Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ศัพท์ ป.6 - 2026 คำ

ศัพท์ ป.6 จากงานวิจัย ของคุณ อัครพนท์ เนื้อไม้หอม 2026 คำ

  • [1]คำศัพท์ พร้อมคำแปลไทย→ คลิก
  • [2]ดับเบิ้ลคลิกคำศัพท์ข้างล่างนี้  เพื่อศึกษา (1)ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ (2)คำแปลเป็นภาษาไทย (3)ประโยคตัวอย่าง จาก →Password English - Thai Dictionary (Cambridge)

คำที่ 1 - 507

a little bit

box

copy

exclaim

habitat

lesson

Olympic

reduce

solve

togetherness

about

boy

coral

exclamation mark

hair

let

Olympic games

reef

some

toilet

above

bracelet

coral reef

excuse

half

letter

once

refrigerator

someone

toilet paper

accede

branch

coriander

exercise

Halloween

library

open

refuse

something

tomato

accident

brave

corn

exhausted

halt

life

opinion

region

sometimes

tomorrow

achievement

bread

corner

exhibition

ham

lifejacket

opposite

regular

son

tonight

across

break

correct

exit

hamburger

lift

orange

rehearsal

song

tooth

act

breakfast

correction

expansion

hammer

light

orchard

reindeer

songbook

toothache

action

breath

correctly

expensive

hand

like

orchid

relative

Songkran Day

toothbrush

activity

brick

cost

explore

handbag

lily

order

relax

soon

toothpaste

actor

bride

costume

expression

handkerchief

lime

origin

release

sorry

top

actress

bridge

cotton

extra

handsome

line

ostrich

remember

sound

topic

add

bright

cough

eye

hang

linguistics

other

repair

soup

tortoise

adventure

brilliant

count

eyelash

hangman

link

otherwise

repeat

south

toss

adventure story

bring

countable

fable

happen

lion

ouch

report

souvenir

total

advertisement

brink

country

happily

liquid

outer

reporter

space

touch

Aesop's fable

broke

course

face

happy

list

outside

represent

Spain

tourist

afraid

brook

cousin

fact

harbor

listen

oval

reproduce

spank

toward

Africa

broom

cover

fact-finding

hard

litter

over

reread

sparrow

towel

after

brother

cover with

factory

hare

little

ow

reserve

speak

tower

afternoon

brown

cow

fairest

harmful

live

own

residence

special

town

again

brush

cowboy

fairy

hat

living room

owner

resolution

species

toxin

against

bubble

crayon

fairy tale

hatch

local

Pacific Ocean

resort

specific

toy

age

bucket

crazy

fall

hate

location

pack

respond

speech

toy maker

agent

Buddha

cream

false

head

locker

package

responsible

spell

toy shop

agree

Buddhist

crocodile

familiar

headache

log

pad

rest

spend

trace

ahead

buffalo

cross

family

health

lollipop

page

restaurant

spider

tractor

aim

build

crosswalk

famous

hear

long

paint

retrieval

spill

traffic

air

building

crossword

fan

heart

long bean

painter

return

spinach

traffic light

aircraft

bump

crowded

fantasia

heartbeat

longan

painting

review

splash

tragic

airplane

bumper

crown

fantastic

heat

look

pair

revision

spoon

train

airport

burn

cruel

fantasy

heavy

look after

pajamas

reward

sport

train station

album

bus

crush

far

heel

Lord Buddha

palace

rewind

sport centre

trainer

all

bus station

cry

farm

height

lose

palm sugar

rhyme

spot

translate

alley

bus stop

culture

farmer

helicopter

lottery

panda

rice

spring

translation

allow

but

cup

fashion

hello

lotus

panther

rich

square

transmit

almost

butter

cupboard

fast

helmet

loud

papaya

ride

squeak

transport

along

butterfly

cure

fat

help

love

paper

right

squirrel

trash

aloud

button

curl

father

hen

love story

parade

ring

stadium

travel

alphabet

buy

curly

favor

here

lovely

paragraph

rink

stair

tray

always

buyer

curricular

favorite

hero

lover

pardon

ripe

stalk

treasure

amazing

cage

curtain

fear

hi

low

parent

river

stamp

tree

America

cake

cut

feast

hibiscus

luck

park

road

stand

trick or treat

among

calcium

dad

feature

high

lucky

part

roast

star

trip

amusement

calculate

dairy

February

high heels

lunch

partner

rob

start

trousers

ancient

calf

damage

feed

hill

lunch box

party

robin

state

truck

and

call

dance

feel

hind

luxury

pass

robot

station

true

Andes

camera

danger

fell

hippo

