Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฟังและเรียงลำดับคำตามที่ได้ยิน – ทำให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

 English Listening Comprehension

สวัสดีครับ

       Listening Test ข้างล่างนี้สนุกดี  คือเขาจะให้เราฟังข้อความ 1 ประโยค  และเขาจะตัดประโยคที่เราได้ฟังนั้นออกเป็น 4 – 5 หรือ 6 ท่อน  และให้เราใช้เมาส์ลากเรียงลำดับเป็นประโยคที่ถูกต้องตามที่ได้ฟัง  เราสามารถคลิกฟังซ้ำได้

       ลองเล่นดูนะครับ สนุกดี ได้ฝึกทั้งการฟัง, ฝึกทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง  ซึ่งต้องถือว่าเป็นการเรียนแกรมมาร์อย่างเป็นธรรมชาติ  โดยไม่ต้องไปจำว่าโครงสร้างประโยคต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ การฝึกให้คุ้นเคยกับโครงสร้างที่ถูกต้องของประโยคโดยไม่ต้องท่องกฎ เป็นการเรียนที่ฉลาดครับ

เชิญครับ...

พิพัฒน์

https://www.facebook.com/En4Th
https://www.facebook.com/EnglishforThai

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com