Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

1500 Globish Words explained in English

 Globish service mark

ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ เพื่อดูคำแปลภาษาไทย และประโยคตัวอย่าง
ลิงก์ที่มา  Homepage

สวัสดีครับ

  • ศัพท์ 1500 คำข้างล่างนี้เป็นศัพท์พื้นฐานจาก Globish Words
  • บรรทัดแรกเป็นคำศัพท์ บรรทัดที่สองเป็นความหมายที่เขาเลือกมาให้เราศึกษา
  • ขอให้ท่านดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์เพื่ดูคำแปลภาษาไทยและประโยคตัวอย่างภาษาอังกฤษจาก Cambridge Dictionary

a
"a" before a noun ( "an" if the noun begins with a vowel)

able
having the necessary power

about
having to do with

above
overhead

accept
to receive or to take something given

according (to)
as stated by

account
a list of money operations

accuse
charge with having done something wrong

achieve
to succeed

across
to the opposite side

act
process of doing something

adapt
make fit for

add
to put with

admit
to permit to enter, to accept

adult
one who is of legal age

advertisement
to give public notice ( press, radio, TV, web, roadside )

advise
to give advice

affect
to have an effect upon

afraid
filled with fear

after
behind, next to, later in time

again
once more

against
in an opposite direction to

age
time of life

agency
a business or service acting for others

ago
gone by, past

agree
have the same opinion

ahead
in a forward direction

aid
to help

aim
to direct, a purpose

air
gases that surround the earth

alive
having life

all
the whole of

allow
to permit

ally
to unite or join for a purpose

almost
nearly, not quite

alone
apart from other people

along
on, with a forward motion

already
by this time

also
in addition, besides

although
even if

always
every time, continuously

among
in the middle of

amount
a total

and
used to connect words or sentences

anger
strong feeling of displeasure

angle
space between two lines extending from the same point

announce
make known

another
some other

answer
words in return to a question

any
one out of many

apartment
a series of connected rooms, a flat

apologize
to express regret

appeal
make a request

appear
to come to be seen

apple
a round fruit

apply
1.to put into service 2.to ask for something

appoint
to name to a position

approve
to agree with something or somebody, to okay

area
a space

argue
to discuss with someone who disagrees

arm
human upper body part, weapon

army
a group of people armed for war

around
on all sides

arrest
to seize or hold by legal authority

arrive
to come to a place

art
the creation of beautiful or important things

as
to the same degree

ask
to put a question to

assist
to help

at
near to, by, in

attach
to join one thing to another by some means

attack
to set upon with force

attempt
to make an effort at

attend
to be present at

attention
a mental effort toward one thing

authority
the power to enforce something on someone

automatic
acting or operating by itself

autumn
the season between summer and winter, the fall

available
for use by someone

average
usual quantity

avoid
to keep away from

awake
to stop sleeping

award
to give for high performance or quality

away
at a distance from a given place or position

baby
a very young child

back
1.opposite of "front" 2.return

bad
not good

bag
a soft container with a single opening

balance
equality between two parts or two quantities

ball
a round object used in games

ballot
a paper used to vote

ban
forbid by law or authority

bank
a place where one can borrow money

bar
long piece of solid material, a place where one can buy and enjoy drinks

barrier
a structure to block a way

base
the lowest material

basket
a small container

bath
large container used to wash the body

battle
a fight between armed forces

be
describes the quality of being

bear
to carry, to support

beat
to strike with force more than once

beauty
quality that gives pleasure to the senses

because
for the reason that

become
to grow or come to be

bed
anything to sleep on

beer
a drink which is dangerous for self-control

before
earlier

begin
to do the first step of an action

behind
at the back

believe
to accept as true or real

bell
an object that made a warning sound when struck

belong
to be the property of

below
in or to a lower place

bend
opposite of straighten

beside
at the side of

best
most excellent

betray
to be disloyal

better
higher in quality

between
in the space or time separating

big
of great size

bill
a statement of charges

bird
a flying animal with wings

birth
the act of being born

bit
a small quantity

bite
to cut into or off with the teeth

black
opposite to white

blade
cutting part of anything like a knife

blame
to hold responsible, to express disagreement

blank
surface not written or printed on

blanket
bedding that keeps a person warm in bed

bleed
to lose blood

blind
not able to see

block
1. a space in town within 4 streets 2. to stop the way

blood
the red fluid which the heart sends to all parts of the body

blow
to move as the wind does

blue
a color like that of a clear sky

board
1. a flat piece of wood 2. to sleep and take meals (at)

