Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ ม.3 ไทย-อังกฤษ

 ไฟล์ จากความเอื้อเฟื้อของ  อ.ยุทธนา เลาหะวิสุทธ์

v. ทิ้ง abandon
n. ความสามารถ ability
adj. ผิดปกติ abnormal
adv. ประมาณ, ราว ๆ about
adv. เหนือ, เกิน, พ้น, บน above
adv. ในต่างประเทศ, ไปต่างประเทศ abroad
n. การไม่อยู่, การขาด absence
adj. ไม่อยู่, ขาด absent
n. การเน้นเสียง, สำเนียง accent
adj. สมควรรับเอาไว้, สามารถรับได้ acceptable
v. ไปหาได้, เข้าถึง access
adj. ที่สามารถเข้าได้ accessible
n. เครื่องประดับตามสมัยนิยม, สิ่งประกอบ accessory
n. อุบัติเหตุ accident
adv. โดยบังเอิญ, อุบัติเหตุ accidentally
n. การปรับตัว, สิ่งอำนวยความสะดวก accommodation
v. ทำสำเร็จ, บรรลุผล accomplish
adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ according
n. บัญชี, รายงาน account
n. สมุห์บัญชี accountant
adv. อย่างแม่นยำ accurately
v. บรรลุผล, ได้รับ achieve
n. ความสำเร็จ achievement
n. นักกายกรรม acrobat
prep. ขวาง, ข้าม, ตามขวาง, ผ่านข้าม across
n. กระทำ, แสดง act
adj. รักษาการ, ว่าที่ acting
n. การแสดง action
n. หนังบู้ action film
n. กิจกรรม activity
n. นักแสดง actor
n. นักแสดงหญิง actress
adv. ความเป็นจริง, ที่จริง, แท้จริง, โดยปกติแล้ว actually
v. เพิ่ม, เสริม, เติม, บวก add
n. ผู้ที่ติดสารเสพติด addict
n. การบวก, การเพิ่มเข้ามา addiction
n. ตำบลที่อยู่, จ่าหน้าซอง address
adj. ปรับได้ adjustable
adj. ซึ่งเกี่ยวกับการปกครอง administrative
v. ชมเชย, ยกย่อง admire
n. การรับ, การเลี้ยงเป็นลูก adoption
n. ผู้ใหญ่ adult
n. ความผู้ใหญ่ adulthood
n. ความได้เปรียบ advantage
n. การผจญภัย, ฝ่าอันตราย, การเสี่ยงภัย adventure
adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงทาย adventurous
v. โฆษณา advertise
n. การโฆษณา, คำโฆษณา advertisement
n. คำแนะนำ advice
adj. ซึ่งเป็นที่แนะนำ, ควรกระทำ advisable
v. แนะนำ advise
n. ที่ปรึกษา adviser
adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม aesthetic
v. กระทบ, ส่งผล affect
n. ความรักใคร่ไยดี, ความอบอุ่น, ความชอบ affection
adj. เมตตา, ชอบ, รัก affectionate
n. การตอบรับ, คำยืนยัน affirmative
v. สามารถให้ได้, สามารถมีได้ afford
adj. กลัว afraid
n. ทวีปแอฟริกา Africa
prep. หลัง, หลังจาก after
n. หลังเที่ยง, บ่าย afternoon
adv. อีก, อีกที, อนึ่ง, ใหม่ again
prep. ตรงกันข้าม, ต่อต้าน, ย้อน against
n. อายุ age
n. ธุรกิจการบริการ, กิจการ, วิธีการ agency
n. ตัวแทน, ผู้แทน agent
adj. ก้าวร้าว, แข็งกร้าว aggressive
adv. แต่ก่อน, มาแล้ว ago
adj. อย่างปวดร้าวทรมาน, ทรมาน agonizing
v. ตกลง agree
n. ข้อตกลง, ความตกลง, ความยินยอม agreement
n. การเกษตร agriculture
n. การอาศัย, ช่วยเหลือ, อุปถัมภ์ aid
v. เล็ง, มุ่งหมาย aim
n. ราคาของการเดินทางโดยเครื่องบิน airfare
n. สายการบิน airline
n. เครื่องบิน airplane
n. สนามบิน airport
n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง aisle
n. สมุดสะสมรูปภาพ album
adj. เตือนภัย, ว่องไว, เตรียมพร้อม alert
n. คนต่างด้าว alien
adj. เหมือนกัน alike
n. ความไม่สบายกาย aliment
n. ตรอก, ทาง alley
v. อนุญาต allow
n. สมาชิกในกลุ่ม, พันธมิตร ally
adv. เกือบ, จวนเจียน, ฉิวเฉียด almost
adv. โดดเดี่ยวเดียวดาย alone
prep. ตาม(ถนน) along
prep. ข้าง ๆ, อยู่ข้าง alongside
adv. ดัง, ออกเสียง aloud
n. อักษรพยัญชนะ alphabet
adv. แล้ว already
adv. ดีแล้ว alright
v. เปลี่ยน alter
adj. สลับ, หมุนเวียน alternate
conj. มาตรว่า, แม้ว่า although
adv. ตลอดไป, ตลอดเวลา always
n. มือสมัครเล่น amateur
adj. น่าประหลาดใจ amazing
adj. อยาก, ทะเยอทะยาน ambitious
n. รถพยาบาล ambulance
n. ผู้ที่ดักลอบทำร้าย, การซุ่มโจมตี ambush
n. ปริมาณ, จำนวน amount
n. เครื่องขยายเสียง amplifier
n. ความเพลิดเพลิน amusement
adj. น่าเพลิดเพลิน, ขบขัน amusing
n. ปลาแอนโชวี่ anchovy
adj. แก่, โบราณกาล ancient
n. ความโกรธ anger
adj. มีมุม angular
n. สัตว์ animal
n. ข้อเท้า ankle
n. ครบรอบเหตุการณ์ในอดีต anniversary
v. ประกาศ announce
n. ผู้ประกาศ announcer
v. ก่อกวน, ทำให้รำคาญ annoy
adj. ประจำปี annual
adj. นิรนาม anonymous
adj. อื่นๆ, อย่างอื่น another
n. คำตอบ, ผลลัพธ์, คำแก้ตัว answer
n. โบราณวัตถุ antique
adv. อีกต่อไป anymore
pron. ใคร, คนใดคนหนึ่ง anyone
pron. มีอะไรบ้าง, อยู่บ้าง, อะไร anything
adv. อย่างไรก็ตาม anyway
adv. ต่างหาก apart
n. อพาร์ตเมนท์, ห้องเช่า, ห้องชุด apartment
n. คำขอโทษ apology
v. แจ้ง, ดูเหมือน, ท่วงที, ปรากฏ appear
n. การปรากฏตัว, ลักษณะท่าทาง appearance
n. อาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำให้เจริญอาหาร appetizer
n. การสมัคร, การร้องขอ application
v. สมัคร, ขอ, บอกกล่าว apply
v. แต่งตั้ง appoint
n. การแต่งตั้ง, ตำแหน่ง appointment
n. การประเมินค่า, ความกตัญญู, ความรู้คุณค่า appreciation
adj. สมควร, ได้ฤกษ์ appropriate
v. ยอมรับว่าดี approve
adv. อย่างใกล้เคียง, คร่าว ๆ approximately
adj. อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ aquatic
n. นักโบราณคดี archaeologist
n. การยิงธนู archery
n. สถาปนิก architect
adj. ในเชิงสถาปัตยกรรม architectural
n. การออกแบบก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม architecture
n. พื้นที่, เนื้อที่ area
v. โต้เถียง argue
n. ข้อโต้แย้ง, การโต้เถียง argument
prep. รอบ, อยู่รอบ around
v. จัดการ,เตรียม arrange
v. จับกุม arrest
n. การมาถึง arrival
v. มาถึง arrive
n. ลูกธนู arrow
n. ศิลปะ art
n. สิ่งของ article
adj. ซึ่งมนุษย์ทำขึ้น, ของเทียม artificial
n. นักศิลปะ, นักแสดง artist
adj. เกี่ยวกับศิลปะ, มีรสนิยม artistic
v. ถาม ขอร้อง ask
adj. ซึ่งหลับอยู่ asleep
n. ลักษณะรูปร่างหน้าตา aspect
v. รวบรวม, เข้าร่วม assemble
v. กำหนด, มอบหมาย assign
n. ผู้ช่วย assistant
v. เกี่ยวเนื่อง, เข้าร่วม associate
n. การร่วมงานหรือคบค้าสมาคม, สมาคม association
n. นักโหราศาสตร์ astrologer
n. มนุษย์อวกาศ astronaut
n. นักกีฬา athlete
adj. มีร่างกายแข็งแรง athletic
n. บรรยากาศ atmosphere
v. ติดกัน, ทำให้ติดกัน, เพิ่ม attach
v. โจมตี attack
n. ความพยายาม attempt
v. ไปร่วม, เข้าร่วม, เอาใจใส่ attend
n. ผู้เกี่ยวข้อง, ผู้เข้าร่วมประชุม attendant
n. ความสนใจ attention
adj. เอาอกเอาใจ, เป็นห่วง attentive
n. ทัศนคติ attitude
v. ดึงดูดความสนใจ attract
n. การดึงดูด, สิ่งดึงดูดใจ attraction
adj. มีเสน่ห์, มีแรงดึงดูด attractive
n. สีน้ำตาลแดง auburn
n. ผู้ชม, ผู้ฟัง audience
n. การทดสอบการแสดงของนักร้องนักแสดง, การทดลองฟัง audition
n. การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่ม augmentation
n. ป้า, น้า, อา aunt
adj. เชื่อได้อย่างแน่นอน, แท้จริง authentic
n. ผู้ประพันธ์ author
n. เจ้าหน้าที่, ผู้มีอำนาจ authority
n. ลายมือ, ลายเซ็นของตัวเอง autograph
adj. อัตโนมัติ automatic
adv. โดยอัตโนมัติ automatically
n. รถยนต์ automobile
adj. ว่าง,ใช้ประโยชน์, หาได้ available
n. ค่าเฉลี่ย average
n. ผลอโวคาโด avocado
v. หลบหลีก avoid
v. คอย, มี(รางวัล) คอย await
n. รางวัล award
adj. ที่น่าเกรงขาม awesome
n. ขวาน axe
n. พี่เลี้ยงเด็ก babysitter
n. หลัง, ข้างหลัง back
n. กระเป๋าสะพายหลัง backpack
adv. ถอยหลัง, ย้อนหลัง, ไปทางหลัง backward
n. แบคทีเรีย bacteria
adj. ชั่วร้าย, ไม่ดี, เลว, เสีย bad
n. กีฬาแบดมินตัน badminton
n. ถุง, กระเป๋า bag
n. กระเป๋าสัมภาระ baggage
n. ปี่สก๊อต bagpipes
v. ทำขนมปัง, ผิง, อบ bake
n. ร้านขายขนมปัง bakery
n. ระเบียง, มุม balcony
adj. ล้าน,โล่ง bald
v. ห้าม ban
n. กล้วย, กล้วยหอม banana
n. วงดนตรี band
n. เวทีแสดงดนตรีที่ยกสูงขึ้นจากพื้น bandstand
n. การชน, การกระทบอย่างแรง bang
n. ธนาคาร, ฝั่ง bank
n. จุดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม bar
n. งานรื่นเริงกลางแจ้งที่มีการย่างเนื้อกินกัน, หมูหรือวัวที่ย่าง barbecue
n. การติดต่อซื้อขาย, การต่อรองราคา bargain
v. เห่า, ลั่นปืน bark
n. ข้าวบาร์เลย์ barley
n. กีฬาเบสบอล baseball
n. ห้องใต้ถุนตึก basement
n. พื้นฐาน basis
n. กระจาด, ตะกร้า, กระบุง basket
n. ค้างคาว, กระบอง bat
v. อาบน้ำ bath
n. ห้องน้ำ bathroom
n. การต่อสู้ battle
n. ชายหาด beach
n. ต้นถั่ว, ฝักถั่ว bean
n. หมี bear
v. ตี, ตบ beat
adj. สวย, งดงาม beautiful
n. ร้านเสริมสวย beauty salon
conj. เพราะว่า, เนื่องจาก because
v. กลายเป็น become
n. เตียงนอน, ที่สำหรับนอน, มุ้ง, หมอน bed
n. ห้องนอน bedroom
n. ผึ้ง bee
n. เนื้อวัว beef
v. กดแตรดังปิ๊บ, เสียงปิ๊บ beep
v. เหมาะสมกับ befit
v. เริ่ม begin
n. ผู้ที่พึ่งจะเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง beginner
n. การเริ่มต้น beginning
v. ประพฤติตน, กระทำตัว behave
n. ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ คือ สีเทา, การดำรงอยู่ beige
n. ความเชื่อ belief
v. เชื่อ, เชื่อถือ believe
n. ช่องท้อง belly
prep. อยู่ข้างล่าง, อยู่ตอนใต้ below
n. เข็มขัด, สะพาน , แถว belt
n. ม้านั่ง bench
n. ผลประโยชน์ benefit
adj. คดงอ bent
n. ผลไม้ขนาดเล็ก เช่นสตรอเบอร์รี่ berry
prep. เทียบกับ, อยู่ข้าง, นอกจาก beside
adj. ดีที่สุด best
prep. ระหว่าง, คั่นกลาง between
n. เครื่องดื่ม beverage
prep. ไกลออกไป, ถัดไป, นอกเหนือไปกว่านี้ beyond
adj. ใหญ่ big
n. ใบเสร็จเก็บเงิน, บัญชีรายการ, ตั๋ว bill
n. หนึ่งพันล้าน ( USA ), หนึ่งล้านล้าน ( Eng ) billion
adj. สารที่สลายตัวได้โดยกระบวนการทางชีวภาพ biodegradable
n. ชีวประวัติ biography
n. ชีววิทยา biology
n. นก, ลูกขนไก่, สัตว์ปีกที่ใช้กิน bird
n. วันเกิด birthday
v. กัด, กิน, เกาะ, โกง, ทำให้แสบ bite
adj. ขม, ขมขื่น bitter
adj. ฉูดฉาด, ประหลาด, วิตถาร bizarre
adj. ดำ, ลบ, สีดำ black
n. ใบมีด blade
v. กล่าวโทษ, กล่าวหา blame
adj. นิ่มนวล bland
adj. ว่าง, ว่างเปล่า blank
n. ผ้าห่ม blanket
adj. บอด blind
v. กระพริบตา, เมินเฉย blink
n. หน่วย, กลุ่ม, ตึกที่แบ่งเป็นช่วงๆ block
n. สายเลือด blood
n. การออกดอก, ดอกไม้บาน bloom
n. เสื้อครึ่งตัวของสตรี blouse
v. เป่าลม, ผิวปาก blow
n. ไม้กระดาน board
n. เรือ boat
n. ร่างกาย, ร่าง body
n. ภาษาร่างกาย, ภาษาท่าทาง body language
v. ทำให้เดือด boil
n. ความเกี่ยวพัน, ข้อผูกมัด bond
n. กองไฟขนาดใหญ่ที่สุมอยู่กลางแจ้ง bonfire
n. หนังสือ book
n. ร้านหนังสือ book store
n. การจอง, สัญญา, การตกลง booking
n. ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบนเมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหา boomerang
n. รองเท้าบูท boot
n. ร้านขายของในงานเทศกาล, แผงลอย booth
v. เบื่อ, ทำให้น่าเบื่อ bore
adj. เบื่อหน่าย bored
adj. น่าเบื่อหน่าย boring
v. ยืม borrow
adj. เกี่ยวกับพืช botanical
adj. ทั้งสอง, ทั้งคู่ both
v. รบกวน, ทำให้วุ่นวาย bother
n. ขวด bottle
n. ก้น, พื้นฐาน bottom
v. เด้ง, กระโดด, กระทบ bounce
v. โค้ง bow
n. การโยนโบว์ลิ่ง, ลูกโบว์ลิ่ง bowl
n. กล่อง box
n. เด็กผู้ชาย boy
n. เพื่อนชาย boyfriend
n. เสาค้ำ, เครื่องค้ำจุน brace
n. กำไลมือ, กุญแจมือ bracelet
n. สมอง, สติปัญญา, คนฉลาด brain
v. ระดมความคิด brainstorm
adj. กล้าหาญ, อดทน, ฝ่าผจญ brave
n. ความกล้าหาญ, การไม่กรงกลัว bravery
n. ขนมปัง bread
v. ทำแตก, ทุบ, ทำลาย break
n. ความล้มเหลว, การเลิกล้ม breakdown
n. อาหารเช้า breakfast
n. การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ breakthrough
n. ลมหายใจ breath
n. การหายใจ, การหยุดพัก breathing
adj. น่างงงวย, น่าใจหาย, น่าทึ่ง breathtaking
v. ก่อ, เกิด, ผสมพันธุ์ breed
n. ลมอ่อนๆ, งานเบาๆ breeze
n. เจ้าสาว bride
n. สะพาน bridge
adj. ชั่วคราว, รวบรัด brief
n. กระเป๋าหิ้วสำหรับใส่เอกสาร briefcase
adj. แจ่มใส, ฉลาด, สดใส bright
adv. มีชีวิตชีวา brightly
adj. ฉลาดมาก,โชติช่วง brilliant
v. นำมา bring
n. คนอังกฤษ British
v. กระจายข่าว, กระจายเสียง broadcast
n. แผ่นพับสำหรับโฆษณา brochure
n. เข็มกลัด brooch
n. พี่/น้องชาย brother
n. น้องเขย brother-in-law
n. สีน้ำตาล brown
n. แปรง, พู่กัน brush
