Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เป็น test แกรมมาร์ 99 ข้อที่คนทั่วไปมักทำผิดบ่อย ๆ

99fastwayslearningenglish.pdf

หนังสือ 99 Fast Ways to Improve Your English
● คลิกดู → http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/99fastwayslearningenglish.pdf
เป็นหนังสือที่น่าอ่านมาก สมตามชื่อหนังสือ มีหลายบทตามภาพข้างล่างนี้ วันนี้ผมขอตัดบทที่ 1 มาให้ท่านลองทำ, เป็น test แกรมมาร์ 99 ข้อที่คนทั่วไปมักทำผิดบ่อย ๆ ที่ผมเห็นว่าคุณครูน่าจะนำไปใช้ประกอบการสอนได้ดีก็คือ มีตัวเลือกตอบแค่ 2 ตัวเลือก เหมาะอย่างยิ่งกับการนำไปอธิบายให้เด็กฟัง (มีเฉลย) โดยคนทำควรตอบได้ว่าทำไมจึงเลือกคำตอบนั้น ๆ [- บางข้อ ไปอ่านคำอธิบายได้ในบทที่ 3 The most commonly confused words in English -] และนี่จะเป็นการก้าวไปสู่เรื่องที่สูงกว่านี้
● คลิกทำ → http://www.e4thai.com/e4e/images/pdf2/99fastwayslearningenglish_commom_mistakes.pdf

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com