boat
a small open floating structure to travel on water

body
the whole material part of a human being

bomb
a weapon dropped on a target

bone
material that makes up the skeleton

bonus
an extra to an employee

book
printed material with pages between covers

boot
shoe that covers the whole foot and lower leg

border
line separating two countries, properties, or subjects

born
brought into existence

borrow
to get from someone and be returned

boss
a person who exercises control over employees

both
two together

bottle
a container, usually glass

bottom
the lowest or deepest part

box
a container, often with a cover

boy
a male child

boycott
to refuse dealing with, as a way of protest

brain
in the head, for the exercise of emotion and thought

brake
a device for slowing or stopping motion

branch
a division of something

brave
controlling one's fear when facing a danger

bread
common food made from wheat

break
to cause to come to pieces

breathe
to get air in and out of one's chest

brick
a block of hard material used in building

bridge
a structure to pass over a waterway, or another road

brief
to inform

bright
shining

bring
take something or somebody with oneself to a nearer position

broad
wide

broadcast
to send on by radio or television

brother
a male person having the same parents as another

brown
a colour similar to that of dark wood or earth

brush
a tool with hair firmly set into a handle for cleaning

budget
a plan for meeting costs

build
make by putting materials together

bullet
a piece of metal to be shot from a gun

burn
to be or set on fire

burst
to force open or fly apart suddenly

bury
to place in the ground

business
a company, a professional activity

busy
actively at work

but
however

butter
a yellow fat food made from milk

button
a small disk on a piece of clothing, to keep it closed

buy
to get by giving money

by
by means of

cabinet
piece of furniture to store things

call
a loud cry often in protest, opposition, or when asking for an answer

calm
quiet

camera
equipment for taking pictures

camp
a shelter for a short time

campaign
a series of actions taken to get something done

can
1. a metal container 2. to be able to

cancel
to suppress

capture
to take by force

car
automobile

card
a small flat piece of thin cardboard

care
serious attention

carriage
an outdated four-wheel vehicle

carry
to take from one place to another

case
1. an example 2. a container

cash
money in the form of paper-bills or metal

cat
a small family animal

catch
to capture

cause
a reason

celebrate
to observe an event with ceremonies

cell
1. a small material of a whole 2. a device for storing electricity

center
a middle point

century
a period of 100 years

ceremony
a formal set of acts done according to custom

certain
definite, sure

chain
any series of things

chair
a seat with a back

chairman
one that holds first place, the officer who presides the meeting

challenge
an invitation to compete, to debate a point of view

champion
an active supporter

chance
a possibility due to a good combination of conditions

change
1. to make different 2. the money received when what you give is too high

channel
a body of water joining two larger ones, a television broadcasting station

character
combination of qualities of a person

charge
1. to ask as a price 2. to accuse

chart
1. a map 2. a display of information

chase
to go after to try to catch

cheap
not dear ( in terms of money )

check
to prove true or right

cheer
shout of approval

cheese
food made from milk

chemical
dealing with the composition of substances and their properties and reactions

chest
the part of the body between neck and stomach

chief
a person who is in charge and gives orders to others

child
a young person, not an adult

choose
select among others

church
a building for religious meetings

circle
a round line always at the same distance from a central point

citizen
a person belonging to a nation

city
a large town

civilian
a person in civil life, not in the armed forces

claim
to demand as one's due

clash
make or cause to make a loud sound

class
a group of students working together

clean
1. not dirty 2. to make clean by removing dirt

clear
easy to see through

climate
the weather of the place

climb
to go upward with continuous progress

clock
an instrument showing time

close
to cause to stop operation, to suppress an opening ( door, window…)

cloth
material, textile

cloud
a white or gray natural body moving by the wind in the sky

coal
a black substance used as natural fuel

coast
the land next to the sea

coat
a warm article of clothing covering the whole body, worn outside

code
a set of laws or rules

cold
opposite of hot

collect
to get or gather together

college
an organization of higher learning

colony
a group of people who settle far from their parent country

color
quality of light of an object

combine
to put or add together

come
to move toward, travel toward

comfort
a state of being calm and feeling no pain

command
orders(s) to do something

comment
a statement that expresses a personal opinion

committee
a group to perform a job

common
belonging to a community as a whole

communicate
to give and receive information

community
a group of people living in the same area

company
a person who is frequently with another

compare
to examine similarities and differences

compete
to measure oneself against others

complete
having all necessary parts

compromise
a middle way between two extremes

computer
a data storing and processing machine

concern
1. something that interests you 2. to be on the mind of

condemn
to express strong disapproval of

condition
the state in which a person or thing is, at a given moment

conference
a meeting

confirm
to establish or support with new evidence or fact

congratulate
to express pleasure at someone’s success

congress
a meeting of representatives

connect
to join or link

consider
to examine

consumption
the act of buying goods or services

contact
when surfaces, points, or people join

contain
to have within

continent
one of the main land parts of the earth

continue
to keep up

control
to exercise authoritative power over

cook
to get food ready for eating by heat

cool
the quality of being at a pleasant low temperature

cooperate
to work together

copy
a totally similar thing

cork
used to stop a bottle

corn
a yellow vegetable

corner
point where lines or surfaces meet

correct
free from mistakes

cost
the price which one has to pay

cotton
soft white vegetable used in making clothing

count
1. the act of counting 2.the total number counted

country
1. a large area outside towns 2. territory occupied by a nation

course
series of studies

court
a place where justice is given

cover
to put something over so as to protect

cow
a female animal giving milk

crash
a loud repeating noise

create
to cause to exist

credit
money that one can borrow

crew
a team of employees

crime
an act that is against the law

crisis
a difficult turning point

criteria
a basis for comparison

criticize
to find something wrong with

crop
what plants provide

cross
to go across

crowd
a large number of people together

crush
to press with violence

cry
to make a sound that shows pain, fear

culture
feelings, thoughts, tastes of a society

cup
a small, open container with a handle for drinking

cure
to bring back to health

current
belonging to the present time

custom
a usual practice

cut
1. the act of reducing the amount or number 2. to separate with a sharp instrument

damage
the occurrence of a change for the worse

dance
to move according to music

danger
the condition of being harmed or injured

dark
no light, lacking light

date
the day of the month

daughter
a female human child

day
a 24 hour period or between sunrise and sunset

dead
no longer living

deaf
unable to hear

deal
the act of buying or selling

dear
in a close or affectionate relationship

debate
to discuss reasons for or against

debt
something owed

decide
to settle a problem for good

declare
to make known formally

decrease
change to a lower degree

deep
extending far down

defeat
to win victory over

defend
to protect from danger or attack

define
to tell the main quality of, to explain what it is

degree
a position on a scale of intensity

delay
to act later than planned

delicate
pleasing and easily damaged

deliver
to bring to a place where it is supposed to go

demand
to ask with authority

demonstrate
to establish that something is correct or true

denounce
to speak out against

deny
to declare untrue

departure
the act of going away

depend
to count on, as for support

deploy
to spread out

depression
the state of being sad

describe
to tell about

desert*
a dry area without trees

design
a drawing plan

desire
to wish strongly for

destroy
to ruin

detail
an individual part of a whole

develop
to bring, grow to a more complete state

device
machine or thing used for a definite purpose

die
to stop living

diet
a choice of food

differ
to be different

difficult
hard to do or to understand

dig
to make a hole in the ground

dinner
a main meal in the evening

diplomat
a person representing a party/nation to another party/nation

direct
1. to set a line of action 2. to send ( someone or something )

