Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศึกษา คำศัพท์เตรียมสอบ CU-TEP จุฬาฯ

คำศัพท์เตรียมสอบ CU-TEP VOCABULARY จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/505427

 วิธีศึกษาคำศัพท์จาก Cambridge Dictionary:

(1)ไฮไลต์หรือดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

(2)คลิก Definition

(3)ถ้าศัพท์มีหลายความหมาย ก็คลิก bullet ความหมายย่อยที่ท่านต้องการศึกษา

                          ♦

abduct (v) = kidnap ลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่

 

abrasive (adj.) = rubbing away , tending to grind down กัดกร่อน

 

abridge (v.) = shorten ,limit ทำให้สั้นลง, จำกัดขอบเขต

 

abrupt (adj.) = happening or ending unexpectedly เกิดหรือจบลงอย่างไม่คาดหมาย

 

absolute (adj.) = irrevocable ไม่อาจยกเลิกได้ , เด็ดขาด

 

absorbed (adj.) = engrossed ใจจดใจจ่อ , ดื่มดํ่า

 

abstain (v.) = refrain , withhold from participation งดเว้น , ถอนตัวไม่ร่วมด้วย

 

abundant (adj.) = plentiful อุดมสมบูรณ์

 

accede (v.) = comply with , consent to ยอมทำตาม, พอใจกับ

 

accelerate (v.) = move faster เคลื่อนไหวเร็วขึ้น, เร่งความเร็ว

 

accessible (adj.) = easy to approach , obtainable เข้าถึงง่าย, เข้าถึงได้

 

accessory (n.) = additional object, useful but not essential thing อุปกรณ์เพิ่มเติม (มีประโยชน์แต่ไม่ใช่ของจำเป็น)

 

acclaim (n.) loud approval , applause การต้อนรับอย่างกึกก้อง , การปรบมือ

 

accommodate (v.) = furnish something as a kindness of favor ให้ความสะดวก , ต้อนรับ

 

accompany (v.) = go with someone as a companion ไปเป็นเพื่อน

 

accomplice (n.) = co-conspirator , partner-in-crime ผู้สมรู้ร่วมคิด 3

 

accomplish (v.) = achieve ทำสำเร็จ

 

accurate (adj.) = correct, exact ถูกต้อง , แม่นยำ

 

accuse (v.) = blame for wrongdoing กล่าวหา

 

achievement (n.) = accomplishment ความสำเร็จ

 

acquaintance (n.) = someone you know a little, who is not a close friend คนรู้จัก

 

acquire (v.) = get as one’s own ได้รับ

 

acrid (adj.) = sharp , bitter , foul smelling แหลมคม , ขมขื่น, กลิ่นเหม็น

 

acute (adj.) = quick to notice things and able to think clearly and intelligently ฉลาดเฉียบแหลม

 

adapt (v.) = modify ปรับตัว

 

adept (adj.) = skilled , practiced เชี่ยวชาญ , เก่ง

 

adequate (adj.) = sufficient เพียงพอ

 

adjacent (adj.) = next to or near something else ติดต่อกัน

 

adjoining (adj.) = neighboring เป็นเพื่อนบ้าน , อยู่ชิดติดกัน

 

adjust (v.) = change or regulate so as to improve เปลี่ยน, ปรับปรุง

 

admire (v.) = look at something with pleasure ชื่นชม

 

adopt (v.) = take on นำมาใช้, เลี้ยงเป็นลูก

 

adore (v.) = love someone very much and feel very proud of them รักใคร่ , คลั่งไคล้

 

adulterate (v.) = corrupt , debase , or make impure ทำให้เสีย, ปนเปื้อน 4

 

adversary (n.) = an enemy , foe ศัตรู

 

adverse (adj.) = negative ทางลบ, ทางที่ไม่พึงปรารถนา

 

advocate (n.) = supporter , defender ผู้สนับสนุนหรือปกป้อง

 

affair (n.) = matter เรื่องราว , กิจการ

 

affect (v.) = act upon มีผลกระทบ , สะเทือนใจ

 

affiliate (v.) = connect or associate with , accept as a member มีความสัมพันธ์กับ, ยอมรับเข้า เป็นสมาชิก

 

affix (v.) = attach or add on , fasten พ่วงติด , แนบไปด้วย, ประทับตรา

 

affluence (n.) = abundance , wealth , prosperity ความมั่งคั่ง, รํ่ารวย, ความอุดมสมบูรณ์

 

afford (v.) = be able to pay for something สามารถจ่ายได้

 

agitate (v.) = stir up , disturb กวนประสาท, สร้างความขุ่นเคือง

 

aid (v.) = help , support ช่วยเหลือ

 

alacrity (n.) = quickness and eagerness ความเร็วบวกความกระตือรือร้น

 

alert (adj.) = be aware of ระวังระไว , เตรียมพร้อม

 

alleviate (v.) = lessen or make easier ทำให้น้อยลงหรือง่ายยิ่งขึ้น , บรรเทา

 

alliance (n.) = association พันธมิตร , ข้อตกลงที่จะปฏิบัติภารกิจร่วมกัน

 

allocate (v.) = set aside , designate , assign จัดสรร, ปันส่วน

 

allowance (n.) = an amount of money given at certain times เงินที่จ่ายให้เป็นคราวๆ ไป

 

allude (v.) = refer indirectly to something อ้างถึงอะไรสักอย่างแบบอ้อมๆ , บอกเป็นนัย 5

 

ally (n.) = a nation or person joined with another for a special purpose พันธมิตร

 

alter (v.) = make change in เปลี่ยน , แก้ไข

 

amateur (adj., n.) = nonprofessional สมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น

 

ambiguous (adj.) = having a double meaning คลุมเครือ , กํากวม

 

amend (v.) = add to or change (a proposal or law) แก้ไข

 

ample (adj.) = enough , abundant , spacious มากมาย , กว้างขวาง , ขนาดใหญ่

 

analogy (n.) = comparison การเปรียบเทียบ

 

ancestor (n.) = a member of your family who lived a long time ago บรรพบุรุษ

 

anecdote (n.) = a short account of happenings เรื่องสั้นๆ ที่เกิดขึ้น, เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

 

anguish (n.) = a feeling of great physical or emotional pain ความเจ็บปวด

 

anonymour (adj.) = nameless , unidentified ไม่มีชื่อ , สงวนชื่อ

 

antecedents (n.) = hostility , opposition ความเกลียดชัง, การต่อต้าน

 

antecedents (n.) = the people in one’s family who lived a long time ago , ancestors บรรพบุรุษ

 

antipathy (n.) = a strong dislike or repugnance ความเกลียดชัง

 

antonym (n.) = word of opposite meanings คำที่มีความหมายตรงกันข้าม

 

apologize (n.) = express regret for a mistake or accident for which one accepts responsibility ขอโทษ

 

apparent (adj.) = evident เห็นชัดเจน

 

appeal (v.) = have an attraction , make a request for help ดึงดูดใจ , ร้องเรียน 6

 

applause (n.) = a clapping in approval การปรบมือแสดงความพอใจ

 

application (n.) = use , written request for jobs or a place for study in a university ประโยชน์ใช้สอย , ใบสมัครงานหรือสมัครเรียน

 

appoint (v.) = name , choose แต่งตั้ง

 

apposite (adj.) = suitable , apt , relevant เหมาะสม , ตรงประเด็น

 

approach (v.) = near เข้าใกล้

 

arable (adj.) = suitable (as land) for plowing เหมาะแก่การเพาะปลูก

 

arduous (adj.) = laborious , difficult , strenuous ยากลำบาก

 

arid (adj.) = extremely dry , parched , barren , unimaginative แห้งแล้ง, ไร้จินตนาการ

 

aromatic (adj.) = having a smell which is sweet or spicy มีกลิ่นหอมหวาน

 

arrogant (adj.) = acting superior to others , conceited หยิ่งจองหอง , ถือตัว

 

artificial (adj.) = synthetic สังเคราะหาขึ้น , ของปลอม

 

ascend (v.) = go up , mount , rise ขึ้น

 

aseptic (adj.) = germ free ไม่มีเชื้อโรค , ปลอดเชื้อ

 

aspiration (n.) = ambition ความทะเยอทะยาน

 

assent (v.) = agree , accept , consent ยอมรับ , ยินยอม

 

assess (v.) = estimate the value of ประเมินค่า

 

assist (v.) = help ช่วยเหลือ

 

assumption(n.) = something taken for granted ข้อสันนิษฐาน 7

 

attempt (n., v.) = an effort to do something , try to do ความพยายาม , พยายาม

 

attitude (n.) = the opinions and feelings that you usually have about something ทัศนคติ

 

augment (v.) = increase or add to , make larger เพิ่มขึ้น , สะสม

 

authentic (adj.) = real , genuine , trustworthy แท้ , ของจริง , น่าเชื่อถือ

 

autocrat (n.) = an absolute ruler ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด

 

available (adj.) = able to be obtained or used จัดไว้ให้ , พร้อมใช้

 

awful (adj.) = horrible น่ากลัว , แย่มาก

 

barely (adj.) = hardly ไม่ค่อยจะ

 

bargain (n.) = something offered at a low price ของที่ขายราคาถูก

 

barren (adj.) = lifeless ไร้ชีวิต , ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิต

