Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Longman Essay Activator – ตำราแนะนำวิธีการเขียนให้ประสบความสำเร็จ

Longman Essay Activator cover

สวัสดีครับ

       Longman Essay Activator – ตำราแนะนำวิธีการเขียนภาษาอังกฤษเล่มนี้น่าสนใจมาก มีทั้งหมด 28 บท ดังนี้

คลิก

       แต่ละบทจะมีคำอธิบายและประโยคตัวอย่างให้เห็นชัดเจน เช่น เมื่อเราจะพูดเห็นด้วย, พูดไม่เห็นด้วย, พูดยกตัวอย่าง, แสดงเหตุผล, อธิบาย, ให้ความเห็น ฯลฯ เราจะใช้ถ้อยคำหรือวลีอะไร พร้อมให้ประโยคตัวอย่างแสดงการใช้  ทำให้เราเห็นความเหมือน ความคล้าย ความต่าง  ของแต่ละถ้อยคำหรือวลี และฝึกใช้วิจารณญาณว่า เราควรจะใช้ถ้อยคำใดในแต่ละกรณี

       ผมขอยกตัวอย่าง 2 บท ซึ่งแสดงการใช้ถ้อยคำที่แสดงการเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย

คลิก

      ถ้าท่านใดประสงค์จะปรับปรุง writing skill ของตัวเองอย่างจริงจัง ผมขอแนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบเล่ม, มีประมาณ 100 หน้าเท่านั้นเองครับ

คลิกดาวน์โหลด

พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com