n. ถังน้ำ bucket
n. งบประมาณ budget
n. ที่ตั้งอาหาร, สถานที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม buffet
n. แมลง bug
n. ตึก, สิ่งก่อสร้าง building
n. รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน bulldozer
n. แถลงการณ์, รายงานข่าว bulletin
n. สิ่งที่ไม่น่ารื่นรมย์, สิ่งที่รำคาญใจ bummer
v. กระทบ, ชน bump
n. มัด, ห่อ, พวง, กลุ่ม, กอง bundle
n. พิธีฝังศพ, การฝังศพ burial
n. ชาวพม่า, ภาษาพม่า Burmese
v. เผา, ลวก,สุก, ไหม้, ทำให้ไหม้ burn
n. รถประจำทาง bus
n. ธุรกิจ, กิจการ business
n. นามบัตร business card
n. นักธุรกิจ businessman
n. นักธุรกิจหญิง businesswomen
adj. ไม่ว่าง, หมกมุ่น, ยุ่ง busy
n. หัวหน้าคนใช้ butler
n. เนยเหลว butter
v. ซื้อ buy
n. ผักจำพวกกะหล่ำปลี cabbage
n. คณะรัฐมนตรี cabinet
n. สายเคเบิล cable
n. โรงอาหารที่ต้องบริการตัวเอง cafeteria
n. กรง cage
n. ขนมเค้ก cake
n. ปฏิทิน calendar
v. เรียก, ร้องขอ call
n. ผู้โทร caller
n. อาชีพ, การเรียกร้อง, การเยี่ยม calling
adj. สงบ calm
n. อูฐ camel
n. กล้องถ่ายรูป camera
n. การรณรงค์, การต่อสู้, การรบฤดูหนึ่ง campaign
n. การเข้าค่าย camping
n. ชาวแคนนาดา Canadian
n. ผู้สมัคร candidate
n. เทียน candle
n. ลูกกวาด, ขนม candy
n. ไม้เท้า cane
n. เรือบด, เรือพายเดียว canoe
n. ใบเรือ, ผ้าใบ, เต็นท์ canvas
n. หมวก cap
adj. ที่สามารถทำได้ capable
n. เมืองหลวง capital
n. ราศีมังกร Capricorn
n. หัวข้อ, ข้อความจ่าหน้า caption
n. รถ car
n. รถนอน, ขบวนอูฐหรือยานพาหนะ caravan
n. บัตร card
n. งาน, อาชีพ career
adj. ทำบางสิ่งด้วยความระมัดระวัง careful
adv. อย่างระมัดระวัง carefully
n. ช่างไม้ carpenter
n. พรม carpet
n. รถม้าสี่ล้อ carriage
n. แครอท carrot
v. แบก carry
adj. เมารถ carsick
n. กล่องกระดาษ carton
v. กัด, แกะ, เจาะ, ตัด carve
n. การแกะสลัก, งานแกะสลัก carving
n. เงินสด cash
n. เครื่องกดเงินสด cash machine
n. ตลับเทป cassette
v. เลือกคนแสดง, วางแผน, ให้, กำหนด cast
n. คนเรือแตก, คนนอกกฎหมาย castaway
n. ปราสาท castle
adj. โดยบังเอิญ, นาน ๆ casual
n. แมว cat
v. กระทุ้ง, ยิงกระสุน, ยิงขีปนาวุธ catapult
v. เกี่ยว , เข้าใจ , จับ , จับได้ catch
n. การจัดลำดับ, ประเภท, ลำดับ category
n. สาเหตุ cause
adj. รอบคอบ cautious
n. ถ้ำ, โพรง, อุโมงค์ cave
n. ไข่ปลาชนิดหนึ่ง caviar
v. เฉลิมฉลอง celebrate
n. การเฉลิมฉลอง celebration
n. บุคคลที่มีชื่อเสียง celebrity
n. โทรศัพท์มือถือ cell phone
n. ศูนย์กลาง center
adj. ซึ่งเป็นศูนย์กลาง central
n. ศตวรรษ century
n. ธัญพืช, เมล็ดข้าว cereal
n. พิธี ceremony
adv. ไม่ต้องสงสัย, แน่นอน certainly
n. เครื่องผูกมัด, โซ่, โซ่ตรวน chain
n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน chair
n. การท้าทาย challenge
adj. ซึ่งท้าทาย, ยั่วเย้า challenging
n. ผู้ชนะเลิศ champion
n. ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ championship
n. โคมไฟระย้า chandelier
v. เปลี่ยนแปลง change
adj. เปลี่ยนแปลงได้, ไม่แน่นอน changeable
n. ช่องสัญญาณของโทรทัศน์ / วิทยุ channel
n. อุปนิสัย, ลักษณะ, ตัวอักษร character
adj. ซึ่งเป็นนิสัยประจำตัว, ลักษณะเฉพาะ characteristic
adj. ใจบุญ, ใจกว้าง charitable
n. การกุศล, การทำทาน, ใจบุญ charity
adj. จับใจ, ยั่วยวน, มีเสน่ห์ charming
n. แผนที่, แผนภูมิ, บัญชี, ผัง chart
v. ไล่ตาม chase
v. สนทนา, พูดคุย chat
n. คนขับรถแท็กซี่ chauffeur
adj. ถูก cheap
v. ดึง, ต้านทาน, ระงับ, ทำให้ชะงัก, หยุด, ตรวจสอบ check
n. เนยแข็ง cheese
n. ขนมเค้กเนย cheesecake
n. เสือชีต้า cheetah
n. หัวหน้าคนครัว chef
adj. ทางสารเคมี chemical
n. ผลเชอร์รี่ cherry
n. เกมหมากรุก chess
v. เคี้ยว, ครุ่นคิด, ใคร่ครวญ chew
n. ไก่ chicken
n. ความเป็นเด็ก, เวลาเป็นเด็ก childhood
n. เด็ก children
n. ช็อกโกแลต chocolate
n. ช็อกโกแลตเค้ก chocolate cake
n. ตัวเลือก choice
v. เลือก choose
v. สับ chop
n. ตะเกียบ chopstick
n. งานเล็กๆน้อยๆในบ้าน chore
n. คณะขับร้องหมู่ chorus
adj. ตามลำดับวันเวลา chronological
n. โบสถ์ church
n. บุหรี่ cigarette
n. โรงภาพยนตร์ cinema
n. วงกลม circle
n. สภาวะแวดล้อม circumstance
n. พลเมือง citizen
n. เมือง city
n. เรียกร้อง claim
v. ปรบมือ clap
n. การทำให้สว่าง, การทำให้หมดสงสัย clarification
n. ห้องเรียน class
adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ดีเด่น,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสิก classical
n. เพลงคลาสสิก classical music
v. จำแนกแยกแยะ, จัดให้เป็นหมวดหมู่ classify
n. เพื่อนร่วมชั้น classmate
n. ร่างกายมนุษย์, ดินเหนียว, โคลน clay
adj. สะอาด clean
adj. ชัดเจน, สะอาด clear
n. เสมียน clerk
adj. ฉลาด clever
n. ผู้ซื้อขาย, ลูกค้า client
n. ภูมิอากาศ climate
v. ปีน, ไต่ climb
n. เสื้อคลุมหลวมๆ cloak
adv. หมุนตามเข็มนาฬิกา clockwise
adj. ใกล้ชิด, สนิท close
n. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ตู้ฝาผนัง closet
n. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม clothes
v. เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม clothing
n. เมฆ cloud
adj. เต็มไปด้วยกลุ่มเมฆ, มืดมัว, เศร้าซึม cloudy
n. ก้านพลู, หัว เช่น หัวกระเทียม / หัวหอม clove
n. ตัวตลก clown
n. สโมสร, ชมรม club
n. เงื่อนงำ, เบาะแส, ร่องรอย clue
adj. ซุ่มซ่าม clumsy
n. ผู้ฝึกสอน Coach
n. ถ่านหิน coal
n. ชายฝั่ง coast
n. แนวชายฝั่งทะเล coastline
n. เสื้อคลุม, เสื้อนอก, ขนสัตว์ coat
n. ช่างซ่อมหรือทำรองเท้า cobbler
n. แมลงสาบ cockroach
n. รหัส, เครื่องหมาย code
n. กาแฟ coffee
n. ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน coincidence
adj. หนาวเย็น cold
n. ปลอกคอ collar
n. ผู้ร่วมงาน, สหายร่วมงาน colleague
v. สะสม collect
n. การสะสม collection
n. วิทยาลัย college
n. กลุ่ม, ประชาชนในอาณาจักร colony
n. สี color
adj. น่าตื่นเต้น, มีสี colorful
n. แถว column
n. เครื่องมือแยกเส้นใย, รวงผึ้ง, หวี comb
v. สู้, สู้รบ combat
v. รวมกัน combine
v. มา, ปรากฏ come
n. ละครตลก comedy
adj. สบาย, สุขกายสุขใจ comfortable
adj. เกี่ยวกับละครตลก comic
n. คำสั่ง command
n. ผู้วิจารณ์, ผู้อธิบาย commentator
adj. เกี่ยวกับการค้า commercial
n. คณะกรรมการ committee
adj. สาธารณะ, ธรรมดา, สามัญ common
n. การติดต่อสื่อสาร communication
n. ชุมชน community
v. เดินทางไปกลับระหว่างสถานที่เดิมเป็นประจำ,แลกเปลี่ยน commute
n. บริษัท company
v. เปรียบเทียบ compare
n. การเปรียบเทียบ comparison
n. ขอบเขต, ช่วง, เดินทาง, ทำสำเร็จ, เข็มทิศ compass
v. แข่งขัน, ชิงกัน, ชิงชัย compete
n. การแข่งขัน competition
adj. เกี่ยวกับการแข่งขัน competitive
v. ร้องทุกข์, ฟ้อง, ร้องเรียน complain
adj. สมบูรณ์ complete
adv. อย่างสมบูรณ์ completely
adj. ที่สลับซับซ้อน, เชิงซ้อน complex
n. คำสรรเสริญ compliment
adv. ซึ่งชมเชย, ทำให้ฟรี complimentary
n. ผู้แต่ง composer
n. องค์ประกอบ, การประพันธ์ composition
n. ความเข้าใจ comprehension
v. ประนีประนอม, ยอม compromise
n. คอมพิวเตอร์ computer
v. ตั้งอกตั้งใจ, ใจจดจ่อ concentrate
v. ตั้งอกตั้งใจ, เพ่งเล่ง concentrate on
n. ความคิด, แนวความคิด concept
n. ความสนใจ, ความเกี่ยวข้อง concern
n. คอนเสิร์ต concert
n. การสรุป conclusion
n. ปัจจัยแวดล้อม, เงื่อนไข, สภาวะ condition
adj. ที่มีเงื่อนไข conditional
n. นกจำพวกแร้ง condor
n. นายวงดนตรี, คนกระเป๋า, คนขายตั๋ว conductor
n. การสมนา, การประชุม conference
v. สารภาพผิด, ยอมรับผิด confess
n. ความไว้วางใจ confidence
adj. ซึ่งไว้วางใจ confident
v. ทำให้สับสน, ทำให้งง confuse
n. การแสดงความยินดี congratulation
v. เชื่อมกับ, เกี่ยวข้อง connect
n. การเชื่อมต่อ connection
v. พิชิต, ปราย, เอาชนะ conquer
n. ผู้ครอบครองทวีปอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 16 conquistadore
adj. ซึ่งมีจิตสำนึก, มีสติ conscious
v. อนุญาต, เห็นด้วย, ยอมรับ consent
n. การอนุรักษ์ conservation
v. พิจารณา, คิด, ถือว่า consider
adj. ที่เกรงใจ, เห็นอกเห็นใจ considerate
n. ความจงรักภักดี, ความแน่วแน่ constancy
n. การก่อสร้าง construction
n. ผู้ที่ซื้อของไปใช้, ผู้บริโภค consumer
n. การพบปะ, การติดต่อ contact
v. บรรจุ, ประกอบด้วย contain
n. ตู้บรรจุสินค้า container
n. ความจุ, ส่วนประกอบ, สารบัญ content
n. การแข่งขัน contest
n. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน contestant
n. บริบท context
n. ทวีป continent
v. ทำต่อ continue
n. สัญญา, ข้อตกลง contract
n. การย่อให้สั้นลง, การติดต่อ contraction
n. ความผิดแผกกัน contrast
v. ให้เงินช่วยเหลือ contribute
n. การบริจาค, การช่วยเหลือ contribution
v. ควบคุม control
adv. ชอบโต้คารม controversial
n. ความสะดวก, เครื่องให้ความสะดวก convenience
adj. สะดวก convenient
adj. ประเพณีนิยม conventional
n. การสนทนา conversation
adj. ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ convertible
v. ทำกับข้าว, ประกอบอาหาร cook
adj. เย็นสบาย cool
n. ข้าวโพด corn
n. มุม, หัวเลี้ยว corner
v. ทำให้ถูกต้อง correct
adv. อย่างถูกต้อง correctly
n. ความสอดคล้อง, การติดต่อกันทางจดหมาย correspondence
n. ระเบียง corridor
n. เครื่องสำอาง cosmetic
n. ทุน, ค่าใช้จ่าย cost
n. เครื่องแต่งกาย costume
n. ฝ้าย cotton
n. เสียงไอ, การไอ cough
n. สภา, คณะผู้แทน council
v. การให้คำแนะนำ, ปรึกษา counsel
n. ผู้ให้คำปรึกษา counselor
v. นับ count
adj. นับได้ countable
n. เคาน์เตอร์ counter
n. ประเทศ country
n. ชนบท countryside
n. คู่, สามีภรรยา, คู่หมั้น couple
n. ความกล้าหาญ courage
n. หลักสูตร course
n. ความสุภาพ, มารยาท, อัธยาศัยดี courtesy
n. ลูกพี่ลูกน้อง cousin
v. ปกคลุม cover
n. งานศิลปะที่ทำด้วยมือ craft
v. ชน, ปะทะ crash
n. ปากปล่องภูเขาไฟ crater
v. คลาน, เลื้อย, แล่นคลาน crawl
n. ความหลงใหลคลั่งไคล้, สิ่งที่คลั่งไคล้กัน craze
adj. บ้า crazy
adj. รสมัน creamy
v. สร้างสรรค์ create
adj. ที่สร้างสรรค์ creative
n. สรรพสิ่งที่สร้างขึ้น, สัตว์ creature
n. ความเชื่อถือ, เงินเชื่อ credit
n. บัตรสินเชื่อ credit card
n. อาชญากรรม crime
n. จำเลย, ทางอาญา, ผู้ร้าย, อาชญากร criminal
adj. เปราะ crispy
n. นักวิจารณ์ critic
n. บทวิจารณ์, การวิจารณ์ criticism
v. ดู, วิพากษ์วิจารณ์ criticize
n. จระเข้ crocodile
n. พืชผล crop
n. รูปกากบาท cross
n. จุดตัดกัน crossing
n. การข้าม, สะพาน cross-over
adj. แออัด, เบียดเสียดยัดเยียด crowded
adj. เด็ดขาด, ซึ่งชี้ขาด, รุนแรง crucial
n. เรือนำเที่ยว cruise
v. ชน, ขยี้, ทำลาย crush
v. ร้องไห้ cry
n. คริสตัล, ผลึก, สารผลึก crystal
n. เด็กหนุ่มที่ไร้ประสบการณ์, ลูกสัตว์, คนอ่อนหัด cub
n. เบาะแส, การบอกเป็นแนว cue
adj. (ศิลปะ)ของการประกอบอาหาร, เกี่ยวกับครัว culinary
adj. เกี่ยวกับวัฒนธรรม cultural
n. การปรับตัวไม่ทันเมื่อบุคคลไปอยู่ต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม culture shock
n. หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ curator
v. รักษา cure
adj. อยากรู้อยากเห็น curious
adj. งอ, เป็นลอน curly
adj. อยู่ในเวลาปัจจุบัน, ขณะนี้, ที่แพร่หลาย current
adj. หลักสูตร curricular
adj. โค้งงอ, เส้นโค้ง curve
n. ประเพณี, กิจวัตร custom
n. ลูกค้า customer
v. ตัด, ลด, แล่, เจี๋ยน cut
adj. น่ารัก cute
n. วงเวียน, วัฏจักร, รถจักรยาน cycle
n. ต้นไม้จำพวกสน cypress tree
n. พ่อ dad
adj. ทุกวัน, ประจำวัน daily
n. ความเสียหาย damage
v. เต้นรำ dance
adj. เป็นอันตราย dangerous
adj. ความมืด dark
n. ฐานข้อมูล(ทางคอมพิวเตอร์) database
n. วันที่ date
n. ลูกสาว daughter
n. กลางวัน, วัน, สว่าง, แดด day
n. ฟ้าสาง daybreak
n. ผู้ติดต่อ, พ่อค้า dealer
v. อภิปราย, ชิงชัย, โต้แย้ง, โต้วาที debate
n. หนี้สิน debt
n. ทศวรรษ, สิบปี decade
n. เดือนธันวาคม December
v. ตกลงใจ, ตัดสินใจ decide
n. การพิจารณา, การตัดสินใจ decision
adj. แข็งแรง, ฉับพลัน, เด็ดขาด decisive
n. คำประกาศ declaration
v. ประกาศ declare
v. ทำให้เน่าเปื่อย decompose
v. ประดับ decorate