 

barrier (n.) = anything that blocks or makes an action difficult อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง

 

bear (v.) = endure ทนต่อสิ่งไม่ดี

 

behave (v.) = act or function in a certain way ปฏบัติตัว , ทำตัวไม่ดี

 

behavior (n.) = conduct ความประพฤติ

 

bellow (v.) = give a loud roar ร้อง , ตะโกน

 

beneficial (adj.) = advantageous ให้ประโยชน์

 

benevolent (adj.) = kind , generous กรุณา ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

 

betray (v.) = turn against , be false to ทรยศ 8

 

bluff (v.) = mislead by a false display of confidence ตบตา , หลอกลวง

 

boast (v.) = praise oneself or one’s possession โอ้อวด

 

bond (n.) = link การยึดติด , ตัวเชื่อมโยง

 

boundary (n.) = limit พรมแดน

 

breathtaking (adj.) = stunning น่าตื่นตะลึง

 

brevity (n.) = briefness , shortness ความกระชับ , ความสั้น

 

brief (adj.) = short สั้น , กระชับ

 

brittle (adj.) = breakable เปราะ , แตกง่าย

 

burst (v.) = break or cause to break ทำแตก , ระเบิด

 

calamity (n.) = disaster ความหายนะ

 

calm (ad.) = quiet , peaceful เงียบ , สงบ

 

carton (n.) = a box that is used for holding things. กล่องใส่ของ ,ภาชนะบรรจุ

 

casual (adj.) = informal ไม่เป็นทางการ , ไม่เคร่งครัด

 

categorize (v.) = classify แยกประเภท

 

caution (v. , n.) = warn, carefulness เตือน , ความระมัดระวัง

 

ceremonious (adj.) = very formal or proper เป็นพิธีหรือเป็นทางการอย่างมาก

 

certain (adj.) = confident and sure , without any doubts มั่นใจ , แน่ใต

 

cessation (n.) = ceasing , a stopping การหยุด 9

 

challenge (v.) = test the skills or abilities of someone or something, stimulate ท้าทาย

 

chaos (n.) = confusion ความวุ่นวาน , จลาจล

 

chasm (n.) = abyss, very deep crack เหว , รอยแตกแยกขนาดลึก

 

chief (adj.) = major สำคัญ , ชั้นนำ

 

choke (v.) = cannot breathe properly because something is blocking your windpipe ติดคอ , สำลัก

 

chore (n.) = task งานที่เป็นกิจวัตร เช่น งานบ้าน

 

chronic (adj.) = always present or recurring (โรค) เรื้อรัง

 

chronicle (v.) = record จดบันทึก (ตามลำดับเวลา เช่น ประวัติศาสตร์)

 

circulate (v.) = distribute แพร่หลาย , จำหน่าย

 

circumspect (adj.) = considering all circumstances พิจารณาทุกสภาพการณ์ , รอบด้าน

 

cite (v.) = refer to อ้างอิง , ท่อง

 

cling (v.) = stick , adhere , remain faithful เกาะ , ยึดติด , จงรักภักดี

 

cluster (n.) = clump แพ , จำนวนมากติดๆ กัน

 

coalition (n.) = a temporary union of different political parties that agree to form a government together พันธมิตร

 

coarse (adj.) = vulgar , rough หยาบคาย , หยาบ

 

coerce (v.) = force somebody to do something that they do not want to do บังคับ , ขู่เข็ญ

 

cognitive (adj.) = possessing the power to think or meditate , capable of perception มีพลังความคิด , สามารถรับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้

 

coherent (adj.) = sticking together , logically connected เชื่อมโยงกัน , เป็นเหตุเป็นผลกัน

 

coincidence (n.) = a circumstance so agreeing with another ความบังเอิญ , เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน

 

collaborate (v.) = work together , cooperate ประสานงาน

 

collapse (n. , v.) = fall การล่มสลาย , พังทลาย

 

colonist (n.) = settler ผู้ตั้งถิ่นฐาน

 

combat (v.) = counteract ต่อสู้ , ตอบโต้

 

commence (v.) = start เริ่มต้น

 

commiserate (v.) = fell or express pity or sympathy for แสดงความเห็นใจหรือเสียใจต่อ

 

commodity (n.) = product สินค้า

 

communal (adj.) = shared or common ownership เป็นเจ้าของร่วมกัน

 

compact (v.) = compress อัดแน่น , บีบอัด

 

compatible (adj.) = in agreement with , harmonious สอดคล้องต้องกัน , ไปด้วยกันได้

 

compensation (n.) = restitution การชดเชย

 

compete (v.) = strive against another or other to win something แข่งขัน

 

competence (n.) = the ability and skill to do what is needed ความสามารถ

 

competitor (n.) = a rival คู่แข่ง

 

complement (n.) = something that is added to something else ส่วนเสริม

 

compliant (adj.) = complying , obeying , yielding เชื่อฟัง , ยอมจำนน 11

 

complicate (v.) = make complex , difficult , or hard to deal with ทำให้ยุ่งยาก

 

compliment (v.) = praise ยกยอ , อภินันทนาการ

 

comply (v.) = do what you have to do or are asked to do ทำตาม , ยินยอม

 

component (n.) = element ส่วนประกอบสำคัญ

 

compose (v.) = write เขียน , แต่ง

 

comprehensive (adj.) = all-inclusive , complete , thorough ทุกอย่าง , สมบูรณ์ , ครบถ้วน

 

compromise (v.) = settle by mutual adjustment ประนีประนอม

 

conceal (v.) = hide something carefully ปิดบัง

 

concede (v.) = acknowledge , admin , surrender , abandon one’s position ยอมรับ , ยอมแพ้ , ยอมสละตำแหน่ง

 

concentration (n.) = accumulation การสะสมตัว

 

concise (adj.) = in few words , brief , condensed ใช้คำสั้น ๆ , กระชับ

 

concurrent (adj.) = happening at ;the same time , in agreement เกิดขึ้นพร้อมกัน , สอดคล้องกัน

 

confer (v.) = give someone a title or degree as a reward ให้รางวัล , ประสาทปริญญา

 

confess (v.) = acknowledge or disclose one’s misdeed or sin สารภาพ

 

confidence (n.) = ;the state of trust in or reliance upon another ความไว้วางใจ

 

confiscate (v.) = seize , take possession of (private property( by official order ริบ , ยึดเอาไป

 

consequential (adj.) = following as an effect , important เป็นผลที่ตามมา , สำคัญ

 

considerably (adv.) = a great deal , well อย่างมากมาย , เป็นอย่างดี 12

 

consistently (adv.) = regularly โดยปกติ, เป็นประจำ

 

constantly (adv.) = continually อย่างไม่หยุดยั้ง , อย่างต่อเนื่อง

 

constrain (v.) = force , compel , restrain บังคับ , จำกัดขอบเขต

 

contaminate (v.) = pollute ก่อให้เกิดมลพิษ , ทำให้เปื้อนเปรอะ

 

contemporary (adj.) = living or happening at the same time , modern ร่วมสมัย , สมัยใหม่

 

contempt (n.) = scorn , disrespect การเยาะเย้ยถากถาง , ความไม่เคารพ

 

contiguous (adj.) = next to something or near something ติดกัน , ใกลกัน

 

contravene (v.) = act contrary to, oppose or contradict คัดค้าน , ไม่เห็นด้วย

 

conventional (adj.) = traditional , common , routine โบราณ , เห็นได้ทั่วไป ,กิจวัตร

 

correlate (v.) = bring into mutual relation นำมาสัมพันธ์กัน

 

corroborate (v.) = confirm the validity ยืนยันว่าเป็นจริง

 

courage (n.) = bravery ความกล้าหาญ

 

coward (n.) = a person who has no courage คนขี้ขลาด

 

craft (n.) = skill ความเชี่ยวชาญทางใดทางหนึ่ง , ทักษะ

 

crawl (v.) = move slowly on hands and knees คลาน

 

curious (adj.) = eager to find out about something อยากรู้อยากเห็น

 

curtail (v.) = shorten , reduce ตัดทอน , ลดลง

 

custom (n.) = something that the members of a group usually do ขนบธรรมเนียม , ประเพณี 13

 

damage (n.) = harm or injury that causes loss ความเสียหาย

 

dearth (n.) = scarcity , shortage ความหายาก , การขาดแคลน

 

decade (n.) = a period of ten years ทศวรรษ

 

decay ((v.) = rot เน่า

 

deceive (v.) = trick someone by behaving in a dishonest way หลอกลวง

 

declare (v.) = make know officially แจ้ง , ประกาศอย่างเป็นทางการ

 

defense (n.) = an act of defending การป้องกันตัว

 

deliberate (v.) = consider carefully ,weigh in the mind พิจารณาอย่างรอบคอบ

 

delight (n.) = great pleasure ความปิติยินดี

 

delusion (n.) = a false belief or opinion ความเชื่อหรือความคิดผิด ๆ

 

demonstrate (v.) = prove indubitably แสดง , สาธิต

 

denounce (v.) = speak out against , condemn ประณาม

 

dense (adj.) = thick หนาแน่น

 

depict (v.) = portray , describe พรรณา

 

deplete (v.) = reduce , empty , exhaust ลดลง , ทำให้ว่างเปล่า , ทำให้หมดไป

 

depreciate (v.) = lessen the worth of เสื่อมราคา , ลดค่า

 

depression (n.) = a felling of sadness that makes you think there is no hope for the future ความสิ้นหวัง

