Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Articles

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ

no english no jobs

เพิ่มเติม

วีดิโอ ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ

 

สวัสดีครับ

          วันนี้ ผมมีชุด สื่อการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม สาขาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มานำเสนอ

          หลักสูตรนี้แม้จะจัดทำขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูดสนทนาให้แก่คนไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ  แต่ผมก็เห็นว่า แม้คนที่อยู่ในเมืองไทย ก็น่าจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรนี้  ไม่มากก็น้อย

          หลักสูตรนี้มี 3 module, module ละ 10 unit ดังนี้

Module ที่ 1

1 การถามและตอบเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

2 การถามและตอบเกี่ยวกับการเช็คอินที่สนามบินและการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

3 การทักทาย แนะนำตัวเอง กล่าวอำลา ขอบคุณ ขอโทษ อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

4 การซื้อของ บอกจำนวน ถามราคาและหน่วยเงิน

5 ความรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของร่างกาย ความเจ็บป่วย โรงพยาบาล

6  ร้านอาหาร

7 การถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ ฤดูกาล และการระวังภัย

8 การถามถึงที่อยู่ ที่ทำงาน

9 การบอกวัน เดือน ปี และหมายเลขโทรศัพท์

10 สถานีตำรวจ

Module ที่ 2

1 การบอกความต้องการพื้นฐาน

2 การถามทางและการอ่านป้ายบอกทาง

3 การทำธุรกรรม ณ ที่ทำการไปรษณีย์

4 การทำธุรกรรมที่ธนาคาร

5 การใช้โทรศัพท์

6 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในที่ทำงาน

7 การถามเวลา

8 ตารางเวลา

9 การพูดเกี่ยวกับครอบครัว

10  การบอกอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ

Module ที่ 3

1 การพูดเกี่ยวกับที่ทำงาน

2 การอ่านป้าย ประกาศ กฎระเบียบในที่ทำงาน

3 การสนทนาเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงาน สัญญา

4 การทำความเข้าใจกับคู่มือ คำเตือน คำสั่งต่างๆ ในโรงงาน

5 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพก่อสร้าง

6 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพช่างไม้และเฟอร์นิเจอร์

7 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

8 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างเชื่อม  ช่างไฟฟ้า

9 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมและการประมง

10 การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพบริการ เช่น งานโรงแรม ร้านอาหาร สปา ร้านเสริมสวย ฯลฯ

          ผมนำไฟล์มาให้ท่านดาวน์โหลดครบชุด ทั้งไฟล์หนังสือ (pdf), ไฟล์วีดิโอ mp4, ไฟล์เสียง mp3 เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ท่านก็สามารถเก็บไว้ใช้ฝึกได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องต่อเน็ตทุกครั้ง

ขอเชิญครับ……

เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับ module ที่ 1-คลิก

เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับ module ที่ 2-คลิก

เอกสารประกอบการฝึกอบรม สำหรับ module ที่ 3-คลิก

คู่มือสำหรับผู้ฝึกอบรมใช้พกติดตัวขณะเดินทาง  -คลิก

ไฟล์วีดิโอ (mp4)

     วิธีดาวน์โหลด:คลิกขวาที่ลิงค์ตัวเลข, คลิกซ้ายที่ Save link as....,คลิก Save

   Module 1, Unit:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

   Module 2, Unit:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

   Module 3, Unit:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

ไฟล์เสียง (mp3)

    วิธีดาวน์โหลด:คลิกขวาที่ลิงค์ตัวเลข, คลิกซ้ายที่ Save link as....,คลิก Save

   Module 1, Unit:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

   Module 2, Unit:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

   Module 3, Unit:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

คู่มือสำหรับผู้สอนหรือวิทยากร - คลิก

หลักสูตร - คลิก

 

พิพัฒน์ 

Facebook -Twitter - Google+

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com