n. การตกแต่ง, เครื่องตกแต่ง decoration
v. ทำให้ลดลง, ทำให้สั้นเข้า, ห่างระยะ decrease
n. การอนุมาน, การหักลบ deduction
v. ป้องกัน defend
n. กองทัพบก, การคุ้มครอง, การป้องกัน defense
v. นิยาม, อธิบาย, กำหนด define
adj. แน่นอน, ชัดเจน definite
adv. อย่างแน่นอน definitely
n. คำจำกัดความ, คำอธิบาย definition
n. ความเข้มข้น degree
n. ความชักช้า delay
n. ของประณีต, ความบอบบาง delicacy
adj. อร่อย, กลมกล่อม delicious
v. ปล่อย, ส่ง, นำส่ง deliver
n. ความต้องการ, อุปสงค์ demand
adj. ที่เรียกร้องมากเกินควร demanding
n. การสาธิต demonstration
n. ผ้าที่ใช้ทำเสื้อผ้ามักมีสีน้ำเงิน denim
n. ช่างทำฟัน, หมอฟัน dentist
v. ออกเดินทาง depart
n. การออกเดินทาง, การจากไป departure
v. ขึ้นอยู่กับ, เชื่อถือ, พึ่ง depend
adj. เศร้าหมอง, ซึมเศร้า, ตกต่ำ depressed
v. บรรยาย, อธิบาย describe
n. คำอธิบาย description
n. ทะเลทราย desert
v. คิดค้น, วางแผน, ออกแบบ design
n. ผู้ออกแบบ designer
adj. ซึ่งสิ้นหวัง desperate
n. ภาวะที่ล่อแหลม desperation
prep. ถึงอย่างไรก็ตาม despite
n. ของหวานหลังอาหาร dessert
n. จุดหมายปลายทาง destination
n. ละเอียดลออ, รายละเอียด detail
n. นักสืบ detective
n. ความมุ่งมั่น determination
v. พัฒนา develop
n. การพัฒนา development
v. ประดิษฐ์ devise
v. อุทิศ devote
adv. ตามขวาง, แนวทแยง diagonally
n. บทสนทนา, การสนทนา dialogue
n. สมุดบันทึกประจำวัน diary
n. ลูกเต๋า dice
n. การบอกให้เขียนตามคำบอก, การบงการ dictation
n. พจนานุกรม dictionary
v. ตาย, พินาศ, หยุด die
n. อาหาร, การควบคุมอาหาร diet
v. แตกต่างจาก differ
adj. ความแตกต่าง difference
adj. ยาก difficult
v. ขุดหา, เจาะ dig
n. หนีเสือปะจระเข้ dilemma
adj. ขยันหมั่นเพียร, บากบั่น diligent
n. อาหารค่ำ dinner
n. ไดโนเสาร์ dinosaur
n. ประกาศนียบัตร diploma
n. กระบวย dipper
n. ทิศทาง, การควบคุมหรือการจัดการ direction
n. ผู้อำนวยการ, ผู้กำกับการแสดง director
adj. สกปรก dirty
v. ทำให้ไร้ความสามารถ disable
n. ความเสียเปรียบ, ทำให้เสียเปรียบ disadvantage
v. ไม่เห็นด้วย, โต้แย้ง disagree
v. หายตัว, สูญหาย disappear
v. ทำให้ผิดหวัง, ทำให้พ่ายแพ้ disappoint
n. ความหายนะ disaster
n. ไนต์คลับ, ดิสโก้ disco
n. การลดราคา, การแลก, ส่วนลด discount
v. ทำให้เสียกำลังใจ discourage
v. เปิด, ค้นได้, จับได้ discover
v. อภิปราย discuss
n. โรค, การเจ็บไข้ได้ป่วย disease
adj. น่ารังเกียจ disgusting
n. กับข้าว, จานกับข้าว, อาหาร dish
v. ไม่ชอบ dislike
v. แสดง, เปิดเผย display
n. การขาดความเคารพนับถือ disrespect
adj. หยาบคาย, เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพ disrespectful
v. ละลาย, ยุบ dissolve
n. ระยะทาง, ระยะห่าง, ช่วงเวลา distance
adj. กลุ้ม, คลุ้มคลั่ง, บ้า, หมดสติ distraught
v. แบ่งออกเป็นส่วนๆ, แจกจ่าย distribute
adj. กวน, รบกวน, กระทบกระทั่ง disturb
v. กระโดดน้ำ, ดำน้ำ, ปราดเข้าไป dive
n. ความหลากหลาย diversity
n. การแบ่ง, การแบ่งแยก division
v. หย่า, แยก divorce
adj. หน้ามืด, ตาลาย dizzy
n. หมอ doctor
n. เอกสาร, พยานหลักฐาน document
n. ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์, ฟิล์มเอกสาร documentary
n. ดอลลาร์(หน่วยเงินตรา) dollar
n. ปลาโลมา dolphin
adj. ซึ่งครอบงำ, มีอิทธิพลต่อ, เด่น dominant
n. กริ่งหน้าประตู doorbell
n. การเก็บเอกสารประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน dossier
n. จุด dot
adj. สอง, สองต่อ, สองชั้น, ทวีคูณ double
v. เกรง, ข้องใจ, แคลงใจ doubt
n. ขนมปังนิ่ม, แป้งสาลี dough
n. ขนมโดนัท doughnut
adv. ซึ่งตกไปสู่ด้านล่าง downhill
n. ย่านธุรกิจ downtown
n. 1 โหล dozen
n. ฉบับร่าง draft
v. พ่นควัน, ลาก drag
n. มังกร dragon
n. บทละคร, เรื่องละคร, ละคร drama
adj. การสร้างบทละคร dramatics
n. นักเขียนบทละคร, การแสดงละคร dramatist
v. ดึง, ลาก draw
n. ลิ้นชัก, ผู้ถอนเงิน drawer
n. ความฝัน, การเพ้อฝัน dream
n. เครื่องแต่งกาย, เสื้อชุด dress
v. ดื่ม, ดูด, ดูดดื่ม drink
adj. คนดื่ม drinker
n. ผู้ขับรถ driver
n. มือกลองในวงดนตรี drummer
n. เครื่องตาก, เครื่องทำให้แห้ง dryer
adj. น่าเบื่อ dull
v. ทิ้ง, ทิ้งขยะ, ยกเลิก dump
n. การเททิ้ง, การขจัดของเสียหรือขยะ dumping
n. เนินทราย dune
n. ระยะเวลา duration
prep. ในระหว่าง,ในช่วงเวลา during
n. ฝุ่น dust
adj. เกี่ยวกับประชาชนและภาษาของเนเธอร์แลนด์ Dutch
n. ที่อยู่อาศัย dwelling
v. ย้อม, สีสำหรับย้อม dye
adj. เกี่ยวกับพลังงาน dynamic
adj. คนละ, แต่ละ each
adj. กระตือรือร้น eager
n. นกอินทรี eagle
adv. เช้า , แต่เช้า early
v. ได้รับค่าจ้าง earn
n. ตุ้มหู earrings
n. แผ่นดินไหว earthquake
adv. คล่องแคล่ว, ง่าย, เบา, สบาย easily
adj. ง่าย ๆ, เบา, สบาย easy
v. กินอาหาร, รับประทานอาหาร eat
adj. เกี่ยวกับวิชานิเวศวิทยา ecological
adj. เกี่ยวกับเศรษฐกิจ economic
n. เมืองหลวงของสกอตแลนด์ Edinburgh
n. รูปแบบและประเภทของสิ่งพิมพ์ edition
n. บรรณาธิการ editor
n. บทบรรณาธิการ editorial
v. ให้การศึกษา educate
n. การศึกษา education
adj. เกี่ยวกับการศึกษา educational
n. ก่อให้เกิดผล, เกิดผล, ทำสำเร็จ effect
adj. ได้ผลดี effective
adj. สมรรถภาพ, สามารถ efficient
n. ความพยายาม, ผลสำเร็จ effort
adj. แต่ละ, อันละ either
adj. บรรจงทำ, ประณีต, ต่อเติมให้ละเอียด elaborate
adj. ยืดหดได้ elastic
adj. สูงอายุ elderly
adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า electric
n. หลอดไฟ electric bulb
n. ไฟฟ้า electricity
n. เกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic
adj. เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ electronic
adj. สง่างาม, สวยงาม elegant
adj. เบื้องต้น elementary
n. ช้าง elephant
n. ลิฟท์ elevator
adj. เหมาะสม, มีคุณค่าพอที่จะเลือก eligible
v. ขจัด eliminate
n. กลุ่มคนชั้นพิเศษ, คนชั้นสูง elite
n. จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ e-mail
v. ทำให้ขวยเขิน embarrass
adj. อาย, ขวยเขิน embarrassed
n. ห้องฉุกเฉิน emergency room
n. อารมณ์ emotion
adj. มีอารมณ์ emotional
n. จักรพรรดิ emperor
n. อาณาจักร empire
n. ลูกจ้าง employee
n. การจ้าง, การใช้, งาน employment
adj. ว่างเปล่า,ไม่มีอะไร empty
v. สามารถ, ทำให้สามารถ enable
n. ขนมปังกลมยัดเนื้อของเม็กซิกันใช้กินกับเนยและน้ำซอสพริก enchilada
v. ต่อสู้, เผชิญหน้า encounter
v. สนับสนุน, ช่วยเหลือ, กระตุ้น, ให้กำลังใจ encourage
n. สารานุกรม encyclopedia
v. จบ, ท้ายสุด, ลงท้าย end
v. ทำให้ได้รับอันตราย, ข่มขู่ endanger
n. คงทน, ทนทาน, ยืนยง, อดทน endurance
adj. ว่องไว, กระตือรือร้น energetic
n. พลังงาน energy
n. เครื่องยนต์ engine
n. ประเทศอังกฤษ England
n. ภาษาอังกฤษ English
v. ประเทือง, ทำให้สูงขึ้น, เพิ่มพูน enhance
v. สนุก enjoy
adj. เลวทราม, ที่ใหญ่มหึมา enormous
adj. พอเพียง enough
n. การเล่นดนตรีทั้งวง, การแต่งตัวชุด ensemble
n. บริษัท enterprise
n. ผู้ให้ความสนุกสนาน entertainer
n. การให้ความบันเทิง entertainment
adj. ทั้งหมด entire
adv. โดยสิ้นเชิง entirely
n. การเข้า, ทางเข้า entrance
n. นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ entrepreneur
n. การเข้า entry
n. สิ่งแวดล้อม environment
n. ครั้ง, คราว, ฉาก, ตอน episode
adv. อย่างเท่าเทียมกัน equally
n. สมการ equation
v. ตระเตรียม, จัดหา, ติดตั้ง equip
n. การจัดเตรียม,อุปกรณ์ equipment
v. ลบออก erase
adj. ลุก, ชะลูด, ชู, ตั้ง, ตั้งชั้น erect
v. ระเบิด erupt
n. บันไดเลื่อน escalator
v. รอดพ้นจาก, หนีออกมาจาก escape
adv. อย่างพิเศษ,เฉพาะตัว especially
adj. จำเป็น, มีสาระ essential
v. สร้าง, สถาปนา establish
n. หลักจริยธรรม จริยศาสตร์ ethics
n. มารยาท, สมบัติผู้ดี etiquette
v. ประเมินผล evaluation
v. ทำให้ระเหย evaporate
n. ตอนเย็น evening
n. เหตุการณ์, ผล event
adv. ตลอดไป ever
adv. ทุกหนทุกแห่ง everywhere
n. หลักฐาน evidence
n. ความชั่ว, ความเลวร้าย evil
adv. เที่ยง, แน่นอน, ถูกต้องโดยแท้ exactly
n. การสอบ, การทดสอบ exam
n. การสอบ, การสอบสวน examination
n. เป็นตัวอย่าง, ตัวอย่าง, แบบอย่าง example
adj. ดีเด่น, ดีงาม excellent
v. แลกเปลี่ยน exchange
n. นักเรียนแลกเปลี่ยน exchange student
adj. ตื่นเต้นดีใจ excited
n. สิ่งที่น่าตื่นเต้น excitement
adj. น่าตื่นเต้น exciting
n. การร้องอุทาน exclamation
adj. แต่ผู้เดียว, ผูกขาด exclusive
adv. นอกจาก, ไม่นับ, เว้นไว้แต่ exclusively
n. การออกกำลังกาย exercise
v. ใช้หมด, ทำให้อ่อนเพลีย exhaust
adj. ซึ่งใช้หมด, ซึ่งทำให้หมดกำลัง exhaustive
n. ของที่แสดง, หลักฐาน, นิทรรศการ exhibit
v. การทำให้มีชีวิตชีวา, ความรื่นเริง exhilaration
v. ดำรงอยู่ exist
n. ทางออก, การจากไป exit
adj. เกี่ยวกับหรือมาจากต่างประเทศ exotic
v. ขยาย, ขยายตัว, เจริญขึ้น expand
n. สื่อสารอย่างเป็นมิตร expansion
v. คาดหวัง, คาดการณ์ expect
v. รายจ่าย expenditure
n. ค่าใช้จ่าย expense
adj. มีราคาแพง expensive
n. ประสบการณ์ experience
n. การทดลอง, ผลการทดลองหรือผลการตรวจสอบ experiment
n. ผู้เชี่ยวชาญ expert
v. อธิบาย explain
n. คำอธิบาย explanation
v. สำรวจ, ตรวจ, สอบสวน explore
n. การระเบิด explosion
v. ส่งสินค้าไปขายต่างประเทศ export
v. แสดง express
n. การแสดงออก expression
adj. ที่ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง extensive
adj. สูญพันธุ์ extinct
n. การสูญพันธุ์ extinction
adj. เป็นพิเศษ, พิเศษ, รายการพิเศษ extra
adj. พิเศษนอกหลักสูตร, นอกเหนือจากหน้าที่ extracurricular
adj. สุดขีด, เกินขอบเขต extreme
adv. อย่างยิ่งยวด extremely
n. ตา eye
n. โครง, ตึก, เนื้อผ้า fabric
adj. มากมาย, เหลือเชื่อ fabulous
n. ใบหน้า, รูปโฉม face
adv. เผชิญหน้า face-to-face
n. ความง่ายดาย, ความสะดวก, ช่วยอำนวยความสะดวก facility
n. ความจริง fact
n. ปัจจัย, เหตุ, กรณี, ตัวหาร factor
n. โรงงาน factory
n. คณะ(ในมหาวิทยาลัย) faculty
v. จางลง, อ่อนลง fade
v. ล้มเหลว, สอบตก fail
adj. เงาๆ, เลือนๆ, หน้ามืด, วิงเวียน faint
n. งานออกร้าน, งานแสดงสินค้า fair
adv. อย่างยุติธรรม fairly
n. ฤดูใบไม้ร่วง fall
n. ครอบครัว family
adj. มีชื่อเสียง famous
n. พัดลม fan
n. ความฝัน, นึกขึ้นเองอย่างไม่มีเหตุผล fancy
adj. น่าขนลุก, น่าอัศจรรย์ fantastic
adv. ไกล far
n. เกษตรกร farmer
n. บ้านไร่, บ้านในฟาร์ม farmhouse
adv. ไกลออกไป farther
v. ทำให้หลงใหล fascinate
adj. มีเสน่ห์, ที่ตรึงใจ fascinating
n. รูปแบบหรือลักษณะของสิ่งของ fashion
adj. ทันสมัย fashionable
adj. เร็ว, แน่น fast
n. อาหารจานด่วน fast food
v. ผูกแน่น fasten
n. เส้นลายมือชื่อ เส้นวาสนา fate line
v. ทำให้อ้วน fatten
n. ความผิดพลาด, ข้อบกพร่อง fault
n. คนหรือสิ่งของที่เป็นที่ชื่นชอบ favorite
n. โทรสาร fax
n. ความกลัว fear
n. กินเลี้ยง feast
n. ขนนก, ไรผม feather
n. ค่าธรรมเนียม, ค่าเล่าเรียน fee
v. รู้สึก feel
v. ทำให้ล้ม, หกล้ม fell
n. สตรีหรือเพศหญิง female
n. รั้วล้อม fence
adj. ในสภาพของธรรมชาติ, ดุร้าย feral
n. ปุ๋ย fertilizer
n. วันเฉลิมฉลอง festival
adj. น้อยมาก, สองสาม few
n. คู่หมั้น fiance
n. แก่นในนิสัย, คนที่มีแก่นสาร fiber
n. นวนิยาย fiction
n. ทุ่งนา, สนาม field
n. วันเทศกาล, วันนักขัตฤกษ์ fiesta
v. ทำให้เต็ม fill
n. ภาพยนตร์ film
n. ผู้ผลิตภาพยนตร์ คนสร้างหนัง filmmaker
n. เครื่องกรอง filter
adj. สุดท้าย final
adv. ในที่สุด, ประการสุดท้าย finally
v. พบ(โดยบังเอิญ), พบ, หา find
n. นิ้วมือ finger
v. สำเร็จ, เรียบร้อย finish
n. ไฟ, กองไฟ fire
n. เตาไฟ fireplace
n. ดอกไม้เพลิง, ประทัด firework
n. กงสี, บริษัท, ห้าง firm
adv. อย่างหนักแน่น firmly
n. แรก first
n. ที่นั่งชั้นหนึ่งและแพงที่สุด first class
n. วันแรกของสัปดาห์ first day
n. การจับปลา, ตกปลา fishing
v. สมควร, เหมาะสม, พอดี, กระชับ fit
n. ธง flag
v. กระพือปีก flap
v. ส่องแสงวาบ flash
n. ไฟฉาย flashlight
adj. ราบ(พื้นดิน), น่าเบื่อ, ที่แน่ชัด flat
n. รส, กลิ่น, รสชาติ flavor
n. ป่าน, ปอ flax
n. ตัวหมัด flea
n. การบิน, ฝูงบิน flight
v. จีบ flirt
v. ลอยบนผิวน้ำหรืออากาศ float
adj. ซึ่งไม่อยู่กับที่, ที่ลอยอยู่ในน้ำ floating