lychee

passport

rock

stationery

truly

angry

camp

dangerous

fence

history

macaroni

paste

rocket

statue

trunk

animal

campfire

dark

ferris wheel

hit

magazine

pattern

role

stay

try

animation

camping

dart

ferry

hmm

magic

pavement

roll

คำที่ 508 - 1014

steadfast

tube

ankle

can

data

festival

hobby

magic wand

peace

rollercoaster

steam

tulip

answer

Canada

day

fever

hold

magnify

peaceful

romantic

stem

tunic

ant

canal

dear

fewer

holiday

main

peacock

roof

step

tunnel

Antarctica

candle

death

field

home

make

peanut

room

stepmother

turn

anther

candlelit procession

December

fight

homework

malaria

pearl

rose

stepsister

turtle

anyone

candy

decide

figure

honey

male

peel

rose apple

stick

twice

anything

cap

decimal

file

honor

mall

pen

round

sticker

type

anywhere

cape

decision

fill

hoop

man

pen pal

route

still

ugly

apostrophe

capital

decorate

film

hop

mango

penalty

row

stir

uncle

apple

caption

deep

final

hope

mangosteen

penguin

royal

stocking

uncountable

April

car

delicious

find

hopelessly

manner

penicillin

rubbish

stomach

uncut

aquarium

card

democracy

fine

horoscope

many

penknife

rule

stomachache

under

architect

cardboard

dentist

finely

horror

map

people

ruler

stone

underground

area

carefully

depart

finger

horse

March

perch

run

stop

underline

Arise

carol

department

finish

hospital

perfect

runner

store

understand

arm

carousel

depth

fire

host

marigold

period

sacred

storm

underwater

army

carriage

describe

firecracker

hot

marine

permission

sad

story

uniform

around

carrot

desert

fireplace

hot dog

mark

person

safari park

storybook

unit

arrange

carry

design

fish

hotel

market

personality

safe

straight

unpack

arrival

carton

designer

fish sauce

hour

marry

pet

Sahara

strange

unscramble

arrive

cartoon

desk

fisherman

house

Mars

phenomenon

sail

straw

until

art

case

dessert

fishing

housework

marvelous

phone

saint

stream

unusual

article

cash

detail

fit

how

mask

photo

salad

street

up

artist

cast

detective

five hundred

however

mat

photocopy

sale

strength

upon

Asia

castle

detective story

flag

huckleberry

match

photograph

salt

stress

upset

ask

cat

diagram

flap

hum

material

phrase

same

stretch

Uranus

asleep

catch

dialog

flesh

human

math

physical

sand

strike

use

aspirin

caterpillar

diamond

flip

hundred

mathematics

physical education

sandal

stripe

useful

astronomy

cause

diarrhea

float

hungry

matter

physics

sandwich

strong

usually

attack

cave

diary

flood

hunter

May

piano

satisfy

structure

vacation

attain

CD player

dice

floor

hurry

maze

pick

Saturday

student

Valentine's Day

audio

ceiling

dictionary

florist

hurry up

meal

picnic

Saturn

studious

vegetable

August

celebrate

die

flower

hurt

mean

picnic basket

save

study

vehicle

aunt

celery

difference

flower market

husband

meaningful

picture

saw

stuffing

Venus

Australia

cell

different

flume

hyphen

measure

pie

say

style

verse

aviary

cell phone

difficult

fly

ice

meat

piece

scare

subject

version

awake

cent

digest

foggy

ice cream

mechanical

pier

scarf

sublime

Vesuvius

away

center

digital

folk

ice skate

medical team

pig

scary

submarine

victory

baby

central

dining table

follow

idea

medicine

pigsty

scene

subway

video camera

back

centre

dinner

food

identify

meet

pill

school

success

video game

backpack

century

dip

foot

idol

meeting

pillow

science

suddenly

village

bad

ceremonial

direction

football

if

melt

pilot

scold

suffer

vinegar

badminton

ceremony

director

for

ill

member

pineapple

scooter

suffering

violin

bag

chair

dirty

forehead

illness

memorable

ping-pong

score

sugar

Virgo

bake

change

discover

forest

image

mend

pink

Scorpio

suggestion

vision

bakery

chant

discuss

forever

imagination

mention

piranha

scream

suit

visit

baking powder

character

disgust

forget

imagine

Mercury

pirate

screen

suitcase

visual

bald

charity

dish

form

imitate

mermaid

Pisces

script

summary