 

desert (adj.) = arid แห้งแล้งจัด , แบบทะเลทราย 14

 

desire (n.) = a wish that is expressed ความปรารถนา

 

despair (n.) = utter hopelessness and despondency ความหมดหวัง

 

dessert (n.) = a sweet food or fruit served last at lunch or dinner ของหวาน

 

determinate (adj.) = strictly controlled or limited ถูกควบคุมหรือจำกัดไว้อย่างเคร่งครัด

 

determine (v.) = form a firm intention to do something ตั้งปณิธาน

 

diffuse (adj.) = spread out ,verbose , not focused กระจัดกระจาย , พูดมาก , ไม่ยํ้าเน้น

 

disappear (v.) = go away , vanish สูญหาย , ไม่ปรากฏ

 

discipline (n.) = the practice of making people obey rules and punishing them when they do not วินัย

 

disclose (v.) = reveal เปิดเผย

 

discord (v.) = disagreement , lack of harmony การไม่เห็นด้วย

 

discriminate (v.) = distinguish , demonstrate bias จำแนกความแตกต่างได้ , แสดงความำลเอียง

 

dishonest (adj.) = crooked คดโกง

 

dismiss (v.) = refuse to accept that something might be true ไม่ยอมรับ

 

disparate (adj.) = unequal , dissimilar , different ไม่เท่าเทียมกัน , ไม่เหมือน

 

display (v.) = show แสดงให้เห็น

 

dispute (v.) = argue about , debate โต้เถียง

 

disrupt (v.) = interrupt something and make it stop เข้าแทรกแซงจนหยุดชะงัก

 

dissolve (v.) = ละลาย 15

 

distinct (adj.) = well-defined เด่นชัด

 

distinguish (v.) = differentiate จำแนกความแตกต่าง

 

dominated (adj.) = prevailed over ประสบชัยชนะแบบไร้คู่ต่อสู้ที่เหมาะสม

 

donate (v.) bestow as a gift , especially for a worthy cause บริจาค

 

drawback (n.) = disadvantage ข้อเสีย , จุดอ่อน

 

drought (n.) = prolonged lack of rain ความแห้งแล้งที่ยาวนาน

 

dubious (adj.) = uncertain about an outcome or conclusion ไม่แน่ใจ , สงสัย

 

durable (adj.) = long-lasting ทนทาน , ยาวนาน

 

dwell (v.) = reside อยู่อาศัย

 

eccentric (adj.) = odd , peculiar , strange ประหลาด , พิลึก

 

effective (adj.) = working well , beginning to be used ใช้ได้ดี , เริ่มมีผลบังคับ

 

efficient (adj.) = having and exercising the power to produce effects or results มีประสิทธิภาพ

 

elaborate (adj.) = complex ซับซ้อน , ละเอียดอ่อน

 

element (n.) = component องค์ประกอบ

 

eligible (adj.) = qualified for selection มีสิทธิเลือกตั้ง

 

eliminate (v.) = completely get rid of something that is unnecessary or unwanted กําจัด

 

emerge (v.) = come into prominence ปรากฏขึ้น

 

eminent (adj.) = easy to see or notice โดดเด่น 16

 

emphasis (n.) = importance ความสำคัญ , การเน้นยํ้า

 

endorse (v.) = support , approve of , recommend สนับสนุน , แนะนำให้

 

endure (v.) = survive มีชีวิตรอด

 

enhance (v.) = improve , compliment , make more attractive ปรับปรุง, เสริม , ทำให้น่าดูยิ่งขึ้น

 

enlargement (n.) = the condition of being enlarged การขยาย

 

enormous (adj.) = gigantic ใหญ่โตร , มโหฬาร

 

enrich (v.) = improve the quality of something , especially by adding things to it พัฒนา , ทำให้ดีขึ้น

 

entire (adj.) = whole ทั้งหมด

 

equipment (n.) = things , tools or machines needed for a purpose or activity เครื่องมือ

 

establish (v.) = bring into existence , create ก่อตั้ง

 

estimate (v.) = calculate คำนวณ , ประมาณการ

 

ethnic (adj.) = pertaining to races or peoples and their origin characteristics เกี่ยวกับเชื้อชาติ

 

evaluation (n.) = assessment การประเมินค่า

 

evidence (n.) = material or facts that prove something ; หลักฐาน

 

evoke (v.) = call forth , provoke กระตุ้น , ยั่วยุ

 

exceed (v.) = surpass ลํ้าหน้า, เหนือกว่า

 

exhaust (v.) = empty by draining off; the; contents ทำให้หมดกําลัง , ทำให้อ่อนเพลีย

 

exotic (adj.) = unusual , striking , foreign ไม่ธรรมดา , ต้องตาต้องใจ , ต่างชาติ 17

 

expand (v.) = increase in range or scope ขยาย

 

expedite (v.) = hasten the action of เร่งให้เกิดการกระทำ

 

explicit (adj.) = specific , definite เจาะจง , ชัดเจน

 

explode (v.) = burst ระเบิด

 

extinct (adj.) = vanished สาบสูญ

 

extinguish (v.) = make a fire or light stop burning ดับไฟ

 

extraordinary (adj.) = outstanding โดดเด่น , ไม่เหมือนใคร

 

familiar (adj.) = common คุ้นเคย , พบเห็นได้โดยทั่วไป

 

fatal (adj.) = causing death ถึงตายได้

 

faucet (n.) = device for controlling the outflow of a liquid , a tap ก๊อกนํ้า

 

feasible (adj.) = reasonable , practical ชอบด้วยหตุผล , ปฏิบัติตามได้

 

feast (n.) = a fancy meal or banquet งานเลี้ยง

 

feign (v.) = pretend เสแสร้ง

 

fidelity (n.) = loyalty , accuracy ความซื่อสัตย์ , ความจงรักภักดี

 

finite (adj.) = limited แน่นอน, มีเขตจำกัด

 

flammable (adj.) = having tendency to burst into flames ติดไฟหรือระเบิดง่าย

 

flee (v.) = run away หลบหนี

 

flexibility (n.) = easily bent without breaking , adaptable , docile ดัดง่าย , ยืดหยุ่น , เปลี่ยนแปลงได้ 18

 

fluctuate (v.) = change เปลี่ยนแปลง

 

fluent (adj.) = having a ready or easy flow of words or ideas คล่องแคล่วในการพูด

 

forbidden (adj.) = unlawful ผิดกฎหมาย , ต้องห้าม

 

forecast (v.) = predict พยากรณ์

 

foremost (adj.) = leading , principle นำหน้า , อยู่หัวแถว , สำคัญ

 

forgive(v.) = pardon , excuse , remove guilt ยกโทษ

 

formerly (adv.) = previously แต่ก่อนนี้

 

forsake (v.) = abandon ละทิ้ง

 

foster (v.) = promote , encourage , bring up , rear อุปถัมภ์ , เลี้ยงดู

 

fowl (n.) = poultry เป็ดไก่

 

fragile (adj.) = delicate , breakable เปราะบาง , แตกได้ , แตกหักง่าย

 

fragment (n.) = piece ชื้น , ส่วนย่อย ๆ

 

fragrance (n.) = a sweet or pleasant odor กลิ่นหอม

 

framework (n.) = structure โครงสร้าง , กรอบความคิด

 

frigid (adj.) = cold หนาวเย็น

 

frugality (n.) = thrift ; economical use or expenditure ความประหยัด

 

fugitive (n.) = outlaw พวกทำผิดกฎหมายที่หลบหนี

 

fume (n.) = vapor ควัน , ไอระเหย 19

 

fundamental (adj.) = basic , necessary พื้นฐาน , จำเป็น

 

fusion (n.) = union , coalition การรวมกัน , การเป็นพันธมิตร

 

garment (n.) = article of clothing เสื้อผ้า , เครื่องตกแต่ง

 

gauche (adj.) = awkward , lacking social grace งุ่มง่าม , เซ่อซ่า

 

generic (adj.) = common , general , universal ทั่วไป , เป็นสากล

 

genesis (n.) = beginning ต้นกําเนิด

 

gesture (n.) = a movement or action of the; hands or face , expressive of some idea or emotion การแสดงท่าทางชี้มือไม้ประกอบคำอธิบาย

 

gigantic (adj.) = very big or huge ใหญ่โต , มากมาย

 

giggle (v.) = laugh หัวเราะคิกคัก

 

glimmer (v.) = shine erratically , twinkle ส่องแสงวับๆ , กระพริบแสง

 

glimpse (v.) = see in a very short time เห็นแวบหนึ่ง

 

glittering (adj.) = dismal ไม่สดใส , หมอง

 

glorious (adj.) = very beautiful and impressive งดงาม

 

gorgeous (adj.) = beautiful สวยงาม

 

grace (n.) = divine influence , goodwill , charm คุณความดี , ความกรุณา , ความสวยงาม

