Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์สอบเข้า entrance 2,192 คำ

ศัพท์สอบเข้า entrance 2,192 คำ

(ที่มา: http://goo.gl/YKFD3m)

 

1   abandon ยกเลิก , ละทิ้ง,สละ
2   anticipation ความคาดหมาย
3   benefit ประโยชน์
4   chestnut ลูกเกาลัด
5   congested แออัดไปด้วย, หนาแน่น
6   dedicate อุทิศ, ใช้ไปในทาง, กำหนดใช้ในทางใดทางหนึ่งโดยเฉพาะ
7   disrupt ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้แตกแยกออก, รบกวน
8   envy ความอิจฉา, ริษยา
9   fitness มีสมรรถภาพ, สมรรถภาพทางกาย
10   guide นำทาง , มัคคุเทศก์
11   impressive ประทับใจ , ทำให้เลื่อมใส
12   juxtapose เรียงคู่กัน, วางติดกัน, นำมาวางข้างกันเพื่อเปรียบเทียบ
13   mere เท่านั้น, เพียงแค่
14   optimistic ที่มองโลกในแง่ดี
15   portrait ภาพถ่ายคน,รูปคน,ภาพครึ่งตัว,รูปแกะสลัก
16   rare หายาก
17   review การทบทวน,การพิจารณาใหม่
18   slaughter การฆ่า
19   sure มั่นใจ,แน่นอน,แน่ใจ
20   trophy ของรางวัล,สิ่งที่เป็นอนุสรณ์,ถ้วยรางวัล
21   abate ลดน้อยลง,บรรเทา,เลิกล้ม
22   antidote ยาแก้พิษ
23   bereaved เศร้าโศก, ทำให้สูญเสีย
24   chew เคี้ยว
25   congratulate แสดงความยินดี
26   deduction การลด, การหักลบ, นิรนัย
27   dissuade ห้ามปราม, ชักชวนไม่ให้ทำ
28   epidemic โรคระบาด
29   fix ซ่อม, ทำให้แน่น
30   guilt ความผิด, มลทิน, ความรู้สึกผิด
31   improve ปรับปรุง
32   keep เก็บ , รักษาไว้
33   method วิธี
34   optimum (ขีด) ที่ได้ผลดีที่สุด
35   position ตำแหน่ง
36   rarity ความหายาก,ความบาง,ความประเสริฐ
37   reward รางวัล
38   slight เบาบาง,บอบบาง,สะโอดสะอง
39   surface ผิวหน้า,ผิว,ผิวนอก,ผิวพื้น
40   tropical เกี่ยวกับเขตร้อน,เหมาะสำหรับเขตร้อน,ใช้สำหรับเขตร้อน
41   abhorrent น่ารังเกียจ , น่าขยะแขยง
42   antiquity โบราญ , เก่าแก่
43   beware ระวัง
44   chief ผู้นำ, หัวหน้า
45   congregate รวมกัน , ชุมนุมกัน
46   deem รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า
47   distance ระยะทาง
48   equal เท่ากัน
49   flake เกล็ด , สะเก็ด
50   guilty ความผิด, รู้สึกผิด
51   improvement การปรับปรุง, การทำให้ดีขึ้น
52   kindness ความใจดี
53   microscope กล้องจุลทรรศน์
54   oral ทางปาก, ด้วยปาก, เกี่ยวกับคำพูด
55   possession ความเป็นเจ้าของ,สิ่งที่ครองครอง,ทรัพย์สิน
56   rather ค่อนข้าง,ค่อนข้างจะ,ออกจะ
57   rhododendron ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้
58   slip ลื่นไถล
59   surgeon ศัลยแพทย์
60   troublesome ทำให้ยุ่งยาก,สร้างปัญหา,ก่อกวน
61   ability ความสามารถ,ศักยภาพ
62   anxiety ความเป็นกังวล
63   bilingual พูดได้สองภาษา
64   chiefly ส่วนใหญ่, อย่างสำคัญที่สุด
65   conjecture การเดา
66   deeply ส่วนลึก, อย่างสุดซึ้ง
67   distant ไกล
68   equilibrium ความสมดุลย์
69   flammable สามารถลุกเป็นไฟได้
70   gush พลุ่ง , พล่าน
71   impulsive ถูกดัน, ถูกกระตุ้น, หุนหันพลันแล่น
72   knowledge ความรู้
73   midst ท่ามกลาง
74   orbit วงโคจร
75   post ตำแหน่ง,เสา,การไปรษณีย์
76   raw ดิบ
77   rhythmic เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
78   sly มีเล่ห์กระเท่ห์,ปลิ้นปล้อน,มีนัย
79   surgery ศัลยกรรม,การผ่าตัด,ศัลยศาสตร์,ห้องศัลยกรรม
80   trunk ลำต้น,ลำตัว,หีบขนาดใหญ่,งวงช้าง
81   abnormal ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,แปลก
82   apartment ห้องชุด
83   biped สัตว์สองเท้า
84   choice การเลือก, ทางเลือก
85   connect เชื่อมต่อกัน
86   defect ข้อบกพร่อง
87   distinct ชัดเจน
88   equipment อุปกรณ์, เครื่องมือ
89   flat แบน , ราบ
90   gyroscope เครื่องรักษาการทรงตัว, เครื่องวัดการหมุน
91   inaccurate ไม่แม่นยำ, ไม่ถูกต้อง
92   laboratory ห้องปฏิบัติการ, ห้องทดลอง, ห้องวิจัย
93   migrate อพยพ, ย้ายถิ่น, อยู่ไม่เป็นที่
94   orchard สวนหรือแปลงผลไม้
95   postpone เลื่อนไป,ยืดเวลา,เลื่อนกำหนด
96   readily อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
97   ridiculous น่าหัวเราะ,น่าขัน,ไร้สาระ,ตลกขบขัน
98   smear ทา,รอยป้าย,ตัวอย่างทาบนกระจกกล้องจุลทรรศน์
99   surplus ส่วนเกิน,ส่วนล้น,จำนวนที่เกิน
100   trust ความไว้วางใจ,สิ่งที่ไว้ใจได้
101   abound มากมาย, ชุกชุม, ดาษดื่น
102   apex ยอดแหลม
103   birch ต้นไม้จำพวก Betula
104   choosy เอาใจยาก, จู้จี้
105   connection การเชื่อมต่อ, ญาติ, เกี่ยวดอง
106   defend ป้องกันตัว
107   distinctive มีลักษณะพิเศษ
108   equivalent สมดุล, เท่ากัน, เสมอภาค
109   flatter ยกยอ , ประจบ
110   habit นิสัย
111   inadequate ไม่เพียงพอ
112   labour กรรมกร, คนทำงาน
113   migration การอพยพ
114   orchestra วงดนตรีวงใหญ่
115   posture ท่าทาง,มาด,การวางท่า
116   real จริง,แท้จริง,โดยแท้
117   riot จลาจล
118   smelt หลอม,หลอมเหลว,ถลุงแร่
119   surprise ประหลาดใจ , เรื่องแปลก
120   tug ดึง,ออกแรงดึงหรือลาก,ชักเย่อ
121   abroad ในต่างประเทศ,ในต่างแดน,ข้างนอก
122   aphorism คติพจน์, คำพังเพย
123   bizarre ประหลาด
124   chop ผ่า, สับ, ชิ้นเนื้อบาง ๆ
125   conscious รู้ตัว, มีสติ
126   deficiency การขาดแคลน, ความไม่สมบูรณ์, ข้อบกพร่อง
127   distinguish แยกให้เห็นเด่น
128   eradicate กำจัด, ทำลาย, ถอนรากเง่า
129   flavor รส, รสชาติ
130   habitat ถิ่นที่อยู่
131   inappropriate ไม่เหมาะสม
132   lack ขาดแคลน
133   military ในทางทหาร,เกี่ยวกับทหาร
134   ordeal ความยากลำบาก
135   potential ศักยภาพที่จะพัฒนาได้
136   realistic เป็นจริง,เหมือนจริง,เกี่ยวกับความจริง
137   rip ตัด,ฉีก,ชำแหละ,คว้าน
138   snap ดีดนิ้ว,หวดแส้,ตะครุบ,พูดตะคอก
139   surrender ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม
140   tug of war การชักเย่อ,การต่อสู้ดิ้นรนแย่งความเป็นใหญ่
141   abrupt ทันทีทันใด,โดยฉับพลัน,ชัน
142   apologize ขออภัย, แก้ตัว, ขอโทษ
143   blame ตำหนิ,กล่าวโทษ
144   chore งานบ้าน,งานที่น่าเบื่อ,งานหยุมหยิม
145   consequent ผลที่เกิดขึ้น, เป็นผลมาจาก
146   define ให้คำนิยาม, กำหนด, บอกขอบเขต
147   distort บิดเบือน , ผิดส่วน
148   erode กัด , เซาะ
149   flawless ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีตำหนิ
150   habitual ที่เป็นนิสัย
151   incessant ไม่หยุดหย่อน, ต่อเนื่อง
152   land ที่ดิน
153   mind ใจ , ความในใจ
154   order ระเบียบ , สั่ง
155   potentiality ขีดความสามารถ,ศักยภาพ,สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่
156   realize ตระหนัก,เข้าใจ,สำนึก
157   ripe สุก,สุกงอม,เจริญเต็มที่
158   sneak ดอด,แอบ,เดินย่อง
159   surrounding สภาพแวดล้อม,บริเวณรอบๆ,การแวดล้อม
160   tunnel อุโมงค์,ปล่องระบายอากาศ,ท่อปล่องไฟ
161   absence การขาด,การไม่อยู่,การไม่มา
162   apology คำขอโทษ
163   blaze ไฟลุกโพลง,เปลวไฟ
164   chunk ก้อน , ชิ้น
165   conservation การอนุรักษ์
166   definite กำหนดแน่นอน
167   distract ทำให้เขว, จิตใจวอกแวก
168   erosion การกัดเซาะ
169   flexible ยืดหยุ่น, โค้งดัดได้
170   hairdresser ช่างทำผม
171   incident เหตุการณ์การณ์ที่เกิดขึ้น, เรื่องราว
172   landfall การเข้าหาแผ่นดินการเห็นแผ่นดิน, แผ่นดินที่ดิน, แผ่นดินถล่ม
173   mingle ผสม, ปนกัน, รวมกัน, ประสาน
174   ordinance คำสั่ง,กฎ,พระราชกฤษฎีกา
175   practical ที่ใช้ได้จริง,เน้นการปฏิบัติ
176   really อย่างแท้จริง,จริง ๆ
177   rise ขึ้น , ลอยสูงขึ้น,ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
178   sneeze จาม
179   surveillance ความระวังระไว,ความดูแล,การตรวจตรา
180   turnover การคว่ำ,เงินทุน,อัตราการลาออก,การหมุนเวียน
181   absolutely อย่างแน่นอน, อย่างไม่มีเงื่อนไข
182   apparent แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,เห็นได้ชัด
183   blend ผสมผสาน
184   cigarette บุหรี่มวนด้วยกระดาษ
185   conservative นักอนุรักษ์นิยม
186   defraud โกง, ฉ้อโกง
187   distress เป็นทุกข์
188   errand กิจธุระ, การใช้ไปทำธุระ
189   flier สิ่งที่บินได้ (เช่นนก,แมลง) , นักบิน
190   hallucination ภาพลวงตา
191   incline โน้มเอียง, ลาดเอียง, มีแนวโน้มที่จะ
192   landscape ภาพภูมิประเทศ
193   minimize ลดค่า
194   ordinary ธรรมดา
195   practice การปฏิบัติ,การฝึกฝน,การฝึกหัด
196   reap เก็บเกี่ยว,เก็บเกี่ยวข้าว,รับผลตอบแทน
197   risk เสี่ยง
198   snooze งีบหลับ,สัปหงก,หลับกลางวัน
199   survey สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ
200   twig กิ่งไม้,กิ่งอ่อน,แขนง,หลอดโลหิต,เส้นประสาท
201   absorb ดูดซึม,ซับ,ซึมซับ
202   appearance ท่าทาง , ปรากฏ
203   blink กะพริบ, กะพริบตา, ส่องแสงเป็นระยะ
204   circulate ไหลเวียน, ส่งเวียนไป
205   conserve สงวน
206   defunct ตาย, หยุดทำงาน, หมดอายุ
207   distribute แจกจ่าย
208   erupt ระเบิด, ปะทุ, พุ่ง
209   flock ฝูง, รวมหมู่
210   halve แบ่งครึ่ง
211   include รวมทั้ง , ประกอบด้วย
212   lantern โป๊ะไฟ, ตะเกียง
213   miscellaneous เบ็ดเตล็ด
214   ore แร่,สินแร่
215   praise สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง
216   rear ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง
217   rite พิธีศาสนา,พิธีบูชา
218   social เกี่ยวกับสังคม
219   survival การอยู่รอด,การรอดตาย
220   type แบบ , ลักษณะ
221   abstract นามธรรม
222   appetite ความอยากอาหารหรือเครื่องดื่ม
223   blister มีแผลพอง,ทำให้พอง
224   circumstance สภาพการณ์, สถานการณ์, สภาพแวดล้อม
225   consider พิจารณา
226   defuse ทำให้หมดไป, ปลดชนวน, ขจัดภัย
227   district ตำบล
228   escalator บันไดเลื่อน
229   flood น้ำท่วม
230   handle ถือ , จัดการ
231   incorporate รวมอยู่ใน, รวมกันเป็นกลุ่มบริษัท
232   lap หน้าตัก
233   misdemeanor ผู้กระทำผิด, ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา
234   original แรกเริ่ม,ต้นตอ,ต้นฉบับ
235   precede มาก่อน,สำคัญกว่า,นำหน้า
236   reasonable มีเหตุผล,พอสมควร,ไม่แพงไป
237   rival คู่ปรับ
238   society สมาคม , สังคม,วงสังคม,การชุมนุม
239   survive อยู่รอด,รอดตาย,ดำรงอยู่,เหลืออยู่
240   typical ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,ที่เกิดขึ้นจริง
241   absurdly อย่างไร้สาระ, บ้าบอ,ไม่เป็นเรื่อง
242   applaud ปรบมือ
243   blossom ออกดอก, วัยหนุ่มสาว
244   cite กล่าวอ้าง, อ้างอิง
245   considerable สำคัญ, ค่อนข้างใหญ่, จำนวนมาก
246   degradation การลดชั้น, การทำให้เสื่อมเสีย
247   distrust ไม่ไว้วางใจ
248   escape หนี
249   flu ไข้หวัดใหญ่
250   happening เหตุการณ์, กรณี, สิ่งที่เกิดขึ้น
251   increase เพิ่มขึ้น
252   launch ลงมือดำเนิน , เริ่ม, ปล่อย(ดาวเทียม)
253   misery ความโศกเศร้า