n. ฝูงชน flock
n. พื้น floor
n. แป้ง, ผง flour
v. ไหล flow
n. ดอกไม้ flower
v. หนี, บิน, ปลิว fly
n. จุดที่แสงจากแว่นมารวมกัน, จุดรวม, สำรวม, จุดโฟกัส focus
adj. มีหมอกมาก foggy
n. ดนตรีลูกทุ่ง, ดนตรีพื้นเมือง folk music
adj. ซึ่งตามมา, ดังต่อไปนี้ following
n. อาหาร food
adj. ดูน่าหัวเราะ, ดูโง่ foolish
n. ฟุตบอล football
n. รอยเท้า footprint
n. กองกำลัง force
n. หน้าผาก forehead
adj. ต่างประเทศ foreign
n. หัวหน้าคนงาน foreman
n. ป่า forest
adv. นิรันดร, ตลอดไป forever
v. ลืม forget
n. รูปแบบ form
adj. ตามธรรมเนียม formal
n. ยาฆ่าเชื้อและยากันเน่า formaldehyde
n. การก่อรูปแบบ formation
n. โชค, ทรัพย์สมบัติ fortune
n. น้ำพุ fountain
n. กรอบ, ทำกรอบ, เป็นกรอบ frame
adv. อย่างตรงไปตรงมา frankly
adv. มีอารมณ์รุนแรง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ frantically
n. คนหลอกลวง fraud
adj. มีอิสระ, เสรีภาพ, ไม่หวงห้าม free
n. เวลาว่าง free time
n. อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็ง freeze
n. ชาวฝรั่งเศส French
n. ความถี่ frequency
v. ไปเป็นประจำ, สม่ำเสมอ frequent
adv. บ่อย, อย่างสม่ำเสมอ frequently
n. วันศุกร์ Friday
n. เพื่อน, มิตร, สหาย friend
adj. เป็นมิตร friendly
v. เขย่าขวัญ frighten
n. กบ frog
v. แสดงความไม่พอใจ, บึ้ง frown
n. ผลไม้ fruit
adj. ท้อแท้ frustrated
n. การกำจัด, การทำลาย, การหักล้าง frustration
v. ทอด fry
n. เชื้อเพลิง, ฟืน fuel
adj. เต็ม full
adj. (งาน) ที่ทำทั้งวัน full time
adv. เต็มที่, เต็ม, คับ, ตื้นเขิน fully
n. ความสนุกสนาน fun
n. ทุน fund
n. งานศพ funeral
adj. ตลก funny
n. สัตว์จำพวกขนยาว fur
adj. เติมไปด้วยความโกรธ furious
v. ประดับ furnish
adj. ทำด้วยหรือประกอบด้วยหนังขนสัตว์ furry
n. อนาคต future
v. ได้รับ, ชนะ, มาถึง gain
n. เกม game
n. โรงรถ garage
n. ขยะ garbage
n. ไร่ผัก, สวน garden
n. ชาวสวน gardener
n. กระเทียม garlic
n. เสื้อผ้า garment
n. ก๊าซ, อากาศธาตุ gas
n. ประตูรั้ว gate
v. รวบรวม, นำไปรวม, เก็บ, ชุมนุม gather
n. การเพ่งมอง gaze
adj. ทั่ว ๆไป, ธรรมดา, ปกติ, แผ่ทั่วไป general
adv. โดยทั่วไป, ส่วนมาก generally
v. สร้างขึ้น generate
n. การผลิต generation
adj. เหลือเฟือ, ใจกว้าง generous
n. อัจฉริยะ genius
adj. ผู้ดี, สุภาพอ่อนโยน, เบา ๆ gentle
n. ภูมิศาสตร์ geography
n. เชื้อจุลนทรีย์, เชื้อโรค germ
n. ชาวเยอรมัน German
n. ท่าทาง, การกระทำที่แสดงออกซึ่งจุดประสงค์บางอย่าง gesture
v. เอา,ได้รับ, เข้าใจ get
n. ภูต, ผี ghost
n. ของขวัญ gift
v. หัวเราะคิกคัก giggle
n. เด็กผู้หญิง girl
n. แฟน girl friend
v. ให้, แสดง give
adj. ดีใจ glad
n. แก้ว glass
n. การมองเห็นเพียงแวบเดียว glimpse
adj. เกี่ยวกับโลกทั้งหมด global
n. ถุงมือ, ถุงมือต่อยมวย glove
n. แสงที่เปล่งออกมา glow
v. ไป, จบ, ตาย, ล่อง, กลายเป็น go
n. จุดมุ่งหมาย, ประตูชัย, หลักชัย goal
n. แพะ goat
n. พระเจ้า God
n. เทพธิดา goddess
n. แว่นตาที่สวมในการเล่นกีฬา goggle
adj. สีทอง, รุ่งเรือง golden
n. กีฬากอล์ฟ golf
adj. ดี, มีคุณธรรม good
n. กอริล่า gorilla
n. การนินทา gossip
n. นักชิมอาหาร gourmet
v. ปกครอง govern
n. รัฐบาล government
n. เสื้อคลุมยาว gown
v. คว้า grab
n. ระดับ grade
v. สำเร็จการศึกษา graduate
n. การได้รับปริญญา graduation
n. ย่าหรือยาย grandma
n. ปู่หรือตา grandpa
n. ปู่ย่า grandparent
n. การวาดโดยใช้กฎคณิตฯ, กราฟฟิค graphics
v. จับ, เข้าใจ, ฉวย grasp
n. หญ้า grass
n. ตั๊กแตน grasshopper
n. พื้นหญ้า grassland
adj. ทึบ, แก่มาก, สีเทา gray
n. น้ำมัน, จาระบี grease
adj. ใหญ่ great
n. ประเทศกรีก Greece
n. ชาวกรีก, ภาษากรีก Greek
n. สีเขียว green
v. ทักทาย, คำนับ greet
n. ตะแกรง grid
n. ความเศร้าโศก grief
v. ย่างหรือปิ้ง grill
n. ร้านขายของชำ grocery
n. เจ้าบ่าว groom
n. ดิน, พื้นดิน, เขต, บริเวณ ground
n. กฎพื้นฐาน ground rules
n. กลุ่ม, หมู่ group
v. ปลูก, เติบโต, งอกงาม grow
adj. เติบโต, เป็นผู้ใหญ่ grown
n. ผู้ใหญ่ grownup
n. การรับประกัน guarantee
n. เครื่องป้องกันภัย, ยาม, ผู้พิทักษ์ guard
v. เดา guess
n. อาคันตุกะ, แขก guest
n. บ้านรับรอง guest house
n. แนะแนว guide
n. หนังสือคู่มือทัศนาจร guidebook
n. กีตาร์ guitar
n. ยางไม้, หมากฝรั่ง gum
n. คนนั้นคนนี้ guy
n. โรงยิม gym
n. แร่สีขาวคล้ายชอล์ก, แร่ยิปซั่ม gypsum
n. ความเคยชิน habit
n. ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์ habitat
n. อาหารเครื่องในของแกะหรือลูกวัว haggis
n. ผม, ขน hair
n. หวีแปรง hairbrush
n. การตัดผม haircut
n. ช่างตัดผม hairdresser
n. เครื่องเป่าผม hairdryer
n. ครึ่ง half
n. เนื้อบด, แฮมเบอร์เกอร์ hamburger
n. ค้อน hammer
n. เปลญวน hammock
n. กำมือหนึ่ง, งานเต็มมือ handful
n. งานฝีมือ handicraft
n. ผ้าเช็ดหน้า handkerchief
v. ดูแล, ถือ, จัดการ handle
adj. หล่อ handsome
adj. ที่เขียนด้วยลายมือ handwritten
v. แขวน hang
v. ปรากฏ, เกิดขึ้น happen
adj. โชคดี, มีความสุข happy
adj. แข็ง, แน่น, ยาก, ลำบาก hard
adv. เกือบจะไม่, แทบจะไม่, ไม่ค่อยจะ hardly
n. เครื่องโลหะหรือเหล็ก hardware
n. การทำงานหนัก hardworking
v. ทำร้าย harm
adj. ซึ่งให้โทษ, ซึ่งเป็นอันตราย harmful
n. การทะเลาะ, ความยุ่งยาก hassle
v. เกลียด hate
v. หลอกหลอน haunt
adj. สิงสู่, ครอบงำ haunted
n. ศีรษะ head
n. อาการปวดศีรษะ headache
n. หัวเรื่อง headline
n. ครู, อาจารย์ใหญ่ headmaster
n. กองบัญชาการ, สำนักงานใหม่ headquarter
v. รักษา heal
n. สุขภาพ health
adj. ดีต่อสุขภาพ healthy
v. ฟัง, ได้ยิน hear
n. หัวใจ heart
n. เส้นหัวใจ heart line
n. ความร้อน heat
n. สวรรค์ heaven
adj. ขนาดหนัก heavy
n. ดนตรีร็อก heavy metal
n. เสียงร้องของลา heehaw
n. ส้น, ส่วนที่งอ heel
n. ความสูง, ระดับสูง height
n. ผู้รับมรดก heir
n. เฮลิคอปเตอร์ helicopter
interj. คำแสดงการทักทาย hello
v. ช่วย, ช่วยเหลือ, เว้น, หลีกเลี่ยง help
adj. มีประโยชน์ helpful
adv. เกี่ยวกับต้นไม้, เกี่ยวกับสมุนไพร herbal
adv. ณ ที่นี้, ตรงนี้ here
n. วีรบุรุษ hero
adj. กล้าหาญ heroic
n. วีรสตรี heroine
interj. คำอุทานเพื่อทักทาย hey
interj. คำอุทานทักทาย hi
v. ซ่อน, บัง, ปกคลุม hide
adj. สูง high
adj. อย่างมาก highly
adj. ความเสี่ยงสูง high-risk
n. ทางหลวง highway
v. เดินทางไปแรมคืนโดยไม่ขึ้นรถ, เดินทางไกล hike
n. เนินเขา hill
n. ลาดเขา hillside
n. ฮิปโป hippo
v. ให้เช่า, ค่าจ้าง, จ้าง hire
adj. โดยถือหลักประวัติศาสตร์ historical
n. ประวัติศาสตร์ history
v. ต่อย, ตี, ทำร้าย, แทง hit
n. รังผึ้ง hive
n. งานอดิเรก hobby
n. รู, โพลง hole
n. เทศกาล, วันนักขัตฤกษ์, วันหยุดราชการ holiday
adj. ศักดิ์สิทธิ์ holy
n. กลับบ้าน, ที่บ้าน, บ้าน home
n. หน้าแรกของเครือข่าย homepage
adj. คิดถึงบ้าน homesick
n. การบ้าน homework
adj. ซื่อสัตย์ honest
n. น้ำผึ้ง honey
n. คนแต่งงานใหม่ที่ไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ honeymooner
n. เกียรติ honor
v. กระโดด, กระโดดข้าม, เต้นรำ hop
v. ที่หวัง, คาดหวัง, เชื่อใจ hope
n. ขอบฟ้า horizon
n. เขาสัตว์ horn
n. แผนภาพการผูกดวง, จักรศรี horoscope
adj. น่ากลัว horrible
n. ความน่ากลัว horror
n. ม้า, ทหารม้า horse
n. หลังม้า horseback
n. เกือกม้าเหล็กรูปตัว U horseshoe
adj. ที่มีความโอบอ้อมอารี hospitable
n. โรงพยาบาล hospital
n. เจ้าบ้าน, เจ้าภาพ, เจ้าของโรงแรม host
n. โรงแรม, ที่พัก hostel
n. ทำคุยโม้ hot-air
n. โรงแรม hotel
n. สุนัขล่าสัตว์ hound
n. ชั่วโมง hour
n. สมาชิกในครอบครัว, ที่พัก household
n. การบ้านการเรือน housekeeping
v. การจัดบ้าน, การดูแลบ้านแทนคนอื่น house-sitting
adj. การปลูกสร้างบ้านเรือน, อาคารสังเคราะห์, การเคหะ housing
n. โครงการที่อยู่อาศัย housing project
conj. แต่, อย่างไรก็ตาม, อย่างไรหนอ however
v. กอด, รัด, ปลอบ hug
adj. ใหญ่โต huge
n. มนุษย์, ความเป็นมนุษย์ human
v. ดูถูก, ดูแคลน, ถ่อมตัว humble
n. นกที่เล็กที่สุดในโลก hummingbird
n. อารมณ์ขัน humor
n. ร้อย hundred
adj. ที่หิวกระหาย hungry
v. ล่า hunt
n. นายพราน hunter
v. ทำให้เจ็บ hurt
n. สามี husband
n. วิชาการสะกดจิต hypnotism
n. น้ำแข็ง ice
n. ไอศกรีม ice cream
n. น้ำตาลใช้เคลือบขนม icing
n. ความคิด idea
adj. ยอดเยี่ยม,ในอุดมคติ ideal
adj. เหมือนกันทุกประการ identical
v. จำแนกแยกแยะ identify
n. บุคลิกลักษณะ identity
n. สำนวน idiom
conj. ถ้า, เผื่อ, หาก, ข้อแม้ if
v. ละเลย,ไม่สนใจ ignore
n. โรคภัยไข้เจ็บ illness
v. ทำให้เข้าใจโดยยกตัวอย่าง illustrate
n. จินตนาการ, มโนภาพ imagination
v. เข้าใจ, คิด, เดา, นึกดูเอาเอง imagine
adv. ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบัน immediately
n. ผู้อพยพจากนอกประเทศ immigrant
n. ละมั่งแอฟริกาขนาดใหญ่ impala
n. ความสำคัญ, คำสั่ง imperative
v. เลียนแบบ, แสแสร้ง impersonate
v. บอกเป็นนัย imply
adj. ไม่สุภาพ impolite
v. นำสินค้าเข้าประเทศ import
adj. สำคัญ important
v. ประทับ (ตรา, เครื่องหมาย), ทำให้ประทับใจ impress
n. ความประทับใจ impression
v. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง improve
n. การปรับปรุง, การแก้ไข improvement
adv. อย่างไม่สมควร อย่างไม่ถูกกาลเทศะ inappropriately
n. หน่วยความยาวขนาด 2.54 เซนติเมตร inch
n. เหตุการณ์ incident
adv. อีกประการหนึ่ง incidentally
v. กระตุ้น incite
v. รวมถึง include
adj. ไม่ถูกต้อง incorrect
v. เพิ่มขึ้น, ทำให้มากขึ้น increase
adj. ไม่น่าเชื่อ incredible
adj. ซึ่งไม่มีข้อกำหนด indefinite
n. การทำให้เกิดรอยตัด, รอยบาก การย่อหน้า indention
n. อิสรภาพ independence
adj. อิสระ, เอกราช, ไม่เกี่ยวข้องกัน independent
adv. อย่างเป็นอิสระ independently
v. แสดง, แสดงว่าจะ, ชี้, อาการ indicate
n. สิ่งที่ชี้บอกดัชนี indicator
adv. คนๆเดียว, เฉพาะบุคคล, เฉพาะราย individually
adj. ในบ้าน indoor
n. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ inevitable
adj. ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่มีขอบเขต infinite
v. มีอิทธิพลต่อ, มีอำนาจโน้มน้าว influence
adj. ชักจูง, ชักชวน, ผู้มีอิทธิพล influential
adj. ไม่เป็นทางการ informal
n. ข้อมูล, ข่าวสาร, ความรู้ information
adj. ซึ่งให้ความรู้ informative
n. ส่วนประกอบ ingredient
v. รับมรดก, รับรอง inherit
v. ฉีด inject
adj. ได้รับบาดเจ็บ, ผู้ได้รับบาดเจ็บ injured
v. ไต่ถาม, ถามซื้อ, ถามถึง inquire
adj. วิกลจริต insane
n. แมลง insect
adv. ข้างใน, ด้านใน, เครื่องใน inside
n. สายตาแหลม, ความเข้าใจลึกซึ้ง insight
v. ยืนยัน insist
n. การดลใจ inspiration
adj. ทำให้จับใจ inspire
adv. ขณะ, ชั่วอึดใจหนึ่ง, เดี๋ยวนี้ instantly
adv. แทนที่ instead
n. โดยไม่ได้ตั้งใจ, โดยสัญชาตญาณ instinct
n. สถาบัน institute
n. การแนะนำ instruction
n. ครู, ผู้สอน instructor
n. เครื่องมือ, เครื่องช่วยให้เกิดสิ่งต่าง ๆ instrument
adj. ไม่พอ insufficient
n. การประกันภัย insurance
adj. เกี่ยวกับปัญญา intellectual
adj. ความคิด, เชาว์, มีไหวพริบ intelligent
v. ตั้งใจ intend
n. เจตนา, ความตั้งใจ intention
n. ความสนใจ interest
adj. ที่สนใจ interested
v. น่าสนใจ interesting
adj. ภายใน, ข้างใน, ธาตุแท้ interior
adj. เป็นกลาง intermediate
adj. ระหว่างประเทศ international
n. อินเตอร์เน็ตเครือข่ายเมตริกที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลก internet
v. อธิบาย, แปล interpret
n. การสัมภาษณ์ interview
v. ขู่ intimidate
prep. เข้าไปใน into
n. เสียงสูงต่ำ intonation
v. แนะนำตัว introduce
n. การแนะนำ introduction
v. บุกรุก invade
n. ผู้รุกราน invader
v. ประดิษฐ์ invent
n. การประดิษฐ์ invention
n. นักประดิษฐ์ inventor
v. กลับกัน, พลิกกลับ, คว่ำ invert
v. สืบสวน investigate
n. การสืบสวน investigation
n. คำเชิญ, เชื้อเชิญ, ขอร้อง invitation
v. เชิญ, เชื้อเชิญ invite
v. เกี่ยวพัน involve
v. รีด(เสื้อผ้า) iron
adj. ผิดปกติ irregular
adj. ขาดความรับผิดชอบ irresponsible
v. ทำให้ระคายเคือง irritate
n. การปล่อยออกมา issue
n. ชาวอิตาลี Italian
n. ประเทศอิตาลี Italy
n. เรื่อง, ชิ้น item