 

gradual (adj.) = step by step , slow ค่อยเป็นค่อยไป , ช้า ๆ

 

grief (n.) = sorrow ความเศร้าโศก

 

grin (v.) = smile broadly ยิ้มยิงฟัน 20

 

guilt (n.) = an awareness of having done wrong ความรู้สึกผิด

 

hamper (v.) = interfere with , hinder แทรกแซง, เป็นอุปสรรค

 

handicapped (adj.) = disabled in some way พิการ

 

haphazard (:adj.) = random , by chance ;, happening in an unplanned manner ไม่จัดระเบียบ , สะเปะสะปะ

 

harbor (n. , v.) = a place of safety or shelter , give shelter or protect ท่าเรือ , ให้ที่พักพิงหรือให้การปกป้อง

 

hardy (adj.) = sturdy , robust , able to stand inclement weather แข็งแรง , บึกบึน , ทนต่อสภาพอากาศ

 

harmful (adj.) = damaging เป็นอันตราย

 

harmonious (adj.) = having proportionate and orderly parts เหมาะเจาะกลมกลืน , ประสานกันอย่างไพเราะ

 

harness (v.) = control ควบคุม

 

harsh (adj.) = rough , cruel , stern หยาบช้า , โหดเหี้ยม , ขึงขัง

 

hastily (adj.) = quickly อย่างรวดเร็ว , อย่างลลวก ๆ

 

haul (v.) = pull or carry with effort ดึง , ลาก

 

hazardous (adj.) = dangerous เสี่ยงโชค , เต็มไปด้วยอันตราย

 

headstrong (adj.) = willful , stubborn , unyielding , determined to have one’s own way หัวดื้อ

 

hectic (adj.) = chaotic โกลาหล , วุ่นวาย

 

herd (n.) = group ฝูง , กลุ่ม

 

heritage (n.) = tradition ประเพณี , มรดกตกทอด

 

hesitate (v.) = hold back especially when in doubt ลังเล , ไม่แน่ใจ 21

 

hibernate (v.) = sleep throughout the winter นอนหรือจำศีลตลอดฤดูหนาว

 

hierarchy (n.) = a system of persons or things arranged according to rank ระบบของคน หรือสิ่งของที่ลดหลั่นกันไปตามฐานะ

 

hinder (v.) = obstruct ขัดขวาง

 

hindmost (adj.) = furthest behind , farthest to the rear ล้าหลังที่สุด , อยุ่หลังสุด

 

hindrance (n.) = block , obstacle สิ่งกีดขวาง , อุปสรรค

 

hollow (adj.) = with hole กลวง , มีรู

 

homesteader (n.) = settler ผู้เข้ามาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน

 

honor (n.) = special respect , high regard ;, mark of excellence เกียรติยศ , ชื่อเสียง

 

horror (n.) = an intense , painful feeling of repugnance and fear ความน่าสะพรึงกลัว

 

hospitality (n.) = the practice of receiving and entertaining strangers and guests with kindness การต้อนรับขับสู้ , อัธยาศัยอันดีของเจ้าของบ้าน

 

humanity (n.) = mankind มนุษยชาติ

 

humility (n.) = lack of pride , modesty ถ่อมตัว

 

hybrid (n.) = anything of mixed origin ลูกผสม

 

ignite (v.) = catch fire จุดไฟ

 

ignore (v.) = pay no attention ละเลย , ไม่สนใจ

 

illegal (adj.) = unlawful ผิดกฎหมาย

 

illegible (adj.) = difficult or impossible to read อ่านไม่ออก , อ่านยาก
 illiterate (adj.) = having little or no book-learning ไม่รู้หนังสือ

 

illusion (n.) = an unreal image presented to the senses ภาพลวง

 

illustrate (v.) = represent แสดง, เป็นตัวแทน

 

imitate (n.) = copy ลอกเลียนแบบ

 

immediate (adj.) = without delay , very near in time or place ทันทีทันใด , ใกล้ชิด

 

immerse (v.) = absorb , put under the surface of หมกมุ่น , จุ่มลงไป , แช่

 

immigrant (n.) = settler ผู้อพยพเข้ามา

 

imminent (adj.) = impending , near at hand ใกล้จะมาถึง , จวนตัว

 

immune (adj.) = exempt from or protected against something ได้รับการป้องกันไว้ก่อน , ได้รับภูมิคุ้มกัน

 

impact (n.) = effect ผลกระทบ

 

impair (v.) = damage , weaken ทำความเสียหาย , ทำลาย

 

impale (v.) = pierce (with a sharp point) เจาะหรือแทงทะลุ

 

impartial (adj.) = evenhanded ไม่ลำเอียง

 

impede (v.) = hinder กีดกั้น , เป็นอุปสรรค

 

imperil ((v.) = endanger ทำให้ตกอยู่ในอันตราย

 

implement (v. , n.) = carry into effect , something used in a given activity นำไปปฏิบัติ , เครื่องมือที่ใช้ในกิจกรรมบางอย่าง

 

implicit (adj.) = understood but not plainly stated , without doubt เป็นที่เข้าใจกัน ,ไม่มีข้อสงสัย

 

imply (v.) = suggest that something is true without saying this directly บอกเป็นนัย 23

 

improper (adj.) = not appropriate , unsuitable ไม่เหมาะสม

 

inaccurate (adj.) = not exactly according to the facts ไม่ถูกต้อง

 

inadequate (adj.) = insufficient ไม่เพียงพอ

 

inanimate (adj.) = be dull or spiritless , not animated , not endowed with life ไร้ชีวิตจิตใจ

 

incident (n. , adj..) = a happening in general , especially one of little importance เหตุการณ์เล็กน้อยที่เป็นเรื่องธรรมดา

 

incipient (adj.) = being , in an early stage แรกเริ่ม , เริ่มอาการ

 

inclined (adj.) = tending to do , be disposed เอนเอียง , มีแนวโน้มที่จะ

 

incompatible (adj.) = disagreeing , disharmonious ไม่เห็นด้วย , เข้ากันไม่ได้

 

incompetence (n.) = failing to meet necessary requirements การขาดคุณสมบัติหรือความสามารถ

 

inconsistent (adj.) = contradictory ขัดกัน

 

increment (n.) = increase การเพิ่มขึ้น

 

indigence (n.) = the condition of being poor ความยากจน

 

indifferent (adj.) = unconcerned ไม่กังวลสนใจ

 

individual (n.) = a person considered separately from their society or community บุคคล , คนคนเดียว

 

inept (adj.) = unsuited , inappropriate , lacking skill , incompetent ไม่เหมาะสม , ขาดทักษะ , ไร้ความสามารถ

 

inert (adj.) = inactive เฉื่อยชา , ไม่อยากทำอะไร

 

inexpensive (adj.) = low-priced ราคาถูก

 

infamous (adj.) = having a bad reputation , notorious มีชื่อในทางเสื่อมเสีย 24

 

infer (v.) = form an opinion , conclude ก่อความคิดขึ้นมา ,สรุป

 

infertile (adj.) = not fertile , barren ไม่อุดมสมบูรณ์ , ไม่อาจออกดอกออกผล

 

inflation (n.) = a continuing rise in prices while the value of money goes down ภาวะเงินเฟ้อ

 

influence (n.) = impact ผลกระทบ

 

inhale (v.) = breathe in หายใจเข้า

 

inhibit (v.) = restrain , prohibit , retard or prevent ยับยั้ง , ห้าม , ขัดขวาง

 

initial (adj.) = first เริ่มต้น , ขั้นแรก

 

innovation (n.?) = novelty นวัตกรรม , สิ่งแปลกใหม่

 

insane (adj.) = mentally sick วิกลจริต

 

insight (n.) = thorough understanding ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง , การหยั่งเห็น

 

inspect (v.) = examine something carefully in order to find out more about it ตรวจสอบ

 

insult (v.) = say something or to do something that makes another person angry or dishonored ดูถูก , ดูหมิ่น

 

intangible (adj.) = incapable of being touched , immaterial จับต้องไม่ได้ , นามธรรม

 

interfere (v.) = hinder ขัดขวาง , เป็นอุปสรรค

 

intermittent (adj.) = periodic , occasional เป็นระยะ ๆ , เป็นครั้งคราว

 

interrupt (v.) = stop while in progress สอดแทรก ,ขัดจังหวะ

 

intervene (v.) = come between , interfere สอดแทรก , เข้ากั้นกลาง

 

invent (v.) = create สร้างสรรค์ , ประดิษฐ์ 25

 

invoke (v.) = ask for , call upon ร้องขอ วิงวอน

 

involve (v.) = entail เกี่ยวข้อง

 

irate (adj.) = angry โกรธ ,แค้น

 

irrational (adj.) = not logical ไม่ถูกหลักเหตุผล

 

irrelevant (adj.) = not applicable , unrelated ใช้ไม่ได้ , ไม่ตรงประเด็น

 

jeopardy (n.) = danger , peril อันตราย

 

judicious (adj.) = showing good judgment , sensible , prudent มีวิจารณญาณที่ดี , มีเหตุผล , สุขุม

 

juncture (n.) = critical point จุดสำคัญ

 

jurisdiction (n.) = the power to make legal decisions อำนาจตุลาการ

 

justly (adv.) = rightfully โดยเหมาะสม

 

knead (v.) = mix , massage ผสม , นวด

 

knowledge (n.) = that which is known , learning or understanding ความรู้

 

launch (v.) = start to carry out เริ่มปฏิบัติการ , ปล่อยออกไป

 

lavish (adj.) = liberal , wasteful , abundant , profuse ฟุ่มเฟือย , สุรุ่ยสุร่าย , มากมาย