254   originality ไม่เอาอย่างใคร, ความไม่ซ้ำแบบใคร
255   precious มีค่า
256   rebate เงินคืน
257   roam ท่องเที่ยวไปเรื่อย,เดินเตร่,ตะลอน
258   soggy เปียกโชก
259   susceptible รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย
260   tyrant ทรราชย์,ผู้ปกครองอย่างเผด็จการ
261   abundant มากมาย,อุดมสมบูรณ์
262   appliance อุปกรณ์ , เครื่องมือ
263   blow เป่าลม,พัด
264   citizen พลเมือง, ประชาชน
265   consideration การพิจารณา
266   delay ล่าช้า , เลื่อน
267   disturb รบกวน
268   especially โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
269   fluctuate ขึ้นๆลงๆ
270   hardly เกือบจะไม่, ไม่ค่อยจะ, โดยยาก
271   incredible ไม่น่าเชื่อ
272   laundry โรงซักรีด
273   misfire (แผนการ) ผิดพลาด, (ปืน) ยิงไม่ออก, เครื่องไม่ติด
274   ornament การประดับ, ตกแต่ง
275   precipitous ชัน,ตั้งตรง,เป็นผาสูง,เร่งรีบ
276   recall ระลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ
277   robbery การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม
278   soil ดิน
279   suspect สงสัย
280   ulcer แผลมีหนอง,แผล,ฝี,แผลพุพอง
281   abuse การข่มเหง, การกระทำทารุณ, การใช้ในทางที่ผิด
282   application การสมัครงาน,ใบสมัคร
283   boast อวด , โม้
284   civic พลเมืองในจังหวัด, เกี่ยวกับเมือง
285   consist ประกอบด้วย
286   delegate ผู้แทน
287   disturbance ความโกลาหล
288   essential จำเป็นที่สุด, ส่วนประกอบที่สำคัญ, เกิดขึ้นเอง
289   flue ปล่องควัน, ท่ออากาศ, ช่องอากาศ
290   harm อันตราย, บาดเจ็บ, เป็นภัย
291   indefinite ไม่แน่นอน
292   lawn สนามหญ้า
293   mislead ทำให้เข้าใจผิด
294   orthodontist ทันตแพทย์จัดฟัน
295   precise ถูกต้อง,แม่นยำ
296   recede  ถอย,ถอยหลัง,ลด,ตกต่ำ
297   rocket จรวด,ขีปนาวุธ,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว
298   solid ของแข็ง,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น
299   suspend แขวนลอย,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน
300   ultimate ขั้นสูงสุด,ครั้งสุดท้าย,ที่สุด
301   academic ด้านวิชาการ,เกี่ยวกับสถานศึกษา,ปีการศึกษา
302   apply ประยุกต์ใช้
303   bold กล้าหาญ
304   claim อ้างสิทธิ์, เรียกร้อง
305   constantly เป็นนิจสิน, อย่างต่อเนื่อง
306   deleterious เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
307   diversity ต่างๆ นานา
308   establish ก่อตั้ง, จัดตั้ง
309   fluent ซึ่งพูดหรือเขียนได้อย่างคล่องแคล่ว, กลมกล่อม
310   harmful เป็นอันตราย, ซึ่งให้โทษ
311   indicate ชี้ , แสดงให้เห็น
312   layer ชั้น
313   mistake ข้อผิดพลาด
314   outcry เสียงร้องโวยวาย
315   predecessor ผู้มาก่อน,ผู้อยู่ในตำแหน่งคนก่อน,บรรพบุรุษ
316   receipt ใบเสร็จรับเงิน,ใบรับ
317   role บทบาท
318   sophisticated ช่ำชองโลก,ขาดความไร้เดียงสา,ซับซ้อน
319   suspicious ขี้สงสัย,ขี้ระแวง
320   uncertain เรรวน,เลื่อนลอย,ไม่แน่นอน
321   academy โรงเรียน, สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา
322   appointment การนัดหมาย
323   bonus เงินปันผล
324   claret สีม่วงแดง, เหล้าองุ่นแดง
325   construct สร้าง, ก่อสร้าง
326   deliberate ที่จงใจ
327   divorce การหย่าร้าง
328   estate ทรัพย์สมบัติ, กองมรดก, ที่ดิน
329   fluid ของเหลว, สิ่งที่ไหลได้
330   harmonious กลมเกลียว
331   indication ตัวบ่งชี้, สัญญาณ
332   lazy เกียจคร้าน
333   mobile ที่เคลื่อนย้อยได้
334   outlet ทางออก,ช่องลม,ร้านขายสินค้าจากโรงงาน
335   predict คาดการณ์
336   receive รับ , ต้อนรับ
337   romance เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องจินตนาการ
338   sorrow ความเศร้าโศก
339   sustain ค้ำจุน,ประคองไว้,รักษาไว้,ยังชีพ
340   uncomfortable ไม่สะดวกสบาย,เฝือน,อาหลักอาเหลือ
341   accelerate เร่งความเร็ว, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มความเร็ว
342   appreciate ปลื้มปิติ
343   bony ก้าง,มีแต่กระดูก
344   clarified ทำให้กระจ่าง
345   constructive สร้างสรรค์, มุ่งสร้างสรรค์
346   deliberately อย่างเจตนา, อย่างสุขุม, อย่างรอบคอบ
347   domestic เกี่ยวกับบ้าน, ภายในประเทศ
348   estimate ประมาณ
349   flute ขลุ่ย
350   harmony ความกลมกลืนกัน, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน
351   indifferent ไม่เอาใจใส่, วางเฉย
352   leadership ตำแหน่งผู้นำ, ความเป็นผู้นำ, ความสามารถในการนำ
353   mobilize ทำให้เคลื่อนได้
354   outline โครงร่าง
355   predominant มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพลเหนือ
356   recent เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นาน,เกี่ยวกับยุคปัจจุบัน
357   romantic เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่,เต็มไปด้วยจินตนาการ
358   source แหล่ง,แหล่งที่มา
359   swab สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น
360   unconscious หมดสติ,ไม่รู้สึกตัว,ส่วนของจิตที่ขาดจิตสำนึก
361   accent การเน้นเสียง, การเน้น, สำเนียง
362   appreciation ความซาบซึ้ง , การเห็นคุณค่า
363   boom เสียงดัง,ขายดี ,รุ่งเรือง
364   classify แบ่งแยกเป็นประเภทๆ
365   consume บริโภค
366   delicate บอบบาง
367   dominate มีอำนาจเหนือ
368   ethnic เกี่ยวกับชนกลุ่มน้อย, เกี่ยวกับเชื้อชาติ
369   flyover สะพานข้ามถนน, สะพานลอย
370   harness เครื่องเทียมลาก
371   indisputable โต้แย้งไม่ได้, ปฏิเสธไม่ได้
372   legal เกี่ยวกับกฎหมาย ถูกกฎหมาย
373   mock เยาะเย้ย, ล้อเลียน
374   outstanding เด่น , ชัดเจน, ที่ค้างชำระ
375   preference สิ่งที่ชอบมากกว่า,บุริมสิทธิ,สิทธิพิเศษ
376   reception การต้อนรับ
377   routine งานประจำ,วิธีการประจำ,ตามปกติ
378   souvenir ของที่ระลึก
379   swallow นกนางแอ่น,กลืน,ขยอก
380   unconventional ไม่เป็นไปตามแบบแผน,นอกคอก,นอกรีต
381   accentuate ทำให้เด่น, พูดเน้น, เน้นเสียง
382   approach เข้าใกล้
383   border ชายแดน , ล้อมรอบ
384   claw เล็บสัตว์ , อุ้งมือสัตว์
385   consumer ผู้บริโภค
386   delicious อร่อย
387   dormitory หอพัก
388   etiquette มารยาท, สมบัติผู้ดี
389   focus จุดรวม, เพ่งความสนใจ
390   harsh หยาบ, รุนแรง, กระด้าง
391   individual เฉพาะบุคคล
392   leisure เวลาว่าง
393   moderate ปานกลาง
394   outweigh มีน้ำหนักกว่า
395   pregnant ตั้งครรภ์
396   receptive (จิตใจ) รับความคิดง่าย,เกี่ยวกับการรับ,สามารถรับได้ดี
397   rude หยาบคาย
398   soybean ถั่วแระ,ถั่วเหลือง
399   swamp หนอง,หนองน้ำ
400   underestimate ประเมินค่าต่ำกว่า,ดูถูกดูแคลน
401   accept ยอมรับ, รับคำเชิญ, รับ
402   appropriate เหมาะสม
403   borrow ขอยืม
404   clay ดินเหนียว
405   consumption การบริโภค
406   delight ชื่นชม, ยินดี
407   doubt สงสัย
408   euphoria อิ่มเอม, ปลาบปลื้ม
409   foliage ใบพืช,ใบ,กลุ่มใบ
410   harvest ฤดูเก็บเกี่ยว, ผลเก็บเกี่ยว, การเก็บเกี่ยว
411   indulge ตามใจ
412   lend ให้ยืม, ให้ยืมเงิน, ให้
413   modern ทันสมัย
414   overall ทั้งหมด,กล่าวโดยสรุป
415   prejudice มีอคติ
416   recess การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงศาลปิด
417   rugged ตะปุ่มตะป่ำ,โผงผาง,มีพายุ
418   spacious มีเนื้อที่มาก,กว้างขวาง,กว้างใหญ่
419   swan หงส์,ห่าน
420   undergo ประสบ,เผชิญกับ,ลำบากลำบน
421   acceptable ยอมรับได้,ซึ่งเป็นที่ยอมรับ,รับได้
422   approval ความเห็นชอบ
423   botanist นักพฤกษศาสตร์
424   climate สภาพอากาศ, ภูมิอากาศ
425   contact ติดต่อ
426   delve ค้น, คุ้ยหา
427   doubtful น่าสงสัย
428   evacuate อพยพ, ย้ายไปที่ปลอดภัย
429   follow ติดตาม , ทำตาม
430   hassle โต้แย้ง
431   inefficient หย่อนสมรรถภาพ
432   leopard เสือดาว
433   modest ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง, พอประมาณ
434   overcharge คิดราคาแพงเกินไป,บรรจุหรือบรรทุกมากเกินไป
435   preliminary เบื้องต้น,ขั้นต้น,ตอนต้น
436   recipe ตำรับ,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา
437   ruin สิ่งปรักหักพัง,ความเสื่อมโทรม,ความหายนะ
438   spare ออม,เจียด,ไม่ใช้
439   sway แกว่ง,ไกว,โยก
440   undertake เข้าทำ,เข้าดำเนินการ,รับหน้าที่,อาสา
441   accessible ที่สามารถเข้าได้, เข้าหาได้ง่าย, ซึ่งสามารถเข้าถึงได้
442   approximate ประมาณ,คร่าวๆ
443   bother กวนใจ
444   clinch กอดไว้แน่น, ตอกติด, กำ(มือ)
445   contain บรรจุ , จุ
446   demand ต้องการ
447   doze งีบหลับ,โงก,สัปหงก
448   evaluate ตีราคา
449   foolish โง่ , ทึ่ม
450   hatch ฟักไข่
451   inefficient ไม่มีประสิทธิภาพ, ไร้สมรรถภาพ
452   lesion แผลฟกช้ำ
453   moisture ความชื้น
454   overcome มีชัย,พิชิต,ถูกครอบงำ
455   prescribe กำหนด,สั่งยา,แนะนำ
456   reckon นับ,คำนวณ,คิดคำนวณ,คิดบัญชี
457   rural เกี่ยวกับชนบท,เกี่ยวกับบ้านนอก
458   spark ประกายไฟ
459   sweep กวาด,พาเอาไป,ชนะท่วมทัน
460   unification การรวมตัวกัน,การสังสรรค์,การพบปะวิสาสะ
461   accessory เครื่องประดับ, ส่วนประกอบ, เครื่องเครา
462   aquarium สถานที่เลี้ยงปลา
463   brace ค้ำ,รั้งไว้,เครื่องเหนี่ยวรั้ง
464   clot ก้อน (โลหิตที่แข็งตัว)
465   container ภาชนะ, ที่ใส่, ตู้บรรจุสินค้า
466   democracy ประชาธิปไตย
467   dozen หนึ่งโหล
468   event เหตุการณ์
469   forbid ต้องห้าม, ห้าม
470   haul ฉุด , ดึง , ชัก , ลาก
471   inept ไม่เหมาะ
472   lethal เป็นอันตรายถึงตาย, ถึงตาย
473   moment ชั่วขณะหนึ่ง
474   overflow ไหลล้น
475   preserve สงวน , รักษา
476   recognition การจำได้,การจำแนกออก,การรู้จัก
477   sack กระสอบ,การไล่ออก,การปล้นสะดม
478   sparrow นกกระจอก
479   swell บวม,ขยายตัว,พองตัว,โป่ง
480   uniform เครื่องแบบ,เป็นแบบเดียวกัน,สอดคล้องกัน
481   accident อุบัติเหตุ,เหตุบังเอิญ
482   arbitrary ตามอำเภอใจ
483   branch สาขา, แขนง, ปลีกย่อย
484   cloth ผ้า
485   contaminate ติดเชื้อ, เปรอะเปื้อน
486   demolish ทำลาย
487   draft ร่าง, ฉบับร่าง
488   everlasting คงอยู่ตลอดไป
489   force กำลัง , บังคับ
490   haunt สิ่งสู่, หลอกหลอน, ไปบ่อย
491   infancy เป็นทารก
492   letter จดหมาย, อักษร, ตัวหนังสือ
493   monarch พระมหากษัตริย์
494   overwhelm ท่วมท้น,เต็ม,ปกคลุม
495   pressing ด่วน,รีบ,ยัดเยียด,กดดัน
496   recognize จำได้,จำแนกออก,รู้จัก
497   sacrifice เสียสละ,บูชายัญ,พลี
498   sparse บางตา,เบาบาง,หร็อมแหร็ม
499   swift รวดเร็ว,เร็ว,ว่องไว,ฉับพลัน
500   unimportant ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว,หางแถว,หัวหลักหัวตอ
501   accidental โดยบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ
502   archaeology โบราณคดี (brit.)
