur
410 protect – attack
411 protection – attack
412 public – private
413 pull – push
414 pupil – teacher
415 push – pull
416 question – answer
417 quick – slow
418 quiet – loud
419 raise – lower
420 rainy – sunny
421 rear – front
422 receive – send
423 reduce – increase
424 refuse – agree
425 regret – satisfaction
426 remember – forget
427 repair – damage
428 reply – ask
429 reply – question
430 republic – dictatorship
431 rest – work
432 rich – poor
433 right – left
434 right – wrong
435 rise – sink
436 rough – gentle
437 rough – smooth
438 rude – polite
439 rural – urban
440 sad – happy
441 sadness – happiness
442 safe – dangerous
443 safety – danger
444 salt – sugar
445 same – different
446 satisfaction – regret
447 satisfy – annoy
448 save – spend
449 scream – whisper
450 security – danger
451 seldom – often
452 sell – buy
453 send – receive
454 senior – junior
455 separate – connect
456 serious – funny
457 servant – master
458 set free – arrest
459 shallow – deep
460 sharp – blunt
461 shelter – exposure
462 short – long
463 shout – whisper
464 shut – open
465 sick – healthy
466 silent – noisy
467 silly – intelligent
468 simple – complicated
469 sink – rise
470 single – married
471 sister – brother
472 sit – stand
473 slim – fat
474 slow – fast
475 small – big
476 smooth – rough
477 soft – hard
478 solid – liquid
479 some – many
480 sometimes – often
481 son – daughter
482 soul – body
483 sour – sweet
484 south – north
485 special – general
486 spring – autumn
487 stand – sit
488 start – stop
489 start – finish
490 stop – start
491 stand – lie
492 strange – normal
493 stranger – native
494 strict – gentle
495 strong – weak
496 student – teacher
497 stupid – clever
498 suburb – centre
499 succeed – fail
500 success – failure
501 subtract – add
502 sugar – salt
503 summer – winter
504 sun – moon
505 sunny – cloudy
506 supporter – opponent
507 suspect – trust
508 sweet – bitter
509 synonym – antonym
510 take – give
511 take off – land
512 tall – small
513 teach – learn
514 teacher – pupil
515 then – now
516 terrible – lovely
517 there – here
518 thick – thin
519 thin – thick
520 thirsty – hungry
521 throw – catch
522 tight – loose
523 tiny – giant
524 together – apart
525 tomorrow – yesterday
526 top – bottom
527 total – partial
528 town – village
529 tragedy – comedy
530 true – false
531 trust – suspect
532 ugliness – beauty
533 ugly – beautiful
534 under – over
535 unite – divide
536 unity – division
537 up – down
538 upstairs – downstairs
539 urban – rural
540 useful – useless
541 useless – useful
542 vacant – occupied
543 valley – mountain
544 vertical – horizontal
545 victory – defeat
546 village – town
547 violent – gentle
548 visitor – host
549 voluntary – compulsory
550 vowel – consonant
551 war – peace
552 warm – cool
553 waste – save
554 water – land
555 weak – powerful
556 wealth – poverty
557 wealthy – poor
558 wedding – divorce
559 well- ill
560 west – east
561 wet – dry
562 whisper – scream
563 white – black
564 whole – part
565 wide – narrow
566 wife – husband
567 win – lose
568 winner – loser
569 winter – summer
570 work – rest
571 woman – man
572 women – men
573 worse – better
574 worst – best
575 wrong – correct
576 yes – – no
577 yesterday – tomorrow
578 young – old

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com