กริยา 3 ช่องที่ใช้บ่อย

3chong

https://www.educatepark.com/เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง/กริยา-3-ช่อง/ 
http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/verb3chong.pdf