503   break ทำแตก , หัก
504   clothe สวมเสื้อผ้า, แต่งตัว
505   contemptuous น่าดูถูก,เหยียดหยามผู้อื่น,แสดงการดูหมิ่น
506   demonstration การสาธิต, การเดินขบวน, การทดลอง
507   drain ถ่ายน้ำ, ระบายน้ำ
508   evidence หลักฐาน , เห็นชัดแจ้ง
509   forecast พยากรณ์
510   hazardous เสี่ยงโชค, เต็มไปด้วยอันตราย
511   infant ทารก
512   levy การชักส่วน, การเกณฑ์, การเก็บภาษี
513   money เงินตรา
514   owe เป็นหนี้
515   pressure ความกดดัน
516   recommend แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ
517   salary เงินเดือน
518   species ชนิดของสกุลพืช,จำพวก
519   swollen บวม, กริยาช่อง 3
520   unionist นักลัทธิร่วมกัน,สมาชิกสหภาพแรงงาน
521   accommodation ที่พัก, สิ่งอำนวยความสะดวก, อาหารและที่พัก
522   architecture สถาปัตยกรรม
523   break down ล้มเหลว,ล้มเจ็บลง
524   clothes เสื้อผ้า
525   contend ต่อสู้ , ชิงชัย,ยีนยัน,โต้เถียง
526   denounce ประณาม
527   dramatic น่าทึ่ง, ตื่นเต้นเร้าใจ, เกี่ยวกับการละคร
528   evil ชั่วร้าย
529   foreigner ชาวต่างประเทศ
530   headline หัวเรื่อง, หัวข่าว, ข่าวพาดหัว
531   infer ลงความเห็น, สรุป, อนุมาน
532   liable ซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมาย, โน้มเอียง, โน้มน้าว
533   monitor ดูแล, จอภาพ
534   own เป็นเจ้าของ
535   presume สมมติฐาน,เชื่อว่าเป็นจริง,อนุมาน
536   reconstruction การประกอบใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู
537   sample ตัวอย่าง,ของลอง
538   specification รายละเอียด,การเจาะจง
539   sympathetic เห็นใจ,เข้าข้าง,เห็นด้วย
540   untidy ไม่เป็นระเบียบ,ไม่เรียบร้อย
541   accompany มากับ,ร่วมกัน,เป็นเพื่อน, เคลียคลอ
542   arduous ยากลำบาก, ตรากตรำ
543   break out เกิดขึ้น
544   clue ร่อยรอย , เงื่อนไข
545   contestant ผู้แข่งขัน
546   deny ปฏิเสธ
547   draught ความแห้งแล้ง
548   evolution วิวัฒนาการ,ความก้าวหน้า
549   formal เป็นพิธีการ, เป็นทางการ
550   headquarters สำนักงานใหญ่
551   infiltrate แทรกซึม
552   license ใบอนุญาต, การอนุญาต
553   monomania การครุ่นคิดเรื่องเดียว
554   package หีบ , บรรจุหีบ,ห่อ,มัด
555   prevail ได้ชัยชนะ,มีอยู่ทั่วไป,เป็นต่อ,ทนทาน
556   record บันทึก,ประวัติ,จานเสียง
557   sarcastic เสียดสี,ถากถาง,เหน็บแนม
558   specimen ตัวอย่าง,แบบอย่าง,อุทาหรณ์
559   symptom อาการ,เครื่องชี้บอก
560   upheaval การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา,การยกขึ้น,กลียุค
561   accomplice ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เกี่ยวข้อง,ผู้สมคบ
562   area พื้นที่ , บริเวณ
563   breath ลมหายใจ
564   clump กลุ่ม , ก้อน
565   continual ต่อเนื่อง, เรื่อยๆ, ไม่หยุด
566   deodorant ยาดับกลิ่น
567   drawback อุปสรรค
568   evolve ค่อยๆเจริญขึ้น,วิวัฒน์
569   former ก่อน, แต่ก่อน, อันก่อน
570   healthy สุขภาพดี
571   inflation เงินเฟ้อ
572   lichen เห็ดราที่ขึ้นตามต้นไม้หรือก้อนหิน, ตะไคร่
573   monster อสุรกาย, สัตว์ประหลาด, สัตว์ประหลาดในนิยาย
574   page หน้าหนังสือ,เด็กรับใช้ที่เป็นชาย,มหาดเล็ก
575   prevalent เป็นที่แพร่หลาย,ซึ่งมีอยู่ดาษดื่น,มีมากกว่า
576   recover กู้,คืนสภาพ,ฟื้น
577   satisfaction ความพอใจ,การทำให้พอใจ
578   spectacle ภาพที่น่าตื่นเต้น,การแสดงต่อหน้าสาธารณชน,การแสดง
579   system ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ
580   upset พ่ายแพ้อย่างคาดไม่ถึง,การพลิกคว่ำ,หก,ก่อกวน
581   accomplish ทำสำเร็จ, บรรลุผล,สัมฤทธิ์ผล
582   argue โต้เถียง
583   breed ผสมพันธุ์
584   clumsy งุ่มง่าม , เซ่อซ่า
585   continue ดำเนินต่อไป
586   depart จากไป
587   drill เจาะ,การฝึกฝน,แบบฝึก
588   exactly อย่างแน่นอน
589   formidable อย่างน่ากลัว
590   heap กอง
591   inflict ก่อความทุกข์, ลงโทษ, ทำโทษ
592   lifespan ช่วงชีวิต, ระยะยาวแห่งชีวิต, ช่วงอายุ
593   monstrous ใหญ่โต, ผิดธรรมชาติ
594   pale ซีด , จาง
595   prevent ป้องกัน
596   recreation การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ
597   satisfy ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ
598   spectacular การแสดงที่น่าตื่นเต้น,น่าดู,ประทับใจ
599   tack ตะปู,หมุด,การปฏิบัติ,การพูด,นโยบาย
600   up-to-date ทันสมัย,ปัจจุบัน
601   accordingly ตามนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น,ต้องกัน
602   arid กันดาร , แห้งแล้ง
603   brick อิฐ
604   cluster กลุ่ม , กระจุก
605   contract สัญญา
606   department แผนก
607   drown จมน้ำ
608   exaggerate พูดเกินความจริง,พูดโอ้อวด
609   formulate กฎเกณฑ์
610   heaven ท้องฟ้า, สวรรค์
611   influence อิทธิพล
612   lift ยก , เงย
613   mood อารมณ์, ความรู้สึก, ใจคอ
614   panic ตกใจ,อลหม่าน,อกสั่นขวัญหาย
615   previous ก่อน , แต่ก่อน
616   reduce ทำให้น้อยลง,ลด,ย่อ
617   saturate ทำให้อิ่มตัว, ทำให้โชก
618   spectator ผู้ชม,ผู้ดู,ผู้สังเกต,ผู้ดูเหตุการณ์
619   tact ไหวพริบ,การรู้จักกาลเทศะ
620   upward ทางเหนือขึ้นไป,ขึ้นไประดับสูงกว่า
621   account บัญชี,นับ,บันทึก
622   armament อาวุธยุทโธปกรณ์
623   bridge สะพาน
624   coarse หยาบ , โลน
625   contradiction ความขัดแย้ง
626   departure การออกเดินทาง
627   due ถึงกำหนด,ที่ค้างชำระ,เหมาะสม
628   examine ตรวจสอบ,สอบสวน
629   fortunate โชคดี
630   hectare พื้นที่ขนาดหมื่นตารางเมตร, ร้อยเอเคอร์
631   inform แจ้งให้ทราบ
632   light เบาบาง, แสงสว่าง
633   moral ศีลธรรม
634   paralyze เป็นอัมพาต,ทำให้อัมพาต
635   prey เหยื่อ
636   refine กลั่น,ซัก,ฟอก
637   scalp หนังหัวคน,หนังหัวสัตว์
638   speed ความเร็ว,เร่ง,เร่งความเร็ว
639   tailor ช่างตัดเสื้อ
640   urban เกี่ยวกับเมือง,ในเมือง,วิถีชีวิตในนคร
641   accumulate เก็บสะสม,พอกพูน
642   armpit รักแร้
643   brief สรุป, ย่อความ,สั้นๆ
644   coastal ชายฝั่ง
645   contradictory ที่ขัดแย้งกัน
646   depend พึ่ง, อาศัย
647   dull น่าเบื่อ , โง่
648   example ตัวอย่าง
649   fragment ส่วนที่แตกออก
650   hectic วุ่นวาย , ตื่อเต้น
651   information ข่าวคราว , สารสนเทศ
652   likelihood มีท่าทางว่า , น่าจะ
653   mortality ความตาย
654   parasol ร่มกันแดดเล็ก ๆ หรือเขาของสตรี
655   price ราคา
656   reflect สะท้อนกลับ,ส่องกลับ,สะท้อนภาพให้เห็น
657   scarce ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก
658   spell สะกดตัวอักษร
659   target เป้าหมาย
660   urge กระตุ้น,เร่ง,แนะนำ,ผลักดัน
661   accuracy ความถูกต้องแน่นอน, ความแม่นยำ
662   arouse กระตุ้น
663   brighten ทำให้สว่าง
664   coherent ติดต่อกันได้ , เชื่อมโยงกัน
665   contrary ตรงข้าม, เป็นมุมฉาก
666   dependent ขึ้นอยู่กับ, พึ่งพาอาศัย
667   duplicate ทำซ้ำ,สำเนา,ฉบับเทียบ
668   excavate เจาะ, ขุด, ขุดอุโมงค์
669   fragrant กลิ่นหอม
670   heed เอาใจใส่ , ระวัง
671   infrequent บางครั้ง , น้อยครั้ง, นานครั้ง
672   likely เป็นไปได้
673   motion การเคลื่อนไหว
674   parliament รัฐสภา
675   pride ความภูมิใจ
676   reform ปฏิรูป,เปลี่ยนรูป,ปรับปรุง
677   scare ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ
678   spend ใช้เงิน,ใช้เวลา,ใช้หมด,ถลุง
679   task งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
680   urgent ที่จำเป็นเร่งด่วน,อย่างรีบด่วน
681   accurate ถูกต้อง, แน่นอน, แม่นยำ
682   arrange จัด , ตระเตรียม
683   brilliant หลักแหลม,สุกใส,แวววาว
684   cohesive เป็นอันหนึ่งอันเดียว
685   contribute ให้เงินช่วยเหลือ, สนับสนุน, มีส่วนทำให้
686   deplete ทำให้หมด, บรรเทา, ใช้หมด
687   durable ทนทาน, ใช้ทน, ยั่งยืน
688   exception ข้อยกเว้น,กรณีพิเศษ
689   frame กรอบ , โครง
690   height ความสูง
691   infringe ละเมิด, ฝ่าฝืน, ล่วงล้ำ
692   lime ปูนขาว , หินปูน
693   motivate แรงกระตุ้น
694   part ส่วน,แบ่งแยก,ข้าง,บท
695   primitive โบราณ,แรกเริ่ม,สมัยแรก,หยาบ
696   refund การคืนเงินให้,ชำระกลับ,ชดใช้
697   scatter กระจัดกระจาย,ทำให้กระเจิง
698   spent กริยาช่อง 2 และ 3 ใช้จนหมด,หมดแรง
699   taste รสชาติ,รสนิยม,ความพอใจ
700   usage การใช้,วิธีใช้
701   accuse กล่าวหา
702   array แถว , ขบวน
703   bring นำออกมา
704   collage เทคนิคการปะติดปะต่อเศษชิ้นวัตถุต่างๆ
705   contribution การบริจาค, การช่วยเหลือ
706   deport เนรเทศ, วางท่าทาง, ประพฤติตัว
707   duration ช่วงเวลา,ความทนทาน
708   excess จำนวนที่มากเกิน,จำนวนที่เกิน
709   frank เปิดเผย, ตรงไปตรงมา, ตราประทับแสดงการยกเว้นค่าแสตมป์
710   hemisphere ซีกโลก, ครึ่งวงกลม, ครึ่งโลก
711   inhabitant ชาว (เมือง , บ้าน), ผู้อาศัย
712   limit จำกัด
713   multiracial ซึ่งมีหลายเชื้อชาติ
714   participate มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมมือ
715   principal ครูใหญ่,ตัวการ,สำคัญ,กฎ
716   refuse ปฏิเสธ
717   scene ฉาก,เวที,ภาพ
718   spine กระดูกสันหลัง
719   tattered ผ้าขี้ริ้ว,ผ้าที่ขาดรุ่งริ่ง
720   useful มีประโยชน์,เป็นประโยชน์
721   achieve สำเร็จ, บรรลุเป้าหมาย
722   arrest จับ , สกัดกั้น
723   brittle แตกง่าย,เปราะ
724   collapse ล้ม , พังครืน
725   controversy การโต้เถียง, ความขัดแย้ง, การโต้คารม
726   deposit ฝากเงิน, ทับถม, สะสม
727   dwindle ลดน้อยลง, เล็กลง, ทรุดโทรม
728   excessive มากเกินปกติ,มากเกินความจำเป็น,เหลือเฟือ
729   frankly ตรงไปตรงมา
730   hence ด้วยเหตุนี้, ที่นี่
731   initial เริ่มแรก, ตั้งแต่เริ่มแรก, ชื่อแรก
732   limitation ข้อบกพร่อง, ขีดจำกัด
733   mumble พูดพึมพำ
734   particular พิเศษ , เฉพาะ
735   priority การมาก่อน,การมีสิทธิก่อน
736   refute พิสูจน์ว่าไม่จริง,โต้แย้ง,หักล้าง
737   scenery ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ
738   spirit วิญญาณ,หัวน้ำหอม,ของเหลวระเหยที่ได้จากการกลั่น,แอลกอฮอล์
739   tax ภาษี
740   usual ปกติ,เป็นประจำ,สามัญ
741   acquaintance คนรู้จัก , คุ้นเคย
742   artificial เทียม , ปลอม, เลียนแบบ
743   broadcast เผยแพร่, กระจายข่าว, แพร่หลาย
744   collar ปลอกคอ, คอเสื้อ
745   convenient สะดวก , ความสะดวก
746   depression การทำให้ตกต่ำ, เศรษฐกิจตกต่ำ, ความสะเทือนใจ
747   eager กระหายอยากได้
748   exchange แลกเปลี่ยน
749   fraud ฉ้อโกง
750   herald พนักงานป่าวประกาศ
751   initiate ริเริ่ม, นำเข้า, นับเข้าเป็นสมาชิก
752   linguist ผู้เชี่ยวชาญหลายภาษา, ผู้พูดได้หลายภาษา
753   mundane ทั่ว ๆ ไป
754   particularly โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
755   privacy ความเป็นส่วนตัว,ความสันโดษ,ความสงบ
756   regard พิจารณา,เห็นว่า,นับถือ,เคารพ
757   scenic เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ,เกี่ยวกับทัศนียภาพ
758   spiritual เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ
759   taxation การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี
760   utilize ใช้ให้เป็นประโยชน์,ใช้ประโยชน์
761   acquire ได้มา , เข้าถือสิทธิ์ ,เข้ายึด
762   ashamed ละอายใจ
763   brochure สมุดคู่มือ, ใบปลิว
764   colleague เพื่อนร่วมงาน
765   conventional ประเพณีนิยม, ธรรมเนียมปฏิบัติ
766   deprive พรากจาก, ตัดสิทธิ, ยึดทรัพย์
