Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ด/ล ชุด“English for Work Activities”

English for Work Activities

สวัสดีครับ

       ชุดการศึกษาภาษาอังกฤษเรื่อง “English for Work Activities” ประกอบด้วยไฟล์หนังสือ pdf 1 เล่ม มี 50 บท และไฟล์เสียง mp3 จำนวน 50 ไฟล์ ๆ ละ 1 บท เนื้อหาของชุดนี้ก็เป็นอย่างชื่อที่เขาตั้งไว้ คือ English for Work Activities หรือ ภาษาอังกฤษสำหรับกิจกรรมการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานในโรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร และมีงานใน office บ้าง เช่น ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร และกิจกรรมกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
       จุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งของหนังสือ 2 ชุดนี้ก็คือ มีภาพ, คำศัพท์, ประโยคที่ต้องพูด, ไฟล์เสียง ที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ ผมเห็นว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องของการพูดภาษาอังกฤษ คือเราเริ่มต้นจากคำศัพท์และประโยคที่จำเป็นที่สุดก่อน แล้วค่อยขยายไปสู่คำศัพท์และประโยคอื่น ๆ ต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ
หนังสือ บทที่ 1-25
หนังสือ บทที่ 26-50
ดาวน์โหลดไฟล์ mp3
mp3 บทที่ 1-25
mp3 บทที่ 26-50
[ขอขอบคุณคุณณิชชาเป็นอย่างมากครับ ที่ใช้เวลาจัดทำไฟล์ชุดนี้ส่งมาให้ จากประเทศสหรัฐอเมริกา]

พิพัฒน์ 

Facebook -Twitter - Google+

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com