อาการล่าสุดของโรคมะเร็งกระดูกในระบบเลือดของผม (22 มกราคม 2562)

 pipat 22 Jan

 

https://www.facebook.com/En4Th/videos/382206742543334/