Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

90 คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค ได้ใช้แน่นอน

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับที่มาของบทความนี้

http://teen.mthai.com/education/61057.html

 

 

90 คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค ได้ใช้แน่นอน

@clickDict

วันนี้ teen.mthai.com จะมาแนะนำ?90 คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค ได้ใช้แน่นอน?คำกริยาบางคำที่จะช่วยอัพเกรดให้เรียงความของน้องๆ นั้นดูไฮโซขึ้นค่ะ ถ้าเลือกได้ดี ผลงานเราก็จะมีราศีเพิ่มขึ้นค่ะ?เชื่อว่าหลายๆ คนเวลาเขียนเรียงความหรือเขียนการบ้านส่งอาจารย์ ก็จะวนเวียนใช้แค่คำว่า do, have, get ไม่ก็ make แต่จริงๆ แล้วยังมีอีกหลายคำให้เราเลือกใช้เลยล่ะค่ะ^^

A lot of people don’t want to make their own decisions. They’re too scared. It’s much easier to be told what to do.
“คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ พวกเขากลัวเกินไป พวกเขาเลือกที่จะเชื่อฟังคำสั่งคนอื่นมากกว่าการตัดสินใจด้วยตัวเอง”
Marilyn Manson

เรียบเรียง teen.mthai.com อ้างอิง พี่พิซซ่า เด็กดีดอทคอม

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค

โดยพี่แบ่งคำกริยาออกเป็น 9 หมวดนะคะ ตามทักษะด้านต่างๆ ได้แก่ ทักษะการจัดการ, ทักษะการสื่อสาร, ทักษะงานธุรการ, ทักษะการวิจัย, ทักษะทางเทคนิค, ทักษะการสอน, ทักษะทางการเงิน, ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะการช่วยเหลือ เราไปดูกันทีละหมวดนะคะ

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะการจัดการ

Administer จัดการ, ดำเนินงาน, บริหาร, ดูแล
As a president, I helped the principal administer the school.
ในฐานะประธาน ฉันช่วยครูใหญ่ดูแลโรงเรียน

Analyze วิเคราะห์
I am good at analyzing the situation.
ฉันเก่งในการวิเคราะห์สถานการณ์

Assign มอบหมาย, กำหนด, สั่งให้
During the Work and Travel program last year, I was assigned to supervise my friends.
ช่วงโครงการเวิร์คแอนด์ทราเวลปีที่แล้ว ฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลเพื่อนๆ

Attain ถึง, ได้มา, สำเร็จ, บรรลุเป้าหมาย
I have attained the highest grade in the Biology exams.
ฉันได้เกรดสูงสุดในข้อสอบชีววิทยา

Coordinate ประสานงาน, ทำงานด้วยกัน
I coordinated the school activity.
ฉันประสานงานกิจกรรมโรงเรียน

Develop พัฒนา, เติบโต, ทำให้เจริญ
I want to develop my country?s economy.
ฉันอยากจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉัน

Improve ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง
I still have one more semester; I will improve my grade to meet the school requirements.
ฉันยังเหลืออีกหนึ่งเทอม ฉันจะทำเกรดให้ดีขึ้นเพื่อให้ถึงเกณฑ์สมัครเข้าเรียนคณะนี้

Increase เพิ่ม, เพิ่มขึ้น, มากขึ้น
Due to the increasing of the unemployment rate, better education is not the only solution.
เนื่องจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้น การศึกษาที่ดีขึ้นจึงไม่ใช่ทางแก้เพียงทางเดียว

Organize จัดตั้ง, จัดระบบ, จัดระเบียบ
My student committee organized a meeting between the teachers and students. คณะกรรมการนักเรียนได้จัดการประชุมระหว่างอาจารย์และนักเรียน

Prioritize จัดลำดับความสำคัญ
I have an ability to prioritize work.
ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้