 

legal (adj.) = pertaining to law or lawyers เกี่ยวกับกฎหมาย

 

leisure (n.) = spare time เวลาว่าง

 

limber (adj.) = flexible , pliant ยืดหยุ่น , ยืดได้หดได้

 

literacy (n.) = the state or condition of knowing how to read and write การรู้หนังสือ 26

 

lithe (adj.) = easily bent , pliable , supple โค้งงอง่าย , ตีแผ่เป็นแผ่นได, ยืดหยุ่น

 

livid (adj.) = discolored as if bruised , extremely angry ,furious ฟกชํ้าดำเขียว , โกรธจัด

 

lofty (adj.) = very high สูงตระหง่าน

 

lubricant (n.) = something which lessens friction นํ้ามันหล่อลื่น

 

lucid (adj.) = shiny , clear minded เป็นมันวาว , จิตใจปลอดโปร่ง

 

lucrative (adj.) = profitable ทำกําไรงาม

 

luminous (adj.) = emitting light , shining , also enlightened or intelligent ส่องแสง , เป็นประกาย , ตรัสรู้ ,ฉลาดมาก

 

luster (n.) = shine , gloss (of a polished surface) ความเป็นมัน , เงา

 

majority (n.) = the greater number , more than half ส่วนใหญ่

 

malefactor (n.) = an evil person คนชั่ว , คนใจร้าย

 

malfeasance (n.) = wrongdoing , misconduct (by a public official) ความประพฤติไม่สมควรของข้าราชการ ,การผิดวินัย

 

malleable (adj.) = easy to shape or bend , pliable ทำให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ ได้ง่าย , โค้งงอได้

 

mammoth (adj.) = gigantic ขนาดยักษ์

 

mandatory (adj.) = obligatory , compulsory , of a mandate จำต้องทำตาม , เป็นข้อบังคับ

 

manifest (v.) = show clearly , appear แสดงอย่างชัดเจน , ปรากฏ

 

manipulate (v.) = operate with one’s hands, control or play upon artfully ,maneuver ทำงานโดยใช้มือ ,ควบคุมหรือเล่นอะไรอย่างมีศิลปะ , จับโน่นผสมนี่

 

mankind (n.) = humans มนุษยชาติ 27

 

manufacturer (n.) = a person engaged in manufacturing as a business ผู้ผลิต

 

marred (adj.) = damaged , disfigured เสียหาย , เสียรูปทรง

 

marvelous (adj.) = extremely good , impressive วิเศษ , ดีเลิศ

 

mature (adj.) = adult เป็นผู้ใหญ่ , โตเต็มที่

 

mayor (n.) = the chief government official of a city or town นายกเทศมนตรี

 

meager (adj.) = scanty , inadequate น้อย , ขาดแคลน

 

meander (adj.) = winding , wandering aimlessly คบเคี้ยว ,เร่ร่อนไปอย่างไร้จุดหมาย

 

migrant (adj.) = changing its habitat , wandering ชอบท่องเที่ยว , อยู่ไม่เป็นที่

 

mimicry (n.) = imitation การเลียนแบบ

 

minatory (adj.) = menacing , threatening ข่มขู่ , น่ากลัว

 

miniature (adj.) = very tiny เล็กจิ๋ว

 

minute (adj.) = tiny ขนาดจิ๋ว , น้อยนิด

 

miracle (n.) = marvel ความมหัศจรรย์

 

mirage (n.) = unreal reflection , optical illusion ภาพลวงตาที่เกิดจากการสะท้อนหรือหักเหของแสง , มายาภาพ

 

misadventure (n.) = mischance , ill luck โชคร้าย , อุบัติเหตุ

 

miser (n.) = penny pincher , stingy person คนขี้เหนียว

 

miserable (v.) = not happy ไม่มีความสุข

 

misplace (v.) = put in the wrong place วางผิดที่

 

mission (n.) = an assignment to be taken on งานที่ได้รับมอบหมาย

 

mistaken (adj.) = wrong สำคัญผิด

 

mitigate (v.) = alleviate , lessen , soothe ทำให้น้อยลง ปลอบโยนให้คลายทุกข์

 

mock (v.) = imitate in a way that insults เยาะเย้ย , ล้อเลียน

 

moderation (n.) = quality of being limited , not extreme ความรู้จักประมาณหรือเดินสายกลาง

 

modify (v.) = change เปลี่ยนแปลง

 

modulate (v.) regulate or adjust , vary the pitch ปรับเปลี่ยน , เปลี่ยนระดับเสียง

 

moist (adj.) = damp ชุ่มชื้น

 

molten (adj.) = melted หลอมเหลว

 

monarchy (n.) = government under a single ruler การปกครองโดยกษัตริย์

 

mores (n.) = conventions , moral standards , moral customs ขนบธรรมเนียม , หลักศีลธรรม

 

multiply (v.) = reproduce ขยายพันธุ์ , ทวีคูณ

 

muse (v.) = think or speak meditatively คิดหรือพูดอย่างไตร่ตรอง

 

myriad (n.) = a large number จำนวนมาก

 

mystery (n.) = something that is fully not understood or is kept secret ความลับ

 

nebulous (adj.) = unclear or vague ไม่ชัดเจน , คลุมเครือ

 

neglect (v.) = fail to give proper care or attention to ละเลย , ไม่เอาใจใส่

 

negligent (adj.) = taking too little care ละเลย , ประมาท 29

 

negligible (adj.) = insignificant ไม่สำคัญ

 

neutral (adj.) = impartial , unbiased ไม่เข้าข้างใคร , ไม่มีอคติ

 

noisome (adj.) = harmful to health , having a foul odor เป็นอันตรายต่อสุขภาพ , มีกลิ่นเหม็น

 

notion (n.) = a thought or idea ความคิด

 

notorious (adj.) = infamous , having an unfavorable connotation มีชื่อในทางชั่วร้าย

 

obedient (adj.) = tending to obey เชื่อฟัง , ว่าง่าย

 

objective (adj.) = open-minded , impartial เปิดใจกว้าง , ไม่ลำเอียง

 

obligatory (adj.) = mandatory , necessary , legally or morally binding เป็นเรื่องบังคับ , จำเป็น , พันธะทางกฎหมาย หรือศีลธรรม

 

obliterate (v.) = destroy completely ทำลายราบคาบ

 

obscure (adj.) = not easily understood , dark เข้าใจยาก , มืดมน

 

obsolete (adj.) = outmoded ล้าสมัย

 

obstinate (adj.) = stubborn , refusing to change ดื้อรั้น

 

obtrude (v.) = thrust forward , eject ผลักหรือแทงออกไป

 

occasion (n.) = an important event or celebration โอกาส

 

occupation (n.) = job งาน , อาชีพ

 

occupy (v.) = inhabit อาศัย , ครอบครอง

 

occur (v.) = happen เกิดขึ้น

 

odious (adj.) = hateful , disgusting น่าเกลียด , น่าขยะแขยง 30

 

odor (n.) = a smell or aroma กลิ่น

 

offspring (n.) = product ผลผลิต , ลูกหลาน

 

ominous (adj.) = threatening น่ากลัว

 

omniscient (adj.) = having knowledge of all things มีความรอบรู้ทุกเรื่อง

 

omnivorous (adj.) = eating both plant and animal as food , devouring everything กินทั้งพืช และสัตว์เป็นอาหาร , กินทุกอย่าง

 

optimism (n.) = the view that everything in nature and the history of mankind is ordered for the best การมองโลกในแง่ดี

 

opulence (n.) = wealth , fortune ความมั่งคั่ง

 

ordeal (n.) = severe trial or affliction , difficult experience ความยากลำบากแสนสาหัส , การทดสอบอันโหดเหี้ยม

 

ornate (adj.) = elaborate , lavish , decorated ประณีต , ตกแต่ง , ประดับประดา

 

orthodox (adj.) = traditional , accepted โบราณ , เป็นที่ยอมรับ

 

outcome (n.) = result ผลลัพธ์ , ผลที่เกิดขึ้น

 

outset (n.) = start การเริ่มต้น

 

outskirts (n.) = fringes , outer borders (as of a city) ชานเมือง

 

outspoken (adj.) = distinguished โดดเด่น

 

outwit (v.) = outsmart , defeat by behaving more cleverly ชนะด้วยสติปัญญาที่เหนือกว่า , หลอกได้สำเร็จ

 

overstate (v.) = exaggerate กล่าวเกินเลยความจริง

 

palatial (adj.) = of a palace , magnificent เหมือนพระราชวัง ,หรูหรา , ใหญ่โต 31

 

palliate (v.) = mitigate , alleviate , ease ทำให้ลดน้อยลง , บรรเทา

 

panoramic (adj.) = denoting an unobstructed and comprehensive view ให้ภาพมุมกว้างและรายละเอียด ทุกแง่มุม

 

parable (n.) = short simple story teaching a moral นิทานสอนคติธรรม

 

paradigm (n.) = pattern ;, model , example แบบฉบับ , ตัวอย่าง

 

paradox (n.) = a tenet seemingly contradictory or false , but actually true ความเชื่อที่ดูเมหือนขัดแย้งกันหรือผิด ๆ แต่ที่จริงถูกต้อง

