Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

“50 Ways to Improve Your Conversations “ – จะสนทนาได้ดีต้องมีศิลปะ

How To Start A Conversation And Make Friends

สวัสดีครับ

       บทความเรื่อง “50 Ways to Improve Your Conversations” ข้างล่างนี้ ผม copy มาจากหนังสือเรื่อง“How to Start a Conversation and Make Friends” →  คลิกดาวน์โหลดหนังสือ 
       ผมเห็นว่าเป็นคำแนะนำที่ดีและสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ ในการเป็นผู้สนทนาที่ดีและผูกมิตร และทำให้มีคนอยากจะคุยด้วย ไม่ว่าจะคุยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย, และไม่ว่าจะคบคนต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันเป็นเพื่อน ท่านอ่านแล้วเห็นข้อใดดีก็เลือกปฏิบัติได้ตามอัธยาศัยครับ

*****

1. Be the first to say hello.
เป็นคนออกปากทักทายก่อน
2. Introduce yourself to others.
แนะนำตัวเองให้คนอื่น ๆ รู้จัก
3. Take risks. Don't anticipate rejection.
พูดกับเขาก่อน ไม่ต้องกลัวล่วงหน้าว่าจะถูกปฏิเสธ
4. Display your sense of humor.
แสดงความมีอารมณ์ขันขณะพูด
5. Be receptive to new ideas.
เปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ ๆ
6. Make an extra effort to remember people's names.
พยายามมากอีกนิดที่จะจำชื่อคนให้ได้
7. Ask a person's name if you have forgotten it.
แต่ถ้ายังลืมก็ถามไปเลย (แล้วก็พยายามจำให้ได้)
8. Show curiosity and interest in others.
แสดงความอยากรู้จักและความสนใจในคนอื่น ๆ
9. Tell other people about the important events in your life. 
เล่าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตคุณให้เขาฟัง
10. Tell others about yourself, and what your likes are.
บอกคนอื่นเกี่ยวกับตัวคุณเองและสิ่งที่คุณชอบ
11. Show others that you are a good listener by restating their comments in another manner.
แสดงให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นผู้ฟังที่ดี โดยพูดซ้ำความคิดเห็นของเขาแต่เปลี่ยนถ้อยคำเสียใหม่
12. Communicate enthusiasm and excitement about things and life in general to those you meet.
พูดคุยกับคนที่คุณพบด้วยความกระตือรือร้นและอย่างมีชีวิตชีวาเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ และเรื่องราวทั่วไปในชีวิต
13. Go out of your way to meet new people.
ออกจากชีวิตที่เคยชินบ้างเพื่อไปพบคนใหม่ ๆ
14. Accept a person's right to be an individual.
ยอมรับสิทธิของบุคคลในการที่เขาเป็นเขา (ที่อาจจะต่างจากคนอื่น)
15. Show your sense of humor when talking to others.
แสดงอารมณ์ขันเมื่อพูดคุยกับคนอื่น ๆ
16.Tell others what you do in a few short sentences.
ตอนจะเล่าสิ่งที่คุณทำให้คนอื่นฟัง ให้ใช้ประโยคสั้น ๆ ไม่กี่ประโยค (อย่าพูดยืดยาวเยิ่นเย้อ) 
17. Reintroduce yourself to someone who has forgotten your name.
แนะนำตัวเองใหม่ให้คนที่เคยรู้จัก แต่เขาลืมชื่อคุณไปแล้ว
18. Tell others something interesting or challenging about what you do.
เล่าให้คนอื่นฟังสิ่งที่คุณทำซึ่งน่าสนใจหรือท้าทายความสามารถ
19. Be aware of open and closed body language.
ระมัดระวังภาษาท่าทางของคุณเอง ซึ่งอาจจะสื่อความตรง ๆ หรือเป็นนัย(ในด้านไม่ดี)ให้คู่สนทนารู้สึกได้
20. Use eye contact and smiling as your first contact with people.
สบสายตาและยิ้มเมื่อคุยกับคนอื่นครั้งแรก
21. Greet people you see regularly.
แม้แต่คนที่เจอกันเป็นประจำก็ควรทักทายอย่าเมินเฉย
22. Seek common interests, goals, and experiences in the people you meet.
กับคนที่คุณพบและคบหา ควรสำรวจให้เจอว่าคุณและเขา มีความสนใจ, เป้าหมายชีวิต, และประสบการณ์อะไรที่คล้าย ๆ กันบ้าง
23. Make an effort to help people if you can.
ถ้าคุณพอจะช่วยเหลืออะไรเขาได้ก็ให้พยายามช่วย
24. Let others play the expert.
ปล่อยให้คนอื่นเล่นบทผู้เชี่ยวชาญบ้าง
25. Be open to answering common ritual questions.