n. เส้นทาง itinerary
n. งาช้าง ivory
n. เสื้อชั้นนอก, กระดาษหุ้มห่อหนังสือ, เสื้อสูท jacket
n. คุก jail
v. บีบ, อัด, หนีบ jam
n. ไห jar
n. ดนตรีแจ๊ส, ความมีชีวิตชีวา jazz
adj. อิจฉา, ขี้หึง jealous
n. ผ้ายีน jean
v. กระตุก, กระชาก jerk
n. เพชรพลอย jewel
n. งาน job
n. คนหางานทำ job-seeker
v. วิ่งเหยาะๆ jog
v. เชื่อม, ติด join
v. พูดล้อเล่น joke
n. วารสาร, บันทึกประจำวัน journal
n. การเดินทาง journey
n. ตุลาการ, ผู้พิพากษา, ผู้พิพากษาโทษ judge
n. เนื้อน้ำที่อยู่ในเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ juice
v. กระโดด jump
n. การเชื่อมต่อ junction
adj. ที่อายุน้อยกว่า junior
n. ขยะ junk
adv. เพิ่งจะ, เกือบจะ just
n. การร้องคาราโอเกะ karaoke
n. เรือขนาดเล็กหุ้มด้วยขนสัตว์ของชาวเอสกิโม kayak
v. รักษา keep
n. ซอสมะเขือเทศ ketchup
n. แป้นพิมพ์ keyboard
n. ที่เก็บแป้นพิมพ์ keypad
v. ถีบ, เตะ, เด้ง kick
n. เด็ก kid
n. ผู้ฆ่า killer
n. กิโลเมตร kilometer
n. กระโปรงสั้นพับจีบ kilt
adj. กรุณา, เมตตา kind
n. โรงเรียนอนุบาล kindergarten
n. กษัตริย์ king
n. อาณาจักร, ขอบเขต, จำพวก kingdom
v. จูบ kiss
n. ครัว kitchen
n. เข่าข้างหน้า, ตัก knee
n. มีด knife
v. ถัก knit
v. ทราบ, จำได้, รู้, รู้จัก know
n. ความรู้ knowledge
n. ฉลาก, ป้าย label
n. ลูกไม้, ผูกเชือก, ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง lace
n. บันได ladder
n. ทะเลสาบ lake
n. จุดสังเกต landmark
n. ภาพภูมิประเทศ landscape
n. ช่องทาง lane
n. ภาษา language
n. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา laptop
adj. ส่วนใหญ่, ใหญ่, โต large
n. แสงกล้า, แสงเลเซอร์ laser
adj. ที่แล้วมานี้, คราวสุดท้าย, อันหลังที่สุด last
adj. สาย late
v. หัวเราะ laugh
n. โรงซักรีด laundry
n. กฎหมาย, ข้อบังคับ law
n. ทนายความ lawyer
adj. เกียจคร้าน lazy
v. นำพา, จูง, ชักจูง lead
n. ใบปลิว leaflet
n. รูรั่ว, รอยร้าว leak
v. เอียง, ลาด lean
v. เรียนรู้ learn
adj. น้อย, เล็ก, สักครู่, สักหน่อย least
n. หนังฟอก leather
v. ออกไป, ออกจาก leave
n. ขา leg
adj. ซึ่งเป็นนิทาน, ซึ่งไม่มีหลักฐาน legendary
n. กฎหมาย, ข้อบังคับ legislation
n. เวลาว่าง leisure
n. มะนาว lemon
n. น้ำมะนาว lemonade
v. ให้ยืม lend
n. ความยาว, ระยะทาง length
v. ทำให้ยาวขึ้น lengthen
n. เลนส์ lens
n. เสือดาว leopard
v. อนุญาต let
n. จดหมาย letter
n. ผักกาดหอม lettuce
n. ระดับ, ชั้น level
n. ห้องสมุด library
n. ใบอนุญาต license
v. โกหก lie
n. ชีวิต life
n. เจ้าหน้าที่คอยช่วยชีวิตคนตกน้ำ lifeguard
n. วิถีชีวิต lifestyle
n. ชั่วชีวิต lifetime
n. โคม, ตะเกียง, ตามประทีป light
n. การส่องแสงสว่าง, ฟ้าแลบ lighting
v. ชอบ like
n. หินปูน limestone
n. ขอบเขต limit
adj. ถูกจำกัด, มีขอบเขต limited
n. แวดวง, เส้น line
n. สิ่งที่เชื่อมต่อ, ข้อต่อ link
n. สิงโต lion
adj. ของเหลว liquid
n. รายการ list
v. ฟัง listen
v. จุดไฟ lit
n. ลิตร ( หน่วยความจุ ) liter
adj. ทางด้านตัวหนังสือ, ความหมายตามตัวอักษร literal
adj. เกี่ยวกับการประพันธ์, เกี่ยวกับวรรณคดี literary
adj. เล็ก, น้อย little
v. ดำรงชีพ, มีอายุ, รอดมาได้, อยู่ live
n. สัตว์เลื้อยคลานพวกจิ้งจก lizard
v. รังเกียจ loathe
n. ซุ้มประตู, เฉลียง, ห้องพักแขก lobby
n. กุ้งทะเลขนาดใหญ่ lobster
adj. ท้องถิ่น local
v. ที่ตั้ง, ตั้ง, อยู่ locate
n. ตำแหน่ง, สถานที่ location
n. ตู้, หีบ locker
n. หัวรถจักร locomotive
adj. มีเหตุผล logical
n. กรุงลอนดอนเป็นเมืองหลวงของอังกฤษและเครือจักรภพอังกฤษ London
adj. เปล่าเปลี่ยว lonely
adj. ที่อยู่มายาวนาน long-term
v. ดู look
n. รถบรรทุก lorry
v. หลงทาง, ทำหาย, เสีย lose
n. การสูญเสีย loss
adj. สูญหายไป lost
n. หวย lottery
adj. ดัง loud
adv. อย่างดัง loudly
adj. เป็นไข้ใจ lovesick
adj. เตี้ย, ต่ำ low
adj. จงรักภักดี loyal
n. ความจงรักภักดี loyalty
adj. โชคดี lucky
n. กระเป๋าเดินทาง luggage
adj. เขียวชอุ่ม, ฉ่ำ lush
adj. ของฟุ่มเฟือย, น่าสบาย, ไม่จำเป็น luxurious
n. การโกหก lying
adj. เป็นลักษณะของเพลง(โดยเฉพาะที่บรรยาย lyric
n. มีดที่ใช้ตัดต้นอ้อย machete
n. เครื่องจักร, ที่ใช้กำลังเครื่องจักร machine
adj. โกรธ, ไร้เหตุผล, บ้า mad
n. หนังสือวารสาร, บันเทิงคดี, ห้องเก็บดินดำ magazine
n. เวทมนต์ magic
adj. โอ่อ่า magnificent
n. นกกางเขน magpie
n. สาวใช้ maid
adj. ข้อใหญ่ใจความ, ส่วนใหญ่ main
adv. ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป mainly
v. ดำรงไว้ maintain
n. การค้ำจุน, การบำรุง, การรักษา maintenance
adj. ส่วนใหญ่, สำคัญ major
v. ทำ, ทำให้, ก่อ, ตั้ง, รวมกัน make
n. ผู้ชาย male
v. บริหาร manage
n. การจัดการ management
n. มะม่วง mango
n. ต้นโกงกาง mangrove
n. ความเป็นชาย, ความกล้าหาญ manhood
adj. ซึ่งทำเทียม, คนทำขึ้น man-made
v. ผลิต manufacture
n. ผู้ผลิต, ผู้ประดิษฐ์ manufacturer
adj. มาก many
n. แผนที่ map
n. การวิ่งทนระยะทางไกล marathon
n. การเดินขบวน, การเดินแถว march
n. เนยเทียมที่ทำมาจากน้ำมันพืช margarine
adj. (ปลา)ทะเล, เกี่ยวกับทะเล, ของทะเล marine
adj. ระหว่างสามีภรรยา, เกี่ยวกับการสมรส marital
n. เครื่องหมาย mark
n. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ, การตลาด marketing
n. การแต่งงาน marriage
adj. แต่งงานแล้ว married
v. แต่งงาน marry
n. ศิลปะการป้องกันตัว martial art
n. สิ่งอัศจรรย์ marvel
n. อาหารเลี้ยงสัตว์ที่คลุกเคล้ากันเป็นก้อน, ก้อนเละ mash
n. การผลิตจำนวนมาก mass-production
n. เจ้านาย, หัวหน้า master
n. เสื่อ mat
n. การแข่งขัน match
n. เพื่อน, สามีหรือภรรยา mate
n. วัตถุดิบ material
n. คณิตศาสตร์ math
adj. เกี่ยวกับชีวิตสมรส, เกี่ยวกับการแต่งงาน matrimonial
n. เนื้อ, วัตถุ, สาระ, เรื่อง, เรื่องราว matter
n. ทำให้เป็นผู้ใหญ่, ผู้ใหญ่, วุฒิภาวะ maturity
n. สูงสุด, ขีดสูงสุด maximum
adv. บางที maybe
n. มื้ออาหาร meal
v. หมายถึง mean
n. โรคหัด measles
v. วัด, กะ, ประมาณ measure
n. การวัด, ระบบการวัด measurement
n. เนื้อสัตว์ meat
n. นายช่าง mechanic
n. สื่อมวลชน media
adj. ทางการแพทย์ medical
n. ยา, สารที่ใช้เป็นยา medicine
adj. ปานกลาง, สายกลาง medium
v. พบ meet
n. การประชุม meeting
n. ผลไม้จำพวกแตง melon
v. ทำให้ใจอ่อนลง, ละลาย melt
n. สมาชิก member
n. การเป็นสมาชิก, จำนวนสมาชิก membership
n. ความจำ memory
v. แก้ไข mend
adj. เกี่ยวกับจิตใจ, บ้า mental
v. กล่าวถึง, อ้างถึง mention
n. สินค้า merchandise
n. สถานที่สกปรก, ความสับสน mess
n. ข้อความ message
adj. สกปรก, ไม่เป็นระเบียบ messy
n. โลหะ metal
n. หน่วยวัดความยาวเป็นเมตร meter
n. แบบแผน, เป็นระเบียบ method
n. ประเทศเม็กซิโก Mexico
n. จุลินทรีย์ microbe
n. เครื่องจุลทรรศน์ microscope
n. ไมโครเวฟ microwave
adj. ส่วนกลาง middle
n. เที่ยงคืน midnight
n. ใจกลางเมือง midtown
adj. ไม่รุนแรง, อ่อนละมุน mild
n. ทางทหาร military
n. น้ำนม milk
n. หนึ่งล้าน million
n. เศรษฐี millionaire
n. กิ้งกือ millipede
n. จิตใจ mind
adj. เล็กที่สุด minimal
n. ต่ำสุด, ชั้นต่ำ minimum
n. รัฐมนตรี minister
n. นาที minute
n. กระจกเงา mirror
v. ทำพลาด miss
adj. ทำพลาด, ขาดแคลน, หายไป missing
n. ความผิด mistake
v. ผสม mix
adj. ปนกัน, ผสมผสาน, ยุ่งเหยิง mixed
n. การผสมยาเส้น, การผสมยา, สารผสม mixture
n. ชื่อหนึ่งในส่วนหนึ่งของสมอง การช่วยความจำ mnemonics
n. ตัวแทน, ตัวอย่าง model
adj. ทันสมัย modern
adj. ปานกลาง, ถ่อมตัว, ไม่รุนแรง modest
n. แบบที่หล่อออกมา, แม่พิมพ์ mold
n. ขณะนั้น moment
n. เงิน money
n. ผู้ว่ากล่าวตักเตือน, เครื่องเตือน monitor
n. ลิงรวมทั้งชะนีและเสน, เด็กซน monkey
n. เอกสิทธิ์ monopoly
n. เดือน month
n. อนุสาวรีย์ monument
n. อารมณ์ mood
n. เช้า, เวลาเช้า morning
adj. มากที่สุด most
adv. ส่วนมาก mostly
n. ผีเสื้อกลางคืนหรือชีปะขาว moth
n. แรงจูงใจ motive
n. รถจักรยานยนต์ motorbike
n. ผู้ขับรถยนต์ motorist
n. เนิน mound
v. ปีนขึ้น, ลุกขึ้น, ขึ้นม้าหรือ mount
n. แถบภูเขา, ภูเขา, สูง mountain
n. หนู mouse
v. เคลื่อนที่ move
n. ภาพยนตร์ movie
n. ผู้ทำภาพยนตร์ moviemaker
n. โคลน mud
adj. หลายชาติ multinational
v. แม่ mum
n. โรคคางทูม mumps
v. เคี้ยวเสียงดัง, เคี้ยวตุ้ยๆ munch
v. ฆ่า murder
n. พิพิธภัณฑ์ museum
n. เห็ด mushroom
n. ดนตรี music
adj. เกี่ยวกับดนตรี musical
n. นักดนตรี musician
n. ทหารที่ถือปืนคาบศิลา musketeer
n. หนวด mustache
n. ผงมัสตาร์ดสำหรับปรุงอาหาร mustard
n. เครื่องแต่งกายหลวม muumuu
adj. ลึกลับ mysterious
n. ความลึกลับ mystery
n. เทพนิยาย, เรื่องนิทาน mythology
n. ตะปู nail
n. ชื่อ, นาม name
n. ผ้าหรือกระดาษสี่เหลี่ยมสำหรับเช็ดปากและมือ napkin
adj. ประจำชาติ, แห่งชาติ national
n. สัญชาติ nationality
adj. โดยกำเนิด native
adj. โดยธรรมชาติ natural
adv. ตามธรรมชาติ naturally
n. ธรรมชาติ, นิสัย nature
v. เดินเรือ, นำทาง navigate
n. การเดินเรือ, การนำเครื่องบิน navigation
n. ทหารเรือ navy
adv. ใกล้, ใกล้เคียง, จวน, แทบ, สนิท, ชิด near
adv. แค่เอื้อม nearby
adj. คล่องแคล่ว, เรียบร้อย neat
adv. อย่างเรียบร้อย neatly
adj. สำคัญ necessary
n. คอ neck
n. สร้อยคอ necklace
n. เนคไท, ผ้าผูกคอ necktie
v. ต้องการ need
adj. ที่จำเป็น needful
n. เข็ม needle
adj. ไม่จำเป็น needless
adj. ทางลบ, คัดค้าน negative
n. เพื่อนบ้าน neighbor
n. ความใกล้เคียง, แถบ neighborhood
adj. ที่อยู่ใกล้เคียง neighboring
adj. ไม่ทั้งสอง neither
n. หลานชาย nephew
n. เส้นประสาท nerve
adj. กังวลใจ nervous
n. รังนก nest
n. ตาข่าย net
n. ตาข่าย, สาขาติดต่อ network
adv. ไม่เคย never
adv. แม้กระทั้ง nevertheless
adj. แบบใหม่, รุ่นใหม่, ใหม่, new
adv. ข่าว, รายงาน news
n. หนังสือพิมพ์ newspaper
adj. ติดกัน, ถัดจากนั้น, ถัดไป next
adj. ดีงาม, อ่อนโยน nice
n. หลานสาว niece
n. กลางคืน night
pron. ไม่มีใคร, ไม่มีสักคน no one
n. พวกขุนนาง, พวกมีภูมิธรรมอันสูง nobility
pron. ไม่มีใคร nobody
v. พยักหน้ารับ nod
n. เสียงรบกวน noise
adj. อึกทึก noisy
n. ก๋วยเตี๋ยว, บะหมี่ noodle
adj. ปกติ, ธรรมดา normal
adv. โดยปกติ, อย่างปกติ normally
n. ทิศเหนือ north
adj. ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ northeastern
n. จมูก nose
v. ชื่อเสียง, เครื่องหมาย, หมายเหตุ note
n. สมุดบันทึก notebook
n. การไม่มีอะไร nothing
n. ข่าวสาร, หมายเหตุ notice
adj. มีชื่อเสียงในทางไม่ดี notorious
n. นวนิยาย novel
n. ของแปลก, ของใหม่, ความแปลก novelty
adv. เดี๋ยวนี้, บัดนี้, เวลานี้ now
adj. ในปัจจุบัน nowadays
n. การรบกวน nuisance
n. ตัวเลข number
adj. ห้องหรือสถานที่เลี้ยงเด็ก, ที่เพาะต้นไม้ nursery
n. โรงเรียนกินนอนสำหรับเด็กก่อนขึ้นชั้นอนุบาล nursery school
adj. ทางอาหาร nutritional
adj. ซึ่งบำรุงสุขภาพ nutritious
n. ไม้พาย oar
v. เชื่อฟัง, ยินยอม obey
n. สิ่งของ object
n. ข้อตกลง, การบังคับ obligation
adj. เป็นพันธะ obligatory
adj. ชัดเจน obvious
adv. เป็นครั้งคราว, เป็นบางโอกาส occasionally
n. อาชีพ, การยึดครอง occupation
v. เกิดขึ้น occur
n. ปลาหมึกยักษ์มีงวงแปดงวง, ปลาหมึกสาย octopus
adj. ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง, ก้าวร้าว offensive
v. ยกให้, เสนอ, ให้โอกาส offer
adv. บ่อย ๆ, มัก, หลายครั้ง often
interj. ความประหลาด Oh
n. น้ำมัน oil
adv. ถูกต้อง OK
adv. ใช้ได้ okay
adj. เก่า, เก่าแก่, ชรา old
adj. สมัยนิยมเก่า old-fashioned
n. ต้นมะกอก olive
n. ไข่เจียว omelet
n. ครั้งหนึ่ง once
n. หัวหอม onion
n. ผู้ชม onlooker
adv. เท่านั้น only
prep. ไปบน, ไปยัง onto
adj. เป็นสีน้ำนม opalescent
n. เปิด open
v. ทำงาน, ผ่าตัด operate
n. ข้อคิดเห็น opinion
prep. ตรงกันข้าม opposite
adj. การมองโลกในแง่ดี optimistic
n. การเลือก, ทางเลือก option
conj. มิฉะนั้น, หรือ or
n. ส้ม orange
n. วงดรตรีขนาดใหญ่ที่มีเครื่องหลายประเภท orchestra
n. กล้วยไม้ orchid
n. ชนิด, ชิ้น, แถว, ลำดับ order
n. องค์การ organization
v. รวบรวม, จัดตั้ง organize
adj. ทิศตะวันออก orient
n. พืชพันธุ์, มูล, ราก, แหล่งกำเนิด origin
adj. แรกเริ่ม original
