สนทนาโต้ตอบ: ถาม+ตอบ | เรียนภาษาอังกฤษ กับ อ.พิบูลย์ แจ้งสว่าง

https://www.youtube.com/watch?v=MlphEQ7sNmo