767   earn หาเลี้ยงชีพได้
768   excite ทำให้ตื่นเต้น
769   freight ค่าระวาง, ค่าขนส่ง
770   heritage มรดก
771   inject พ่น , ฉีดยา
772   liquid ของเหลว
773   murmur กระซิบ
774   partner หุ้นส่วน,คู่สมรส
775   privilege สิทธิพิเศษ , ให้สิทธิพิเศษ
776   regardless ไม่ระมัดระวัง,ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ
777   schedule รายการ,หมายกำหนดการ,ตารางเวลา
778   splendid งามสง่า,วิเศษ,ยอดเยี่ยม,โอ่โถง
779   tear น้ำตา,ฉีกออก
780   utmost สุดขีด,อย่างมาก,ระดับสูงสุด,ปลายสุด
781   action การกระทำ,เริ่มถ่ายทำภาพยนตร์
782   asleep หลับ
783   brood ครุ่นคิด
784   collide ชน
785   conversation การสนทนา
786   derive ได้มาจาก, ได้รับ, กำเนิดจาก
787   earth โลก , พื้นดิน
788   exclude ไม่รวม , ตัดออก
789   friend เพื่อน
790   hesitation การลังเลใจ, รีรอ
791   injury บาดเจ็บ, บาดแผล
792   liquor น้ำกลั่น, เหล้ากลั่นจำพวกบรั่นดีหรือวิสกี้ 
793   mutinous กำเริบ , แข็งเมือง
794   pass ผ่านไป , เดินผ่าน
795   probable เป็นไปได้
796   registrar นายทะเบียน
797   scheme แผนผัง,แบบแผน,โครงการ
798   sponsor ผู้ประกัน,ผู้อุปถัมภ์,ผู้ส่งเสริม
799   tease ยั่ว,เย้า,แหย่,ล้อ,กวนโทโส
800   vacancy ว่าง, ตำแหน่งว่าง,ที่ว่าง,ห้องว่าง
801   activate กระตุ้น , เดินเครื่อง
802   aspect ลักษณะ,รูปร่างหน้าตา,เกณฑ์
803   brotherhood ความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง
804   colonize อพยพไปอยู่, เอาเป็นเมืองขึ้น
805   convert เปลี่ยน
806   descend ตก , สืบสายโลหิต, ตกเป็นของ
807   eaves ชายคา
808   exclusive เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,พิเศษ
809   friendly เป็นมิตร
810   hickory ต้นไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลวอลนัท 
811   innate เป็นธรรมชาติ
812   listen ฟัง
813   mysterious ลึกลับ
814   passionate อารมณ์รุนแรง,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
815   probably น่าจะเป็น , น่า
816   registration การจดทะเบียน,การลงทะเบียน
817   scientific ของวิทยาศาสตร์
818   spot จุด
819   technique เทคนิค,กลวิธี,ศิลปะ,ฝีมือ,หลักวิชา
820   vacation ช่วงปิดภาคเรียน,ช่วงลาพักร้อน
821   active คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, กัมมันตภาพรังสี
822   assemble รวม , ประกอบ
823   budget งบประมาณ
824   combination การรวมเข้าด้วยกัน, รหัสตัวเลขไขกุญแจ
825   convince ทำให้เชื่อ, โน้มน้าว
826   description การบรรยาย
827   ebony ไม้แข็งสีดำ, ไม้มะเกลือ
828   excuse คำขอโทษ,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว
829   fright น่าตกใจ
830   hide ซ่อน
831   innovation นวัตกรรม, เปลี่ยนแปลงใหม่
832   literacy ผู้ที่รู้หนังสือ
833   mystery ลึกลับ
834   passive อยู่เฉย ๆ , ไม่ดิ้นรน,ซึ่งถูกกระทำ
835   problem ปัญหา
836   regret เสียใจ
837   scientist นักวิทยาศาสตร์
838   spread แพร่ , กระจาย
839   temper อารมณ์,อารมณ์โกรธ
840   vague อย่างไม่ชัด,อย่างคลุมเครือ,อย่างกำกวม
841   activity กิจกรรม
842   assess ประเมินค่า
843   buffer เครื่องกันชน, ใส่ทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง
844   combine รวมกัน
845   convulsion อาการชักกระตุก, การสั่นอย่างรุนแรง
846   desert ละทิ้งหน้าที่
847   ecologist นักนิเวศน์วิทยา
848   execute ดำเนินการ,ทำ,ประหารชีวิต
849   frighten ทำให้ตกใจ , น่ากลัว
850   hike การเดินทางไปค้างแรมโดยไม่ขึ้นรถ
851   inoculate ฉีดวัคซีน, ปลูกฝี
852   literal อย่างแท้จริง, ตามตัวอักษร, ตามตัวหนังสือ
853   mystify ทำให้งงงวย, ทำให้อัศจรรย์ใจ, ทำให้ประหลาดใจ
854   pat ตบเบา ๆ,ลูบ
855   proceed ดำเนินการ,กระทำต่อไป
856   regrettable น่าสลดใจ, น่าเศร้าใจ
857   scorn ดูถูก,ดูหมิ่น,สบประมาท
858   sprout ตุ่ม,หน่อ,ต้นอ่อน,แตกหน่อ,ออกหน่อ
859   temperament ลักษณะนิสัย,ความหุนหันพลันแล่น
860   valid มีเหตุผล,มีมูล,ถูกต้องตามกฏหมาย
861   actual จริง,แท้จริง
862   assign กำหนดหน้าที่
863   buffet อาหารที่ลูกค้าบริการตัวเอง,ทุบตี
864   combustion การเผาไหม้
865   cooperate ร่วมมือ
866   deserve สมควรจะได้รับ
867   edge ขอบ , ริม
868   execution การประหารชีวิต,การดำเนินการ,การจัดการ
869   frightful น่ากลัว
870   hinder ขัดขวาง
871   inquire สอบถาม
872   literature วรรณคดี, อักษรศาสตร์
873   myth ตำนาน
874   patch ปะ , ติด,ชุน
875   process กรรมวิธี,กระบวนการ
876   regular ปกติ,เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,ตามกฎ
877   scour ขัดเงา,ถูอย่างแรง,เที่ยวค้นคว้า
878   spud มันฝรั่ง,จอบเล็กสำหรับขุดราก,เสียม
879   temperature อุณหภูมิ,อุณหภูมิร่างกาย
880   value มูลค่า,ค่า,ราคา
881   acute แหลม,คม,รุนแรง,เฉียบแหลม
882   assignment งาน,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
883   bulky ค่อนข้างใหญ่เทอะทะ
884   comedian ตัวตลก, นักแสดงตลก
885   coordinate ประสานกัน,ในระดับเดียวกัน,ขนานกัน
886   design ออกแบบ
887   edible สามารถกินได้
888   executive นักบริหาร,ฝ่ายบริหาร
889   fringe ฝอย, ตะเข็บ, ขอบ
890   hint บอกใบ้, ข้อแนะนำ, บอกเป็นนัย
891   inquisitive ช่างซักช่างถาม
892   little เล็กน้อย
893   nag จู้จี้, ค่อนแคะ
894   patent สิทธิบัตร
895   produce ผลิต
896   regulate ควบคุม,ทำให้เป็นระเบียบ,วางระเบียบ
897   scratch ข่วน,เกา,ถู,ครูด
898   squadron กองพันทหารม้า,กองเรือรบ,ฝูงเครื่องบิน
899   tempo จังหวะ,ทำนอง,ความเร็ว
900   variety ความหลากหลาย,มีหลายรูปแบบ
901   adapt ปรับ,ดัดแปลง
902   assist ช่วยเหลือ
903   bunch ช่อ,พวง
904   comfort ปลอบโยน, ช่วยเหลือ
905   copy สำเนา
906   desirable ที่พึงปรารถนา
907   edit เรียงเรียง, ลำดับเรื่อง, แก้ไข
908   exercise ออกกำลัง,ฝึกปฏิบัติ
909   frontier ชายแดน , ขอบเขต
910   hire จ้าง
911   insanity จิตไม่ปกติ, วิกลจริต
912   live มีชีวิตอยู่, ดำเนินชีวิต, ที่เป็นๆ
913   narrator ผู้บรรยาย
914   pathetic น่าเวทนา,น่าสมเพช,น่าสงสาร
915   production การผลิต
916   reimburse ใช้เงินคืน,ใช้เงินคืนที่ออกไปก่อน
917   screen จอ,ม่าน,ฉาก,ที่บัง
918   squash บีบ,อัดแน่น,กดให้แบน,รัด
919   temporary ชั่วคราว,ไม่ถาวร
920   various ซึ่งแตกต่างกัน,ต่างชนิด,ต่างประเภท
921   addictive เสพติด, ซึ่งทำให้ติดยาได้, สารเสพติด
922   associate เกี่ยวข้อง , เข้าร่วม
923   bungle ทำอย่างงุ่มง่าม, ทำอย่างลวก
924   comfortable สะดวกสบาย, สุขกายสุขใจ
925   cornerstone ศิลาฤกษ์, เสาหลัก
926   desire ความปรารถนา
927   editorial บทนำ, บทบรรณาธิการ
928   exhaust ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมดกลี้ยง
929   frugal ประหยัด, ตระหนี่, มัธยัสถ์
930   hobby งานอดิเรก
931   insensitive ไม่มีอารมณ์อ่อนไหว
932   lizard สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจกหรือตุ๊กแก
933   narrow แคบ
934   patron ผู้อุปการะ,ผู้อุดหนุน
935   professional ในวิชาชีพ
936   reinforce เพิ่มกำลังใหม่,เสริมกำลัง,สนับสนุน
937   scurry ไปอย่างรีบเร่ง,เร่งรีบ,ส่งไปยังรีบเร่ง
938   squirm ดิ้นรน,ดิ้นไปมา,รู้สึกอึดอัด
939   tempt ล่อ,ยั่วใจ,ล่อใจ,ยั่วยวน
940   vast ใหญ่โต,มโหฬาร,ไพศาล
941   addition การบวก, การเพิ่มเติม
942   association สมาคม , การคบค้า
943   burden ภาระ , น้ำหนักที่บรรทุก
944   command คำสั่ง, บังคับบัญชา
945   correlate ติดต่อ
946   despair ความสิ้นหวัง
947   effect ผล (ที่ได้รับ)
948   exhausted หมดเรี่ยวแรง
949   fulsome น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, มากเกินไป
950   honest ซื่อสัตย์สุจริต
951   insensitive ไม่รู้สึก, ตายด้าน, ขาดความรู้สึกไวต่อ
952   loan ให้ยืม , เงินกู้
953   native โดยกำเนิด, ของพื้นเมือง, ของท้องถิ่น
954   pavement ทางเท้า
955   professor ศาสตราจารย์
956   reject ปฏิเสธ
957   sear ทำให้ไหม้เกรียม,ทำให้เป็นรอยไหม้
958   stability เสถียรภาพ,ความคงที่,ความมั่นคง
959   temptation การล่อ,การยั่วใจ,การล่อใจ
960   vault ห้องใต้ถุน,ตู้นิรภัย,ห้องเก็บของใต้ดิน,หลังคาโค้ง
961   additional เพิ่ม , ต่อเติม , เสริม
962   assume ทึกทักเอา, สันนิษฐาน
963   burglary การปีนเข้าบ้านผู้อื่นเพื่อขโมยของ
964   commandment การออกคำสั่ง, กุศลกรรมบถ
965   correspond ตรงกัน, ลงรอยกัน, ติดต่อทางจดหมาย
966   despite ถึงอย่างไรก็ตาม, ถึงแม้ว่า
967   effective ได้ผล
968   exhibition นิทรรศการ
969   function หน้าที่
970   honesty ความซื่อสัตย์
971   insert สอดใส่ , บรรจุ
972   local ของท้องถิ่น
973   natural ตามธรรมชาติ
974   pay จ่าย,ชำระ
975   profit กำไร , ประโยชน์
976   relate เกี่ยวดอง , สัมพันธ์
977   season ฤดู
978   stable คงที่,มั่นคง,แน่วแน่
979   tend โน้มเอียง, มักจะ
980   vegetation พืช,พืชผัก,พืชพันธุ์
981   adequate เพียงพอ,สามารถทำได้
982   assuming เป็นที่เข้าใจ, สมมุติว่า
983   burial พิธีฝังศพ, การฝังศพ, สถานที่ฝังศพ
984   commencement การเริ่มต้น
985   correspondent ผู้ติดต่อจดหมาย, นักข่าว
986   destination จุดหมายปลายทาง
987   efficiency ประสิทธิภาพ
988   exhort เคี่ยวเข็ญ,คะยั้นคะยอ
989   funnel ปล่อง , กรวย
990   hope ความปรารถนา
991   insignificant ไม่สำคัญ
992   locate ตำแหน่างที่ตั้ง, ตั้งอยู่
993   nauseous อาการ , คลื่นเหียน
994   peace สันติภาพ
995   progress ความก้าวหน้า
996   relative ญาติ,เครือญาติ,สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
997   seat ที่นั่ง
998   stagnant หยุดไหล,ซบเซา,ไม่เจริญ
999   tendency ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว
1000   vehicle ยานพาหนะ,สื่อกลาง,ยานยนต์
1001   adjunct สิ่งเสริม, เพิ่มเติม, สิ่งประกอบ
1002   assumption สมมติฐาน
1003   burn ไหม้,ลวก
1004   comment ข้อสังเกต , ความเห็น
1005   corruption การฉ้อโกง
1006   destiny ชะตาชีวิต, พรหมลิขิต
1007   effort ความพยายาม
1008   exist มีชีวิตอยู่,คงอยู่,มีจริง
1009   funny ตลก , ขบขัน
1010   hopeless สิ้นหวัง
1011   insist ยืนกราน
1012   lock ปิด
1013   nearly เกือบทั้งหมด, เกือบจะ, เกือบเหมือน
1014   peculiar ประหลาด,เป็นพิเศษ,เฉพาะ,อย่างยิ่ง
1015   prohibit ห้าม
1016   release ปลดปล่อย
1017   seaweed สาหร่ายทะเล
1018   stain รอยเปื้อน,สิ่งสกปรก,รอยด่าง
1019   tension ความตึง,ความตึงเครียด
1020   vendor ผู้ขาย,ผู้จำหน่าย,คนขายของ
1021   administration การบริหาร, การจัดการ, คณะบริหาร
1022   assure ทำให้แน่ใจ,รับประกัน
1023   burrow ขุด
1024   commentator นักวิจารณ์
1025   cosmetic เครื่องสำอาง
1026   destroy ทำลาย
1027   elaborate ประณีต, สลับซับซ้อน, ละเอียด
1028   existence การดำรงอยู่,การมีอยู่,ความเป็นอยู่
1029   furnish จัดหา, จัดให้มี, ประดับด้วย
1030   horizontal ตามแนวทาง, ทางเส้นขอบฟ้า
1031   inspect ตรวจตรา
1032   locust ตั๊กแตน
1033   neat เรียบร้อย, เป็นระเบียบ, เกลี้ยงเกลา
1034   pedestrian คนเดินเท้าตามถนน
1035   project โครงการ
1036   reliable วางใจได้,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ
1037   secret เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ
1038   stale บูด,ไม่สด,ราขึ้น,เหม็นอับ
1039   terminate สุดสิ้นลง,ลงท้าย,ยุติ
