Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

เอกสาร 2 หน้าจาก Oxford Dictionary สรุปเรื่อง tense ได้เยี่ยมมาก

 grammar tenses.pdf

สวัสดีครับ
       ผมได้ไฟล์เอกสารมา 2 หน้า จาก Oxford Dictionary, 9th Edition ซึ่งสรุปเรื่อง tense ได้เยี่ยมมาก
       เรื่อง tense นี่นะครับ มันก็น่าเห็นใจที่คนไทยงง เพราะในภาษาไทยเราไม่มีเรื่อง tense อย่างในภาษาอังกฤษ ผมขอยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น
       ❶ เวลาอย่างหนึ่ง แต่กลับใช้อีก tense หนึ่ง เช่น บางกรณี พูดถึงอดีต "past" แต่กลับใช้ tense ที่เป็น present คือ "present" perfect หรือ พูดถึงอนาคต "future" แต่กลับใช้ tense ที่เป็น present คือ "present" simple
       ❷ ในประโยคเดียวกัน มี 2 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างเวลา ก็มีกฎเจาะจงว่า เหตุการณ์ที่เกิดก่อนหรือเกิดหลังอย่างนั้น ๆ ต้องใช้ tense นั้น ๆ อย่างนี้แหละครับที่ชวนงง
       ในเอกสาร 2 หน้านี้ เขาสรุปสั้น ๆ พร้อมให้ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ชัดเจน  อย่างนี้ครับ
เมื่อพูดถึงเรื่องในปัจจุบัน Talking about the present มีให้ใช้อยู่ 2 tense คือ

 1. The present progressive  (progressive ก็คือ continuous คือ Verb + ing นั่นแหละครับ)
 2. The present simple

เมื่อพูดถึงเรื่องในอดีต Talking about the past มีให้ใช้อยู่ 6 tense คือ

 1. The past simple
 2. The present perfect
 3. The present perfect progressive
 4. The past progressive
 5. The past perfect
 6. The past perfect progressive

เมื่อพูดถึงเรื่องในอนาคต Talking about the future มีให้ใช้อยู่ 5 tense คือ

 1. The future simple
 2. The present progressive
 3. The present simple
 4. The future progressive
 5. The future perfect or the future perfect progressive

       ลองเข้าไปอ่านด้วยตัวเองแล้วกันครับ เขาเขียนง่าย ๆ และมีตัวอย่างประกอบชัดเจน

      ▬► คลิก
พิพัฒน์

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com