 

paraphrase (v.) = restate a passage in one’s own words while retaining thought of author ถอดความจากข้อความหนึ่งไปเป็นอีกข้อความหนึ่งโดยรักษาความหมายเดิม

 

pariah (n.) = social outcast คนชั้นตํ่า , คนเลว

 

parity (n.) = state of being the same in power , value , or rank ความเท่าเทียบกันทางอำนาจ , คุณค่าหรือตำแหน่ง

 

partial (adj.) = incomplete , favoring one side over another , having a liking for something เป็นบางส่วน ,เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด , ชอบ

 

particular (adj.) = specific เฉพาะเจาะจง ,ระบุชื่อ

 

passive (adj.) = submissive , unassertive ยอมจำนน , เป็นฝ่ายถูกกระทำ

 

pasture (n.) = plants eaten by grazing animals หญ้าสำหรับสัตว์กิน

 

patriot (n.) = people who loves , supports and defends their country ผู้รักชาติ

 

patron (n.) = regular customer , person who gives support ลูกค้าประจำ , คนสนับสนุน

 

paucity (n.) = scarcity ความขาดแคลน , ความขัดสน

 

payroll (n.) = a list of employees and the wages due to each บัญชีเงินเดือน 32

 

peculiar (adj.) = strange , not ordinary พิเศษ , แปลกประหลาด

 

peek (v.) = look at something without anyone knowing แอบมอง

 

peevish (adj.) = bad-tempered , irritable , or tending to complain อารมณ์เสีย , หงุดหงิด

 

pensive (adj.) = reflective , contemplative จมอยู่ในความคิด ,คิดมาก

 

perceptive (adj.) = full of insight , aware เข้าใจแจ่มแจ้ง , ตระหนักได้ดี

 

percussion (n.) = striking one object against another การเคาะ , การตี

 

perfume (n.) = scent กลิ่นหอม , นํ้าหอม

 

peripheral (adj.) = marginal , outer ริม , ขอบ , ภายนอก

 

perish (v.) = be destroyed , decay ย่อยยับ , ตาย , เน่าเปื่อยไป

 

permanent (adj.) = durable , long-lasting คงทนถาวร

 

permeable (adj.) = porous , allowing to pass through ปล่อยให้ซึมผ่านไปได้

 

permeate (v.) = spread into every part of กระจายไปทุกส่วน , แทรกซึม

 

permission (n.) = consent ความยินยอม

 

perpetual (adj.) = constant สมํ่าเสมอ , ตลอดกาล

 

perquisite (n.) = perks , something that one gets from his work in addition to his wages such as free ;meals or a car ผลประโยชน์ทีได้รับนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง เช่น กินอาหารฟรี , มีรถให้ขับ

 

persist (v.) = continue steadfast against opposition ยืนกราน , กัดไม่ปล่อย

 

persuade (v.) = belong as a part , have reference เกี่ยวกับ , ตรงกับเรื่อง

 

perusal (n.) = careful reading การอ่านอย่างพินิจพิจารณา

 

pervasive (adj.) = spreading throughout กระจายไปทั่ว

 

pessimism (n.) = seeing only the gloomy side , hopelessness การมองโลกแง่ร้าย

 

petty (adj.) = unimportant , of subordinate standing ไม่สำคัญ

 

phenomenon (n.) = any unusual occurrence ปรากฏการณ์พิเศษ , สิ่งประหลาด

 

philosophy (n.) = ideology ปรัชญา , แนวคิด

 

phobia (n.) = morbid fear ความกลัวอย่างเอาเป็นเอาตาย

 

pierce (v.) = pass into or through แทง , เจาะ

 

plateau (n.) = an area of flat land that is higher than the land around it ที่ราบสูง

 

plea (n.) = request , defendants answer to charge , claim , excuse , pretext คำร้อง , คำแก้ตัว , คำแก้ฟ้อง

 

plenary (adj.) = full , entire , complete เต็ม , ทั้งหมด , สมบูรณ์

 

pliant (adj.) = flexible , easily influenced ยืดหยุ่น , เชื่อคนง่าย

 

plunge (v.) = thrust suddenly , immerse กระโจน , โผนตัวลงไป

 

poisonous (adj.) = relating to poison , toxic , venomous เป็นพิษ

 

polish (v.) = make smooth and shiny ขัด

 

pollute (v.) = make dirty or impure ทำให้สกปรก , ก่อให้เกิดมลพิษ

 

ponder (v.) = think about carefully คิดอย่างรอบคอบ

 

portable (adj.) = easily carried พกพาง่าย

 

portion (n.) = a part or piece of ส่วน 34

 

posture (v.) = assume an affected pose , act artificially วางท่า , แสดงอย่างแสแสร้ง

 

potent (adj.) = having great power or physical strength รุนแรงหรือแข็งแรง

 

potential (n., adj.) = possibility , possible ความเป็นไปได้ , มีช่องทาง

 

poverty (n.) = state of being poor ความยากจน

 

practical (adj.) = useful มีประโยชน์

 

pragmatic (adj.) = mater-of-fact , practical ปฏิบัติได้จริง

 

precarious (adj.) = depending upon another , risky , uncertain ต้องพึ่งพาผู้อื่น , เสี่ยงภัย , ไม่แน่นอน

 

precede (v.) = happen first มาก่อน , นำ

 

precise (adj.) = accurate เที่ยงตรง , แม่นยำ

 

predict (v.) = tell about in advance ทำนาย

 

preservation (n.) = conservation การรักษาไว้ , การดำรงไว้

 

pretend (v.) = put on a; false show of เสแสร้ง , แกล้งทำ

 

prevention (v.) = keep from acting or happening การป้องกัน

 

previously (adv.) = formerly ก่อนหน้านี้

 

primitive (adj.) = pertaining to the beginning or early times แบบโบราณ

 

principal (adj.) = chief สำคัญ , หลัก ๆ

 

principle (n.) = essence , law สาระสำคัญ , กฎ

 

privilege (n.) = a right or immunity not enjoyed by all , or that may be enjoyed only under special conditions สิทธิพิเศษ 35

 

profit (n.) = an advantage gained from something , benefit ผลกําไร

 

proliferate (v.) = reproduce quickly ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว

 

prolific (adj.) = fruitful ให้ดอกผลงาม

 

prolong (v.) = to extend in time or duration ยืดเยื้อ , ถ่วงเวลา

 

prominent (adj.) = outstanding โดดเด่น , มีชื่อเสียง

 

promptly (adv.) = right away โดยทันที

 

proper (adj.) = correct ถูกต้อง , เหมาะสม

 

prosperity (n.) = wealth ความมั่งคั่ง

 

protest (v.) = say or show publicly that you do not approve of it คัดค้าน , ประท้วง

 

protocol (n.) = an original draft or record of a document ต้นฉบับเอกสารหรือบันทึก (โดยมากเป็นพวกสนธิสัญญา)

 

provide (v.) = supply หาให้ , จัดหา

 

provident (adj.) = prudent , economical สุขุม , ประหยัด

 

provoke (v.) = stir action or feeling , arouse ยั่วให้เกิดการกระทำหรือความรู้สึก , ปลุกเร้า

 

prudent (adj.) = sensible and careful , especially by trying to avoid unnecessary risks รอบคอบ , ระมัดระวัง

 

punctual (adj.) = acting or arriving on time , prompt ตรงต่อเวลา

 

purchase (v.) = buy ซื้อ

 

quaint (adj.) = old-fashioned , unusual , odd โบราณ , ผิดปกติ , แปลกประหลาด

 

qualification (n.) = a requisite for an employment , position , right , or privilege คุณสมบัติ 36

 

qualified (adj.) = experienced มีประสบการณ์

 

quandary (n.) = dilemma ทาง 2 แพ่งที่ตัดสินใจเลือกลำบาก , ปัญหา

 

quantity (n.) = amount ปริมาณ

 

quell (v.) = stop หยุด , ขจัด

 

quest (n.) = search การค้นหา

 

quit (v.) = stop หยุด , เลิก

 

ramble (v.) = wander aimlessly (physically or mentally) , digress ท่องเที่ยวไปอย่างไร้จุดหมาย , วกเวียน

 

rampart (v.) = embankment for defense ;, bulwark ,guard , defense เขื่อน , กําแพงหิน , เนิน ดินที่สร้างเป็นแนวยาวเพื่อป้องกันข้าศึก

 

random (adj.) = aimless ไร้จุดหมาย

 

rapid (adj.) = having great speed เร็ว

 

rapport (n.) = close relationship ; , emotional closeness , harmony ความสัมพันธ์ใกล้ชิด , ความปรองดองกัน, ความสามัคคี

 

rare (adj.) = not often found , unusual หายาก

 

ratify (v.) = make valid , confirm ยืนยัน

 

ration (v.) = apportion จัดสรรปันส่วน

 

rationally (adj.) = logically อย่างอาศัยเหตุผล

 

ravel (v.) = become knotted and twisted พันกันยุ่ง

 

raze (v.) = scrape or shave off, obliterate or tear down completely ขูดหรือโกนออก , ทำลายราบคาบ 37