dirt
dust, earth, anything of this nature

disappear
to pass out of existence or not to be seen any longer

discover
to arrive at through search and study

discuss
to talk over

disease
illness

disk
a round, thin, flat object

dismiss
to send away

dispute
to argue

distance
separation in space or time

divide
separate into parts

do
1. to carry out, to perform 2. used as an auxiliary for verbs

doctor
a person qualified to treat diseases

document
a paper with information on it

dog
a common animal

door
for closing up an opening in a building or a room

doubt
not to believe

down
to a lower position

drain
a pipe for carrying water or other liquid

draw
to pull

dream
a series of pictures or ideas in the mind during sleep

dress
a piece of clothing for women or girls

drink
to take in liquids

drive
to operate a vehicle

drop
1.a small, rounded body of liquid 2. to let something fall down

drug
a medicine

dry
free from liquid

during
through the period

dust
fine dry earth, any fine powder

duty
the thing that a person has to do

each
every single one considered individually

ear
body part for hearing and balance

early
near the beginning

earn
to gain as a result for one's labor

earth
the globe on which we live, the soft material on which plants grow

east
opposite to west, the region where the sun rises in the morning

easy
not difficult to do

eat
take food into the mouth and swallow it

edge
the limit of a surface

education
a development by training, study or experience

effect
whatever is produced by a cause

effort
the use of physical or mental energy

egg
given by birds, also used as a food

either
one or the other

elastic
having the quality of springing back

electricity
a flow of electrons

element
a small material quantity of something

else
other than what is under consideration

embassy
a diplomatic building in a foreign country

emergency
something sudden and unexpected demanding immediate action

emotion
a strong feeling

employ
to put into service

empty
containing nothing

end
bring to a halt

enemy
a person or group that hates and fights another

enforce
to make sure the law is observed

engine
a machine that can start others moving

enjoy
to experience a feeling of pleasure

enough
as much or as many as needed

enter
to come or go into

entertain
to hold the attention of

environment
all the surrounding conditions that affect a living thing

equal
to be identical

equate
to consider as identical

equipment
instrument(s) needed to perform a service

erase
to remove

escape
to run away from a danger or a prison

especially
in a special way

establish
to set up permanently

estimate
a rough amount

ethnic
of a given race or social group

evaporate
to change a liquid into a gas

even
1. flat, smooth surface 2. at the same level

event
a happening

ever
at any time

every
each and all

evidence
data on which a proof can be based

evil
morally wrong, bad

exact
complete agreement with reality

example
a representative of one group

except
not included

exchange
to give to, and receive from one another

excuse
to forgive, give a reason

execute
to carry out, to perform

exercise
systematic training

exist
to be or live

exit
the act of going out

expand
to extend in one or more directions

expect
to consider something as probable

expense
money spent

experience
the quantity of knowledge or skill that results from direct activity

experiment
a test to find out something

expert
a person highly knowledgeable

explain
to make clear, to make plain

explode
to burst or cause to burst suddenly and violently

explore
to go or travel for the purpose of finding out about

export*
to sell out of one country for use in another

express
to put into words

extend
to stretch out

extra
added to a regular quantity

extreme
of the greatest possible degree or intensity

eye
body part by which we see

face
the front part of the head

fact
an event known to have happened or something known to have existed

factory
a building in which goods are manufactured

fail
an action that does not reach success

fair
free from self-interest

fall
to drop from a higher position

false
not true

family
mother, father, and their children

famous
widely known and valued

far
at a great distance

fast
acting or moving quickly

fat
oily substance formed in the bodies of living creatures

father
a male parent

fear
being afraid

feather
covering of the birds

feature
structure, appearance, form of someone or something

feed
to give food

feel
to touch, to experience an emotion

female
a woman or girl, or the equivalent in animals

fertile
able to reproduce

few
not many, a rather small number

field
a piece of land, an area

fierce
marked by extreme and violent energy

fight
an intense dispute

figure
a number or a written thing other than a letter

file
a place for keeping papers in order

fill
put into until there is room for no more

film
motion picture

final
at the end of a process

finance
the management of money

find
discover the existence, presence or fact

fine
satisfactory

finger
one of the five end members of the hand

finish
to bring to an end, to complete a job

fire
1. to shoot with a firearm 2. to lay off an employee

firm
1. not soft, resisting pressure 2. company, business

first
coming before all others

fish
a water animal

fist
the hand closed firmly

fit
to suit

fix
to repair

flag
a piece of cloth used as a symbol of an organization

flat
1.a series of rooms in an apartment house 2.an even smooth surface

float
to be suspended on water, in space

floor
the inside lower surface of a room

flow
to move in or as if in a liquid

flower
the brightly-coloured part of plant

fluid
a substance that flows easily

fly
move through the air with wings

fog
a cloud of fine drops of water above the earth's surface which limits what one can see

fold
to bend or lay so that one part covers the other

follow
to come or go after

food
material taken to keep up life and growth

fool
a person without sense

foot
the end part of the leg

for
1.in place of, representing…etc 2. during

forbid
to order not to do something

force
to press someone or something to do something

foreign
having to do with other countries

forest
large area of land covered with trees

forget
to be unable to remember

forgive
to excuse for an offense

form
1. the shape of a body 2. a printed document with spaces in which to write

former
the first of two

forward
in the direction of a position ahead

frame
a supporting structure over which something is built

free
able to act at will

freeze
to turn into ice

fresh
new, not old

friend
a person one likes

frighten
to cause fear

from
a lower limit,, a cause..

