♥ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบครับ

                                                                        ⇣ ⇣ ⇣ ⇣ ⇣

CT Scan