 

realm (n.) = field สาขา

 

reasonable (adj.) = being within the bounds of reason สมเหตุสมผล

 

recall (v.) = remember something จำได้

 

recede (v.) = go back from a certain point or level , move away into the distance ถอยหลัง , ถอยห่างออกไป

 

recent (adj.) = happening a short time ago เพิ่งเกิดขึ้น , ยังใหม่อยู่

 

recession (n.) = withdrawal , economic downturn การถอนตัว , ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

 

reckon (v.) = estimate ประมาณการ

 

rectify (v.) = correct ทำให้ถูกต้อง

 

recite (v.) = repeat from memory ท่องจำ

 

recount (v.) = narrate บอกเล่า , บรรยาย

 

rectify (v.) = correct แก้ไข

 

redundant (adj.) = wordy , repetitive , unnecessary to the meaning พูดมาก , ซํ้าซาก , ไร้ความหมาย

 

reform (n.) = betterment การปฏิรูป

 

refund (v.) = get money back คืนเงินให้

 

refuse (v.) = decline to do , not to accept ปฏิเสธ

 

regret (v.) = feel sorry or sad that something has happened เสียใจ

 

rehearse (v.) = practice ฝึกฝน , ซักซ้อม

 

reiterate (v.) = repeat again พูดซํ้าอีกครั้ง

 

reject (v.) = dismiss ขับไล่ , ปฏิเสธ

 

relate (v.) = show or prove a connection between two or more things เกี่ยวข้อง

 

release (v.) = discharge ปล่อยออกมา

 

relevant (adj.) = of concern , significant เกี่ยวข้อง , สำคัญ

 

reliable (adj.) = able to be relied on ; ไว้ใจได้

 

relinquish (v.) = let go , abandon ปล่อยไป , ละทิ้ง

 

relish (v.) = enjoy , savor ชอบ , ดื่มดํ่า

 

reluctant (adj.) = hesitant ลังเล , ไม่แน่ใจ

 

remain (v.) = stay ยังคง , รักษาสถานะ

 

remarkable (adj.) = unusual or surprising and therefore deserving attention or praise น่าแปลก , น่าสังเกต , น่าทึ่ง

 

remind (v.) = make someone remember เตือน

 

remiss (adj.) = negligent , careless about a duty เลินเล่อ , ละเลย , บกพร่อง

 

renovate (v.) = repair and paint a building so that it is in good condition ;again ซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์

 

repel (v.) = force or keep back in a manner , physically or mentally ขับไล่

 

repellent (adj.) = driving away , disgustiong , offensive , repulsive ,unattractive ขับไล่ว , น่ารังเกียจ , เหม็น

 

repetition (n.) = the act of repeating การทำซํ้าๆ

 

representative (n.) = person who acts on behalf of another person or group of people ตัวแทน , ผู้แทน

 

reproduction (n.) = breeding การสืบพันธุ์ 39

 

reprove (v.) = speak showing disapproval of something they have done ดุ , ว่ากล่าว , ตำหนิ

 

require (v.) = need , compel ต้องการ , บังคับ

 

requisite (adj.) = necessary จำเป็น

 

rescue (v.) = save ช่วยไว้ได้ , เอาออกมาได้

 

resemblance (n.) = likeness ความเหมือน

 

resemble (v.) = look like เหมือน , คล้าย

 

reside (v.) = live อาศัยอยู่

 

resignation (n.) = notification of leaving a job การลาออก (จากตำแหน่ง)

 

resistance (n.) = the exertion of opposite effort or effect การต่อต้าน , การขัดขวาง

 

resolution (n.) = proposal , promise , determination ข้อเสนอ , คำสัญญา , ปณิธาน

 

resonant (adj.) = resounding , re-echoing เสียงสะท้อน

 

restraint (n.) = moderation or self-control , controlling force , restriction การเก็บกด , ข้อห้าม , ข้อจำกัด

 

restrictive (adj.) = limiting มีข้อจำกัด , เข้มงวด

 

retain (v.) = keep รักษาเอาไว้

 

retard (v.) = slow ขัดขวาง , ทำให้ช้าลง

 

revenue (n.) = income รายได้

 

revoke (v.) = repeal เพิกถอน , ยกเลิก ,ห้าม

 

riddle (n.) = a question or statement worded in a puzzling way ปัญหา , ปริศนา 40

 

ridiculous (adj.) = laughable and contemptible น่าหัวเราะ , น่าขัน

 

rigor (n.) = severity ความรุนแรง , ความจริงจัง

 

riot (n.) = a disturbance , commotion ความไม่สงบ , จลาจล

 

roughly (adv.) = approximately โดยประมาณ

 

rubbish (n.) = waste or trash ขยะมูลฝอย

 

rudimentary (adj.) = unsophisticated , elementary ไม่ซับซ้อน , เบื้องต้น

 

rug (adj.) = rocky เต็มไปด้วยเทือกเขา

 

ruin (v. , n.) = destroy , destruction ทำลาย , การทำลายล้าง

 

ruminate (v.) = consider carefully พิจารณาอย่างรอบคอบ

 

rumor (n.) = information that is passed from; one person to another and which may ;be true , especially about someone’s personal life ข่าวลือ

 

rustic (adj.) = plain and unsophisticated , living in the country ธรรมดา , ไม่ซับซ้อน , แบบชาวบ้าน ๆ ที่อาศัยอยู่ในชนบท

 

satire (n.) = ridicule การเย้ยหยัน , การเหน็บแนม

 

savage (adj.) = barbaric ป่าเถื่อน

 

scanty (adj.) = inadequate , sparse ไม่เพียงพอ , ขาดแคลน

 

scarce (adj.) = rare หายาก , ขาดแคลน

 

scatter (v.) = disperse กระจัดกระจาย

 

scent (n.) = a pleasant smell กลิ่นหอม 41

 

scold (v.) = speak angrily ดุ , ตำหนิ

 

secondary (adj.) = less important or effective than that which is primary รองลงไป , สำคัญน้อยกว่า

 

segment (n.) = sector ส่วน , ตอน , แผนก

 

seize (v.) = catch or take hold of suddenly and forcibly ยึด , จับกุม

 

self-respect (n.) = a feeling of confidence and pride in your own ability การเคารพตัวเอง

 

sentimental (adj.) = emotional ด้านอารมณ์

 

separable (adj.) = capable of being disjoined or divided สามารถแยกได้

 

sequence (n.) = the order in which a number or persons , things , or events follow one another in space or time การเรียงตามลำดับ , ลำดับ (เหตุการณ์)

 

settlement (n.) = establishment of residences การตั้งถิ่นฐาน

 

severe (adj.) = harsh รุนแรง

 

shallow (adj.) = not deep ตื้น

 

shift (v.) = change , convert เปลี่ยน , พลิกผัน

 

shortage (n.) = deficit การขาดแคลน , การขาดดุล

 

shrewd (adj.) = clever ฉลาด , แยบคาย

 

shrub (n.) = bush พุ่มไม้

 

sightseer (n.) = tourist นักท่องเที่ยว

 

significance (n.) = importance ความสำคัญ

 

simplify (v.) = make less complex or difficult ทำให้ง่าย
 simultaneously (adv.) = at the same time ในเวลาเดียวกัน , พร้อมกัน

 

situation (n.) = the set of conditions that exist at a particular time in a particular place สถานการณ์

 

skyscraper (n.) = a very tall building ตึกระฟ้า

 

slight (adj.) = small in amount or degree เล็กน้อย

 

snapshot (n.) = photograph ภาพถ่าย

 

sneak (v.) = move or act in a secret way แอบย่อง

 

sneeze (v.) = force air through the nose จาม

 

snooze (v.) = have taken a light nap งีบหลับ

 

soak (v.) = put something into a liquid and leave in there แช่นํ้า

 

sole (adj.) = only หนึ่งเดียว , ตามลำพัง

 

solemn (adj.) = somber เคร่งเครียด

 

solo (adj.) = unaccompanied โดดเดี่ยว , ตามลำพัง

 

solution (n.) = a way of solving a problem or dealing with a difficult situation วิธีแก้ปัญหา

 

somewhat (adv.) = slightly เล็กน้อย , ค่อนข้างจะ

 

source (n.) = origin ต้นกําเนิด

 

sovereign (adj.) = superior เหนือกว่า

 

sparkle (v.) = glitter เป็นประกาย

 

specific (adj.) = given ที่กําหนด , ที่ให้มา 43

 

specification (n.) = a clear statement of what is needed การระบุรายละเอียด

 

spectacular (adj.) = sensational น่าตื่นตาตื่นใจ , เร้าความสนใจ

 

spendthrift (n.) = a person who spends money extravagantly คนที่ใช้เงินฟุ่มเฟือย

 

sphere (n.) = a geometric shape ทรงกลม

 

spine (n.) = backbone สันหลัง

 

splendid (adj.) = excellent , gorgeous , glorious ดีเลิศ , วิเศษ , สวยงาม

 

spontaneous (adj.) = improvised ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน , เกิดจากแรงกระตุ้นในเวลานั้น

 

spread (v.) = extend ลุกลาม , แผ่ขยาย

 

stagnant (adj.) = motionless , uncirculating นิ่งเฉย , ไม่หมุนเวียน

 

stale (adj.) = spoiled เน่าเสีย , บูด

 

static (adj.) = inactive , changeless หยุดนิ่ง , ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