Arrange จัดเตรียม, เตรียมการ, ตกลง
Last year I arranged an informal visit to the Ministry of Commerce
ปีที่แล้วฉันเตรียมการไปเยี่ยมชมที่กระทรวงพาณิชย์อย่างไม่เป็นทางการ

Author เขียน, แต่งหนังสือ, ประพันธ์
I always wanted to be somebody so someone could author my biography.
ฉันอยากเป็นคนดัง/มีค่าเพื่อที่จะได้มีคนเขียนหนังสือชีวประวัติของฉัน

Correspond เขียนโต้ตอบกัน, เหมือนกัน, สอดคล้อง
Your curriculum exactly corresponds with my study plan.
หลักสูตรของคุณสอดคล้องกับแผนการเรียนของฉัน

Edit แก้ไข, ตรวจแก้, ทำให้ถูกต้อง, เรียบเรียง, เป็นบรรณาธิการ
As a president of the school newspaper club, one of my duties was to edit the school newspaper.
ในฐานะที่เป็นประธานชมรมหนังสือพิมพ์โรงเรียน หนึ่งในหน้าที่ของฉันคือตรวจแก้หนังสือพิมพ์โรงเรียน

Influence มีอิทธิพลต่อ, ชักจูง
Influenced by Mozart, I produced this piece.
ฉันสร้างผลงานชิ้นนี้โดยได้อิทธิพลจากโมสาร์ท

Interpret เข้าใจ, ตีความ, อธิบาย, แปลความ
I interpreted the quantum physics textbook to my classmate.
ฉันอธิบายหนังสือเรียนเรื่องควอนตัมฟิสิกส์ให้เพื่อนร่วมชั้นฟัง

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะการสื่อสาร

Mediate ไกล่เกลี่ย, ทำให้ประนีประนอม, ทำให้ตกลงกันได้
In many students? fights, I was appointed to mediate the arguments.
ในการทะเลาะเบาะแว้งของนักเรียนหลายๆ ครั้ง ฉันจะได้รับมอบหมายให้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

Motivate กระตุ้น, ให้แรงบันดาลใจ, ดลใจ, จูงใจ
My action was motivated by a desire to make a better community.
ความต้องการที่จะทำให้ชุมชนดีขึ้นเป็นแรงกระตุ้นให้ฉันทำลงไป

Negotiate เจรจาต่อรอง, เจรจาตกลง
I have good negotiating skills.
ฉันมีทักษะการต่อรองที่ดี

Persuade ชักจูง, ชักนำ, เกลี้ยกล่อม, โน้มน้าว
Nothing could persuade me to change my mind.
ไม่มีอะไรมาทำให้ฉันเปลี่ยนใจได้

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะงานธุรการ

Classify จัดกลุ่ม, แบ่งประเภท, จำแนก, จัดหมวดหมู่
No matter what they say about his work, I classify his music as rock.
ไม่ว่าคนจะว่ายังไงกับผลงานของเขา ฉันจัดให้เพลงของเขาเป็นเพลงร็อค

Collect เก็บ, รวบรวม, สะสม, ได้มา
We were collecting money for the homeless.
เราเรี่ยไรเงินให้คนไร้บ้าน

Dispatch ส่งออก, จ่ายงาน, รีบทำ, เดินหนังสือ, ส่งอย่างรวดเร็ว, กำจัด
I resigned from being a messenger because sometimes I got a call to dispatch the parcel during my class.
ฉันลาออกจากการเป็นพนักงานส่งของ เพราะบางครั้งฉันถูกเรียกตัวออกไปส่งพัสดุในเวลาเรียน

Execute ดำเนินการ, ปฏิบัติการ, กระทำการ, สร้าง
I carefully execute the plan. ฉันปฏิบัติตามแผนด้วยความระมัดระวัง

Inspect ตรวจสอบ, พินิจ, สำรวจ
I want to learn how to inspect counterfeit bank notes.
ฉันอยากเรียนวิธีตรวจสอบธนบัตรปลอม