front
the forward part of a thing or of a living creature

fruit
the usual product of plants, the result of an effort

fuel
anything burned to provide heat or energy

full
containing as much or as many as is possible

fun
pleasant activity

future
the time yet to come

gain
to win something through one's efforts

gallon
3.785 litres (US) / 4.545 litres ( UK)

game
a sport or pastime

gang
a group of people acting or going around together

garden
land used for growing vegetables or flowers

gas
any fluid substance that can expand without limit

gather
to bring or come together

general
concerning all

gentle
kind, soft, pleasant

get
1. to find, to buy 2. to become 3. to move

gift
something given

girl
a female child or young woman

give
to pass a possession to somebody without money

glass
mineral material that one can see through

global
of the earth as a whole

go
move along

goal
a purpose

god
He who created everything

gold
a yellow and very dear metal

good
having the right qualities

govern
to exercise authority on

grass
small green plants with narrow leaves

gray (grey)
the color made by mixing black and white

great
extremely large in size or number or extent

green
the color of most plants and leaves

ground
the solid material of the earth's surface

group
a number of individuals or things with similarities

grow
to increase in size

guarantee
to admit responsibility

guard
1. a person who keeps watch 2. a device designed to prevent injury

guess
to form an opinion without really knowing

guide
a person or thing that shows the way

guilty
responsible for or having done an act against the law

gun
a weapon with a metal tube to shoot bullets

guy
a familiar term for a youth or a man

hair
growing from the skin of humans and animals

half
one of two equal parts

halt
a stop of movement

hand
the end part of the arm

hang
be suspended

happen
to take place

happy
enjoying pleasure or good luck

hard
strong, resisting weight or pressure

harm
damage, injury, to hurt another person

hat
a covering for the head

hate
a feeling of dislike so strong that it demands action

have
to possess, to hold

he
third person male pronoun

head
1. the top part of the human body 2 .to start to one direction

heal
to bring back to health

health
general condition of body and mind

hear
to understand with the ears

heart
the part of the body which moves the blood through the body

heat
the quality or state of being hot

heavy
having great weight

help
assistance or support to someone

her
a form of "she"

here
the present location

hide
to place where it can't be seen

high
far above the ground

hijack
to seize control of a vehicle

hill
a very small mountain

him
a form of "he"

hire
to employ someone for work

his
belonging to him

history
a record of past events

hit
a physical contact of one thing with another

hold
to have possession, or ownership, to keep

hole
an opening into or through something

holiday
a day on which work is suspended by law or custom

hollow
an empty space inside something

holy
belonging to or coming from God

home
the place where one lives

honest
of one who respects the laws and does not rob others

hope
expectation that what one desires will happen

horrible
an intense feeling of fear, terror

horse
a large animal for riding or carrying loads

hospital
organization providing treatment for the sick and injured

hostage
a person held to make sure that another party will meet demanded terms

hostile
very unfriendly

hot
opposite of “cold”

