เหตุผลที่เมื่อเจอโรคร้ายแต่ท่านต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป

alive

http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/you_must_be_alive.pdf