อย่าตอบคำถามพูดคุยหรือสารทุกข์สุกดิบทั่ว ๆ ไปชนิด "ถามคำ-ตอบคำ" ควรเปิดใจตอบ (และตามด้วยคำถามที่ทำให้เขาเปิดใจตอบเช่นกัน เช่น คำถามประเภท อย่างไร? ทำไม? ในเรื่องที่คุณเห็นว่า เขายินดีหรือเต็มใจที่จะตอบ)
26. Get enthusiastic about other people's interests.
มีความกระตือรือร้นใคร่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เขาสนใจ
27. Balance the giving and receiving of information.
ตอนคุยกันประมาณให้เหมาะระหว่าง เรื่องที่เล่าให้เขาฟัง กับเรื่องที่ถามให้เขาตอบ
28. Be able to speak about a variety of topics and subjects.
ฝึกให้สามารถพูดคุยได้หลากหลายเรื่องราว
29. Keep abreast of current events and the issues that affect all of our lives.
ติดตามเรื่องราวข่าวสาร เหตุการณ์ในปัจจุบันและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คน จะได้นำมาเป็นหัวข้อในการพูดคุยได้
30. Be open to other people's opinions and feelings.
เปิดใจกว้างรับฟังความรู้สึกนึกคิดของคนอื่น
31. Express your feelings, opinions, and emotions to others.
ตอนพูดคุยอย่าเอาแต่เก็บเงียบความรู้สึกนิดคิดของตัวเอง แต่ควรแสดงให้คู่สนทนารู้ด้วย
32. Use "I" and reveal your feelings when you talk about personal things.
ใช้คำสรรพนาม "ฉัน" และเผยความรู้สึกของคุณเมื่อคุณพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
33. Don't use the word "you" when you mean "I"
อย่าใช้คำสรรพนาม "คุณ" เมื่อต้องการจะพูดว่า "ฉัน"
34. Show others that you are enjoying your conversations with them.
แสดงให้เขารู้ว่า คุณสนุกเมื่อคุยกับเขา
35. Invite people to join you for dinner, social events, or other activities for companionship.
เชิญเขามาร่วมทานอาหารค่ำ, ร่วมกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างมิตรสัมพันธ์
36. Keep in touch with friends and acquaintances.
อย่าขาดการติดต่อกับเพื่อนและคนรู้จัก
37. Ask other people their opinions.
ถามให้เขาแสดงความคิดเห็น
38. Look for the positive in those you meet.
มองหาแง่ดีในคนที่ท่านพบปะ
39. Start and end your conversation with a person's name and a handshake or warm greeting.
เริ่มและจบการพูดจาด้วยการกล่าวชื่อของเขาและการจับมือหรือการทักทายที่อบอุ่นใจ
40. Take time to be cordial with your neighbors and coworkers.
ให้เวลาบ้างกับการพูดคุยสร้างสัมพันธ์ฉันมิตรกับเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน
41. Let others know that you want to get to know them better.
ให้คนอื่นรู้ว่าคุณต้องการรู้จักเขามากขึ้น
42. Ask others about things they have told you in previous conversations.
ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเล่าให้คุณฟังเมื่อคุยกันคราวก่อน ๆ
43. Listen carefully for free information.
ตั้งใจฟังเมื่อเขาพูด
44. Be tolerant of other people's beliefs if they differ from yours.
เปิดใจฟังความเชื่อของเขาแม้มันจะแตกต่างจากของคุณ
45. Change the topic of conversation when it has run its course.
หาเรื่องใหม่คุยถ้าเรื่องเก่าพูดจบแล้ว
46. Always search for another person's "hot button."
หาให้เจอว่าคนที่เราคุยด้วยนั้น หัวข้ออะไรที่สำคัญสำหรับเขาและเขามีความคิดเห็นรุนแรงในเรื่องนั้น
47. Compliment others about what they are wearing, doing, or saying.
คนที่เราคุยด้วย เขาสวมใส่อะไร ทำอะไร พูดอะไร ถ้ามีจุดที่พอจะชมได้ ก็ให้รีบชม
48. Encourage others to talk with you by sending out receptivity signals.
ส่งสัญญาณตอบรับออกไป ให้คนอื่นรู้สึกอยากคุยด้วยกับคุณ
49. Make an effort to see and talk to people you enjoy and have fun with.
พยายามไปพบและพูดคุยกับคนที่ท่านรู้สึกสนุกด้วย
50. When you tell a story, present the main point first, and then add the supporting details afterward.
ตอนเล่าเรื่อง ให้พูดประเด็นสำคัญก่อน แล้วค่อยตามด้วยรายละเอียด

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com