hour
a unit of time measuring 60 minutes

house
four walls and a roof for a family to live in

how
in what way

however
despite anything else

huge
unusually large

human
relating to a person

humor
the quality of seeing the funny side of things

hunger
a strong desire or need for food

hunt
to catch or kill animals for food or sport

hurry
to move or cause to move with speed

hurt
cause pain, or damage

husband
a married man

I
pronoun used for the speaker

ice
frozen water

idea
a thought

identify
to establish the identity of

if
used to express a condition

ill
not well, having some disease

imagine
to picture in one's head

import*
to bring in from a foreign country

important
meaning much

improve
to make or become better

in
to or toward the inside of

inch
a unit of length

incident
a single event

include
to consider as part of something

increase*
to make or become greater

independent
free from any control

indicate
to point out

individual
a single thing or person

industry
the manufacturing of goods

infect
to communicate a disease to

influence
a power affecting a person or events

inform
to give knowledge, or facts or news

inject
to force a fluid into

injure
to hurt

innocent
free from wrong doing

insane
person with mental disorder

insect
a very small animal with six legs

inspect
to look over carefully

instead
in place of someone or something

insult*
an offensive remark

insurance
protection against future damage or loss

intelligence
1. the ability to get and use knowledge 2. secret information

intense
being of a very high degree

interest
a feeling of wanting to know

interfere
to come between so as to be in the way

international
between or among nations

into
motion to a point within something

invade
to enter by force in order to get by fighting

invent
to make for the first time ever

invest
to buy something that is expected to produce a profit

investigate
to search into carefully

invite
to ask to come to some place

involve
to carry out an activity; be involved in it as a member of a team

iron
a grey metallic element

island
a piece of land surrounded by water

issue
a point of discussion

it
the thing named

item
a single unit

jacket
piece of clothing for the upper part of the body

jail
a prison

jewel
a valuable stone

job
work

join
to put together

joint
a point at which two things are joined

joke
a fun story

joy
a strong feeling of pleasure

judge
public official who decides cases in a court of law

jump
to move forward by a long and high step

jury
a group of persons chosen to judge

just
honorable and fair

keep
to continue a certain state, condition, or activity

key
an instrument that locks and unlocks

kick
to strike out with the foot

kid
a child

kill
to put to death

kind
showing a helpful and considerate nature

king
the male ruler of a nation

kiss
to touch with the lips as an expression of love or kindness

kit
a set of materials

kitchen
a room in which food is cooked

knife
a cutting blade with a handle

know
to have information about

labor
the effort in doing something, work

laboratory
a place for scientific research or equipment

lack
to have less than enough

lake
a large body of fresh water surrounded by land

land
the solid part of the earth's surface

language
human speech to communicate with sounds

large
of more than the usual size, number, quantity

last
1. to continue to live 2. coming after all others

late
coming after the expected time

laugh
to make sounds showing happiness

law
a country's body of rules

lay
to place in a position of rest

lead
to take somebody to some place

leak
an accidental hole that lets a fluid out

learn
to gain knowledge

least
what is less important than anything else

leave
to go away

left
side that is toward the west when main side faces north

leg
a member used to support the body

legal
based upon law

lend
to let another have or use for a time

length
the measure of something along its greatest extent

less
not as great in amount or degree

let
to allow

letter
a sign that represent speech sound, a piece of mail

level
position

lie
a statement that is not true

lie
to be in a position that is parallel to the ground

life
the condition of living or the state of being alive

lift
to raise in a higher position

light
that by which we see

like
to find pleasant or agreeable

limit
the point or line where something ends

line
a long narrow mark

link
one element of a chain

lip
either of the two edges of the mouth

liquid
a substance that flows freely like water

list
a written list of things

listen
to make an effort to hear something

little
small in size, opposite of much

live
to have life, to exist,

load
to fill or place a load on

loan
the act of lending

local
a limited place

locate
to find the position of

lock
to keep from being entered into or taken our or away

log
a section of tree as it comes from the tree

lone
feeling oneself alone

long
measuring much

look
to use one's eyes to see, physical appearance

loose
not attached

lose
to be unable to keep

lot
a large number or amount

loud
intensity of sound

love
great attachment

low
not high or tall

luck
chance

mail
things and messages sent by post or internet

main
most important

major
of greater importance

make
to execute, to do

male
a man or a boy

man
an adult person who is male

manufacture
make by hand or by machine

many
in great number

map
a written picture of an area of the earth

march
to walk as soldiers

mark
a sign made on an object

market
a place for people for buying and selling

marry
to join as a husband and wife

master
person having control over others

match
1. a competition 2. a thin piece to light a fire

material
substance used to make up an object

matter
1. substance 2. subject of action or concern

may
1. to allow 2. make something possible 3.in relation to something which could possibly happen

mayor
the person at the head of a city, town, village

me
a form of "I"

meal
food served in one sitting

mean
express, average (adj), to have a sense

measure
to find out the size, the quantity, etc ..

meat
animal parts used as food

media
a means for communicating

meet
to come face to face

member
one of the persons or things that make up a group

memory
the store of things one can remember

mental
having to do with the mind

mercy
more kindness than justice requires

message
a communication from one person to another

metal
a substance that is hard and usually shiny

method
a way of doing something

middle
in the centre

might
possibility, power, to express a wish or a permission

mile
a unit for measuring distance

military
having to do with soldiers

milk
a white liquid produced by female animals

mind
1. the seat of reason 2. to pay close attention to

mine
belonging to me, 1.a hole in the earth 2. a bomb

minister
a person taking part in the charge of a government

minor
lesser in amount, size, or importance

miscellaneous
formed of different things or parts

miss
to fail to hit

mistake
something done that is not correct or exact

mix
to put together

mob
a large number of people, a crowd

model
1. a small copy 2. an example to be followed

moderate
not extreme

modern
of the present time or times

money
the most common means of exchange

month
one of the 12 parts of the year

moon
the natural satellite of the earth

moral
as per common ideas of right or wrong

more
greater in number

morning
early part of the day ending at noon

most
greatest in quantity, amount, measure, degree

mother
a female parent who has given birth to a child

motion
the condition of moving

mountain
very high hill

mouth
the opening in the human face through which food is taken

move
to change position

much
in great quantity

murder
killing of a human being by another

muscle
body parts that produce movement

music
an organization of sounds

must
to have to

my
belonging to me

mystery
anything that is unexplained or secret

nail
1. a thin pointed piece of metal 2. hard plate on back side of fingers

name
a word to call someone or something

narrow
of small or limited extent from one side to the other

nation
community of people occupying a defined territory

native
a person born in a certain place or country

navy
all the ships of war of a country

near
opposite of far

necessary
that must be

neck
body part that connects the head with the rest of the body

need
a state in which something is necessary

neighbor
one living near another

neither
not either

nerve
channels which connect different parts of the body for orders or information

neutral
not taking part in

never
not ever

new
not old

news
new information of any kind

next
following at once, nearest

nice
pleasing

night
the period between evening and morning

no
opposite of "yes"

noise
loud sound

noon
twelve o'clock in the day

normal
of the usual type

north
direction to the right as one faces the setting sun

nose
the part of the head just above the mouth for smelling

not
to express the opposite for a word or a group of words

note
a short written document

nothing
a zero quantity

notice
to discover the existence, presence or fact

now
at the present time

nowhere
in no place, at no place

number
a quantity of units

obey
to do what one is ordered

object
anything that can be seen or touched

observe
to watch attentively

occupy
to be busy, to live in

occur
to take place

of
forming a part of

off
1. at a distance in space or time 2. not in operation

offensive
giving offense

offer
to present for acceptation, to suggest

office
a place of business

officer
any person in the armed services

often
frequently

oil
1. a thick liquid used as fuels 2. a mineral

old
having existed long

on
1. on top of 2. in operation

once
one time

only
one and no more

open
1. opposite of”close” 2. not shut or closed

operate
to work

opinion
a judgment not backed by proof

opportunity
a possibility to seize

opposite
place face to face or back to back

oppress
to keep down unjustly

or
used to give another choice

order
a command

organize
to form as a structured whole

other
the remaining one

ounce
a unit of weight

our
belonging to us

ours
belonging to us (pronoun)

oust
to remove from a position or office

out
away from inside

over
above in place or position

owe
to be in debt to

own
of or belonging to

page
each thin piece of paper of a book

pain
an unpleasant feeling in the body

paint
liquid that can be put on a surface to dry as a coating

pan
open container for holding liquids, for cooking, etc..

pants
a piece of clothing for the lower body

paper
a material used mainly for writing

parade
a group moving along in an orderly way

parcel
a box with things in it

parent
father or mother

parliament
lawmaking body of a country

part
something less than the whole

party
a group of people doing something together

pass
1. to travel past 2. to go through a test

passenger
a person travelling in a ship, train, airplane, etc..

