Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

โปรแกรมใหม่โดย อ.ยุทธนา : คำศัพท์ 500 คำ ที่พบบ่อยที่สุดในหนังสือเรียนชั้น ป.1 - ป.3

liping he
สวัสดีครับ
       อ. ยุทธนา เลาหะวิสุทธิ์ ได้จัดทำโปรแกรมพัฒนาคำศัพท์ขึ้นอีก 1 โปรแกรม คือ " โปรแกรม คำศัพท์ 500 คำ ที่พบบ่อยที่สุดในหนังสือเรียนชั้น ป.1 - ป.3 " โดยได้แนะนำโปรแกรมของท่านไว้ว่า
       "ในปี 2552 คุณ ลี่ผิง เค้อ ได้ศึกษาวิจัย รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน ทั้งสิ้น 501 บทเรียน ของสำนักพิมพ์ 14 แห่ง เป็นคลังข้อมูลภาษาอังกฤษจำนวน 146,192 คำ คัดเลือกคำที่พบมากที่สุด 500 คำแรก กลายเป็นรายการคำศัพท์ที่มีความถี่สูงสุดในหนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในวิทยานิพนธ์ของเธอ ในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2552 จึงถือเป็นฐานคำศัพท์ที่มีความสำคัญ และ น่าเชื่อถือ อาจกล่าวได้ว่า เป็นศัพท์ที่เด็ก ๆ ชั้นประถมต้นทุกคนต้องทราบ จึงได้นำศัพท์และคำแปลดังกล่าวมาทำเป็นโปรแกรมนี้ขึ้น"
       ผมเองได้เข้าไปอ่านบทคัดย่อของงานวิจัยชิ้นนี้แล้ว ต้องยอมรับว่า กว่าจะได้เป็น list คำศัพท์ 500 คำสำหรับชั้น ป.1 - ป.3 นี้ ต้องผ่านขั้นตอนที่อาศัยความละเอียดลอออย่างเป็นวิชาการและใช้ความอดทนอย่างมาก เพราะการคัดเลือกคำศัพท์แต่ละคำเข้ามาไว้ใน list 500 คำนี้ มิได้ใช้ความชอบหรือประสบการณ์ส่วนตัว(ซึ่งแต่ละคนย่อมมีต่างกันไป)  แต่ใช้วิธีวิจัยและสถิติที่ถูกต้องแน่นอน และมั่นใจได้ว่าถ้าคุณครูนำโปรแกรมคำศัพท์นี้ไปสอนเด็กจะช่วยปูพื้นฐานด้านคำศัพท์ให้แก่เด็กได้อย่างแข็งแกร่งทีเดียว
อ่านคำชี้แจงและดาวน์โหลดโปรแกรม

คลิก 
แถม  ศึกษาคำศัพท์ผ่านหน้าเว็บ Cambridge Dictionary

คลิก 

Add comment

เชิญแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำที่สุภาพ

Security code
Refresh

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com