Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ฝึกฟังบทสนทนา 25 หัวข้อ

Practice Speaking English with ESL Robot

  ♥ ฝึกฟังบทสนทนา 25 หัวข้อ ♥

  • แต่ละหัวข้อมี 20 – 30 เรื่อง,
  • แต่ละเรื่อง มี 3 ชุดให้ฟัง
  • โดยเนื้อหาเหมือนกัน แต่ถ้อยคำที่พูดต่างกัน

▬► http://www.eslfast.com/robot/  

 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com