1040   veneer ไม้อัด,เครื่องหุ้มชั้นนอก,แผ่นไม้บางสำหรับประกบ
1041   admiration การชื่นชม, การยกย่องชมเชย, การสรรเสริญ
1042   asterisk เครื่องหมายดอกจัน
1043   burst ระเบิด, แตกออก
1044   commercial ติดต่อค้าขาย
1045   cost ทุน, ต้นทุน, สิ้นเปลือง
1046   destruction การทำลาย
1047   elderly สูงอายุ, เกี่ยวกับคนชรา
1048   exotic เป็นของต่างประเทศ,แปลกประหลาด,ผิดธรรมดา
1049   furrow รอยย่น , รอย
1050   horrify ตกใจกลัว
1051   inspector ผู้ตรวจสอบ, สารวัตร, นายตรวจ
1052   lodge พักอาศัย, กระท่อม, บ้านพักในป่า
1053   necessary จำเป็น
1054   pediatrics กุมารแพทย์,กุมารเวชศาสตร์
1055   proliferation การพร่ขยาย , งอก
1056   relief การบรรเทา
1057   secretary เลขานุการ,เลขาธิการ,ผู้ทำหนังสือ
1058   stamp ประทับตรา
1059   terrible น่ากลัว,น่าสยดสยอง,มหันต์
1060   venture การเสี่ยงภัย,การผจญภัย
1061   admire นิยม , ชมชอบ
1062   athlete นักกีฬา
1063   bury ฝัง, ซ่อน, กลบ
1064   commit กระทำ (ในทางไม่ดี), ให้คำมั่น
1065   counsel คำแนะนำ,ทนายความ
1066   destructive การพังพินาศ, การทำลาย
1067   election การเลือกตั้ง
1068   expansion การขยายออก,ส่วนที่ขยายออก
1069   futile ไร้ผล, ไม่มีประโยชน์, ขี้ปะติ๋ว
1070   hospital โรงพยาบาล
1071   inspiration แรงดลใจ
1072   lofty สง่า , ตระหง่าน
1073   necessity ความจำเป็น
1074   peer ผู้เท่าเทียมกัน, ผู้เสมอกัน
1075   prolong ยึด , ต่อ
1076   relieve บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย
1077   sediment ตะกอน
1078   startle ทำให้ตกใจ,สะดุ้งตกใจ
1079   terribly อย่างน่ากลัว,อย่างร้ายกาจ,อย่างมหันต์
1080   vertical ซึ่งตั้งตรง,แนวตรง,แนวดิ่ง
1081   admit ยอมรับ
1082   atmosphere บรรยากาศ
1083   bust จับกุม,รูปปั้นครึ่งตัว,หน้าอก, แตกออก
1084   commitment การให้คำมั่นสัญญา
1085   count นับ , คำนวณ
1086   detect ค้นพบ, สืบค้น, ตรวจพบ
1087   elegant สง่างาม, สะโอดสะอง
1088   expatriate อพยพไปต่างประเทศ,ย้ายภูมิลำเนา
1089   future อนาคต
1090   hospitality ความมีมิตรไมตรีจิต, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
1091   inspire ดลใจ, กระตุ้น, หายใจเข้า
1092   log ซูง, ท่อนไม้
1093   negative ทางลบ , ปฏิเสธ
1094   pending ยังค้ายอยู่,คาราคาซัง,อยู่ในระหว่าง
1095   prominent เด่นชัด,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
1096   religious เคร่งศาสนา,เลื่อมใสในศาสนา,ออกบวช
1097   seek ค้นหา,ค้นคว้า,แสวงหา
1098   starve อดอาหารตาย,อดอยาก
1099   terrific ยอดเยี่ยมมาก
1100   vessel หลอด,หลอดเลือก,เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่
1101   admittance การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ
1102   attach ติด , ผูกพัน
1103   busy ยุ่ง, วุ่น
1104   committee คณะกรรมการ
1105   counteract ขัดขวาง, ตอบโต้, ลบล้าง
1106   deter สกัดกั้น, ขัดขวาง
1107   element ธาตุ , ส่วนประกอบ
1108   expect คาด , รอ , หวัง
1109   gadget เครื่องมือ, เครื่องประดิษฐ์, อุปกรณ์
1110   host เจ้าบ้าน
1111   install ติดตั้ง
1112   lonely เปล่าเปลี่ยว
1113   neglect ทอดทิ้ง, ไม่สนใจ, ไม่เอาใจใส่
1114   penetrate เจาะทะลุ,แทง,บุกเข้าไป,แทรกซึม
1115   promise สัญญา
1116   reluctant ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
1117   seepage การซึมออก,การไหลซึม,การซึมรั่ว
1118   statesman รัฐบุรุษ,นักการเมือง,ผู้เชี่ยวชาญทางการเมือง
1119   territory อาณาเขต,ดินแดนในอาณัติ
1120   vibration การสั่น,การเขย่า,ความสะเทือน
1121   adolescence ช่วงวัยรุ่น, วัยหนุ่มสาว
1122   attack เข้าตี
1123   buttock สะโพก,ก้น
1124   commodity สินค้า
1125   counterpart สำเนา , ของคู่กัน, ส่วนที่ทำให้สมบูรณ์
1126   deteriorate ทำให้เสื่อมลง, ทรุดโทรม
1127   elevator บันไดเลื่อน
1128   expenditure ค่าใช้จ่าย
1129   gain ได้รับ
1130   hostile เป็นปรปักษ์
1131   installment การผ่อนส่ง
1132   loot ของที่ปล้นสะดมมา, ขโมย , ปล้น
1133   negligent ทอดทิ้ง, ละเลย, เพิกเฉย
1134   pension เบี้ยบำนาญ,เงินบำนาญ,เงินช่วยเหลือ
1135   promote ส่งเสริม
1136   remain คงเหลือ
1137   segment ส่วน,ตอน,ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต)
1138   steady สม่ำเสมอ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง
1139   terror การก่อการร้าย,ความน่ากลัว, ความสยองขวัญ
1140   vicious ที่เลวทราม,ชั่วร้าย,ที่บกพร่อง
1141   adolescent ซึ่งยังเยาว์วัย,ในวัยหนุ่มสาว
1142   attempt ความพยายาม
1143   buzzer กริ่งไฟฟ้า, สิ่งที่ทำเสียงหึ่ง
1144   common สามัญ , ธรรมดา
1145   countless นับไม่ถ้วน
1146   determine กำหนด, ตกลงใจ
1147   eliminate กำจัด , ขับไล่
1148   expense รายจ่าย
1149   gallop ควบม้า
1150   housekeeper แม่บ้าน
1151   instance ตัวอย่าง, กรณี, เช่นว่า
1152   loyal ซื่อสัตย์
1153   nervous เกี่ยวกับเส้นประสาท, ขวัญอ่อน
1154   perceive รับรู้,เข้าใจ,มองเห็น,สัมผัสรู้
1155   prompt โดยทันที,ฉับพลัน
1156   remainder สิ่งที่เหลืออยู่,เศษที่หารไม่ลงตัว
1157   seismic เกี่ยวกับหรือเกิดจากแผ่นดินไหว
1158   steal ขโมย,ลักลอบ,แอบหยิบเอา
1159   textile สิ่งทอ
1160   victim เหยื่อ,ผู้เคราะห์ร้าย
1161   adopt รับเลี้ยงเป็นลูก, รับเอามา, เลือกใช้
1162   attend ไป , ติดตาม
1163   cabbage กะหล่ำปลี
1164   communicate ติดต่อ, สื่อสาร
1165   courage กล้าหาญ
1166   deterrent เป็นอุปสรรค , กีดขวาง
1167   elongate ยืดออก, ยาวเรียว
1168   expensive แพง , เปลือง
1169   gamble การพนัน, เสี่ยงโชค
1170   hover บินร่อน, โฉบ
1171   instant รีบด่วน, ทันทีทันใด
1172   loyalty จงรักภักดี
1173   neutral เป็นกลาง, ไม่มีลักษณะเฉพาะ, ไร้สี
1174   perch สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,เกาะคอน,ที่นั่งในที่สูง
1175   prone นอนคว่ำ,หมอบลง,มีใจเอนเอียง
1176   remark พูด,กล่าว,สังเกตเห็น,ให้ข้อคิดเห็น
1177   seldom นาน ๆ ครั้ง
1178   steep สูง , ชัน
1179   therapy การบำบัดโรค,อายุรเวท
1180   villain ตัวร้าย,ผู้ร้าย,วายร้าย
1181   advancement ความก้าวหน้า, การเคลื่อนไปข้างหน้า, ความรุดหน้า
1182   attendance การเข้าไปร่วม,ผู้เข้าชม
1183   cabinet คณะรัฐมนตรี
1184   communication การติดต่อสื่อสาร
1185   courtesy ความเอื้อเฟื้อ,อัธยาศัยดี,สุภาพ
1186   devastate ทำลายล้าง, ล้างผลาญ, มีชัยท่วมท้น
1187   elsewhere ที่อื่น ๆ
1188   experience ประสบการณ์
1189   gap ช่องว่าง
1190   hue สี, สีหน้า, แบบอย่าง
1191   instantaneous ทันทีทันใด, ฉับพลัน
1192   lucky โชคดี
1193   neutralize ทำให้เป็นกลาง, ทำให้ไม่ได้ผล, ต่อต้าน
1194   perfect สมบูรณ์
1195   pronounce ออกเสียง,ประกาศ,เปล่งเสียง
1196   remarkable น่าทึ่ง,ยอดเยี่ยม,น่าสังเกต
1197   self-assured มั่นใจในตัวเอง
1198   stem ลำต้น,ลำต้นกล้วย
1199   thereafter ภายหลังจากนั้น,ต่อมาภายหลัง
1200   violate ฝ่าฝืน,ละเมิด
1201   advantage ความได้เปรียบ, ให้ประโยชน์
1202   attendant คนใช้, ซึ่งคอยรับใช้
1203   cafeteria ร้านขายอาหาร, โรงอาหาร
1204   commute เปลี่ยนเป็นอย่างอื่น, แลกเปลี่ยน,ลดโทษ
1205   cover ปกคลุม
1206   develop พัฒนา
1207   elusive ไวเป็นปรอท, ยากจะเข้าใจ, เหมือนปลาไหล
1208   experiment การทดลอง
1209   garage โรงรถ, อู่รถ, โรงเก็บรถ
1210   hug กอด
1211   instead แทนที่
1212   luxury ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา
1213   nevertheless อย่างไรก็ตาม, แม้กระนั้น
1214   performance การแสดง,การปฏิบัติ,การดำเนินการ
1215   proof หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์
1216   remedy การรักษา,ยา,สิ่งที่ใช้ในการแก้ไข
1217   seniority ความเป็นผู้มีอาวุโส,การมีอายุมาก,ตำแหน่งผู้อาวุโส
1218   stern เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด
1219   thermal เกี่ยวกับหรือเกิดจากความร้อนหรืออุณหภูมิ
1220   violence ความรุนแรง
1221   adversity ความขัดสน, ความทุกข์ยาก, ภัยพิบัติ
1222   attention การเอาใจใส่, ความสนใจ
1223   cage กรง, ที่คุมขัง
1224   commuter พาหนะเดินทาง, คนที่เดินทางไปทำงานไกลทุกวัน
1225   craft อาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ, อากาศยาน
1226   development การพัฒนา, ความก้าวหน้า, ความเจริญ
1227   emanate ฟุ้งออกมา , ระเหย, ไหลออก
1228   expert เชี่ยวชาญ
1229   garbage ขยะ
1230   hum เสียงพึมพำ
1231   instinctive สัญชาตญาณ
1232   machine เครื่องจักร
1233   noble ชั้นสูง, มีตระกูล, ที่น่าสรรเสริญ
1234   permanent ถาวร,คงทน,ยาวนาน
1235   property ทรัพย์สิน,ทรัพย์สมบัติ,ที่ดิน
1236   remember จำได้,จดจำ,ระลึกได้
1237   sensational เกี่ยวกับความรู้สึกสัมผัส,รู้สึกตื่นเต้น
1238   stimulate กระตุ้น
1239   thesis วิทยานิพนธ์
1240   virtual โดยแท้จริง,แท้ที่จริง,เสมือน
1241   advertise โฆษณา , แจ้งความ
1242   attentive ตั้งใจ,ใส่ใจ
1243   calculate คำนวณ , คาดคะเน
1244   companionship มิตรภาพ
1245   craftsmanship ความชำนาญ
1246   deviate หันเห, เฉ, ออกนอกลู่
1247   embarrassment กระดาก, ลำบากใจ, อึดอัดใจ
1248   expiration การหมดอายุ
1249   garland พวงมาลัย, ดอกไม้
1250   human มนุษย์
1251   institution สถาบัน, หน่วยงาน, สถานที่ตั้งของสถาบัน
1252   machinery เครื่องจักร, เครื่องกล, กลุ่มเครื่องกล
1253   nod ผงกศีรษะ, ก้มศีรษะ, พยักหน้าให้มา
1254   permission การอนุญาต
1255   proportion สัดส่วน,อัตราส่วน
1256   remembrance ความทรงจำ,ความคิดถึง,การรำลึก
1257   sense ประสาทสัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์
1258   sting เหล็กใน , แทง
1259   thoughtless ไม่มีความคิด,ประมาท
1260   virtue คุณงามความดี,คุณธรรม
1261   advertisement การโฆษณา
1262   attest พิสูจน์,เป็นพยาน,สาบาน
1263   caliber เส้นผ่านศูนย์กลาง, ขนาดลำกล้องปืน
1264   comparable ซึ่งเปรียบเทียบกันได้, เทียบเคียงได้
1265   cram ยัด, กินมากเกินไป, ดูตำราเร่งหนัก
1266   device อุปกรณ์, เครื่องประดิษฐ์
1267   embassy สถานเอกอัครราชทูต
1268   explain อธิบาย
1269   garment เสื้อผ้า
1270   humanity ความเป็นมนุษย์
1271   instruction คำสั่ง
1272   magnitude ขนาด, ความใหญ่, ความสำคัญ
1273   nominate เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ตั้งชื่อ
1274   permit อนุญาต,อนุมัติ,ยินยอม
1275   proposal ข้อเสนอ,แผน,โครงการ
1276   remind เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้
1277   sensibility ความรู้สึกไว,ไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
1278   stingy ขี้เหนียว,ตระหนี่,ใจแคบ
1279   thread ด้าย,เส้นไหม
1280   visible ที่สามารถมองเห็นได้
1281   advice คำแนะนำ
1282   attitude ทัศนคติ
1283   calm สงบเงียบ, ระงับอารมณ์
1284   compare เปรียบเทียบ
1285   crammer ครูกวดวิชา, โรงเรียนกวดวิชา
1286   devious ไม่ซื่อตรง, คดเคี้ยว, อ้อมค้อม
1287   embrace สวมกอด, อ้าแขนรับ
1288   explanation คำอธิบาย
1289   gateway ทางเข้าออก
1290   humble สุขภาพ , ถ่อมตน
1291   instrument เครื่องมือ
1292   main สำคัญ , หลักใหญ่
1293   nomination การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง, แต่งตั้ง, ภาวะที่ถูกแต่งตั้ง