 

stationary (adj.) = motionless ไม่มีเคลื่อนไหว , นิ่ง

 

steadfast (adj.) = firm and unwavering in purpose , loyalty , or resolve มั่นคง

 

stimulate (v.) = rouse to activity or to quickened action กระตุ้นให้เกิดการกระทำ

 

storage (n.) = a place to put goods คลังสินค้า

 

straight (adj.) = without bending or curving ตรง

 

strength (n.) = force พลัง , ความแรง

 

stress (v.) = emphasize เน้นหนัก , ยํ้า 44

 

stroll (v.) = walk slowly for pleasure เดินเล่น

 

struggle (n.) = conflict ความขัดแย้ง

 

stunt (v.) = hinder ขัดขวาง

 

submarine (n. , adj.) = underwater craft , undersea เรือดำนํ้า , ใต้ทะเล

 

submit (v.) = agree to obey a person , group , or set of rules ยอม , ยินยอมทำตาม

 

subsequently (adv.) = later ต่อมา , ครั้นแล้ว

 

subsistence (n.) = survival การมีชีวิตรอด

 

substance (n.) = material สสาร

 

subtract (v.) = take away a part of number from a whole ลบ , หักออก

 

suburb (n.) = outskirt ชานเมือง

 

sufficient (adj.) = enough พอเพียง

 

suitably (adj.) = appropriately อย่างเหมาะสม , ถูกต้อง

 

superb (adj.) = excellent ยอดเยี่ยม , วิเศษสุด

 

superficial (adj.) = unprofound ไม่ลึกซึ้ง , ผิวเผิน

 

superior (adj.) = surpassing ดีกว่า , เหนือกว่า

 

superlative (adj.) = of the highest kind or degree ระดับดีเลิศ

 

supplementary (adj.) = additional เสริม

 

suppress (v.) = bring to an end , hold back ปิดฉาก , ถอยกลับไป 45

 

surpass (v.) = go beyond ,outdo เหนือกว่า ทำได้ดีกว่า

 

surplus (n.) = excess จำนวนที่มากเกินไป

 

surrounding (n.) = habitat สิ่งแวดล้อม , ที่อยู่

 

survival (n.) = existence การดำรงอยู่

 

suspense (n.) = excitement ความตื่นเต้น , การซ่อนเงื่อนชวนติดตาม

 

suspicious (adj.) = mistrustful สงสัย ไม่ไว้วางใจ

 

swift (adj.) = rapid , quick รวดเร็ว

 

symbolize (v.) = represent แทน , เป็นตัวแทน

 

symmetry (n.) = correspondence of parts , harmony การเท่ากันทุกส่วน , ความสอดคล้องกันเป็นอย่างดี

 

symptom (n.) = sign อาการ

 

synonym (n.) = a word with the same meaning as another คำที่มีความหมายเหมือนกัน

 

synthetic (adj.) = not real , rather artificial ไม่ใช่ของจริง , สังเคราะห์ขึ้น

 

taciturn (adj.) = inclined to silence , speaking little , dour , stern เงียบขรึม , พูดน้อย

 

tardy (adj.) = late ล่าช้า , สาย

 

tease (v.) = deliberately annoy or irritate ยั่วเย้า , แหย่

 

tedious (adj.) = tiresome น่าเบื่อ

 

teem (v.) = be stocked to overflowing , pour out เก็บไว้จนล้น , เทออก

 

tempt (v.) = offer to (somebody) an inducement to do wrong ล่อให้ทำชั่ว , ยั่วยวน 46

 

temperate (adj.) = moderate อบอุ่น

 

tenacious (adj.) = holding , persistent ยืนกราน , ยืนหยัดในการกระทำ

 

tepid (adj.) = a little warm อุ่น ๆ

 

territory (n.) = an area of land , region อาณาเขต

 

theme (n.) = matter เรื่อง ประเด็น

 

thoroughly (adv.) = carefully , completely อย่างระมัดระวัง , อย่างครบถ้วน

 

thrifty (adj.) = frugal , careful with money ขี้เหนียว , มัธยัสถ์

 

thrill (n.) = a sudden strong feeling of excitement and pleasure ความตื่นเต้น

 

throughout (prep.) = everywhere in ทุกหนทุกแห่ง

 

thwart (v.) = foil ขัดขวาง , ทำลาย

 

tilt (n.) = inclination ความเอียง

 

timorous (adj.) = lacking courage , timid ขี้ขลาด

 

tomb (n.) = grave หลุมฝังศพ

 

torrid (adj.) = tropical ในเขตร้อน

 

tortuous (adj.) = full of twists and turns , not straight forward , possibly deceitful คดเคี้ยวเลี้ยวลด , ไม่ตรงไปตรงมา , อาจใช้ตบตาหรือหลอก

 

toxic (adj.) = poisonous เป็นพิษ

 

tradition (n.) = custom ขนบธรรมเนียม , ประเพณี

 

tranquility (n.) = peace , stillness , harmony ความสงบนิ่ง , ความสามัคคี 47

 

transformation (n.) = conversion การเปลี่ยนรูป

 

transient (adj.) = temporary ชั่วคราว , สัญจร

 

trash (n.) = garbage ขยะ

 

treasure (v.) = cherish มีค่ามาก

 

tremendous (adj.) = extremely great มากมาย

 

trivial (adj.) = unimportant , small , worthless ไม่สำคัญ , เล็กน้อย , ไร้ค่า

 

turbid (adj.) = thick and dense , cloudy หนาแน่นและเข้ม , มีเมฆหมอก

 

turbulence (n.) = a confusing situation , disturbance เหตุการณ์จลาจล , แผ่นดินไหว

 

turmoil (n.) = unrest , agitation ความไม่สงบ , จลาจล

 

twilight (n.) = dusk เวลาโพล้เพล้ , ใกล้คํ่า

 

tyranny (n.) = absolute power , autocracy อำนาจเด็ดขาด , ทรราชย์

 

uncertain (adj.) = not sure of ไม่แน่ใจ

 

underlying (adj.) = fundamental พื้นฐาน , เบื้องต้น

 

undermine (v.) = weaken , often through subtle means ทำให้อ่อนแอ , บ่อนทำลาย

 

underscore (v.) = emphasize เน้น , ยํ้า

 

undoubtedly (adv.) = surely อย่างไม่ต้องสงสัย , อย่างแน่นอน

 

unequalled (adj.) = better than anyone or anything else เหนือกว่า , ไร้เทียมทาน

 

uneven (adj.) = irregular ไม่สมํ่าเสมอกัน 48

 

unfeigned (adj.) = genuine , real , sincere ของแท้ , จริงใจ

 

uninterrupted (adj.) = unbroken ไม่แยกจากกัน , ต่อเนื่องไปตลอด

 

unique (adj.) = peerless โดดเด่น , ไร้คู่ต่อสู้

 

unrestrained (adj.) = uncheck ไม่ได้ควบคุม

 

unruly (adj.) = not submitting to discipline , disobedient ไม่เชื่อฟัง , ไม่ยอมอยู่ในวินัย

 

upright (adj.) = straight and tall ,honest ตั้งตรง , ซื่อสัตว์

 

urban (adj.) = relating to city เกี่ยวกับเมือง , เขตเมือง

 

utterly (adv.) = absolutely โดยสมบูรณ์ , อย่างเด็ดขาด

 

valiant (adj.) = brave กล้าหาญ

 

valued (adj.) = precious มีค่า

 

variable (n.) = factor ตัวแปร , ปัจจัย

 

variation (n.) = change การเปลี่ยนแปลง , สิ่งที่เปลี่ยนไป

 

vastly (adv.) = greatly อย่างมาก

 

vendor (n.) = seller พ่อค้าแม่ค้า

 

verify (v.) = confirm ยืนยัน , รับรองความถูกต้อง

 

vessel (n.) = ship เรือ

 

victorious (adj.) = successful ประสบความสำเร็จ

 

vision (n.) = sight การมองเห็น 49

 

vital (adj.) = essential สำคัญ

 

vocation (n.) = profession อาชีพ

 

waive (v.) = give up , put off until later งดเว้น , เลื่อนออกไปก่อน

 

wary (adj.) = cautious ระมัดระวัง

 

waste (n.) = desolate area , unwanted material ที่รกร้างไร้ประโยชน์ , ขยะ

 

weapon (n.) = arms อาวุธ

 

weariness (n.) = fatigue ความเหนื่อยล้า

 

welfare (n.) = care provided by the state สวัสดิการ

 

wholesome (adj.) = healthful มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

 

wicked (adj.) = morally wrong and deliberately intending to hurt people ใจร้าย

 

widow (n.) = a woman whose husband has died แม่ม่าย

 

wildlife (n.) = animals , plants ส่งมีชีวิตในป่า

 

withdraw (v.) = quit ถอนตัว

 

wither (v.) = dry up เหี่ยวแห้ง

 

withstand (v.) = bear , resist ทนทาน , ต้านทาน

 

wrath (n.) = violent or unrestrained anger , fury ความโกรธที่รุนแรงหรือควบคุมไม่ได้

 

yield (v.) = produce fruit , vegetables , or other foods ให้ผลผลิต

 

youngster (n.) = a young person or child หนุ่มสาวหรือเด็ก

 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com