ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ)

ประเทศชาติ เปรียบร่มโพธิ์ร่มไทร (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ)

 sangwarn