Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

①ฝึกฟัง ②ฝึกอ่าน ③ฝึกพูดตาม คำศัพท์ & ประโยคตัวอย่าง ที่ 3 เว็บนี้

ออกเสียงสำหรับlove (จากการloveไปยังself-love)
[➊] Longman Dictionary
พิมพ์คำศัพท์อังกฤษ, คลิกไอคอน •) หน้าประโยคตัวอย่าง
http://www.ldoceonline.com/ 
[➋] Forvo
พิมพ์คำศัพท์อังกฤษ, Enter, ถ้าแถบด้านบนไฮไลท์ภาษาอื่น ให้ท่านคลิก ❝อังกฤษ❞
ศัพท์ง่าย ๆ จะมีประโยคตัวอย่างมากกว่าศัพท์ยาก
https://th.forvo.com/ 
[➌]Google Translate
พิมพ์คำศัพท์อังกฤษ, คลิก ที่บรรทัดล่างสุดด้านซ้ายมือ, คลิก ตัวอย่างอีก ... ตัวอย่าง , Copy ประโยคตัวอย่างทีละประโยคไป paste ในช่องซ้ายด้านบน,

และคลิก •) เพื่อฟังเสียงอ่าน

( ถ้าคลิก •) เพื่อฟังซ้ำ, Google Translate จะอ่านความเร็วปกติ⇄ช้า สลับกัน,

ถ้าท่านไม่ต้องการฟังเสียงอ่านช้า, ก็คลิกซ้ำ 1 ครั้ง, เมื่อคลิกอีกครั้งก็จะเป็นเสียงอ่านความเร็วปกติ)
https://translate.google.co.th/ 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com