Operate ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ
My final project is making a wireless router that can operate underwater.
โปรเจ็คต์จบของฉันคือสร้างไวร์เลสเราเทอร์ที่ทำงานใต้น้ำได้

Prepare จัดเตรียม, เตรียมตัว, เตรียมพร้อม
I prepared well for exams. ฉันเตรียมตัวมาสอบอย่างดี

Process ดำเนินการ, ลงมือปฏิบัติ
I would like to have this film processed. ฉันอยากให้ลงมือทำหนังเรื่องนี้

Screen ปกปิด, กลั่นกรอง, คัดเลือก, แยกออก, ปกป้องคนผิด
I want to join the movie committee to help screening kids? movies.
ฉันอยากทำงานในคณะกรรมการภาพยนตร์เพื่อที่จะได้ช่วยกรองภาพยนตร์สำหรับเด็ก

Specify กำหนด, ระบุ, เจาะจง
I can specify the cause of the problem. ฉันสามารถระบุสาเหตุของปัญหานี้ได้

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะการวิจัย

Clarify ทำให้เข้าใจง่าย, ทำให้ชัดเจน
Allow me to clarify my statement. ขออนุญาตอธิบายคำพูดของฉันให้ชัดเจน

Critique วิจารณ์, ถกประเด็นอย่างจริงจัง
I critiqued their paintings. ฉันวิจารณ์ภาพเขียนของพวกเขา

Diagnose วินิจฉัย, วิเคราะห์, พิจารณา
More than 30,000 women are diagnosed with skin cancer every year.
ทุกปีผู้หญิงกว่าสามหมื่นคนวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง

Extract สกัด, ดึง, คัดลอก, ได้มาจาก
The following table is extracted from my report.
ตารางต่อไปนี้ดึงมาจากรายงานของฉัน

Identify แยกแยะ, ชี้ตัว, ระบุ
Because of my personality, my classmates identified me as a happy nerd.
บุคลิกของฉันทำให้เพื่อนร่วมชั้นระบุว่าฉันเป็นเด็กเรียนที่มีความสุข

Interview สัมภาษณ์
After I interviewed your alumni for my school presentation, I knew that I had to further my study here.
หลังจากที่ฉันได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่าของคุณเพื่อการนำเสนอที่โรงเรียน ฉันก็รู้เลยว่าฉันต้องมาเรียนต่อที่นี่

Investigate สอบสวน, สืบสวน, สำรวจ, เจาะลึก
The course syllabus of Bioethics101 said that the student will investigate the use of the cloning technology.
ใบประมวลรายวิชาชีวจริยธรรม101 บอกว่านักศึกษาจะได้สำรวจการใช้เทคโนโลยีการโคลน

Review ทบทวน, พิจารณาใหม่
My book has been published for more than 500,000 copies. I also reviewed others? books.
หนังสือของฉันตีพิมพ์ไปแล้วกว่าห้าแสนเล่ม และฉันยังพิจารณาผลงานของคนอื่นด้วย

Summarize สรุป, ย่อ, รวมความ
I summarized the lectures. ฉันสรุปย่อเล็กเชอร์ในห้อง

Survey สำรวจ, ตรวจสอบ
I believe in surveying the problem in wide perspective.
ฉันเชื่อในการตวจสอบปัญหาให้แง่มุมต่างๆ

90 คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค ได้ใช้แน่นอน

90 คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค ได้ใช้แน่นอน

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะทางเทคนิค

Assemble รวบรวม, ชุมนุม, ประชุม, เอามารวมกัน
I love building furniture. I assembled every bookcase myself.
ฉันชอบสร้างเฟอร์นิเจอร์ ฉันประกอบตู้หนังสือด้วยตัวเองทุกตู้

Calculate คำนวณ, คาดคะเน, คิดเงิน
After calculating the living expenses, I am going to apply for a loan.
หลังจากคำนวณค่าใช้จ่ายแล้ว ฉันจะต้องสมัครขอเงินกู้ยืม