1294   perpetuate ทำให้ถาวร,ทำให้ไม่สูญไป,ทำให้เป็นอมตะ
1295   propose เสนอ,ขอแต่งงาน
1296   remote ไกล,ไกลพ้น,นานมาแล้ว
1297   sensible มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติ
1298   stipulate ระบุ,กำหนด,วางเงื่อนไข
1299   threat คำขู่,การคุกคาม,การขู่เข็ญ
1300   vital จำเป็นสำหรับชีวิต,สำคัญมาก
1301   advise คำเตือน,คำแนะนำ,ความคิดเห็น
1302   attract ดึงดูด
1303   calorie ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กรัมมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาซี
1304   comparison การเปรียบเทียบ
1305   crash ชน
1306   devotion สละ , อุทิศ
1307   embryo ตัวอ่อน, ระยะเริ่มแรก, ทารกในครรภ์ 1-8 อาทิตย์
1308   exploit ใช้ประโยชน์
1309   gather รวมกัน , จับกลุ่ม
1310   humid ชื้น, เปียก, แฉะ
1311   insult ดูถูก, สบประมาท
1312   maintain รักษา , บำรุง , เลี้ยงดู
1313   nomination การเสนอชื่อ, การแต่งตั้ง
1314   perplex ทำให้สับสน,ทำให้งงงวย
1315   prose ร้อยแก้ว,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อไม่ใช่โครง กลอน
1316   renovate ทำใหม่,ปรับปรุงใหม่,ซ่อมแซม
1317   sensitive ไวต่อสิ่งกระตุ้น,รับความรู้สึกได้ง่าย
1318   stir กวน,คน,แกว่ง,ไกว,ค่อย ๆ เคลื่อน
1319   threaten คุกคาม,ขู่,เป็นลางร้าย
1320   vivid เจิดจ้า,มีชีวิตชีวา,สดใส,ร่าเริง
1321   advocate สนับสนุน, ทนาย, ผู้แก้ต่าง
1322   attraction แรงดึงดูด
1323   camel อูฐ
1324   compensation ค่าชดเชย , ค่าทดแทน, ค่าตอบแทน
1325   crawl คืบคลาน
1326   devour สวาปาม
1327   emerge โผล่ออกมา, ปรากฏ
1328   explore สำรวจ
1329   gem อัญมณี, เพชรพลอย, เพชรนิลจินดา
1330   humorous ตลก, น่าขัน, น่าหัวเราะ
1331   insurance การประกัน
1332   maintenance การบำรุงรักษา
1333   normal ปกติ, ธรรมดา, โดยธรรมชาติ
1334   persimmon ต้นพลัม,ลูกพลัม
1335   prosecutor อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์
1336   renown ชื่อเสียง,กิตติศัพท์,เกียรติคุณ
1337   sentimental มีอารมณ์อ่อนไหว
1338   store ร้านค้า,ห้องเก็บของ,เก็บสะสม,เก็บรักษา
1339   threshold ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม
1340   voice เสียง
1341   affair ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว, เรื่องรักใคร่, เรื่องส่วนตัว
1342   attractive มีเสน่ห์,น่าสนใจ
1343   campaign การรณรงค์
1344   competence ความสามารถ
1345   craze บ้า,ความนิยมแบบแฟชั่น
1346   diagnosis การวินิจฉัย
1347   emergency เหตุฉุกเฉิน
1348   expression การแสดงออก
1349   general โดยทั่วไป
1350   hump ปุ่ม, โคก, โหนกอูฐ
1351   integral ทั้งหมด
1352   majestic สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
1353   nostalgia โรคคิดถึงบ้าน, การครุ่นคิดอยากให้กลับมาซึ่งประสบการณ์
1354   persist ยืนกราน , เพียร
1355   prospect โอกาส,ความหวัง,ความหวังข้างหน้า
1356   rent เช่า
1357   sentry ทหารยาม,ทหารรักษาการณ์,ทหารองครักษ์
1358   storm พายุ,มรสุม,ลมมรสุม
1359   thrill สิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจ,เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,ตื่นเต้น
1360   volatile ที่ระเหยเป็นไอได้เร็ว,ปะทุง่าย,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย
1361   affect ส่งผล, กระทบ, มีผลต่อ
1362   attribute ให้เหตุผลว่า,อ้างเหตุผล
1363   campus บริเวณมหาวิทยาลัย, วิทยาเขต
1364   competent มีความสามารถ, เพียงพอ
1365   create สร้าง
1366   diagram วินิจฉัยโรค
1367   emigrate อพยพไปอยู่ประเทศอื่น
1368   extend ยืดยาว , ขยาย
1369   generation (ลูกหลาน) รุ่นต่อมา
1370   hurry รีบ
1371   intellectual เกี่ยวกับปัญญา, ซึ่งมีปัญญาสูง, ใช้สติปัญญา
1372   major สำคัญ , ใหญ่
1373   notable มีชื่อเสียง, ,เด่น, สะดุดตา
1374   personal ส่วนตัว , เฉพาะตัว
1375   prosper เจริญ,รุ่งเรือง,ร่ำ-รวย,ประสบความสำเร็จ
1376   repair ซ่อม
1377   separate แยกออก,แยก,แยกกัน
1378   straight ตรง,ตรงไปตรงมา,มีระเบียบ
1379   thunder ฟ้าร้อง
1380   voluntary โดยสมัครใจ,โดยอาสาสมัคร,ความสมัครใจ
1381   affection ความรัก, ความเสน่หา, ความรักใคร่
1382   audience หมู่ผู้ฟัง
1383   candidate ผู้สมัครรับเลือก, การเสนอตัว
1384   competitor ผู้แข่งขัน, คู่ต่อสู้
1385   creature สัตว์โลก
1386   diameter เส้นผ่าศูนย์กลาง
1387   eminent เด่น, มีชื่อเสียง, สู่งส่ง
1388   extensive กว้างใหญ่,ครอบคลุม,กว้างขวาง
1389   generous ใจดี , กรุณา
1390   hurt บาดเจ็บ,ทำให้เจ็บปวด,ทำอันตราย
1391   intelligence สติปัญญา, ความฉลาด, ไหวพริบ
1392   majority ส่วนใหญ่, ส่วนมาก, คะแนนเสียงข้างมาก
1393   notify แจ้ง , บอกกล่าว, บอกให้ทราบ
1394   personality บุคลิกภาพ,บุคลิกลักษณะ
1395   prosperity รุ่งเรือง , มั่นคง
1396   repatriate ส่งคืน,ส่งกลับ,ส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม
1397   sequence การต่อเนื่องกัน,ตอนที่ต่อเนื่องกัน
1398   strange แปลก,ประหลาด
1399   tidy เรียบร้อย
1400   voracious ตะกละ,ละโมบ,ไม่รู้จักพอ
1401   affliction ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความทุกข์
1402   auditory สำหรับฟังเสียง
1403   cane ไม้เรียว, ไม้เท้า, ไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
1404   compile รวบรวม, แปล
1405   crew ลูกเรือ, ลูกมือ
1406   diarrhoea โรคท้องร่วง, ท้องเสีย
1407   emission การปล่อยออกมา, การแพร่, การปล่อยพลังงาน
1408   extent ขอบเขต, ขนาด, การประเมินค่า
1409   genetic เกี่ยวกับพันธุกรรม, เกี่ยวกับการสร้าง
1410   hygiene สุขอนามัย, อนามัย, สุขภาพ
1411   intend ตั้งใจ
1412   maladroit งุ่มง่าม
1413   nourishment อาหารที่บำรุงร่างกาย, การหล่อเลี้ยง
1414   persuade เชิญชวน,ชักชวน,โน้มน้าว
1415   prosperous เจริญ,รุ่งเรือง,มั่งคั่ง,เฟื่องฟู
1416   replacement การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน
1417   serene สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ
1418   strengthen ทำให้แข็งแรง,มีพลังมากขึ้น,มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1419   tight แน่น
1420   vouch รับรองคุณภาพของคนหรือสิ่งของ,รับประกัน
1421   affluent ร่ำรวย, ผู้ที่ร่ำรวย, มั่งคั่ง
1422   authentic แท้แน่นอน, ของแท้
1423   cannibal มนุษย์กินคน, สัตว์ที่กินสัตว์จำพวกเดียวกัน
1424   complaint การร้องเรียน, การบ่น
1425   crisis วิกฤตการณ์
1426   dictate บอกให้เขียนตาม,สั่ง,บงการ
1427   emit แพร่, ปล่อยออก
1428   extinct สูญพันธุ์ , ดับขันธ์
1429   genius ความฉลาดพิเศษ
1430   idealistic เกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ, เพ้อฝัน
1431   intense อย่างแรง, เข้มข้น, แรงกล้า
1432   manage จัดการ
1433   novel นวนิยาย, กฎหมายเพิ่มเติม, แปลกใหม่
1434   pervade แพร่หลาย,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย
1435   protect ปกป้อง
1436   reply ตอบ
1437   serious เอาจริงเอาจัง
1438   stretch ยืด,ขยายออก,เหยียด
1439   tip ปลาย, คำแนะนำ, เงินรางวัล
1440   vow ปฏิญาณ, สาบาน,ให้คำปฏิญาณ
1441   afford สามารถหาได้, สามารถซื้อได้, พอจ่าย
1442   authority อำนาจ
1443   capture จับกุม
1444   complement การทำให้สมบูรณ์, ส่วนเติมเต็ม
1445   critical วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
1446   diet อดอาหาร
1447   emphasize เน้น , ย้ำ
1448   extreme รุนแรง
1449   genuine ของแท้
1450   identify ชี้ตัว, หาเอกลักษณ์, พิสูจน์ได้
1451   intensity ความรู้สึกแรงกล้า, ความเข้มข้น, ความรุนแรง
1452   manageable ควบคุมง่าย
1453   nuisance การ (สิ่ง) รบกวน, การ (สิ่ง) ทำให้รำคาญ
1454   pervasive แพร่หลาย,ซึ่งแผ่ซ่าน,ซึ่งกระจายไปทั่ว
1455   protection การป้องกัน,การคุ้มครอง,การพิทักษ์
1456   representative ผู้แทน,ตัวแทน,ผู้แทนราษฎร
1457   serve รับใช้ , บริการ
1458   strict เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
1459   tired เหนื่อย
1460   vulnerable เปราะบาง,ถูกโจมตีได้ง่าย,ถูกทำลายได้ง่าย
1461   afraid กลัว, หวาดหวั่น
1462   automation การใช้เครื่องจักร
1463   career อาชีพ, ปลิว, วิ่งเต้น
1464   complete สมบูรณ์, เสร็จ
1465   criticism การวิพากวิจารณ์
1466   dietary การกำหนดอาหาร
1467   employ จ้างงาน
1468   facilitate ทำให้ง่ายขึ้น, ทำให้สะดวก, สนับสนุน
1469   geology ธรณีวิทยา
1470   ideology ลัทธิ, มโนคติวิทยา
1471   intention เป้าหมาย
1472   manipulate จับต้อง , ใช้
1473   numb ชา , หมดความรู้สึก
1474   pessimist คนมองโลกในแง่ร้าย,ผู้ยึดถือลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,ผู้หมดอาลัยตายอยาก
1475   prove พิสูจน์,ทดสอบความถูกต้อง
1476   reproduce ทำสำเนา,จำลอง,แพร่พันธุ์
1477   service บริการ
1478   stride เดินก้าวยาว,เดินจังหวะยาว
1479   tiresome น่าเบื่อหน่าย,น่ารำคาญ,จืดชืด
1480   wage ค่าจ้าง,ค่าแรง
1481   afterward ภายหลัง
1482   avail เป็นประโยชน์, มีส่วนช่วย
1483   careful ระมัดระวัง , เอาใจใส่
1484   completion การทำสำเร็จ, การทำให้สมบูรณ์
1485   criticize วิจารณ์ , วิเคราะห์
1486   difficult ยาก,ลำบาก
1487   enable ทำให้สามารถ
1488   facility สิ่งอำนวยความสะดวก, ความสะดวก
1489   geopolitics ภูมิศาสตร์การเมือง, ภูมิรัฐศาสตร์
1490   idle ไม่ทำงาน, ว่าง, เกียจคร้าน
1491   interest น่าสนใจ
1492   manner ท่าทาง
1493   numerous เป็นจำนวนมาก
1494   petition การอ้อนวอน,การร้องทุกข์,การถวายฎีกา
1495   provide จัดหาให้,ให้,เตรียมการ
1496   reptile สัตว์เลื้อยคลาน,คนสารเลว
1497   session การนั่งประชุม,สมัยประชุม,ระยะการประชุม
1498   strike การผละงาน
1499   title หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ
1500   wander ไปโดยไม่มีจุดหมาย,เตร็ดเตร่
1501   agent ผู้แทน , ตัวแทน
1502   available ที่มีอยู่ , นำมาใช้ได้
1503   careless ประมาท
1504   complex ทำให้ยุ่ง,ซับซ้อน
1505   crooked งอ, คด, ทุจริต
1506   difficulty ความยากลำบาก
1507   encase ใส่ในถุงหุ้ม, ห่อไว้
1508   factory โรงงาน
1509   germ เชื้อจุลินทรีย์, เชื้อโรค, เชื้อหน่อ
1510   ignore ละเลย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่
1511   interfere ยุ่ง , เกี่ยวข้อง, แทรกแซง
1512   manual สมุดคู่มือ
1513   nutrition โภชนาการ
1514   pharmacy เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา,การปรุงและจ่ายยา
1515   province จังหวัด , เขต
1516   reputation ชื่อเสียง,กิตติ-ศัพท์,ความโด่งดัง
1517   set aside หยุดไว้ก่อน,พักไว้ก่อน
1518   stringent กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน
1519   toad คางคก,บุคคลน่ารังเกียจ
1520   warfare การทำสงคราม,ความขัดแย้ง,ศึกสงคราม
1521   aggravate ทำให้แ ย่ลง, ซ้ำเติม, ทำให้โกรธ
1522   avalanche หิมะถล่ม
1523   carnage การสังหาร , ผลาญชีวิต
1524   complicate ซับซ้อน
1525   crowd ฝูงชน, คนมาก ๆ
1526   digest ย่อย (อาหาร)
1527   enchant ทำให้หลงใหล, มีเสน่ห์
1528   fad สิ่งที่นิยมชมชอบชั่วครั้งชั่วคราว (โดยเฉพาะอย่างรุนแรง) ,คลั่งไคล้
1529   germinate เริ่มเจริญเติบโต, เริ่มเกิดขึ้น, เพาะตัว
1530   illegal ผิดกฎหมาย
1531   intermingle คลุกเคล้า ,ปนเป
1532   manufacture การผลิต