adv. อย่างดั้งเดิม, เริ่มแรก originally
n. นกกระจอกเทศ ostrich
pron. คนอื่น ๆ, อีก, อีกคนหนึ่ง, อื่น ๆ other
n. หน่วยน้ำหนักเป็นออนซ์ = . ปอนด์ ounce
adj. ล้าสมัย out of date
n. ชนบท outback
n. ผลลัพธ์ outcome
adj. นอกบ้าน outdoor
n. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประกอบ outfit
adj. ออกไป, จากไป outgoing
n. คนนอกกฎหมาย outlaw
n. เค้าโครง outline
adv. ข้างนอก, นอกจาก, ภายนอก outside
adj. เด่น, สำคัญ, ยังไม่ได้ชำระ outstanding
n. เตาอบ oven
prep. บน, เหนือ, เกิน, มากเกินไป, เหลือ over
adj. ทั้งหมด overall
v. พิชิต, ชนะ overcome
v. ทำให้แน่นเกินไป, พลุกพล่าน overcrowded
v. ได้ยินโดยไม่ตั้งใจ overhear
v. มองข้าม, เมินเฉย overlook
n. กลางคืน, ตลอดคืน overnight
adv. ข้ามทะเล, ต่างประเทศ, โพ้นทะเล overseas
n. นอนเลยเวลาที่กำหนดตื่น oversleep
v. เป็นหนี้ owe
adj. เป็นเจ้าของ, ด้วยตนเอง own
n. เจ้าของ owner
n. ธาตุออกซิเจน oxygen
n. หน้าหนังสือ page
n. สี paint
n. การวาดภาพสี, การทาสี painting
n. ชุดนอน pajamas
adj. ซีดขาว, หน้าซีด, อ่อน, ซีด pale
n. ถาด, กระทะ, อ่าง pan
n. หมีแพนดา panda
v. หอบฮัก ๆ, เล่าด้วยอาการหอบฮัก ๆ pant
n. มะละกอ papaya
n. กระดาษ paper
n. ร่มชูชีพ parachute
n. สวรรค์ paradise
v. ทำให้เป็นอัมพาต paralyze
n. พ่อ แม่ parent
n. เครื่องหมาย, วงเล็บ parentheses
n. เมืองหลวงของฝรั่งเศส Paris
n. สวนธรรมชาติ, อุทยาน, จอด park
n. ที่จอดรถ parking
n. นกแก้ว parrot
adv. เป็นบางส่วน, ไม่ยุติธรรม partially
v. มีส่วน, เข้าร่วม participate
adj. โดยเฉพาะ particular
adv. บางส่วน partly
n. หุ้นส่วน partner
n. พรรค party
v. ผ่าน pass
n. การผ่าน, ทาง, ตอนในหนังสือ, การเปลี่ยน passage
n. ผู้โดยสาร passenger
n. กิเลส, ความโลภ โกรธ หลง passion
n. หนังสือเดินทาง passport
n. รหัสผ่าน password
n. แป้งเคล้าน้ำ, อาหารอิตาลี pasta
n. งานอดิเรก, กิจกรรมฆ่าเวลา pastime
v. ใช้ฝ่ามือตบเบาๆ pat
n. รอยปะ patch
n. สิทธิบัตร patent
n. ทางเดิน, ทาง, วิถี path
adj. อดทน patient
n. การตรวจตรา patrol
n. พื้นที่ปูแล้ว pavement
n. อุ้งเท้า paw
v. ชำระ, ชำระค่าจ้าง, ให้ค่าจ้าง pay
n. น้ำหนักบรรทุกที่ให้รายได้ payload
n. ถั่ว pea
adj. สงบ peaceful
adv. อย่างสงบ, มีสันติภาพ peacefully
n. ลูกพีช peach
n. จุดที่สูงสุด, มีคุณค่า peak
n. ลูกแพร์ pear
n. คนเดินเท้า pedestrian
v. ปอกเปลือก peel
v. ทำให้โกรธ, รำคาญใจ peeve
n. ดินสอ pencil
n. นกเพนกวิน penguin
n. ชาว, ประชน, ชาติ, พลเมือง people
n. พริกไทย pepper
adv. อย่างยอดเยี่ยม perfectly
v. แสดงดนตรี, กระทำ, ปฏิบัติ perform
n. การปฏิบัติ performance
n. น้ำหอม perfume
adv. บางที, อาจจะ, เป็นไปได้ว่า perhaps
n. ช่วงเวลา period
n. การอนุญาต permission
n. ชาวเปอร์เชีย Persian
n. บุคคล person
adj. ส่วนตัว personal
n. บุคลิกลักษณะ personality
n. พนักงาน, คนที่บรรจุทำงาน personnel
v. ชักชวน persuade
adj. สามารถชักจูงได้ persuasive
n. คนมองโลกในแง่ร้าย pessimist
adj. ที่มองโลกในแง่ร้าย pessimistic
n. สัตว์เลี้ยง pet
adj. ในทางปรุงยา, เกี่ยวกับการปรุงยา pharmaceutical
n. หลักปรัชญา philosophy
n. โทรศัพท์ phone
n. รูปภาพ photo
n. เครื่องถ่ายเอกสาร photocopier
n. ภาพถ่าย photograph
n. ช่างภาพ, ช่างถ่ายรูป, ผู้ถ่ายภาพ photographer
adj. เกี่ยวกับร่างกาย physical
v. เลือก, หยิบ pick
n. ไปเที่ยวนอกบ้าน picnic
n. รูปภาพ picture
n. ขนมอบที่มีเปลือกกรอบและยัดไส้ด้วยผลไม้หรือเนื้อสัตว์, ขนมพาย pie
n. สะพานยาวที่ยื่นไปในน้ำใช้เป็นท่าเรือ pier
v. สอด, ทิ่ม, แทง pierce
n. นกพิราบ pigeon
n. กอง, จำนวนมาก pile
n. นักเดิน, ผู้แสวงบุญ pilgrim
n. นักบิน pilot
n. สิว pimple
v. เจาะจง, หาตัว, หาตำแหน่ง pinpoint
n. สำรวจ, หักร้าง, บุกป่าฝ่ารก pioneer
v. ขว้าง, โยน, เหวี่ยง pitch
n. สถานที่, บริเวณ place
n. ผ้าลายสก๊อต plaid
adj. ชัดเจน, เรียบง่าย plain
n. แบบแปลน plan
n. ดาวเคราะห์ planet
n. พืช plant
n. พลาสติก plastic
n. จาน plate
n. จานตื้นขนาดใหญ่, แผ่นเสียง platter
v. เล่น, ล้อเล่น, ยั่ว, เล่นสนุก play
n. ผู้เล่น player
adj. ร่าเริง, ขี้เล่น playful
n. สนามเด็กเล่น playground
n. ลานกว้างสาธารณะ, ตลาดนัด plaza
adj. น่าดู, น่าพอใจ, สบาย, สวย pleasant
v. ทำให้พอใจ please
adj. เต็มที่, สมบูรณ์, ครบองค์ plenary
n. ความอุดมสมบูรณ์ plenty
n. บวก, ส่วนเกิน, ผลกำไร plus
n. ผู้บุกรุก poacher
n. ถุง pocket
n. กลอน, โคลง poem
n. การประพันธ์ poetry
n. ประเด็น, จุดสำคัญ point
adj. แหลม, แหลมคม, เสียดแทง pointed
adj. เป็นพิษ poisonous
n. หมีขั้วโลก polar bear
n. ตำรวจ police
n. โรคโปลิโอ polio
v. ขัดเงา, ขัดมัน, ขัดถู polish
adj. สุภาพ polite
adj. ฉลาด, หลักแหลม, มีเสน่ห์ politic
adj. ในทางการปกครอง, เกี่ยวกับการเมือง political
v. สำรวจความคิดเห็น poll
n. ละอองเกสรดอกไม้ pollen
v. ทำให้สกปรก, ทำให้เกิดมลพิษ pollute
n. มลภาวะ pollution
n. ผมทรงหางม้าของเด็กผู้หญิง ponytail
n. สระน้ำ, หนองน้ำ pool
adv. ยากจน poor
n. เพลงหรือดนตรีที่นิยม, เพลงป๊อป pop
n. ข้าวโพดขั้ว popcorn
adj. โดยประชาชน, เป็นที่นิยมของประชาชน popular
n. ประชากร population
n. ซุ้มประตู, ระเบียง porch
n. เนื้อหมู pork
adj. หิ้วได้, สะดวก, เบา portable
n. พนักงานยกกระเป๋าตามโรงแรม porter
n. ภาพเหมือน portrait
adj. แง่บวก positive
n. การครอบครอง possession
n. สิ่งที่เป็นไปได้ possibility
adj. พอที่จะเป็นไปได้, พอไปได้ possible
n. อัตราค่าไปรษณีย์ postage
adj. เกี่ยวกับที่ทำการไปรษณีย์ postal
n. ใบโฆษณา poster
n. บุรุษไปรษณีย์ postman
v. เลื่อนเวลาออกไป postpone
n. หม้อ, โหล, กระปุก, ขวด pot
n. ศักยภาพที่จะพัฒนาได้ potential
n. ปอนด์, หน่วยเงินตราของอังกฤษ pound
v. เท pour
adj. เกี่ยวกับการปฏิบัติ practical
n. การปฏิบัติ practice
v. ภาวนา, สวดมนต์ pray
v. ทำให้เป็นไปไม่ได้, ป้องกัน preclude
adj. แก่แดด precocious
v. ทำนาย, คาดการณ์ predict
adj. ที่พอจะทำนายได้ predictable
n. การคาดเดา, การทำนาย prediction
v. ชอบมาก prefer
n. สิ่งที่ชอบ, คนที่ชอบ preference
n. การแสดงในรอบปฐมทัศน์, นายกรัฐมนตรี premiere
n. การเตรียม preparation
v. เตรียม prepare
v. นำเสนอ present
v. รักษาไว้ preserve
n. ประธาน president
v. กด, พับ press
n. แรงกระตุ้น, ความกดดัน pressure
v. แกล้งทำว่าเป็นจริง pretend
adv. น่ารัก, เก๋, ไพเราะ, สละสลวย pretty
v. ป้องกัน, ขัดขวาง prevent
adj. ก่อน previous
n. เหยื่อ prey
n. ราคาขาย price
n. พระ, บาทหลวง priest
n. ต้นทุน, ครูใหญ่ principal
adj. ก่อน, มีค่า, มีความสำคัญเป็นอันดับแรก prior
n. คุก, เรือนจำ prison
n. นักโทษ prisoner
n. ความสันโดษ privacy
adj. ส่วนตัว, เป็นส่วนตัว private
n. รางวัล prize
adj. เป็นไปได้ probable
adv. อย่างเป็นไปได้มากที่สุด probably
n. ปัญหา problem
n. กิจการ, ระเบียบการ, การปฏิบัติ procedure
v. ดำเนินต่อไป proceed
n. กระบวนการ process
v. ให้กำเนิด, ผลิต produce
n. ผู้ผลิต, ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ producer
n. กระบวนการผลิต production
n. อาชีพ, วิชาชีพ profession
adj. เกี่ยวกับอาชีพ, ชำนาญ professional
adv. อย่างมืออาชีพ, อย่างชำนาญ professionally
n. ประวัติบุคคลโดยย่อ profile
n. ผลประโยชน์, กำไร profit
n. รายการ program
n. ข้อห้าม prohibition
n. โครงการ project
n. งานเต้นรำ prom
n. สัญญา promise
v. ส่งเสริม promote
n. การเลื่อนตำแหน่ง, การสนับสนุน promotion
adj. รวดเร็ว, ฉับพลัน prompt
n. การออกเสียง(คำพูด, ถ้อยคำ, วลีและอื่นๆ) pronunciation
n. หลักฐาน, พยาน proof
v. สนับสนุน, ค้ำจุน prop
adj. เหมาะสม, ถูกต้อง proper
n. ข้อเสนอ proposal
v. เสนอ propose
n. โจทก์ prosecutor
n. ภาพภูมิประเทศ, ช่องทางที่มองออกไป,ความหวังในภายหน้า prospect
v. ป้องกัน, เป็นเชิงป้องกัน protect
n. สัตว์เซลล์เดียว protozoan
adj. ภูมิใจ, ลำพองใจ proud
v. พิสูจน์, ทดสอบ prove
v. จัดหา, เตรียมการ, ให้ provide
n. ผู้จัด provider
v. ทำให้โกรธ, ยุแหย่ provoke
n. โรงเหล้า, ภัตตาคารเล็ก ๆ pub
n. สาธารณชน public
n. การพิมพ์, การโฆษณา, การประกาศ publication
adv. โดยประชาชน, ต่อสาธารณชน, ในที่สาธารณะ publicly
v. จัดพิมพ์ publish
n. สำนักพิมพ์ publisher
n. ขนมพุดดิ้ง pudding
n. ฟักทอง pumpkin
adj. ตรงเวลา, ตามกำหนด punctual
n. การใช้จุดเครื่องหมายวรรคตอน punctuation
n. การลงโทษ punishment
n. ลูกตาดำ, นักเรียน pupil
n. การซื้อ, ของ, ของซื้อ, ราคา purchase
n. สีม่วง purple
n. ความประสงค์, ความมุ่งหมาย purpose
n. กระเป๋าเล็ก ๆ, ถุงเงิน purse
v. ผลัก, ดัน push
v. ตั้ง, บรรจุ, วาง, เก็บ, ใส่ put
n. ปริศนา puzzle
n. พีระมิด pyramid
n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส quadrate
n. จำนวน quantity
n. 1ในสี่ส่วนที่เท่ากัน quarter
v. สั่น quaver
n. พระราชินี queen
n. คำถาม question
n. แบบสอบถาม questionnaire
n. ผมเปีย queue
adv. รวดเร็ว quickly
adj. เงียบ, เงียบลง, ระดับ quiet
adv. เงียบ, เงียบลง, อย่างสงบ quietly
n. ผ้าคลุมตียง quilt
v. ยุติ, เลิก quit
adv. เต็มที่, ทั้งหมด, โดยสมบูรณ์ quite
n. การสอบถาม quiz
n. ถ้อยคำที่คัดมาจากกวี, อ้างคำพูด quotation
n. การแข่งขัน, กระแสน้ำ, ร่องน้ำ race
n. ไม้ตีเทนนิสและอื่น ๆ racket
adj. รากของคำ, หน่วยที่เป็นราก, หัวรุนแรง radical
n. วิทยุ radio
n. แพ raft
n. ทางรถไฟ railway
n. เสื้อกันฝน raincoat
adj. ซึ่งมีฝนตก rainy
v. เงย (หน้า), เปิด (หมวก), เพาะปลูก raise
n. ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่,ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ranch
n. แถว, ลำดับ range
v. ตำแหน่ง rank
adj. รวดเร็ว rapid
adj. นาน ๆ ครั้ง, ไม่ธรรมดา rarely
n. อัตรา, ระดับ rate
adv. มากกว่า, ค่อนข้าง rather
n. แพรเทียม ที่ทำจากไม้หรือสิ่งอื่น rayon
v. ถึง, บรรลุ reach
v. ต่อต้าน react
n. การตอบสนอง reaction
v. อ่าน read
adj. พร้อม ready
n. ทรัพย์สินประเภทอสังหาริมทรัพย์ real estate
adj. เป็นไปได้, เป็นจริง realistic
n. ของจริง ๆ, ความจริงจัง reality
v. ทำให้เห็น, ทำให้เห็นจริง realize
adv. ของจริง ๆ, ความจริงจัง, แท้จริง really
n. เหตุผล reason
n. การกบฏ rebellion
v. รำลึก recall
n. รายรับ, ใบเสร็จ receipt
v. ยอมรับ, ประสบ receive
adj. เมื่อเร็วๆนี้ recent
adv. เมื่อไม่นานมานี้ recently
n. การต้อนรับ, การต้อนรับแขก, การรับรอง reception
n. พนักงานต้อนรับ receptionist
n. ตำหรับอาหาร recipe
n. ผู้รับ recipient
adv. อย่างประมาท recklessly
n. การยอมรับ recognition
n. จำได้ recognize
v. แนะนำ, เสนอแนะ recommend
n. การแนะนำ, การชี้แนะ recommendation
v. ยืนยันอีกครั้ง reconfirm
n. บันทึก record
n. การพักผ่อนหย่อนใจ recreation
v. รับคนใหม่ recruit
n. เกณฑ์ทหาร, ทหารใหม่ recruitment
v. นำกลับมาใช้อีก recycle
adj. แดง, แดงเป็นไฟ, หน้าแดง red
v. ลดลง reduce
n. การลดลง reduction
n. การพาดพิง, การอ้างอิง reference
adj. สะท้อนกลับ, ส่งกลับ reflexive
n. ตู้เย็น refrigerator
v. ปฏิเสธ refuse
adj. โดยไม่คำนึงถึง, ไม่เอาใจใส่ของ regardless
n. ภูมิภาค region
adj. ระดับภูมิภาค regional
v. เสียใจ, โทมนัส regret
adj. ประจำ, ตามปกติ, สม่ำเสมอ regular
adv. อย่างสม่ำเสมอ regularly
v. ซ้อม, ทดลอง rehearse
n. การมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน relationship
adj. ที่สัมพันธ์กัน, เกี่ยวดองกัน relative
v. ผ่อนคลาย relax
v. ปลดปล่อย release
adj. ที่ไว้วางใจได้ reliable
n. ธรรมะ, ศาสนา religion
v. สังเกต, เห็น, พูด remark
n. การรักษา, วิธีการรักษา remedy
v. จดจำ remember
v. เตือนความจำ remind
v. บูรณะ renovate
n. การเช่า, ค่าเช่า rent
v. แก้ไข, ซ่อม, การซ่อมแซม, ชดใช้ repair
v. พูด, ทำซ้ำ repeat
v. แทนที่ replace
v. ตอบกลับ reply
n. รายงาน report
n. ผู้สื่อข่าว reporter
v. เป็นตัวแทน, แสดง represent
n. ตัวแทน, ผู้แทน representative
v. ทำสำเนา, จำลอง reproduce
n. สัตว์เลื้อยคลาน, คนอกตัญญู reptile
n. ชื่อเสียง reputation
v. ขอร้อง request
v. ช่วยเหลือ rescue
v. วิจัย, ค้นคว้า research
n. ผู้ศึกษา, ผู้ค้นคว้า researcher
v. คล้ายคลึง, เหมือนกัน resemble
