ศัพท์คำพ้อง ชุดที่ 16 - คำที่ 1501 ถึง 1600

ฟังเสียงอ่านศัพท์คำพ้อง โดยคลิกขวา และคลิกซ้าย Open link in new tab- ->  คลิก

เสียงอ่าน: มาสิริ อนะมา

บันทึกเสียง: รุ่งโรจน์ รัตนลีลา

วิธีใช้: อ่านออกเสียงตามไปทีละคำ ๆ

R Page 00

R Page 44

R Page 45

R Page 46