1533   nutritious ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย, ซึ่งบำรุงสุขภาพ
1534   phenomenal เป็นปรากฎการณ์,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์
1535   provincial เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค
1536   request การขอร้อง,ความต้องการ,คำขอร้อง
1537   setback การเสื่อมถอย,ความพ่ายแพ้
1538   strip ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาว,เปลื้องผ้า
1539   tobacco พืชยาสูบ,ใบยาสูบ,ใบยา
1540   waste สูญเปล่า,ของเสีย,ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์
1541   aggressive ก้าวร้าว
1542   average ทั่ว ๆ ไป,เฉลี่ย
1543   carpenter ช่างไม้
1544   compliment คำยกยอ, แสดงความปราถนาดี
1545   crucial สำคัญ
1546   dignity ศักดิ์ศรี
1547   encounter เผชิญหน้า, ปะทะ
1548   failure ความล้มเหลว, การสอบตก, การได้ต่ำกว่าที่กำหนด
1549   gesture แสดงท่าทางชี้มือชี้ไม้, ให้สัญญาณ
1550   illegible (ลายมือ) อ่านไม่ออกหรืออ่านยาก
1551   intermission การหยุดชั่วขณะ, ช่วงพักครึ่ง
1552   manuscript ต้นฉบับ, การเขียนด้วยมือ
1553   obese อ้วน, อ้วนพุงพลุ้ย
1554   phenomenon ปรากฎการณ์,สิ่งที่ประทับใจ
1555   provoke ยุแหย่,ยั่ว,ทำให้โกรธ
1556   require ต้องการ,เรียกร้อง,กำหนด
1557   settle วาง,ชำระ,ปิดบัญชี,ตั้งรกราก
1558   stroll เดินเล่น
1559   tomb หลุมฝังศพ
1560   wave คลื่น
1561   agriculture เกษตรกรรม
1562   avoid หลีกเลี่ยง
1563   case กรณี,คดี,กล่อง,หีบ
1564   comply ยินยอม ,ทำตาม,ไม่ขัดขืน
1565   crush บดขยี้
1566   dilute ทำให้ละลาย, ทำให้เจือจาง
1567   encourage ให้กำลังใจ
1568   fairly อย่างตรงไปตรงมา,อย่างพอสมควร, สุภาพเรียบร้อย
1569   ghost ผี , ปีศาจ
1570   illegitimate ผิดกฎหมาย, ซึ่งเป็นลูกนอกสมรส
1571   interpose สอดแทรก, เข้าไปเกี่ยวข้อง
1572   margin ขอบ, ริม, ร่อแร่
1573   obesity การอ้วนเกินไป
1574   philosophical เกี่ยวกับปรัชญา,คัมภีรภาพ,ยึดหลักธรรมะ
1575   prowess ความอาจหาญ,ความองอาจ,ความสามารถยอดเยี่ยม
1576   research ค้นคว้า
1577   severe รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน
1578   strong แข็งแรง
1579   tongue ลิ้น , สำเนียงภาษา
1580   weather สภาพอากาศ,ลมฟ้าอากาศ
1581   ailment ความไม่สบายกาย,ป่วยไข้
1582   awake ตื่น
1583   cash เงินสด
1584   component ส่วนประกอบ
1585   culture วัฒนธรรม
1586   diminutive เล็ก, จิ๋ว
1587   encyclopaedia สารานุกรม
1588   fairy เทพธิดา, นางฟ้า
1589   giggle หัวเราะคิกคัก
1590   illicit ต้องห้าม, ผิดกฎหมาย, เถื่อน
1591   interpret แปลความหมาย, ตีความ
1592   marijuana กัญชา
1593   obey เชื่อฟัง, ยอมตาม
1594   philosophy ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา
1595   psycho คนโรคจิต
1596   reservation การสงวน,การจอง,การรักษาไว้
1597   shackle กุญแจมือ,โซ่ตรวน,ตรวน
1598   struggle ต่อสู้ดิ้นรน
1599   tool เครื่องมือ
1600   weed หญ้า , วัชพืช
1601   aim เล็ง,ตั้งเป้า,จุดมุ่งหมาย
1602   aware รู้ตัว
1603   cast ขว้าง, โยน, การทำนาย
1604   compose เขียน , ประพันธ์, แต่ง
1605   cupola สิ่งที่มีสัณฐานกลม, หลังคารูปโดม
1606   diplomat ทูต, นักการทูต
1607   endanger ทำให้เกิดอันตราย
1608   faithful ความเชื่อถือ, ไว้วางใจ
1609   glad ชื่นชม, ยินดี
1610   illiterate ไม่รู้หนังสือ
1611   interrupt ขัดจังหวะ, พูดสอด
1612   marsh หนอง , บึง
1613   objection การคัดค้าน, การโต้แย้ง, การไม่เห็นด้วย
1614   photography การถ่ายภาพ การถ่ายรูป
1615   publicize โฆษณา,ประกาศ,เผยแพร่
1616   reserve สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง
1617   shade ร่ม,เงามืด,ความมืด,บังร่ม
1618   stubborn ดื้อดึง,ดื้อรั้น,หัวรั้น
1619   toothpick ไม้จิ้มฟัน,มีดมีฝัก,มีดเล็ก
1620   weird แปลกประหลาด,เหนือธรรมชาติ,พิกล
1621   aircraft อากาศยานทุกชนิด
1622   awareness การหยั่งรู้,การรู้ตัว
1623   catastrophe ความหายนะอย่างใหญ่หลวง
1624   compound คลุกเคล้า , ผสม
1625   cure รักษา
1626   direction ทิศทาง
1627   endurance ทนทาน , คงทน
1628   familiar คุ้นเคย, สนิทสนม
1629   glamorous เสน่ห์, ชวนหลงใหล
1630   illogical ไม่สมเหตุผล, ไร้เหตุผล
1631   intersect ตัดกัน
1632   marvel สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, ความประหลาดใจ
1633   objective เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
1634   physician อายุรแพทย์,แพทย์อายุรเวช
1635   pulse ชีพจร,อัตราการเต้นของหัวใจ
1636   reservoir อ่างเก็บน้ำ
1637   shake สั่น , เขย่า
1638   stuffing การยัดไส้,สัตว์ตายที่ถูกยัดไส้
1639   totally ทั้งหมดโดยสิ้นเชิง
1640   welfare หน่วยงานสังคมสงเคราะห์,สวัสดิภาพ,ความสุขสบาย
1641   alarming น่าตกใจ
1642   awe น่าเกรงขาม, น่าสะพรึงกลัว
1643   catch จับ, คว้า
1644   comprehensive สรุปรวม, ครอบคลุม, การทดสอบความรู้อย่างกว้างขวาง
1645   curiosity ความอยากรู้อยากเห็น
1646   disagree ไม่เห็นด้วย
1647   enemy ศัตรู , ข้าศึก
1648   familiarity ความคุ้นเคย, ความสนิทสนม
1649   glance ชำเลืองมอง
1650   illuminate แสงสว่าง, อธิบาย, ทำให้กระจ่าง
1651   intervene แทรกแซง, ก้าวก่าย
1652   marvelous วิเศษ
1653   obligation ภาระหน้าที่, ความรับผิดชอบ
1654   picture ภาพ
1655   punishment การทำโทษ,การลงโทษ
1656   residence ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่
1657   shameful น่าขายหน้า,น่าละอายใจ,น่าอับอาย
1658   stumble สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า
1659   tough เหนียว,บึกบึน,ยาก,ทนทาน
1660   well-to-do ซึ่งร่ำรวย,รุ่งเรือง
1661   alive มีชีวิตอยู่,กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,เต็มไปด้วยชีวิต
1662   awful น่ากลัว
1663   category จัดหมวดหมู่, แบ่งออกเป็น
1664   compress กด , อัด
1665   curious อยากรู้อยากเห็น
1666   disappoint ไม่ทำให้สมหวัง , ทำให้เสียใจ
1667   energetic มีพลัง, มีกำลังวังชา, ชอบทำงาน
1668   familiarize สนิทสนม, คุ้นเคย
1669   gland ต่อม, อวัยวะคัดหลั่ง
1670   illustrate อธิบายโดยใช้ภาพประกอบ, แสดง, ยกตัวอย่าง
1671   intrigue วางอุบาย, วางแผนร้าย, คบคิดอุบาย
1672   mascot เครื่องราง, เครื่องนำโชค, ตัวนำโชค
1673   oblige พันธะ, ผูกมัด, ทำบุญคุณให้
1674   picturesque เหมือนภาพวาด,งดงาม,น่าดู
1675   purchase การซื้อ,ของซื้อขาย,ซื้อ,ซื้อขาย
1676   residue ที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง
1677   shape ร่าง , ทรวดทรง
1678   stun ทำให้มึนงง,ทำให้สลบ,ทำให้หูอื้อ
1679   toxic เป็นพิษ,มีพิษ
1680   welter กลิ้งเกลือก, ความสับสน,เปียก,พัวพัน
1681   allergy โรคภูมิแพ้, อาการแพ้
1682   awkward งุ่มง่าม ,ไม่เข้าท่า,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี
1683   cause สาเหตุ
1684   compromise ยอมความ,ประนีประนอม
1685   curriculum หลักสูตรของโรงเรียน
1686   disapprove ไม่พอใจ
1687   engage หมั้น
1688   famine ภาวะข้าวยากหมากแพง, ทุพภิกขภัย, ความอดอยาก
1689   glide ลื่นไหล, ร่อน, เลื้อย
1690   image รูปแบบ, ภาพ, ภาพพจน์
1691   introduce แนะนำ
1692   mass มวล
1693   oblivious ไม่คำนึงถึง, ไม่รู้ถึง, ลืม
1694   place สถานที่ , วาง
1695   pure บริสุทธิ์
1696   resin ยางไม้,ยางสน
1697   sharp คม,คมกริบ,ตรงเวลา
1698   stupendous ใหญ่โตอย่างน่าทึ่ง,มหาศาล
1699   toxin พิษ (โดยเฉพาะพวกโปรตีนจากพืชสัตว์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรค)
1700   whirl หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว
1701   alligator จระเข้
1702   bachelor คนโสด, ผู้ได้รับปริญญาตรี
1703   cautious รอบคอบ , ระมัดระวัง
1704   compulsive เป็นเชิงบังคับ, ทำตามแรงผลักดันทางใจ
1705   curve โค้ง
1706   disarm ปลดอาวุธ, ปลดเปลื้อง
1707   engagement การหมั่น, ข้อตกลง, งานระยะสั้น
1708   famous มีชื่อเสียง
1709   glimpse เห็นแวบหนึ่ง
1710   imaginary เพ้อฝัน, ไม่จริง, มโนภาพหรือจินตนาการ
1711   introduction การแนะนำ
1712   massive ใหญ่
1713   obscure มัว , มืดมน , ปิดบัง
1714   placement การบรรจุ,การให้ตำแหน่ง
1715   puzzle ปริศนา,ทำให้งงงวย
1716   resistance การต้าน,การต้านทาน,ความอดทน
1717   shelter ที่กำบัง, ร่มไม้, ชายคา, ลี้ภัย
1718   stupid โง่
1719   track ลู่วิ่ง , ทางเดิน
1720   whisper กระซิบ
1721   allocate จัดให้ , แบ่งให้
1722   backfire เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์, ส่งผลตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้
1723   cease หยุด,สิ้นสุด
1724   conceal ปิดบัง , ซ่อนเร้น
1725   cushion รอง , ใส่เบาะ
1726   disaster หายนะ, ความล่มจม
1727   engineer วิศวกร
1728   fantastic น่าอัศจรรย์, น่าขนลุก
1729   gloom ความมืดครึ้ม, ความเศร้าโศก, ห่อเหี่ยวใจ
1730   imagination จิตนาการ
1731   intuitive โดยสัญชาตญาณ,ซึ่งสังหรณ์ใจ,โดยการหยั่งรู้
1732   master ควบคุม , บังคับ
1733   observe สังเกต , ข้อสังเกต
1734   placid เงียบสงบ,จิตสงบ
1735   quaint แปลกประหลาด,แปลก,แปลกและน่าดูอย่างโบราณ
1736   resolution ความแน่วแน่,ความคมชัดของภาพ
1737   shift ย้าย,เปลี่ยนเวร,ช่วงเวลาทำงาน
1738   subjective อยู่ภายในใจ,จิตวิสัย,แต่ละบุคคล
1739   tradition ประเพณี
1740   wicked ชั่วร้าย,โฉด,เจ๋ง
1741   allow อนุญาต
1742   backward ไปข้างหลัง, ย้อนหลัง, ถอยหลัง
1743   celebration งานเฉลิมฉลอง
1744   concentrate มุ่ง , ตั้งสมาธิ
1745   custom ประเพณี, ภาษี
1746   discard ละทิ้ง,ทิ้งไป
1747   engrave จารึก , แกะ , สลัก
1748   fare ค่าโดยสาร
1749   goal เป้าหมาย
1750   imagine นตนาการ, นึกเอาเอง
1751   inundate น้ำท่วม, อุทกภัย
1752   match การแข่งขัน , เข้ากันได้
1753   obsession ความหลงใหล, การครอบงำจิตใจ
1754   plague กาฬโรค,โรคระบาด,ภัยพิบัติ
1755   quake แผ่นดินไหว,สั่นสะเทือน,ไหว,ยวบ
1756   resonant ดังกังวาน,ได้ระดับกัน,ก้อง,สะท้อน
1757   shipwreck ซากเรืออับปาง,การทำลาย,ความหายนะ
1758   submit ส่ง,เสนอให้พิจารณา
1759   tragedy โศกนาฏกรรม,เรื่องเศร้า,ละครโศก
1760   wilderness บริเวณรกร้างว่างเปล่า
1761   allowance เบี้ยเลี้ยง,การยินยอม,การอนุญาตให้
1762   bad เลว
1763   celebrity ผู้มีชื่อเสียง
1764   conception แนวความคิด, มโนคติ, ภาวะตั้งครรภ์
1765   customary เป็นธรรมเนียม
1766   discipline วินัย
1767   engross หมกหมุ่น, ทำให้จดจ่อ, เอาไปหมด
1768   fascinating ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์, ตรึงใจ
1769   gorgeous งดงาม , นุ่มนวล
1770   imitate ปลอม , เลียนเบบ
1771   invader ผู้บุกรุก
1772   material วัสดุ , บทความ, ส่วนประกอบ
1773   obsolete ล้าสมัย, เลิกใช้แล้ว, เก่าคร่ำครึ
1774   plan แผน , อุบาย
1775   qualification คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ประกาศนียบัตร
1776   resort สถานที่ที่ผู้คนไปกันบ่อย,ที่มั่วสุม,สถานที่ตากอากาศ
1777   shiver สั่น,สั่นระริก,ตัวสั่น
1778   subscribe บอกรับเป็นสมาชิก,บริจาค,ออกค่าบำรุง
1779   tragic โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
1780   will มุ่งมั่น,ตั้งใจ,พินัยกรรม
1781   ally ผูกพัน,พันธมิตร
1782   bait เหยื่อล่อ
1783   cement ซีเมนต์, ผนึก, เชื่อม