Design ออกแบบ, จงใจ, วางแบบแผน
I had designed the future eco-house.
ฉันได้ออกแบบบ้านประหยดพลังงานอนาคต

Engineer วางแผน, จัดโครงสร้าง, กำหนดโครงงาน, สร้าง
I want to engineer a unique ride for the theme parks.
ฉันอยากทำเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครในสวนสนุก

Fabricate ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้างบางอย่างโดยนำหลายสิ่งมารวมกัน, สร้างข้อมูลเท็จ
I confirm that the information was not fabricated.
ฉันยืนยันว่าข้อมูลนี้ไม่ได้ถูกปลอมแปลงขึ้นมา

Maintain เก็บ, รักษา, ยืนยัน, สานต่อ, ประคับประคอง
I believe I can maintain good grades while playing sports for the college.
ฉันเชื่อว่าฉันสามารถรักษาเกรดให้ดีพร้อมๆ กับเล่นกีฬาให้มหาวิทยาลัย

Program วางวิธีการให้, เขียนโปรแกรม
I have programmed for 5 years. ฉันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาห้าปีแล้ว

Remodel ปรับปรุง, เปลี่ยนแปลง, สร้างใหม่
I noticed that the library has been remodeled.
ฉันสังเกตว่าห้องสมุดปรับปรุงใหม่แล้ว

Solve แก้, แก้ปัญหา, ตีความ, คิดออก
Solving Sudoku puzzles is my favorite hobby.
การแก้ปริศนาซูโดกุเป็นงานอดิเรกที่ฉันชอบที่สุด

Train ฝึกอบรม, ฝึกฝน, ฝึกหัด, กล่อมเกลา
I trained three times a week.
ฉันฝึกสัปดาห์ละสามครั้ง

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะการสอน

Adapt ประยุกต์ใช้, ปรับ, ดัดแปลง, ทำให้เหมาะสม
The college?s motto can be adapted for everyday use.
คติพจน์ของมหาวิทยาลัยสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

Advise แนะนำ, ให้คำปรึกษา, ตักเตือน
While I was a university student, I usually advised high school students.
ตอนที่ฉันเป็นนักศึกษา ฉันให้คำปรึกษาแก่นักเรียนมัธยมปลายบ่อยครั้ง

Coach ฝึก, สอน, อบรม
I coached the freshmen in French.
ฉันสอนภาษาฝรั่งเศสให้เด็กปีหนึ่ง

Communicate สื่อสาร, ติดต่อสื่อสาร, ถ่ายทอด, แจ้ง, ให้ความรู้
I can communicate in Japanese, Spanish and Arabic.
ฉันสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาญี่ปุ่น สเปนและอาหรับ

Enable ทำให้สามารถ, มอบอำนาจ, ให้สิทธิ, ให้อำนาจ, ทำให้เป็นไปได้
This scholarship will enable me to study abroad.
ทุนนี้จะทำให้ฉันสามารถเรียนต่อต่างประเทศได้

Encourage ส่งเสริม, สนับสนุน, ให้กำลังใจ, เชียร์
My family encourages me in my studies.
ครอบครัวสนับสนุนการเรียนของฉัน

Guide แนะนำ, แนะแนว, ชี้แนะ, ชักนำ
My life was guided by the family tradition.
ชีวิตของฉันถูกชี้นำโดยประเพณีของครอบครัว

Initiate ริเริ่ม, ประเดิม, ก่อเกิด, เริ่มต้น, พาไปให้รู้จัก, สอนทางประเพณี
I was initiated into the art of video games by my brother at the age of ten.
พี่ชายทำให้ฉันได้รู้จักศิลปะในวิดีโอเกมเป็นครั้งแรกเมื่อตอนฉันอายุสิบปี

Instruct สั่ง, แนะนำ, ชี้นำ, สั่งสอน
I was in the school library club instructing people the use of computer system.
ฉันอยู่ชมรมห้องสมุดโรงเรียน คอยสอนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์แก่คนอื่น