past
the time that is behind us

paste
something that will stick papers together

path
a track made by people or animals walking

patient
a person who requires medical care

pattern
an order of shapes, lines, colors, etc..

pay
to give what is due

peace
no war

pen
instrument for writing with a liquid

pencil
instrument for writing - dry

people
a body of persons of the same country

percent
the one hundredth part of something

perfect
without mistake

perform
to do, to carry out

perhaps
possibly

period
between two points in time

permanent
fixed and lasting

permit
to allow to do something

person
a human being

physical
of the body

pick
to select from a group

picture
a print of something on a flat surface taken by a camera

piece
one of the parts of a thing

pig
animal raised for food

pilot
a person trained to operate a plane

pint
a unit for measuring liquids

pipe
a tube through which a liquid or gas flows

place
a part of space

plain
simple, pure, evident to the mind

plan
a scale drawing of a structure

plane
an airplane

plant
1. any living thing that is not an animal 2. a factory

plastic
that can be shaped or formed

plate
from which food is eaten

play
to have fun

please
to give pleasure to

plenty
a full supply

pocket
a small flat bag fixed into or onto pants or clothing

point
a geometric element where two lines are crossing

poison
a substance that is very dangerous to health

policy
a plan of action

politics
the science of government

pollute
to make physically unclean

poor
having little money

popular
widely liked

port
town where ships and boats can take shelter from storms

position
a place where a thing or person is

possess
to have or own

possible
that can happen or exist

postpone
to delay until a future time

potato
eaten as cooked vegetable

pound
1. the basic unit of money of the UK 2. a unit of weight

pour
to flow or cause to flow

powder
a solid reduced to dust

power
force

practice
to work on over and over in order to learn a skill

praise
the act of saying that a thing or person is good

pray
to speak to God

pregnant
carrying a developping baby

present
1. period of time between past and future 2. a gift

press
1. to act upon through continuous strength 2. the publishing of news in all forms

pretty
nice-looking or pleasing

prevent
to keep from happening

price
money asked or given for something

print
to reproduce things on paper

prison
a public building in which criminals are kept

private
belonging to one person or persons

prize
a reward won in a competition

problem
a hard question

process
a set of actions in a special order

product
a thing that is manufactured

professor
a teacher of the highest level in a university

profit
the return on a business undertaking

program
a listing of events for a public presentation

progress*
movement toward a goal

project*
a plan

property
any thing or things owned

propose
to suggest

protect
to keep from being hurt

protest
a statement that objects strongly

prove
to provide evidence for

provide
to supply

public
of the community or the people

publish
to prepare and issue for the public

pull
to move by drawing something toward oneself

punish
to cause discomfort to a person because of some offense

purchase
to buy

pure
not mixed with anything else

purpose
goal, aim

push
to move away by pressing against it

put
to cause to be in some place

quality
a high and desirable level in a given thing or person

quart
a unit of liquid

quarter
one of four equal parts

queen
a female ruler of a country, a king's wife

question
something asked

quick
fast

quiet
silent, peaceful

quit
put an end to an activity or a state

quite
completely

race
a competition of speed

radiation
the act of spreading out from a centre

raid
a surprise attack

rail
a metal bar

rain
water falling in drops from the clouds

raise
cause to rise

range
the act of spreading out from a centre

rare
not often to be found

rate
a quantity, amount in relation to something else

rather
somewhat

ray
a group of parallel lines of radiation

reach
to get to, to come to

react
to act in return to

read
to understand something that is written

ready
set for immediate action

real
true, having happened in fact

reason
the cause for an action

receive
to take or get

recognize
to identify from past experience

record*
1. written account 2. set down in permanent form

recover
1. to get back 2. to find a former condition

red
the color of blood

reduce
to make less

refugee
a person who leaves his country in time of war

refuse*
not accept

regret
to feel disappointed about

regular
fixed by rule, usual, normal

reject
to refuse to take

relation
connections between people

release
to let go, to let loose

remain
to continue in a place, stay

remember
to bring back to the mind

remove
to move from one place to another

repair
to fix

repeat
to do or make again

report
an account of facts

represent
to stand for

request
express the need or desire for

require
to demand

rescue
to save from danger

research
a careful hunting for facts or truth

resign
to give up

resist
to work against

resolution
an action decided upon

resource
any supply that will meet a need

respect
to honor

responsible
involving the ability to act on one's own

rest
to stop acting when tired

restrain
to control

result
to exist as an end

retire
to withdraw from working life

return
to go or come back

revolt
to fight against a leader

reward
a return made for something done

rice
food grown throughout the world

rich
possessing great wealth

ride
to sit and travel on the back of an animal

right
1. correct 2. opposite of left

ring
1. a circle 2. to sound loudly

riot
a wild, violent public action

rise
to move up

risk
the possibility of loss or danger

river
large stream of water that flows into an ocean, a lake, etc..

road
an open way for vehicles

rob
to steal from

rock
a hard part of natural matter

rocket
a device projected into space

roll
turning over and over

roof
the top covering of a building

room
a part of a house

root
part of a plant that grows into the ground

rope
a strong thick line

rough
not smooth

round
shaped like a ball

row
a line of people or things

rub
to move one thing back and forth against another

rubber
an elastic material made from the blood of a special tree

ruin
total destruction

rule
governing power

run
to move the legs quickly

sad
opposite of “happy”

