Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Grammar Usage and Mechanics : Language Skills Practice

Grammar Usage and Mechanics   Language Skills Practice - คนหาดวย Google
       วันนี้ผมมีแบบฝึกหัดแกรมมาร์ชุดนี้มาเสนอครับ
Grammar Usage and Mechanics : Language Skills Practice
       ทั้งชุดมี 7 เล่ม เริ่มจาก Introductory Course (เกรด 6) จนถึง Sixth Course (เกรด 12) เป็น test ทั้งเล่มและมีเฉลยอยู่ท้ายเล่ม ไฟล์เดิมที่ได้มาไม่มี Bookmarks ผมจึงทำเติมให้บางบท เพื่อให้ท่านคลิกเข้าไปหาแต่ละบทได้โดยสะดวก
      เนื้อหาของทุกเล่มจะคล้าย ๆ กัน แต่จะต่างกันตรงความยาก จาก เกรด 6 ไปจนถึง เกรด 12

      ตอนเปิดใช้  ผมขอแนะนำเป็นพิเศษว่า ใน eBook (pdf) เล่มเดียวกัน ให้ท่านเปิดใช้ผ่านเบราว์เซอร์ (Chrome) เป็น 2 tab เคียงข้างกัน, คือหน้าโจทย์ 1 tab, และหน้าเฉลย หรือ Answer Key ของโจทย์บทนั้น อีก 1 tab, นี่จะช่วยให้ท่านคลิกไป-มา ระหว่าง คำถาม-คำตอบได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (ไม่งงนะครับ!  ให้เปิดไฟล์ผ่านเบราว์เซอร์ เพื่อจะได้ดู 2 หน้า/2 tab คู่กันได้, ไม่ใช่เปิดผ่านโปรแกรมอ่านไฟล์ pdf เช่น Acrobat Reader)

      eBook ชุดนี้ถ้ามองเผิน ๆ ทั้งเนื้อหาและการจัดเล่ม ก็ไม่ถึงกับดีเลิศนัก แต่จุดที่ผมตัดสินใจนำมาฝากก็คือ
      [1] หัวข้อแกรมมาร์ที่นำมา test มีหลากหลาย อาจจะมีบางหัวข้อที่ท่านสนใจเป็นพิเศษและมีประโยชน์ ท่านคลิกเข้าไปดูที่ Contents (สารบัญ) ก่อนก็ได้ครับ
      [2] แต่จุดที่น่าสนใจมาก ๆ ก็คือ โจทย์ไม่ได้เป็นแบบตัวเลือก A B C D แต่มีหลากหลาย เช่น ให้ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นหรือสองเส้นคำในประโยคตามเงื่อนไขที่กำหนด, หรือให้เติมตัวอักษรลงไปเพื่อวัดความเข้าใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ เช่นเรื่อง grammar term เป็นต้น โจทย์ทำนองนี้ดูแล้วไม่ค่อยน่าสนุกเลย แต่ว่ามีประโยชน์ที่ช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างประโยค, อนุประโยค, วลี, กลุ่มคำ ฯลฯ คนทำ test ต้องใช้สมองมากหน่อย ขอแนะว่าอย่าทำครั้งละเยอะ ๆ ทำน้อย ๆ แต่ทำเรื่อย ๆ ดีกว่า จะได้ไม่เบื่อ และสิ่งที่เรียนรู้มีโอกาสย่อย
         สำหรับคุณครู ผมเชื่อว่า test ชุดนี้ น่าจะพอปรับใช้เป็นแบบฝึกหัดให้เด็กทำได้บ้าง ไม่มากก็น้อย
พิพัฒน์
www.facebook.com/en4th 

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com