Set goals ตั้งเป้า
I have already set my goal since I was 15.
ฉันตั้งเป้าหมายไว้แล้วตั้งแต่ตอนอายุสิบห้าปี

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะทางการเงิน

Allocate จัดสรร, จัดแบ่ง, แบ่งปันสัดส่วน
The school allocates funds to improve the gym.
โรงเรียนจัดสรรเงินทุนไปพัฒนาโรงยิม

Appraise ประเมินค่า, ประเมินราคา, ตีราคา, ประเมิน
Teachers are asked to appraise their own performance after each class.
ครูถูกขอให้ประเมินผลการสอนของตนหลังจบแต่ละคาบ

Audit ตรวจสอบบัญชี
As a treasurer, I audited the account of the class.
ในฐานะเหรัญญิก ฉันตรวจสอบบัญชีห้อง

Balance คิดงบดุล, ทำให้สมดุล
I will change my lifestyle so the expenses could balance my budget.
ฉันจะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับงบที่มี

Budget ให้งบประมาณ, ทำงบประมาณ
My scholarship came from the fund that has been budgeted from the school committee.
ทุนการศึกษาของฉันมาจากกองทุนที่คณะกรรมการโรงเรียนให้งบประมาณมา

Forecast ทำนาย, พยากรณ์, คาดการณ์, คำนวณล่วงหน้า
The popularity of this major is forecast to increase.
ความเป็นที่นิยมของสาขาเอกนี้ถูกคาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น

Market ขาย, วางตลาด, โฆษณาขาย, ทำการตลาด
Their products are very cleverly marketed.
สินค้าของพวกเขาทำการตลาดไว้อย่างชาญฉลาดมาก

Plan วางแผน, วางแผนงาน,วางโครงการ, ออกแบบ
I am planning to visit my sister in Egypt next year.
ฉันวางแผนไปเยี่ยมพี่สาวที่อียิปต์ปีหน้า

Project คำนวนตัวเลขในอนาคตจากข้อมูลปัจจุบัน, เสนอ, เสนอผลงาน, ทำให้เห็น, ทำให้ได้ยินชัดเจน
Government spending is projected to rise by 10% in 2 years.
รายจ่ายของรัฐบาลคำนวนไว้ว่าจะสูงขึ้นถึงร้อยละสิบในสองปี

Research วิจัย, ศึกษา, ค้นคว้า, สืบค้น
Last year I was here researching my new novel.
ปีที่แล้วฉันมาที่นี่เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเขียนนิยายเล่มใหม่

คำกริยาอังกฤษแต่งประโยค หมวด?ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์

Act ปฏิบัติ, ทำตัว, ประพฤติตัว
?Don?t act without thinking? is my motto.
อย่าทำโดยไม่คิดเป็นคติพจน์ของฉัน

Create สร้าง, แต่งตั้ง, สร้างสรรค์
I created the main characters based on my family.
ฉันสร้างตัวละครเอกขึ้นมาจากครอบครัว

Direct กำกับ, สั่งการ, จัดการ
I directed the school plays.
ฉันกำกับละครโรงเรียน

Establish ก่อตั้ง, จัดตั้ง, สร้าง, สถาปนา
I established the charity club with my best friends.
ฉันก่อตั้งชมรมการกุศลกับเพื่อนสนิท

Found ก่อตั้ง, สถาปนา, จัดตั้ง, สร้าง
My school was founded in 1955.
โรงเรียนของฉันก่อตั้งขึ้นในปี 1955

Illustrate แสดงให้เห็นภาพ, ตกแต่งด้วยภาพ
I illustrated the yearbook with funny pictures.
ฉันตกแต่งหนังสือรุ่นด้วยภาพตลกๆ