vitamin

ball

charming

display

fortune stick

immediately

mess

pitch

sea

summer

vocabulary

ballerina

chart

distance

forward

important

message

pizza

seahorse

sun

voice

balloon

chase

diver

found

improve

metal

คำที่ 1015-1521

place

seal

Sunday

volcano

banana

chat

divide

founder

in front of

metre

plain

search

sunflower

volleyball

band

chauffeur

doctor

fox

inch

middle

plan

seashell

sunglasses

vote

bank

cheap

documentary

France

incorrect

midnight

plane

season

sunhat

wafer

bar

check

dog

free

indent

mile

planet

seat

sunlight

wag

barge

cheer

doing

freeze

India

milk

planetarium

seawater

sunny

wake

barn

cheerful

doll

Friday

information

million

plant

section

sunset

wake up

base

cheese

doll section

friend

ingredient

mind

plaster

secure

super

walk

baseball

cheetah

dollar

friendship

insect

miniature

plate

see

superlative

walkman

basket

chemist

dolly

fright

insert

minute

play

seed

supermarket

wall

basketball

cherry

donate

frog

inside

mirror

play time

sell

superstar

wallet

bat

cherry tomato

donkey

from

instruction

miss

player

send

sure

want

bath

chew

door

front

instrument

mistake

playground

sense

surely

warm

bathroom

chick

dot

fruit

intelligence

mix

please

sentence

surf

warm up

battle

chicken

double

full

interactive

mixture

pleasure

separate

surprise

wash

beach

child

down

full moon night

interesting

model

plod

September

survey

wash out

beak

children

downstairs

full stop

internet

model car

plum

sermon

swap

waste

bean

children's day

dragon

fume

interview

modern

pocket

servant

sweat

watch

bear

chili

dragonfly

fun

introduce

mom

poem

serve

sweater

water

bear cub

chill out

drama

function

invent

monastery

point

sesame seed

sweep

waterfall

bear hunt

chimney

draw

funny

inverted commas

Monday

poison

set

sweet

waterproof

beard

China

drawing

funny story

invitation

money

poisonous

setting

swim

wave

beat

chip

dream

fur

invite

monk

polar

several

swimmer

wavy

beautiful

chocolate

dress

furniture

iron

monkey

police

shadow

swimming pool

way

because

choice

drink

furry

irregular

month

police station

shake

swimming suit

way of life

become

choose

drive

future

island

monument

policeman

shampoo

swing

wear

bed

chop

driver

gadget

item

moon

polite

shape

syllable

weather

bedroom

chorus

droop

gallery

jackal

moon cake

pollute

shark

symbol

website

bee

Christmas

drum

gallon

jacket

mop

pomelo

shell

system

wedding

before

Christmas Day

dry

gallop

jack-o'-lantern

more

pond

shiny

table

Wednesday

beg

church

duck

game

jade

morning

pool

ship

tablespoon

weed

begin

cinema

durian

gap

jam

mortar

poor

shirt

tadpole

week

beginning

circle

during

garage

January

mostly

pop

shiver

tail

weekend

behave

city

dust

garbage

Japan

mother

popcorn

shoe

take

weigh

behind

clap

dustbin

garden

jar

motorcycle

poppy

shoot

tale

welcome

bell

class

duty

garland

jasmine

mount

popular

shop

talent

well

beloved

classical

dwarf

garlic

jeans

mountain

porcelain

shop assistant

talk

wet

below

classify

dynasty

gate

jellyfish

mountain bike

portfolio

shopping

tall

whale

belt

classmate

each

gelatin

jeweler

mouse

positive

shopping mall

tamarind

what

bench

classroom

eagle

Gemini

jigsaw

mouth

possible

shore

tame

wheel

bend

clean

ear

gentle

job

move

post office

short

tank

when

beside

cleaner

earache

geography

jog

movie

postcard

shout

tape

whenever

best

clear

earth

Germany

join

movie theater

poster

show

tape recorder

where

between

clever

easily

get

journalist

mug

pouch

shower

tar

whether

beyond

click

east

get to

journey

mummy

pour

shred

target

which

bicycle

climb

easy

ghost

juice

mural painting

pout

shy

task

while

bide

clip

eat

ghost story

July

museum

powder

sick

taste

whisker

big

clock

eclipse

giant

jump

music

practice

side

Taurus

whisper

Big Ben

close

edge

gift

June

musical

pray

sign

taxi

white

bike

closet

education

giraffe

jungle

mystery

predict

silent

tea

