Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เมื่อเรียนภาษาอังกฤษแล้วท้อแท้ !

ข้อความนี้ผมบอกท่านหนึ่งที่เล่าว่า ภาษาอังกฤษไม่เก่ง เรียนแล้วท้อแท้ และจึงเกิดความคิดว่า ถ้าท่านอื่นรู้สึกอย่างเดียวกัน ผมก็อยากจะบอกด้วยข้อความเดียวกันนี่แหละครับ – พิพัฒน์

tor tae  2

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com