safe
free from danger

sail
a piece of cloth spread to the wind to make a ship move

salt
white substance added to food for taste

same
not another

sand
very small loose pieces of rock

satisfy
meet a want or need

save
to rescue from danger

say
to speak

scale
the relation between the real size of something and its size on a map

scare
to frighten

school
a place for teaching and learning

science
knowledge of general facts

score
a number or letter marking quality

script
something written by hand

sea
a large body of salt water

search
to check in hopes of finding something

season
one of the four periods of the year

seat
a surface or place for sitting

second
1. a unit of time 2. one next after the first

secret
kept from being generally known

section
a part, a division

security
freedom from danger

see
to use the eyes to look

seed
the thing from which a flower or vegetable grows

seek
to try to find

seem
to appear to be

seize
to take hold of suddenly

seldom
not often to be found

self
one's own person

sell
to exchange for money

senate
a lawmaking body of the government

send
cause to go to some other place

sense
of the following: hearing, touching, smelling, tasting, seeing

sentence
a group of words with a subject and a verb

separate
be between, keep apart

series
a number of similar things one after another

serious
concerned with important matters rather than play

serve
to work for

set
to put in some place

settle
to choose a house and become established

several
being more than two or three but not many

severe
very serious

sex
either of the two divisions: male or female

shade
a partly dark place, not in the sun

shake
to move quickly backwards and forwards, up and down

shall
auxiliary, to show duty or express a command

shame
a feeling of having done something wrong

shape
the form of a thing

share
a part of anything owned with others

sharp
having a cutting edge

she
third person female pronoun

sheet
a thin piece of anything like paper

shelf
a flat piece of wood or metal to hold things such as books

shell
a hard outside covering of an animal or fruit

shelter
something that covers or protects from weather, danger

shine
to send out light

ship
1. a very big boat 2. to send

shirt
piece of clothing for the upper body

shock
a sudden, violent shake, blow or crash

shoe
covering of a person's foot

shoot
to hit with a bullet

shop
a place where one buys goods

short
not long, small from end to end

should
past tense of "shall"

shout
to make an extremely loud sound with the mouth

show
to cause to be seen

shrink
to become smaller

shut
to close, closed

sick
in poor health, having some disease

side
either the left or right half of a body

sign
to mark with one's name

signal
any mark used to mean or represent something

silence
no sound at all

silk
fine soft material used to make clothing

silver
a white metal valued for jewellery

similar
alike though not identical

simple
easy to do or understand

since
1. from then until now 2. because

sing
to produce music with the voice

single
one only

sister
a female having the same parents as another

sit
to rest on the lower backside

situation
a place

size
the amount of surface or space a thing takes up

skill
ability gained by practising

skin
the covering of the body

skirt
a piece of clothing that covers the low part of the body

sky
the space high above the earth

slave
a person who is the property of another

sleep
a natural state of rest

slide
to move slowly along a surface while touching

slip
to slide

slow
not moving quickly

small
little

smart
intelligent

smash
to break into pieces

smell
what the nose does

smile
to look pleased

smoke
part of gases that one can see when anything burns

smooth
having an even surface

snack
a light meal

snake
a long animal with no legs

sneeze
to force out breath in an uncontrolled action

snow
drops of frozen water falling to earth in winter

so
to such a degree

soap
a substance to help clean or wash

social
living in groups, of human society

society
the totality of human relationships

soft
opposite of “hard”

soil
earth, ground

soldier
a person who serves in an army

solid
not a liquid or a gas

solve
to find an answer

some
a certain quantity

son
a male child in relation to his parents

song
a short music with words

soon
in a short time

sorry
feeling regret, sadness

sort
a kind, a class

soul
the part of the body which survives a person

sound
what can be heard

south
the direction to the left when facing the sunset

space
the area in which all things exist

speak
to give an understandable message

special
of a given kind

speech
communication by word of mouth

speed
distance travelled in a given time

spell
to write or say the letters of a word

spend
1. to pay out 2. to pass the time

spirit
the emotional nature of the human being

spot
an exact point

spread
cover or cause to cover a large area

spring
season between winter and summer

spy
a person who keeps secret watch on the actions of others

square
a form with four equal sides and right angles

stage
a period in a series of events

stairs
a series of steps for going from one level to another

stamp
a small piece of paper to put on letters as payment

stand
a person in an upright position

star
a space body one can see at night

start
to get in motion

starve
to die because of hunger

state
1. the condition of a person or thing 2. a nation

station
a place equipped with special equipment for a given purpose

status
condition, state

stay
to continue to be as before

steal
to take without the owner's permission

steam
gas into which water is changed when heated

steel
a hard mix of iron and other metal

step
a single movement of the foot in walking

stick
a long piece of wood

still
quiet

stomach
a large structure inside the body to process food

stone
solid mineral matter

stop
to keep from moving

store
a place where goods can be bought

storm
strong winds with rain or snow

story
an account of some happening

straight
direct

strange
not familiar, unusual

stream
a natural body of running water

street
a public road in a city

stretch
to make longer by pulling

strike
1.to hit against 2. to stop work

string
a thin line of winded light material

strong
having much force or power

structure
organization

struggle
to fight

study
to give careful consideration to

stupid
not intelligent

subject
under the power of another

substance
matter

substitute
a person or thing taking the place of another

succeed
to achieve an event that reaches its purpose

such
of that kind

sudden
without warning

suffer
to feel pain

sugar
a sweet substance

suggest
to propose

suit
a set of clothes to be worn together

summer
the warmest of the four seasons in the North half of the Earth

sun
the central star of our system

supervise
to watch and direct, to monitor

supply
to provide

support
to hold up or in position

suppose
consider as a possibility

suppress
to hold back, to take out

sure
certain

surface
the outside of anything

surprise
an unexpected thing

surround
come or be all around

survive
to remain alive or in existence

suspect
to mistrust, one who is mistrusted

suspend
to remove for a period

swallow
to pass food from the mouth to the stomach

swear
to give one's word before a judge

sweet
having a taste like sugar

swim
to move through the water like a fish

symbol
something that represents something else

sympathy
a sharing of another's trouble

system
a group of items which are part of a whole

table
piece of furniture with flat top on legs

tail
a thin part extending from the back of animals

take
1. to get possession of 2. to transport

talk
to speak

tall
higher than the average

target
a mark for shooting

task
work to be done

taste
the feeling produced by the mouth when eating

tax
money given by people for the support of government

tea
a drink made from tea leaves

teach
to communicate skills or knowledge to young people

team
a group of players in a game

tear
drops of clear liquid produced buy the eyes

tear
to pull apart

tell
to express in words

term
a limited or fixed period of time

terrible
causing fear or terror

territory
land

terror
a huge feeling of fear

test
a means to prove something

than
compare to that which

thank
to express and show pleasure afrer receiving a present or help

that
which

the
definite article

theater
a place for acting performances

their
belonging to them ( adjective)