who

bill

cloth

eel

girl

Jupiter

myth

prediction

silly

tea bag

why

bin

cloth bag

effect

คำที่ 1522 - 2026

give

just

name

preparation

simple

teach

wide

binoculars

cloud

egg

glad

kangaroo

nap

prepare

since

teacher

wife

biography

clove

Egypt

glass

keep

napkin

present

sing

team

wild

bird

clown

either

glass slipper

keeper

narrow

president

singer

tear

wildlife

birdbath

club

elbow

glove

kennel

national

pretty

single

teddy bear

win

birth

coach

electronic

glue

key

nationality

price

singlet

telephone

wind

birthday

coat

elephant

go on

key chain

nativity

priest

sink

television

window

birthday present

coconut

elk

goal

kick

nature

prince

tell

windy

bishop

coffee

e-mail

godmother

kid

naughty

princess

sister

temple

wing

bite

coin

emerald

gold

kill

near

principle

sit

tennis

wink

black

cold

emission

golden

kilogram

necessary

prior

situation

tennis player

winner

blackboard

collage

end

golf

kind

neck

prize

size

tennis racket

winter

blank

collar

energy

golf course

king

necklace

problem

skate

tent

wipe

blanket

collect

engine

good

kingdom

need

quack

skateboard

terrible

wise

bleeding

collection

engineer

goodbye

kiss

needle

quarter

ski

test

wish

blend

colon

England

goodness

kitchen

negative

queen

skiing

text

without

blender

color

English

gown

kitchenware

neighbor

question

skill

thank

wizard

blind

column

enjoy

grade

kite

nervous

quick

skin

theater

wolf

blink

comb

enlightenment

grain

kitten

nest

quickly

sky

there

woman

block

combine

enough

grammar

knee

never

quiet

sky train

thick

wonderful

blond

come

enter

grand

knife

new

quietly

sled

thief

wood

bloom

comedy

entertainment

grandfather

knob

newspaper

quite

sleep

thin

wool

blouse

comfort

entrance

grandmother

knock

next

quiz

sleepy

thing

word

blue

comma

entry

grandpa

know

nice

quotation

sleeveless

think

work

board

commemorate

envelope

grandparent

knowledge

nicely

rabbit

sleigh

thirsty

worksheet

board game

company

envious

grape

koala

nickname

race

slice

thought

workshop

boat

compare

environment

graph

label

night

racket

slide

thousand

world

body

compass

equipment

grass

lack

Nile

radio

slim

thread

worm

boil

competition

equivalent

grate

ladle

nobody

raft

slip

threaten

worry

bone

complete

eraser

grave

lady

noise

railroad

slow

throne

worse

bonus

compress

erupt

gray

lake

noodle

railway station

slowly

through

worship

book

computer

escape

great

lamp

north

rain

small

throughout

wound

book shelf

computer programmer

especially

Greece

land

nose

rainforest

smash

throw

wow

bookmark

concert

estate

green

lane

note

rainy

smell

thumb

write

bookshop

conditional

eve

Greenland

language

notebook

raisin

smile

thunder

writer

bookworm

cone

even

greeting

Lao

nothing

rambutan

smoke

ticket

writing pad

boot

confident

evening

greeting card

large

notice

range

smooth

tidal wave

wrong

booth

congratulation

event

grid

last

November

rarely

smuggler

tidy

yard

bore

consist of

ever

grocery

laugh

number

rat

snack

tie

yawn

boring

constant

Everest

ground

laundry

nurse

read

snail

tiger

yeah

borrow

constipation

everybody

group

lazy

object

reader

sneeze

time

year

bossy

contact

everyday

grow

lead

ocean

ready

snow

timetable

yellow

both

content

everyone

guard

leader

o'clock

real

snowboard

tiny

yesterday

bottle

context

everything

guava

learn

October

really

soak

tip

yet

bottom

continue

evil

guess

leather

octopus

reason

soap

tired

yippee

bough

conversation

exact

guest

leave

odd

reasonable

soccer

tissue

yoghurt

boulevard

cook

example

guide

left

office

recipe

social

title

young

bounce

cookbook

excellent

guideline

leg

officer

record

sock

today

yuck

bow

cookie

except

guitar

lemonade

often

recycle

soda

toe

zebra

bowl

cool

excite

gum

length

oh

red

soil

toenail

zoo

bowling

copper

excited

guy

Leo

old

red onion

soldier

together

 

+++

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com