Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ไฟล์ ppt แนะนำผู้ที่จะไปทำงานต่างประเทศ

 

สวัสดีครับ
ผมมีโอกาสไปเข้ารับการอบรมครั้งหนึ่ง ซึ่งมีการแนะนำวิทยากรซึ่งจะเป็นผู้อบรมแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศ และผมได้ไฟล์ PowerPoint มาชุดหนึ่ง มี 101 เฟรม เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ ครับ
ช่วงที่ 1 เตรียมการก่อนเดินทาง
ช่วงที่ 2 ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงที่ 3 ในเครื่องบิน
ช่วงที่ 4 เมื่อเดินทางถึงสนามบินปลายทางในต่างประเทศ

แม้ใน ไฟล์ PowerPoint ที่ผมนำมาให้ท่านดาวน์โหลดในวันนี้จะประกอบด้วยภาพและคำชี้แจงในแต่ละเฟรมเพียงสั้น ๆ แต่ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ พอมองปั๊บก็จะสามารถเข้าใจรายละเอียดได้ทันที ท่านที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะได้รับประโยชน์จากไฟล์ชุดนี้มากพอสมควรทีเดียว

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

ชุดที่ 1

ชุดที่ 2

ชุดที่ 3

ชุดที่ 4

สำหรับผู้ที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินหรือไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลย ผมก็คิดว่าแม้จะไม่มีคำอธิบายเป็นรายละเอียด แต่ถ้าพยายามทำความเข้าใจภาพและข้อความ ก็น่าจะได้เนื้อหาอะไรพอสมควรทีเดียว

ขอขอบคุณ อาจารย์อิสเรศ รุ่งณรงค์รักษ์ หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทการบินไทยเป็นอย่างยิ่งครับ ที่อนุญาตให้นำ PowerPoint ชุดนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้


พิพัฒน์

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com