theirs
belonging to them (pronoun)

them
objective form of "they"

then
at that time in the past or future

theory
an explanation based on thought

there
away from the speaker

these
plural of this

they
people in general

thick
not thin

thin
having a short distance between opposite sides

thing
any object or substance

think
to form in the mind

third
the number three in a series

this
points to a person or a thing

those
plural of “that”

though
in spite of the fact that

thought
the content of the mind

threaten
say what will be done to hurt

through
from end to end

throw
send through the air by a movement of the arm

thus
in this

tie
to attach with something

tight
held firmly

time
1. a period 2. the time given by a clock

tin
a container

tiny
extremely small

tire
what a very hard work or sport does to a person who has then difficulties to do more

title
a name given to a book, a painting

to
in the direction of

today
the present day

together
in company

tomorrow
the day after today

tone
any sound considered with respect to its quality

tongue
moving body part in the mouth

tonight
on the present night

too
1. also 2. a quantity larger than needed

tool
a hand instrument

tooth
one of the hard parts in the mouth for biting

top
the highest point or part

total
whole

touch
to cause a part of the body to physically feel something

toward
in the direction of

town
a population centre smaller than a city

track
a mark left by feet or vehicles

trade
1. an occupation 2. business of buying and selling

tradition
customs handed down from parents to children

traffic
the amount of vehicles on roads

train
1. connected line of railway cars 2. exercising

transport*
to carry from one place to another

travel
to go from one place to another

treason
betraying one's country

treasure
valuable things

treat
to act toward, to handle

treaty
a formal agreement between two or more states

tree
a tall plant with big branches

trial
the act of testing and trying

tribe
a social organization or division

trick
something done to lead someone in the wrong direction

trip
a traveling experience

troop
a group of people, soldiers

trouble
worry or difficulty

truck
a vehicle to transport loads

true
not false, agreeing with the facts

trust
quality of a person who respects the laws

try
to test

tube
a round container

turn
the act of changing direction

twice
two times

tyre
a round rubber covering for a wheel

under
to a lower place or side

understand
to know, get the meaning of

unit
a thing, group, person as part of a whole

universe
the whole world

unless
if not, if it were not that

until
up to the time of

up
toward a higher position

upon
on

urge
a very strong desire

us
form of "we"

use
to put into action

valley
low land between hills or mountains

value
worth, importance

vary
be subject to change

vegetable
a plant grown to be eaten

vehicle
a machine to carry passengers or goods on land

version
a description from a personal point of view

very
extremely

veto
the right or power to forbid or reject

vicious
mean, marked by vice

victim
one affected or killed by accident, disease

victory
the total defeat of an enemy

view
the act of seeing something

violence
rough force in action

visit
to go to see for business or pleasure

voice
a sound produced by humans

volume
1. the amount of a space 2. a sound level

vote
a formal expression of choice

wage
pay

wait
to do nothing until something happens

walk
to go on foot

wall
an up and down structure of a building

want
to desire

war
open fighting carried out by armies between nations

warm
more hot than cold

warn
to signal of a possible danger

wash
to clean with water or other liquid

waste
to spend without need

watch
1. to look carefully 2. small clock

water
a clear liquid necessary for life

wave
1. a"hill" of water that moves across the surface of a liquid 2.signal with movement of the hand

way
a line leading from one place to another

we
plural of "I"(you and me)

weak
lacking power

wealth
much money or property

weapon
an instrument used in wars

wear
to have on the body as clothing

weather
the condition of the atmosphere

week
a period of seven days

weight
to measure the weight

welcome
to receive in a friendly way

well
satisfactorily

west
the direction of the sunset, opposite to east

wet
covered with a liquid

what
which thing, which one

wheat
the substance with which you make bread

wheel
a solid disk that turns , a car rests on four such disks

when
at what time

where
at what place

whether
if it is so that

which
pronoun used in asking about one person in a group

while
1. at the same time that 2. a period of time

white
the color of snow or salt

who
used to ask the name of a person

whole
complete

why
for what cause

wide
opposite of narrow, filling much space from end to end

wife
a married woman

wild
living in the forest

will
used for the future .

win
finish first in a race

wind
air in motion

window
a wall opening that admits light or air

wine
a drink coming from a fruit with spirit in it, can make you drunk

wing
the part of a bird used in flying

winter
the coldest of the four season in the North part of the Earth

wire
metal drawn out into a thin line

wise
having knowledge and good judgment

wish
to want

with
in the company of

withdraw
draw back

without
not having

woman
an adult female

wonder
to have a wish or desire to know something

wood
the hard substance of a tree

wool
made from the hair of some animals

word
an independent unit of language

work
all forms of human activity towards a given result

world
the earth

worry
to feel uneasy

worse
more bad

worth
value or importance

wound
an injury

wreck
1. a person without physical or mental health 2. a machine totally out of order

write
communicate by marking letters on a surface

wrong
not right, bad

yard
1. a unit of length (=3 feet) 2. a piece of land enclosed for aspecial activity

year
12 months or 365 days

yellow
the color of gold

yes
expresses agreement

yesterday
the day before today

yet
up to the present time

you
the person one is speaking to

young
in an early period of life

(c) Globish Solutions Inc. 2010

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com