1784   concern เกี่ยวข้อง, ห่วงใย
1785   customer ลูกค้า
1786   discomfort ความไม่สะดวกสบาย
1787   enhance เพิ่มพูน, เสริม, ทำให้มากขึ้น
1788   fashionable ทันสมัย, สมัยนิยม, ตามแฟชั่น
1789   grab คว้า
1790   immediate ทันทีทันใด
1791   invest ลงทุน
1792   maternity ความเป็นแม่
1793   obstacle อุปสรรค
1794   plateau ที่ราบสูง,ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ
1795   qualify มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม
1796   resource ทรัพยากร,วิธีการ,ทรัพย์สมบัติ
1797   shoal หาดตื้น,ที่ตื้น,สันดอน
1798   substance สาร,สสาร,แก่นสาร
1799   trail รอยทาง,รอย,รอยเท้า
1800   willing เต็มใจ,ตั้งใจ,ยินดี
1801   alter แก้เสื้อให้พอดี,เปลี่ยน,ดัดแปลง
1802   balance ความสมดุล
1803   cereal ธัญพืช
1804   conclude สรุป , ปิด
1805   damage ความเสียหาย
1806   discourage ทำให้ท้อ,ทำให้หมดกำลังใจ
1807   enigma ปริศนา, ลึกลับ, ฉงน
1808   fatal ถึงตาย , เคราะห์ร้าย
1809   graceful งดงาม, อ่อนช้อย
1810   immemorial เก่าแก่, โบราณ
1811   investigate สืบสวน
1812   matter วัตถุ , เรื่องราว
1813   obtain บรรลุ , ได้มา
1814   plead วิงวอน
1815   quality คุณภาพ
1816   respect ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง
1817   shock การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน,อาการสะเทือน
1818   substitute แทนที่,เปลี่ยนตัว,สับเปลี่ยน
1819   trainee ผู้ได้รับการฝึกหัด,ผู้ฝึกงาน
1820   wise เฉลียวฉลาด,เจ้าปัญญา,หัวดี
1821   alternative ทางเลือก
1822   ban ห้าม
1823   certain แน่นอน
1824   conclusion การสรุป
1825   dangerous อันตราย
1826   discover ค้นพบ
1827   enjoyable ที่สนุกสนาน
1828   favorable ที่ดี , กรุณา
1829   gradually ทีละน้อย
1830   immense ใหญ่ , มาก
1831   investment การลงทุน
1832   mature เจริญเติบโตเต็มที่, เป็นผู้ใหญ่, ครบอายุ
1833   obvious ชัดเจน,ชัดแจ้ง,เด่นชัด
1834   pleasant ให้ความพอใจ,ถูกใจ,สุภาพ
1835   quarter หนึ่งในสี่
1836   respectful มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง
1837   shore ชายทะเล,ฝั่งทะเล
1838   subtle ฉลาด,มีเล่ห์เหลี่ยม,ละเอียด,ลึกลับ
1839   trait ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย,สันดาน
1840   withdraw เก็บคืน,ถอดเงิน,หดกลับ
1841   altimeter เครื่องวัดความสูงของการบิน
1842   bandage ผ้าพันแผล
1843   certainly อย่างแน่นอน
1844   concord ความสอดคล้อง, ปรองดอง, ความสัมพันธ์
1845   darken ทำให้มืด
1846   discrepancy ต่างกัน
1847   enlarge ขยาย, ทำให้กว้างขึ้น
1848   favour ความเข้าข้าง, ชื่นชม, โปรดปราน
1849   grant อนุญาต , ยอมให้, เงินทุน
1850   immensely กว้างใหญ่, มากมาย
1851   invisible มองไม่เห็น, ซ่อนเร้น
1852   maximize ทำให้สูงสุด,ขยายใหญ่สุด
1853   occasion โอกาส, เหตุ, สมัย
1854   please ทำให้พอใจ,ให้ความพอใจ
1855   queer ประหลาด,พิลึก,คลื่นไส้,รักร่วมเพศ
1856   respiration การหายใจ
1857   shortage ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ
1858   successful ความสำเร็จ , ชัยชนะ
1859   transact ติดต่อกัน,จัดการ,ทำการค้า,ทำธุรกิจ
1860   withhold ระงับ , ไม่อนุมัติ,ยับยั้ง
1861   amateur นักกีฬาสมัครเล่น,ผู้ไร้ประสบการณ์
1862   bargain ต่อรองราคา
1863   certificate ประกาศนียบัตร, ใบรับรอง
1864   concrete มีตัวตน , มีรูปร่าง
1865   dated ไม่ทันสมัย, เชย
1866   discriminate แบ่งแยก
1867   enlighten ทำให้เกิดปัญญา, ให้ความสว่าง, ให้ความกระจ่าง
1868   fear กลัว
1869   grape ผลองุ่น
1870   immerse จม
1871   invitation การเชื้อเชิญ
1872   maze เขาวงกต
1873   occasionally บางครั้งบางคราว
1874   pleasure ความพอใจ,ความยินดี,ทำให้ถูกใจ
1875   quench ดับ,ทำให้หมด,ระงับ
1876   respond ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง
1877   shortsighted สายตาสั้น,ไม่รอบคอบ
1878   successive ตามหลัง,ตามลำดับ,ต่อเนื่อง
1879   transfer การโอน,การย้าย,การเปลี่ยนแปลง
1880   withstand ทนต่อ,ต่อต้าน,กลั้น,รับ
1881   amaze ทำให้ประหลาดใจ
1882   bark เห่า, เปลือกไม้, เรือใบสามเสา
1883   challenge ท้าทาย
1884   condemn ตำหนิ, ประณาม
1885   dawdle เกียจคร้าน , อืดอัด
1886   discrimination การแบ่ง
1887   enormity ความมหึมา, ความร้ายกาจ
1888   fearful น่ากลัว, รู้สึกกลัว
1889   grasp ฉวย
1890   immobile ไม่เคลื่อนไหว
1891   involve เกี่ยวพัน, เข้าไปพัวพัน
1892   meager ขาดแคลน , ผอม
1893   occupation อาชีพ
1894   plentiful มากมาย , เยอะแยะ,อุดมสมบูรณ์
1895   question คำถาม
1896   respondent เกี่ยวกับการตอบ,ผู้ตอบ,จำเลย,ผู้แก้คำถาม
1897   shout ตะโกน
1898   successor ผู้รับช่วง,ผู้สืบมรดก,ทายาท
1899   transform เปลี่ยนรูป,แปรรูป,ปฎิรูป
1900   witness พยาน,ผู้เห็น,หลักฐาน
1901   ambiguous คลุมเครือ
1902   barren แห้งแล้ง
1903   chance โอกาส
1904   condition สภาพ , เงื่อนไข
1905   dazzle เจิดจ้า
1906   discuss สนทนา , โต้ตอบ
1907   enormous มหึมา, ร้ายกาจ, ชั่วร้าย
1908   feat ความดีความชอบ, ความสำเร็จ, ความสามารถ
1909   grateful ขอบคุณ, ปลื้มปีติ, ซึ่งสำนึกในบุญคุณ
1910   immoral ผิดศีลธรรม
1911   irk รบกวน, ทำให้ระคายเคือง, ทำให้รำคาญ
1912   meaningful มีความหมาย
1913   occupy ยึดครอง , มีธุระยุ่ง , ไม่ว่าง
1914   plight สถานการณ์ (โดยเฉพาะที่ไม่ดี) ,สภาพ,ชะตา
1915   questionnaire แบบสอบถาม
1916   response คำตอบ,การตอบ,คำรับ
1917   shovel พลั่ว
1918   sudden ทันทีทันใด
1919   transit การเดินทางผ่าน,การผ่าน,การโคจร
1920   wonder สงสัย,สิ่งน่าพิศวง,ความงงงวย
1921   ambitious ทะเยอทะยาน
1922   basis เกณฑ์
1923   change เปลี่ยนแปลง
1924   condolence แสดงความเสียใจ
1925   dearth การขาดแคลน
1926   discussion การอภิปราย
1927   enrich ทำให้ร่ำรวย, ทำให้อุดมสมบูรณ์
1928   feature ลักษณะเด่น, ทำให้เด่นชัด, บทความพิเศษ
1929   gratitude ความกตัญญู
1930   immunity ภูมิคุ้มกันโรค, ปลอด, พ้นอันตราย
1931   ironic เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน
1932   meanwhile ในระหว่างนั้น
1933   occur เกิดขึ้น , ปรากฏ
1934   plunge จุ่ม,จ้วง,พรวด,สอด
1935   quiet เงียบ
1936   responsibility ความรับผิดชอบ
1937   sight การเห็น,กำลังสายตา,ความสามารถในการเห็น
1938   suffer ทนทาน
1939   translate แปล,แปลความหมาย
1940   worse แย่ลง,เลวลง,หนักขึ้น
1941   amount จำนวน, ปริมาณ
1942   battle การรบ
1943   channel ช่องแคบ, ช่อง
1944   conduct ดำเนิน,ชักนำ,เป็นสื่อ(ไฟฟ้า)
1945   debate การโต้วาที
1946   disease เชื้อโรค
1947   enroll ลงชื่อ, ลงทะเบียน, สมัครเข้า
1948   federal สหพันธ์รัฐ
1949   graze ถากไป , ครูด
1950   impact การกระทบ, การปะทะ
1951   irrigate ทดน้ำ, จัดสรรน้ำ
1952   measure มาตรฐานการวัด
1953   odd ประหลาด , ชอบกล
1954   plus บวก
1955   quite ทีเดียว, แท้ ๆ
1956   responsive ที่ตองสนอง,เป็นการโต้ตอบ,เป็นคำตอบ
1957   significance ความสำคัญ,ลักษณะที่สำคัญ
1958   sufficient พอ,พอเพียง,พอใจ
1959   transmission การถ่ายทอด,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ
1960   worth ซึ่งมีค่า,มูลค่า,ทรัพย์สิน,มีคุณค่า
1961   amphibian สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
1962   battlefield สนามรบ, สมรภูมิ
1963   chaos ความอลหม่าน, ความสับสน
1964   confer ปรึกษา,พบปะพูดคุย
1965   debilitate ทำให้อ่อนเพลีย, ทำให้อ่อนกำลัง
1966   disgust น่าขยะแขยง
1967   ensure รับรอง, ทำให้มั่นใจ
1968   fee ค่าธรรมเนียม
1969   greedy โลภ , ตะกละ
1970   impair ทำให้เลวลง, ลดคุณค่า, ทำให้อ่อนแอ
1971   irritate ทำให้ฉุนเฉียว
1972   measurement มาตรการ
1973   odor กลิ่น, ชื่อเสียงที่ไม่ดี
1974   pneumonia โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
1975   quitter ขี้แพ้,คนไม่เอาจริง
1976   restriction ข้อจำกัด,การจำกัด,การกำหนด,การบังคับ
1977   silence ความเงียบ
1978   suggest แนะนำ,ชักชวน,เสนอ
1979   transmit ส่งผ่าน,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย
1980   wrap ห่อ,คลุม,กระดาษห่อ,พัน,ม้วน
1981   amuse ขบขัน
1982   beat เฆี่ยน , ตี , ชนะ
1983   chaotic อลหม่าน, สับสน
1984   conference การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1985   decade รอบสิบปี , ทศวรรษ
1986   disinfect ฆ่าเชื้อโรค, ชำระล้าง
1987   enterprise บริษัท, กิจการ, ความบากบั่น
1988   feedback ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ, การตอบกลับ
1989   greet ทักทาย
1990   impart แบ่ง, บอก, แจ้ง
1991   isolate แยกอยู่คนเดียว
1992   mechanical เกี่ยวกับเครื่องยนต์
1993   offspring ลูกหลาน, ผลผลิต
1994   poison มีพิษ , เป็นพิษ
1995   quiz การถาม,การทดสอบความรู้
1996   result ผลลัพธ์,ผลที่ตามมา,คำตอบ
1997   silly โง่, บ้า
1998   suggestion การแนะนำ,ข้อเสนอ
1999   transparency ลักษณะโปร่งแสง,ลักษณะโปร่งแสงแบบกระจก
2000   wreck อับปาง, ซากปรัก,ทำให้หายนะ
2001   analysis การวิเคราะห์, การจำแนกแยกแยะ
2002   beautiful สวยงาม
2003   chapter บทหนังสือ
2004   confess สารภาพ
2005   decease ตาย
2006   disintegrate ทำให้แตกแยกเป็นส่วน
2007   entertain ทำให้สนุกสนาน , ให้ความสำราญ
2008   feline กี่ยวกับสัตว์ตระกูลแมว, คล้ายแมว,ลับ ๆ ล่อ ๆ
2009   grin ยิ้มกว้าง,ยิ้มเห็นไรฟัน,แยกเขี้ยวยิงฟัน
2010   impassive ไม่สะทกสะท้าน
2011   issue ประเด็น, ปัญหา, ตีพิมพ์แจกจำหน่าย
2012   medicine ยา
2013   ogre ยักษ์กินคนในเทพนิยาย
2014   policy นโยบาย , วิถีทาง
2015   quota ส่วนที่กำหนดให้,ส่วนแบ่ง
2016   resume ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม,ดำเนินต่อไปใหม่
2017   similar ละม้ายคล้ายคลึง
2018   suitable เหมาะสม,สมควร,เหมาะ,คู่ควรกับ
2019   transport ขนส่ง,นำส่ง,ส่ง,ลำเลียง
2020   youthful หนุ่มสาว,เยาว์,ดรุณ
2021   analyze วิเคราะห์
2022   beauty ความสวยงาม
2023   character บุคลิกลักษณะ
2024   confident มั่นใจ, กล้า
2025   deceive หลอกลวง
2026   dislocate ทำคลาดเคลื่อน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ออกจากตำแหน่ง
2027   enthusiastic กระตือรือร้น
2028   fertile ซึ่งมีดินดี, อุดมสมบูรณ์, เพาะปลูกง่าย
2029   groan คราง
2030   impatient ไม่อดทน , เบื่อหน่าย
2031   itch คัน
2032   medieval เกี่ยวกับยุคกลาง, สมัยเก่า, ล้าสมัย
2033   on and off เป็นครั้งคราว
2034   polite สุภาพ,มีมารยาท,นอบน้อม
2035   race วิ่งแข่ง
2036   retail ขายปลีก
2037   sincerely อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง
2038   superficial ตื้นๆ,เพียงผิวเผิน,ไม่ลึกซึ้ง,ไม่สำคัญ
2039   trash ขยะ,ของเสีย,โยนทิ้ง,คนไร้ค่า
2040   zealous กระตือรือร้น,ปราถนาสูง
2041   anchor สมอ
2042   beg ร้องขอ
2043   charge คิดค่าใช้จ่าย, บรรจุ, อัดไฟ
2044   confidential ลับเฉพาะ
2045   decent เหมาะสม
2046   dismiss ยกฟ้อง , เลิก
2047   entice ล่อลวง, ชักนำไปในทางที่ผิด
2048   fiction นิยาย,นวนิยาย
2049   groggy ซวนเซ, โซซัดโซเซ, เมาเหล้า
2050   imperfect ไม่สมบูรณ์, บกพร่อง, ไม่สมประกอบ
2051   javelin หลาว, แหลน, กีฬาพุ่งหลาว
2052   meeting การพบปะ
2053   oneness ความเป็นหนึ่งเดียว
2054   poll