Introduce แนะนำ, เพิ่ม, เสริม, ทำให้รู้จัก, ใส่เข้าไป
I was introduced to computer science by my brother.
พี่ชายแนะนำให้ฉันรู้จักกับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Invent ประดิษฐ์, คิดค้น, สร้างสรรค์
Within 5 years, I will invent the world?s cheapest solar car.
ภายในห้าปีฉันจะประดิษฐ์รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกที่สุดในโลก

Perform แสดง
My goal is to perform live in Kodak Theatre.
เป้าหมายของฉันคือได้แสดงสดที่โรงละครโกดัก

Shape ทำให้เป็นรูปร่าง, ทำให้เกิดขึ้น, มีอิทธิพลต่อ
My childhood was shaped by a loving relationship with my grandparents.
ความสัมพันธ์อันดีกับปู่ย่าตายายมีอิทธิพลต่อชีวิตในวัยเด็กของฉัน

ทักษะการช่วยเหลือ

Assess กำหนดค่า, ประเมิน, ตีค่า
I dislike the college that assesses a student?s ability based on grades.
ฉันไม่ชอบมหาวิทยาลัยที่ตีค่าความสามารถของนักเรียนตามเกรด

Assist ช่วย, ช่วยเหลือ
I do not believe that academic record will assist me in my work.
ฉันไม่เชื่อว่าผลการเรียนจะช่วยฉันในการทำงาน

Counsel ให้คำแนะนำ, ให้คำปรึกษา
My father was being counseled for depression.
พ่อของฉันเคยเข้ารับคำปรึกษาเรื่องโรคซึมเศร้า

Demonstrate ทดลองให้เห็น, สาธิต
I demonstrated how to use the new software to my juniors.
ฉันสาธิตวิธีใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ให้รุ่นน้องปีสาม

Expedite เร่ง, กระตุ้น, ทำให้เร็วขึ้น
With all the knowledge I will gain from here, I can expedite economic reforms in my country.
ฉันสามารถเร่งการปฏิรูปทางเศรษฐกิจในประเทศให้เกิดเร็วขึ้นได้ด้วยความรู้ต่างๆ ที่ฉันจะได้รับจากที่นี่

Educate ให้การศึกษา
I was educated from both school and church.
ฉันได้รับการศึกษาทั้งจากโรงเรียนและโบสถ์

Facilitate ทำให้สะดวกขึ้น, ทำให้ง่ายขึ้น
I like the fact that all schools here were located in the same campus to facilitate the sharing of resources.
ฉันชอบความจริงที่ว่าคณะทั้งหมดที่นี่อยู่ในวิทยาเขตเดียวกันทำให้การแบ่งปันแหล่งข้อมูลง่ายขึ้น

Familiarize ทำให้คุ้นเคย, ทำให้เคยชิน
I love exercises because they help familiarize with the technical terms.
ฉันชอบแบบฝึกหัดเพราะพวกมันช่วยให้คุ้นเคยกับคำศัพท์เฉพาะทาง

Refer อ้างถึง, กล่าวถึง, พูดถึง, อ้างอิง
America is often referred as a melting pot. So are you.
อเมริกามักถูกอ้างว่าเป็นเหมือนหม้อที่หลอมรวมวัฒนธรรมต่างๆ คุณ (มหาวิทยาลัยคุณ) ก็เช่นกัน

Represent ทำหน้าที่แทน, เป็นตัวแทน
I represented my school.
ฉันเป็นตัวแทนโรงเรียน

อย่าลืมนะคะ ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องเจอคำกริยา do, have, get หรือ make ในความหมายที่สามารถเอาคำพวกนี้ไปใส่แทนได้ ก็สามารถนำไปแทนที่ได้เลยค่ะ เพราะกริยา 4 ตัวนี้จะปรากฏบ่อยมากไม่ว่าจะในฐานะกริยาหลักหรือกริยาช่วยก็ตาม ถ้าไม่ลองเปลี่ยนไปใช้คำอื่นบ้าง ผลงานก็จะออกมาเป็น ฉันทำนั่นทำนี่ ฉันได้นั่นได้นี่อย่างเดียว?ครบแล้ว

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com