ขอลางาน 4-5 วัน

severalP

สวัสดีครับ

ผมขอลางาน 4-5 วันครับ

ไปราชการต่างจังหวัด

จะกลับวันเสาร์ที่ 17 สค.

พิพัฒน์