n. เขตสงวน, การรักษาไว้, การสำรอง reservation
v. สำรอง reserve
adj. สงวนไว้, สำรองไว้ reserved
v. ต่อต้าน resist
adj. ตกลงใจ, มีมติ resolved
v. อาศัย, ใช้, วิธีใช้ resort
n. ความเคารพ respect
v. ตอบ, ตอบสนอง respond
n. คำตอบ, คำร้อง response
n. ความรู้สึกรับผิดชอบ, รับผิดชอบ responsibility
adj. มีความรับผิดชอบ, มีภาระหน้าที่, รู้จักหน้าที่ responsible
n. การพักผ่อน rest
n. ร้านอาหาร restaurant
adj. พักผ่อน อยู่เฉยๆ นอน resting
v. พื้นฟู restore
n. ห้องน้ำ restroom
n. ผลลัพธ์ result
v. ปลด(ราชการ), ออกจากราชการ, เข้านอน retire
n. การปลดเกษียณ retirement
n. การเอากลับคืนมา retrieval
v. กลับ, คืน, ย้อน, ส่งคืน return
n. การกลับมารวมกันใหม่ reunion
v. ใช้อีก, นำกลับมาใช้อีก reuse
v. เปิดเผย reveal
v. แก้แค้น revenge
n. การพิจารณาใหม่ review
n. รางวัล reward
v. หมุนอีก rewind
v. เขียนใหม่, นำมาเขียนในรูปแบบใหม่ rewrite
n. แรด rhino
n. เสียงสัมผัสในบทกวี rhyme
n. ข้าว rice
adj. ร่ำรวย rich
n. ถ้อยคำที่มีเงื่อนงำ, บุคคลลึกลับ riddle
v. ขี่ ride
adj. มีอยู่ทั่วไป rife
adj. เป็นธรรม, ถูกต้อง, เรียบร้อย right
n. แหวนสวมนิ้ว, ล้อ, ห่วง ring
n. ลานสเก็ตน้ำแข็ง rink
adj. เจริญเต็มที่, สุก ripe
n. ความเสี่ยง risk
n. แม่น้ำ river
n. ถนน road
v. เดินเที่ยว, เดินเตร็ดเตร่ roam
v. ปิ้ง, ย่าง, อบแล้ว roast
v. ไกล(เปล), เขย่า, โคลงเคลง rock
n. วงดนตรีสำหรับการเต้นรำจังหวะร็อค rock band
n. การต้อนวัว /ม้า ให้มารวมกัน, การแสดงฝีมือในการขี่ม้า rodeo
n. (เล่นเป็น)ตัว, บทบาท , หน้าที่ role
v. ม้วน roll
n. รองเท้าสเกตสี่ล้อ roller-skate
n. นวนิยายแห่งจินตนาการ romance
adj. แสดงความรักอย่างดูดดื่ม romantic
n. หลังคา roof
n. ผู้เล่นใหม่, มือใหม่ rookie
n. ห้อง room
n. คนที่แบ่งห้องอยู่ใน 1 ห้อง roommate
n. เชือก rope
adj. กลม, ป้าน, รอบ ๆ round
adj. อ้อม, วกวน roundabout
n. การเดินทางไปและกลับ round-trip
v. ปลุก, เร้าใจ rouse
n. เส้นทาง, ทาง route
n. กิจวัตรประจำวัน routine
v. ทะเลาะวิวาท row
n. เรือพาย rowboat
v. ขัด, ถู rub
adj. ใช้วาจาหยาบ, หยาบคาย rude
n. มูลฐาน, ชั้นต้น rudiments
n. ผ้าห่มชนิดหนา, พรม rug
n. กีฬารักบี้ rugby
v. ซากบ้านพัง, ปรักหักพัง, ทำล่มจม ruin
n. กฎ rule
v. วิ่ง, หนี, ไล่, วิ่งไปชน run
n. บทสรุป rundown
v. การแข่งขัน, การวิ่ง, การเปิดเครื่อง running
v. รีบเร่ง, วิ่ง, พุ่ง rush
adj. เสียใจ sad
adj. ตู้นิรภัย, ความปลอดภัย, พ้นภัย safe
n. ความปลอดภัย safety
n. การเดินเรือ sailing
n. กะลาสี sailor
n. เงินเดือน salary
n. ขาย sale
n. พนักงานขาย salesman
n. พนักงานขาย salesperson
n. ปลาแซลมอน salmon
n. เกลือ salt
n. ทราย, หาดทราย sand
adj. ประกอบด้วยทราย, สีเหลืองอมแดง sandy
n. ดาวเทียม satellite
n. ความพอใจ satisfaction
adj. น่าพอใจ satisfactory
adj. จุใจ, พอใจ, หมดความข้องใจ satisfied
n. ซอส, น้ำปลา sauce
n. การประหยัด saving
v. พูด say
v. ตรวจสอบ scan
n. แผลเป็น scar
v. ทำให้ตกใจ scare
adj. ตกใจ scared
v. ผ้าพันคอ scarf
adj. น่ากลัว scary
v. ทำให้กระจาย scatter
n. ภาพวิวทิวทัศน์, ภาพ, เวที scene
n. ทิวทัศน์ scenery
adj. เกี่ยวกับภาพภูมิประเทศ scenic
n. กำหนดการ schedule
n. การให้ทุนการศึกษา scholarship
n. วิทยาศาสตร์ science
n. นักวิทยาศาสตร์ scientist
v. กรรไกร scissors
n. ทัพพี scoop
n. ขอบเขตการรับรู้ scope
n. ประเทศสกอตแลนด์ Scotland
n. ทหารพราน, ลูกเสือ, เนตรนารี scout
v. ขูดขีด, ข่วน scratch
v. กรีดร้อง scream
n. จอภาพยนตร์, จอโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ screen
n. ต้นฉบับ, ของเอกสาร, เรื่องละคร script
v. ถู, ขัดอย่างแรง, ล้าง scrub
n. หลังคอ scruff
n. ประติมากรรม sculpture
n. อาหารทะเล seafood
n. แมวน้ำ seal
n. ชายหาด seashore
n. ชายหาด, ชายทะเล seaside
n. ฤดูกาล season
n. เข็มขัดนิรภัย seat belt
adj. ความลับ secret
n. เลขานุการ secretary
n. หมวดหมู่ section
n. ความปลอดภัย, ความมั่นคง, หลักทรัพย์ security
adj. ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งคุ้นเคยกับการนิ่ง sedentary
v. ค้นหา seek
v. ดูราวกับ, ดูเหมือน, ดูคล้าย seem
adv. ไม่ค่อยจะ, หายาก seldom
v. เลือก select
adj. เห็นแก่ตัว selfish
v. ขาย, แลก, ขายออก sell
n. ภาคการศึกษา semester
v. ส่ง, สิ่ง, ไล่, ทำให้(เป็นบ้า) send
n. ผู้ส่ง sender
n. ผู้มีอายุแก่กว่า, ผู้มีอาวุโส senior
n. อารมณ์ของความรู้สึกสนุก/ ตลก sense of humor
adj. ที่มีเหตุผล sensible
adj. หวั่นไหวง่าย sensitive
n. ความอ่อนไหว sensitivity
n. ประโยค sentence
v. แยก, แยกกัน separate
adv. อย่างแยกได้ เป็นรายตัว separately
n. การเรียงลำดับ sequence
adj. (ทะเล)ราบรื่น, ใจสงบ, สง่า, เงียบสงบ serene
n. นายสิบ sergeant
n. ชุดของสิ่งของ series
adj. ขรึม, ถมึงทึง, เป็นผู้ใหญ่ serious
v. รับใช้, เสิร์ฟอาหารให้,ให้บริการ serve
n. บริการ, การงาน, ประจำการ service
n. การประชุม, สมัยประชุม, ภาคการศึกษา session
n. การจัด, การชำระหนี้, การตั้งรกราก settlement
adj. หลากหลาย several
v. เขย่า, สั่น shake
adj. ตื้น shallow
v. สระผม shampoo
n. รูปร่าง shape
v. แบ่ง, แบ่งส่วน, ร่วมส่วน share
n. ปลาฉลาม, โกง, คนโกง shark
adj. แหลมคม sharp
n. แกะ sheep
n. ที่หลบภัย shelter
n. นายอำเภอ sheriff
n. การย้าย, การเปลี่ยน(กะ) shift
adj. หลอกล่อ, การมีเล่ห์เหลี่ยม shifty
adj. ส่องสว่าง shiny
v. ตกตะลึง, ทำให้ตกใจ shock
n. รองเท้า shoe
n. เชือกผูกรองเท้า shoelace
n. ร้าน shop
n. ลูกค้า shopper
n. ซื้อของตามห้างสรรพสินค้า shopping
adj. สั้น short
n. เร็วๆนี้ shortly
n. ไหล่ shoulder
adj. ยืดหัวไหล่, ยืดบ่า, ส่วนยาวของบ่า shoulder-length
v. ตะโกน shout
v. แสดงสินค้า, แสดง show
n. การอาบน้ำฝักบัว shower
n. การแสดง showing
n. กุ้ง shrimp
v. น้อยลง, หด, หลบหน้า, กลัว shrink
adj. ขี้อาย shy
adj. ป่วย sick
n. ทางเท้า sidewalk
n. สัญลักษณ์ sign
n. สัญญาณ, สัญลักษณ์ signal
adj. ซึ่งมีความหมาย, มีความสำคัญ significant
n. คนโง่, คนทึ่ม silly
n. สีเงิน silver
adj. คล้าย, เหมือน similar
n. ความเหมือน, ความคล้ายคลึงกัน similarity
adj. ชัดเจน, เรียบ, ง่าย simple
adj. ที่พร้อมกัน simultaneous
prep. ตั้งแต่, ตั้งแต่นั้นมา, เมื่อ since
adj. จริงใจ, น้ำใสใจจริง sincere
adv. อย่างใจจริง sincerely
adj. เดี่ยว,โสด single
n. พี่, น้องสาว sister
n. น้องสะใภ้ sister-in-law
n. ตำแหน่ง, เขตที่ site
n. สถานการณ์ situation
n. ขนาด size
n. รองเท้าสเกต skate
n. ภาพร่าง, เรื่องราวสั้น sketch
n. ความสามารถ, ความชำนาญ skill
adj. ชำนิ ชำนาญ skilled
n. ผิวหนัง skin
n. กระโปรง skirt
n. ท้องฟ้า sky
n. กีฬาที่คนกระโดดจากเครื่องบิน skydiving
n. หน้าต่างบนหลังคา, แสงบนท้องฟ้า skylight
v. ปิดดังปัง slam
n. การตบ slap
n. เลื่อนหิมะ, แคร่ sled
v. นอน sleep
adj. ขี้เซา, ง่วง , อย่างง่วง sleepy
v. แล่, เฉือนเป็นแผ่นบางๆ slice
v. ลื่น, ลื่นไถล slide
adj. ผอมบาง slim
v. ลื่น slip
adj. ฉลาดแกมโกง sly
adj. เก๋, โก้, ทำให้สวยขึ้น, ผึ่งผาย smart
n. กลิ่น smell
v. รอยยิ้ม, ยิ้ม smile
v. หวดอย่างแรง smite
n. ควันไฟหรือบุหรี่ smoke
adj. ราบเรียบ smooth
n. อาหารว่าง snack
n. หอยโข่ง / หอยทาก, ขนมปังโรล snail
n. งู, งูพิษ, บุคคลทรยศ snake
n. กับดัก snare
n. รองเท้ากีฬาเป็นรองเท้าผ้าใบพื้นบาง sneaker
conj. ดังนั้น so
n. สบู่ soap
n. กีฬาฟุตบอล soccer
adj. เข้ากับคนง่าย sociable
adj. เกี่ยวกับสังคม, เกี่ยวกับฐานะ social
n. สังคม society
n. นักสังคมศาสตร์, นักสังคมวิทยา sociologist
n. สังคมวิทยา, ว่าด้วยเรื่องสังคม sociology
n. ถุงเท้า sock
n. โซดา คือ น้ำอัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ soda
adj. อ่อนโยน soft
n. โปรแกรมคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์ software
n. ทหาร soldier
adj. ของแข็ง, แข็ง, ทำให้แข็ง, มั่นคง, หนักแน่น solid
adj. อยู่ตามลำพัง, สันโดษ solitary
n. วิธีแก้, การแก้(ปัญหา) solution
v. แก้ปัญหา solve
pron. คนในคนหนึ่ง, คนใดไม่ทราบ some
pron. ใครบางคน someone
pron. บางสิ่งบางอย่าง something
adv. บางครั้ง, บางครั้งบางคราว sometimes
adv. ไม่นาน, ในไม่ช้า soon
adj. ไม่เป็นธรรมชาติ, ช่ำชองโลก sophisticated
adj. เจ็บปวด sore
adj. เสียใจ sorry
n. เสียง sound
n. น้ำแกง soup
n. ต้นกำเนิด, แหล่ง source
n. ทิศใต้ south
n. คนที่อยู่ทางใต้ของประเทศ southerner
n. ของที่ระลึก souvenir
n. อวกาศ space
n. ยานอวกาศ spacecraft
adj. กว้างใหญ่ spacious
adj. ชาวสเปน Spanish
v. ตีก้นเพื่อลงโทษ, ไปอย่างเร็ว spank
v. ทำให้เป็นประกายไฟ, กระตุ้น spark
v. พูด, คุย, กล่าว speak
n. ผู้พูด speaker
adj. พิเศษ special
n. ผู้ชำนาญพิเศษ, แพทย์ผู้ชำนาญ เฉพาะโรค specialist
v. เป็นผู้เชี่ยวชาญ, ระบุ specialize
n. ความชำนาญ, ความพิเศษ, สิ่งที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ specialty
n. ชนิด, จำพวก รูปแบบ species
adj. โดยเฉพาะ specific
n. ภาพ, ภาพที่น่าตื่นเต้น spectacle
adj. น่าตื่นเต้น spectacular
n. ผู้ชม,ผู้ดู spectator
v. เก็ง, เสี่ยง, เดา speculate
n. การพูด, คำบรรยาย, วาทะ speech
n. จำกัดความเร็ว speed limit
v. สะกด spell
n. ตัวสะกด, การสะกด spelling
v. จ่ายเงิน, ใช้เงิน spend
n. ตัวซฟิงซ์ สัตว์ประหลาดในเทพนิยาย sphinx
n. เครื่องเทศ spice
adj. (รส)จัด, เผ็ดร้อน spicy
n. แมงมุม spider
v. ทำหก, ทำล้น spill
v. หมุน, ปั่น spin
v. สาด, กระจาย splash
v. ทำให้เสียคน, เสื่อม spoil
n. ผู้ส่งเสริม, ผู้สนับสนุน sponsor
n. กระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์ sporran
n. กีฬา sport
n. การมีน้ำใจนักกีฬา sportsmanship
n. คู่สมรส spouse
v. ทำเคล็ด, บิด sprain
v. กระจายไปทั่ว spread
n. กิ่งไม้, ช่อ, เด็กหนุ่ม, ฤดูใบไม้ผลิ spring
n. การแข่งวิ่งเร็วในระยะสั้น sprint
n. เดือยที่สวมส้นรองเท้า spur
n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส square
v. กด, บีบ squash
v. คั้น, บีบ, บีบบังคับ squeeze
n. ความแน่นอน,ความมั่นคง stability
n. สนามกีฬาขนาดใหญ่ stadium
n. คณะผู้ร่วมงาน staff
n. รอยเปื้อน, รอยเลอะ stain
n. บันได stair
adj. ไม่สด(อาหาร), ไม่ถ่ายเท(อากาศ) stale
n. มาตรฐาน standard
adj. ที่ใช้เครื่องหมายดาว, ที่แสดงเป็นตัวเอก starred
v. เริ่มแรก, ตั้งต้น start
n. รัฐ state
n. คำแถลง statement
n. รูปปั้น statue
n. ฐานะ, สภาพ status
v. อยู่ stay
v. ขโมย steal
n. ไอน้ำ steam
adj. เป็นดาราหรือตัวเอก stellar
n. ก้าว step
n. พ่อเลี้ยง stepfather
n. แม่เลี้ยง stepmother
n. ระบบเสียงสเตริโอ, ต้นแบบ stereo
v. ตุ๋น, เคี่ยว stew
adv. ยังคง, จนถึงบัดนี้ still
adj. ขาดแคลน, ขี้เหนียว stingy
n. ถุงน่องแบบแนบเนื้อ stocking
n. ท้อง stomach
v. กระทืบ stomp
v. หยุด stop
n. การเก็บรักษา storage
n. ร้านค้า, สินค้า, โกดัง store
n. เรื่องราว story
n. เตาไฟ stove
adj. ตรง straight
adj. แปลก, ประหลาด strange
n. คนแปลกหน้า stranger
v. บีบคั้น, บีบคอ strangle
n. ยุทธศาสตร์ strategy
n. สตรอเบอรี strawberry
n. ถนน street
v. เน้น, เสียงหนัก stress
adj. เข้มงวด strict
n. ลาย, ทาง, ลิ้ว stripe
adj. กำลัง, แข็ง, แข็งแรง, ช่วยกำลัง strong
adv. อย่างแข็งแรง strongly
adj. ดื้อดึง stubborn
v. แทง, ตอกติด stuck
n. นักเรียน student
n. โรงถ่ายทำภาพยนตร์, ห้องกระจายเสียง studio
v. เรียน study
n. ปัจจัย, วัตถุดิบ stuff
adj. โง่, เซ่อ, บ้า stupid
n. เรื่อง, วิชา subject
adj. เป็นสิ่งประกอบ, ส่งเสริม, ช่วยเหลือ subsidiary
n. ตัวแทน, ผู้แทน substitute
n. ชานเมือง suburb
n. รถไฟฟ้าใต้ดิน subway
n. ความสำเร็จ success
adj. ประสบความสำเร็จ successful
adj. ทันทีทันใด, ที่กระทันหัน sudden
adv. ฉับพลัน, กะทันหัน, ทันใด suddenly
v. ทน, ทรมาน, ทุกข์ suffer
n. น้ำตาล sugar
v. เสนอแนะ suggest
n. การแนะนำ, ข้อแนะนำ suggestion
adj. เหมาะสม, เหมาะเจาะ suitable
n. กระเป๋าเสื้อผ้า suitcase
v. สรุป,รวม summarize
n. ย่อใจความ, รวบรัด, ย่อ ๆ summary
n. ฤดูร้อน summer
n. แว่นตากันแดด sunglasses
n. แสงแดด sunlight
n. ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดคุณภาพหรือระดับเป็นพิเศษ,ผู้ควบคุม super
