Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ไทยเทียบอังกฤษ

will way

สวัสดีครับ

       พจนานุกรมฯ ให้ความหมายของ 4 คำนี้ไว้ดังนี้

ภาษิต = ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายเป็น คติ เช่น กงเกวียนกําเกวียน. 

สุภาษิต = ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มี ความหมายเป็นคติสอนใจ เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ    นํ้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ.

สำนวน ถ้อยคําหรือข้อความ ที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่น แฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รําไม่ดีโทษปี่โทษกลอง 

(คำ)พังเพย =  ถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว โดยกล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง เช่น กระต่ายตื่นตูม.

       ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ของไทย หลายอันไปตรงกับของชาติอื่น   หรือเนื้อความเดียวกันมีหลายชาติพูดไว้เหมือนกัน  แม้ว่าถ้อยคำ สำนวน หรือการเปรียบเทียบ อาจจะไม่เหมือนกัน นี่แสดงว่าความดีสากลนั้นมีอยู่ ไม่ว่าชาติไหนก็เห็นว่ามันดี และในทำนองเดียวกัน ความชั่วสากลนั้นก็มีอยู่ ไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็เห็นว่ามันชั่ว

       วันนี้ผมนำ ภาษิต, สุภาษิต, สำนวน, คำพังเพย ของไทย มาเป็นตัวตั้ง และหาของฝรั่งมาเป็นตัวเทียบ ข้อมูลเหล่านี้มีกระจายอยู่หลายเว็บ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รวบรวมความรู้เหล่านี้ไว้ให้คนไทยได้ศึกษา

 ที่มาของสุภาษิต สำนวน คำพังเพยไทย 

 สำนวน คำพังเพย ไทย เทียบ อังกฤษ 

Thai–English Proverbs เปรียบเทียบสุภาษิตไทยอังกฤษ - 

 มาเรียนภาษา จากสำนวนไทย ปะทะ สำนวนฝรั่งกันดีกว่า

สุภาษิตเปรียบเทียบ

สุภาษิตไทยที่คล้ายกับฝรั่ง 

สำนวนไทย ในภาษาอังกฤษ

สุภาษิตไทยเป็นภาษาอังกฤษ 

ศึกษาเพิ่มเติม:สุภาษิต สำนวน คำพังเพย

 

พิพัฒน์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com