ศัพท์คำพ้อง ชุดที่ 20 - คำที่ 1901 ถึง 2000

ฟังเสียงอ่านศัพท์คำพ้อง โดยคลิกขวา และคลิกซ้าย Open link in new tab- ->  คลิก

เสียงอ่าน: มาสิริ อนะมา

บันทึกเสียง: รุ่งโรจน์ รัตนลีลา

วิธีใช้: อ่านออกเสียงตามไปทีละคำ ๆ

R Page 00

R Page 55a

R Page 56

R Page 57

R Page 58