adj. ดีเลิศ superb
adj. สูงสุด, เลิศสุด superlative
n. ห้างสรรพสินค้า supermarket
n. นักแสดง, หรือนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดัง superstar
n. ความเชื่อทางไสยศาสตร์ superstition
n. อาหารค่ำ, อาหารมื้อสุดท้ายของวัน supper
n. ผู้จัดหาสิ่งของให้ supplier
v. จัดหาให้ supply
v. สนับสนุน support
n. ผู้สนับสนุน, อุปกรณ์เสื้อผ้า supporter
n. สนับสนุน, ค้ำจุน supportive
v. สมมุติ suppose
n. มั่นใจ, แน่ใจ sure
v. โต้คลื่น surf
n. ผิวเผิน, ผิวหน้า, ผิวพื้น surface
n. การผ่าตัด surgery
n. นามสกุล surname
v. ทำให้ประหลาดใจ surprise
adj. ประหลาดใจ, สะดุ้ง surprised
adv. อย่างแปลกใจ surprisingly
v. ล้อมรอบ surround
n. สภาพแวดล้อม, บริเวณ surroundings
v. สำรวจ survey
n. ข้าวห่อสาหร่าย, ข้าวปั้น sushi
v. สงสัย suspect
v. แขวน, เลื่อน suspend
v. กลืน swallow
n. หนอง, บึง swamp
v. สาบาน swear
n. เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์ sweater
adj. หวาน sweet
v. ว่ายน้ำ swim
n. ดาบ sword
n. พยางค์ syllable
n. สัญลักษณ์, เครื่องหมาย symbol
n. อาการ, เครื่องบ่งชี้ symptom
adj. (ยาง, น้ำตาล) ซึ่งประกอบขึ้นโดยทางเคมี synthetic
n. โต๊ะ table
n. ช้อนโต๊ะ tablespoon
n. ยาเม็ดแบน tablet
adj. รู้จักกาลเทศะ, รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา tactful
v. ประตูท้าย tailgate
n. ช่างตัดเสื้อ tailor
v. เอา, เอาไป, เอามา, จับ, ยึด, ลาก take
n. ความสามารถพิเศษ talent
adj. มีความสามารถพิเศษ, ที่มีความสามารถ talented
v. พูด, คุย talk
adj. ช่างพูด talkative
adj. สูง tall
adj. อ่อนน้อม เชื่อง(สัตว์) ว่านอนสอนง่าย tame
v. เคาะ tap
n. ผ้าลายตารางหมากรุก tartan
n. งานหนัก task
n. รส, มีรส, รสนิยม, ลิ้มรส taste
adj. อร่อย, ซึ่งมีรสนิยมดี tasty
adj. หยาบ, สกปรก tatty
n. ภาษี tax
n. ที่ยืนรอแท๊กซี่ taxi stand
v. สอน, สอนหนังสือ teach
n. ครู teacher
n. กลุ่ม team
n. ช้อนชา teaspoon
n. ผู้ชำนาญในวิชาใดวิชาหนึ่ง technician
n. งานศิลปะ, ฝีมือ, ความชำนาญ technique
n. วิชาช่างเกี่ยวกับอุตสาหกรรม technology
n. วัยรุ่น teenager
n. ฟัน teeth
n. ร้านเล็กๆขายโทรทัศน์ telephone booth
n. กล้องโทรทรรศน์ telescope
n. เครื่องโทรพิมพ์ teletypewriter
n. อุณหภูมิ temperature
n. วัด temple
adj. ชั่วคราว temporary
v. คอยรับใช้, ดูแล, เฝ้า, ชอบ, นิสัย tend
adj. ตึง, เครียด tense
n. เต็นท์ tent
n. ซอสทาริยากิ teriyaki sauce
n. เวลาที่กำหนด term
adj. น่ากลัว terrible
v. ทำให้น่ากลัวมาก terrify
n. การทดสอบ test
n. ใจความ, ตำรา text
n. ตำรา, แบบเรียน textbook
n. การทอผ้า, สิ่งทอ textile
n. สิ่งที่ใช้มุ่งหลังคา thatch
n. โรงละคร theater
n. หัวข้อ, หัวเรื่อง, เนื้อหา theme
adv. ตอนนั้น, ในครั้งนั้น then
n. ทฤษฎี theory
adj. หนาแน่น thick
n. หัวขโมย thief
adj. บางผอม, กระจาย, น้อย, ทำให้บาง thin
n. สิ่งของ thing
v. คิด think
adj. กระหายน้ำ thirsty
n. ความคิด thought
n. ประสบการณ์น่าตื่นเต้นความรู้สึกตื่นเต้น thrill
n. คอ throat
prep. ผ่าน, ทะลุผ่าน through
v. ขว้าง throw
n. ฟ้าร้อง, เสียงฟ้าร้อง thunder
adv. เช่นนี้, ดังนี้, ด้วยเหตุนี้ thus
n. เสียงดังติ๊ก ๆ ของนาฬิกา, เครื่องหมายขีด tick
n. ตั๋ว ticket
n. สายสัมพันธ์ tie
n. เสือ tiger
adv. อย่างรัดกุม, อย่างแน่น tightly
n. กระเบื้อง tile
n. เวลา, กาลเวลา time
n. บัตรออกนอกเวลา timecard
adj. ที่สั้นเปลืองเวลามาก, เสียเวลามาก time-consuming
n. ตารางเวลา timetable
n. เงินรางวัล tip
adj. เหนื่อย tired
n. ตำแหน่ง title
adv. ทุกวันนี้, ในวันนี้, วันนี้ today
adv. ด้วยกัน together
n. เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย toiletry
n. มะเขือเทศ tomato
n. หลุมฝังศพ tomb
adv. พรุ่งนี้ tomorrow
n. น้ำเสียง tone
adv. ด้วย too
n. เครื่องมือ,อุปกรณ์ tool
n. อาการปวดฟัน toothache
n. แปรงสีฟัน toothbrush
n. ยาสีฟัน toothpaste
n. ส่วนบน top
n. หัวข้อ topic
n. การทรมาน torture
n. จำนวนทั้งหมด total
v. รวมยอด, คำนวณ, ชาม tote
v. สัมผัส touch
adj. ยาก tough
n. การท่องเที่ยว tour
n. มัคคุเทศก์นำเที่ยว tour guide
n. นักท่องเที่ยว tourist
prep. ไปทาง, ท่าที(ต่อ) toward
n. ผ้าขนหนู, ผ้าเช็ดจานชาม towel
n. เมือง town
n. เครื่องเล่น, เล่น, ละเอียด toy
n. ติดตาม track
n. รถลากขนาดใหญ่ tractor
n. การจราจร traffic
n. สัญญาณไฟจราจร traffic light
n. โศกนาฏกรรม tragedy
v. สะกดรอย trail
n. ขบวนรถไฟ, อบรม, ขบวน train
n. ผู้ฝึก trainer
v. ถ่าย, โยกย้าย, รูปลอก transfer
n. นักแปล translator
n. การส่งผ่าน, การถ่ายทอด transmission
n. การขนส่ง, การคมนาคม transportation
n. เครื่องดักจับฝุ่นละออง trap door
n. การท่องเที่ยว, เดินทาง, ท่องเที่ยวไป travel
v. รักษา treat
n. การปฏิบัติ, การรักษา treatment
n. เดินทางหรืออพยพ(โดยเฉพาะไปอย่างช้าๆหรือด้วยความลำบาก) trek
n. ทิศทาง, แนว, มีแนว, เลี้ยว trend
n. สามเหลี่ยม triangular
n. เชื้อชาติ, หมู่เผ่า, เผ่า, วงศ์ตระกูล tribe
n. กลอุบาย trick
adj. มีกลเม็ด, มีกลอุบาย, มีแผลง tricky
n. การเดินทาง trip
adj. สามเท่า triple
n. ม้านั่ง(โต๊ะ, ตั่ง, ที่ค้ำ, ที่ตั้ง, แท่นบูชา)ที่มี 3 ขา tripod
n. กองกำลัง troop
n. ความลำบาก, น่ารำคาญ, ความยุ่งยาก trouble
n. กางเกงขายาว trouser
n. ปลาน้ำจืด trout
n. รถบรรทุก truck
n. แตรเดี่ยว trumpet
v. วางใจ trust
adj. น่าไว้วางใจ trustworthy
n. ความจริง truth
adj. เปิดเผยความจริง, มีความจริง truthful
v. พยายาม try
n. เสื้อยืดคอกลม t-shirt
n. ทำนองเพลง tune
n. หลุม tunnel
n. ประเทศตุรกี Turkey
v. เลี้ยว turn
n. การหมุน turning
n. หัวผักกาด turnip
n. งาช้าง, เขี้ยวยาว tusk
n. ผู้ดูแล, ผู้ปกครอง, พี่เลี้ยง, ครูสอนพิเศษ tutor
adv. 2 ครั้ง twice
n. สิ่งที่เป็นคู่ twin
v. บิด, งอ, โค้ง twist
n. นักธุรกิจที่ร่ำรวย, เจ้าพ่อ tycoon
n. รูปแบบ type
adj. เป็นสัญลักษณ์ typical
n. ต่อมน้ำนม udder
adj. น่าเกลียด, ปาดตา, อกุศล ugly
adj. เกี่ยวกับสะดือ umbilical
n. ร่ม umbrella
adj. ไม่ได้รับการตักเตือน unadvised
adj. ไม่เหมาะสม unapt
adj. ที่ไม่น่าเชื่อถือ unbelievable
adj. ไม่แน่นอน uncertain
n. ลุง uncle
adj. ไม่ชัดเจน unclear
adj. ไม่ได้สติ unconscious
adj. ไม่เป็นไปตามกฎทั่วไป unconventional
prep. ข้าง, ต่ำกว่า, ใต้ under
n. ความขาดแคลน underage
n. ใต้ดิน, อยู่ใต้ดิน, รถไฟฟ้าใต้ดิน underground
v. ขีดเส้นใต้ underline
adj. ประกอบด้วยปริมาณแอลกอฮอลน้อยกว่ามาตรฐาน underproof
v. เข้าใจ, รู้จักใจ, ได้ทราบ understand
adj. ใต้น้ำ underwater
n. ชุดชั้นใน underwear
adj. ซึ่งไม่อาจลืมได้ unforgettable
adj. โชคร้าย unfortunate
adv. โชคไม่ดี unfortunately
adj. ไม่เป็นมิตร unfriendly
adj. เครื่องแบบ uniform
adj. ไม่ฉลาด unintelligent
n. การรวมเข้าด้วยกัน union
adj. ซึ่งเป็นหนึ่งเดียว unique
adj. เป็นสากล universal
n. จักรวาล universe
n. มหาวิทยาลัย university
v. ปล่อย, คลาย unleash
conj. ถ้า...ไม่ unless
adj. โชคร้าย unlucky
adj. ไม่เป็นความจริง unrealistic
adj. ไม่ไว้ใจ, ไม่เชื่อถือ unreliable
v. ทำให้เรียบร้อย unscramble
adj. ไม่เหมาะสม unsuitable
adj. ไม่เป็นระเบียบ untidy
conj. จนกระทั่ง until
adj. ผิดปกติ unusual
adv. อย่างไม่เต็มใจ unwillingly
v. ทำให้ทันสมัย update
adj. ขึ้นภูเขา, ยากลำบาก uphill
adj. อารมณ์เสีย upset
adv. ชั้นบน upstairs
adv. โดยด่วน urgently
n. การใช้ usage
v. ใช้, ใช้สอย, แสดงออก use
adj. เป็นประโยชน์ useful
adj. เป็นธรรมเนียม, โดยปกติ usually
n. สิ่งที่เป็นประโยชน์, ความมีประโยชน์ utility
n. การว่าง, ตำแหน่งว่าง, ใจลอย vacancy
n. วันหยุด vacation
n. คนที่สละ, คนออกไปวันหยุด vacationer
v. สุญญากาศ vacuum
n. วันแห่งความรัก Valentine's Day
n. หุบเขา valley
adj. มีคุณค่า valuable
v. สูญสิ้นไปหมด, หายไป, อันตรธาน vanish
n. ไอน้ำ, ไอระเหย vapor
adj. ความหลากหลาย variety
v. แจกัน, กระถาง, โถ vase
adj. กว้างใหญ่, ไพศาล, มากมาย vast
n. เนื้อลูกวัว veal
n. ผัก, พืชผัก vegetable
n. คนที่กินแต่ผักเป็นอาหาร vegetarian
n. พืชทั้งหลายในบริเวณหนึ่ง vegetation
n. พาหนะ vehicle
v. ขาย, จำหน่าย vend
prep. ต่อ, กับ versus
n. สัตว์แพทย์ veterinarian
n. ชัยชนะ victory
n. วีดีโอ video
n. มองดู, สายตา, ทิวทัศน์ view
n. หมู่บ้าน village
n. ต้นองุ่น, ไม้เถา vine
n. น้ำส้มสายชู vinegar
adj. เหล้าองุ่น, ชนิดของเหล้าองุ่น vintage
adj. รุนแรง, เดือด violent
n. เชื้อไวรัส virus
adj. เด่น visible
n. ทัศนะวิสัย, การมองเห็น vision
v. มาเยี่ยม visit
n. ผู้เยี่ยมเยียน visitor
n. วิตามิน vitamin
adj. มีชีวิตชีวา vivid
n. คำศัพท์ vocabulary
n. เสียงพูด, เสียงร้อง, ออกเสียง voice
adj. ไร้เสียง voiceless
n. ภูเขาไฟ volcano
n. กีฬาวอลเลย์บอล volleyball
n. เล่ม ( หนังสือ ) ฉบับ, ความดังของเสียง volume
n. อาสาสมัคร volunteer
v. เลือกตั้ง, ออกเสียง vote
n. สระ vowel
n. การเดินทางไกลโดยทางเรือหรือเครื่องบิน voyage
n. ส่วนของเสื้อผ้าผู้หญิงตั้งแต่คอถึงสะเอว, เอว waist
v. คอย wait
n. บริกร, ผู้เดินโต๊ะ (ชาย) waiter
v. สละสิทธิ์, ละเว้น waive
v. เดิน walk
n. ผนัง wall
n. ย่าม, เครื่องตกปลา, กระเป๋าสตางค์ wallet
v. ต้องการ want
n. สงคราม war
n. ผู้ดูแล, ยาม, ผู้ดูแล warden
adj. อุ่น, ที่ทำให้อุ่น, ที่เป็นมิตร warm
n. นักรบ warrior
n. เวลาสงคราม, ระหว่างมีสงคราม wartime
v. ล้าง, ล้างชาม wash
v. สูญเสีย waste
n. นาฬิกาข้อมือ watch
n. ยาม watcher
n. น้ำ water
n. น้ำตก waterfall
n. แตงโม watermelon
n. คลื่น wave
n. ทาง, ระยะทาง, วิธี, หนทาง way
n. อาวุธ weapon
v. สวม wear
n. สภาพอากาศ weather
v. ถัก, ทอ weave
n. โปรแกรมที่บอกข้อมูลในอินเตอร์เน็ต, เว็บไซด์ website
n. งานแต่งงาน wedding
n. วัชพืช weed
n. สัปดาห์ week
n. วันสุดสัปดาห์ weekend
n. น้ำหนัก weight
n. ไม่มีน้ำหนัก, สภาพไร้น้ำหนัก weightlessness
n. ยินดีต้อนรับ welcome
n. ตะวันตก west
n. ปลาวาฬ whale
pron. ใด ๆ อะไร, อะไร what
n. ล้อ wheel
n. รถเข็นสำหรับคนพิการ wheelchair
n. ลูกสัตว์เลี้ยง, เด็ก ๆ whelp
pron. ขณะที่, ในเมื่อ, เมื่อ, ครัน when
conj. แต่ทว่า whereas
conj. ไม่ว่าจะ.... หรือไม่, ทั้งสอง whether
pron. ไหน which
conj. ครู่, ประเดี๋ยว, ขณะ, ระหว่าง while
v. กระซิบ whisper
n. นกหวีด whistle
pron. ใคร who
adj. สมบูรณ์, ทั้งหมด whole
v. โห่, ตะโกน whoop
adj. ของใคร whose
adv. ทำไม why
adj. กว้าง wide
n. แม่ม่าย widow
n. ภรรยา wife
adj. เป็นป่า, ไม่เชื่อง, ดุร้าย wild
n. สัตว์ป่า wildlife
n. ความตั้งใจ will
n. ต้นวิลโลว์ willow
v. ชนะ, ได้มา, บรรลุ, ชัยชนะ win
n. ลม wind
n. หน้าต่าง window
n. กีฬาวินด์เซิร์พ windsurfing
n. เหล้าองุ่น wine
n. ปีก, ปีกเครื่องบิน, ปีกอาคาร wing
v. แคะออก, ขับออก winkle
n. ฤดูหนาว, หนาว winter
v. เช็ด wipe
n. ที่ปัดน้ำฝน wiper
n. ลวด, สายโทรเลข wire
prep. กับ, เกี่ยวกับ, ต่อ, ในส่วน with
prep. ภายใน within
prep. นอกเหนือ, พ้น, ภายนอก without
n. ผู้หญิง woman
v. งงงวย, ประหลาดใจ wonder
adj. ดีเยี่ยม wonderful
v. ขอความรัก, เกี้ยว woo
n. ป่าไม้, เนื้อไม้ wood
adj. ทำด้วยไม้ wooden
n. ขนปุย, ขนสัตว์ wool
n. งาน work
n. คนงาน worker
n. ช่วงการฝึกซ้อม, การออกกำลังกาย, การทดลอง workout
n. ห้องทำงาน, การประชุมเชิงปฏิบัติการ workshop
n. โลก world
adj. รบกวน, กังวล, รังควาน worried
v. กวนใจ, รบกวน, รังควาน worry
adj. แย่ลง worse
v. สักการะ worship
interj. สิ่งใดที่เป็นผลสำเร็จอย่างเลิศ wow
v. ห่อ, พัน wrap
v. กระดิก wriggle
n. รอยย่นบนใบหน้า wrinkle
n. ข้อมือ wrist
n. นาฬิกาข้อมือ wristwatch
v. เขียน write
adj. ผิด wrong
n. หลา yard
n. เส้นไหมพรม, เส้นด้วย yarn
n. ปี, อายุ year
n. หนังสือประจำปี, หนังสือรุ่น yearbook
adj. สีเหลือง, ขี้ขลาด yellow
n. เมื่อวานนี้ yesterday
adv. เดี๋ยวนี้, จนบัดนี้, ยัง, ยังคง yet
v. ให้ผล yield
adj. เด็ก, เยาว์, ลูก, สาว, หนุ่ม, อ่อน young
adj. ที่เป็นหนุ่มสาว youthful
n. ความกระตือรือร้น zeal
n. ม้าลาย zebra
n. พลัง zing
n. ซิป, เครื่องรูดปิดเปิดชนิดทำด้วยโลหะ zipper

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com