Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

550 คู่ คำศัพท์ ความหมายตรงกันข้าม

 e4thaisab


 รวมศัพท์ 550 คู่ ที่มีความหมายตรงกันข้าม (อังกฤษ แปลไทย)

Word   Opposite  
A
about โดยประมาณ exactly อย่างแน่นอน
above ข้างบน below ด้านล่าง
absence การไม่มี,การหายไป presence การมีอยู่
abundance ความอุดมสมบูรณ์ lack ความขาดแคลน
to accept ยอมรับ to refuse ปฏิเสธ
accidental โดยบังเอิญ intentional โดยเจตนา
active กระตือรือร้น lazy เกียจคร้าน
to add บวก to subtract ลบ
to admit ยอมรับ to deny ปฏิเสธ
adult ผู้ใหญ่ child เด็ก
advanced ก้าวหน้า elementary เบื้องต้น
affirmative ซึ่งยืนยัน negative ซึ่งปฏิเสธ
afraid กลัว brave กล้า 
after หลัง before ก่อน
against (v+)คัดค้าน for (v+)สนุบสนุน
alike คล้าย different ต่าง
alive มีชีวิตอยู่ dead ตาย
all ทั้งหมด none ไม่มีเลย
always สม่ำเสมอ never ไม่เคย
ancient โบราณ modern สมัยใหม่
to agree ยอมรับ to refuse, to argue ปฏิเสธ, โต้แย้ง
to allow อนุญาต to forbid ห้าม
already แล้ว not yet ยังไม่ได้
amateur สมัครเล่น professional มืออาชีพ
to amuse ทำให้เพลิดเพลิน to bore ทำให้เบื่อหน่าย
angel เทวดา devil ปีศาจ
animal สัตว์ human มนุษย์
to annoy ทำให้รำคาญ to satisfy ทำให้พอใจ
to answer ตอบ to ask ถาม
answer คำตอบ question คำถาม
antonym คำความหมายตรงข้าม synonym คำความหมายเหมือน
apart แยกต่างหาก together ร่วมกัน
approximately โดยประมาณ exactly อย่างแน่นอน
to argue โต้แย้ง to agree เห็นด้วย 
to arrest  จับกุม to free, to set free  ปล่อยให้เป็นอิสระ
arrival การมาถึง departure การออกเดินทาง
to arrive มาถึง to depart, to leave ออกจาก
artificial ของทำเทียม natural ของตามธรรมชาติ
to ask ถาม to answer ตอบ
asleep กำลังหลับ awake ตื่นอยู่
to attack โจมตี to defend ป้องกัน(ตัว)
attack การโจมตี defence, protection การป้องกัน, การป้องกัน
attic ห้องเพดาน cellar ห้องใต้ดิน
autumn ฤดูใบไม้ร่วง spring ฤดูใบไม้ผลิ
awful น่ากลัว delicious, nice, pleasant อร่อย,น่ารัก,น่าพอใจ
B B B
back ข้างหลัง in front of ข้างหน้า
background ฉากหลัง foreground ฉากข้างหน้า
backward ย้อนกลับ forward ไปข้างหน้า
bad เลว good ดี
bad luck เคราะห์ร้าย fortune, good luck โชคลาภ,โชคดี
beauty ความงาม ugliness ความอัปลักษณ์
before ก่อน after หลัง
to begin เริ่มต้น to end, to stop, to finish หยุด
beginning การเริ่มต้น end, ending การสิ้นสุด
behind หลัง in front of ตรงหน้า
below ด้านล่าง above ข้างบน
best ดีที่สุด worst เลวที่สุด
better ดีกว่า worse เลวกว่า
beautiful สวยงาม ugly น่าเกลียด
big ใหญ่ small, little เล็ก  
birth กำเนิด death ความตาย
bitter ขม sweet หวาน
black สีดำ white ขาว
blunt ทื่อ sharp คม
body ร่างกาย soul จิตวิญญาณ
to bore ทำให้เบื่อ to amuse  ทำให้ขบขัน
boring น่าเบื่อ exciting, interesting น่าตื่นเต้น,น่าสนใจ
to borrow ขอยืม to lend ให้ยืม
bottom ก้น top ด้านบน
boy เด็กผู้ชาย girl เด็กผู้หญิง
brave กล้าหาญ cowardly, afraid ขี้ขลาด,กลัว
to break ทำให้แตกหัก to mend, to fix ซ่อม, แก้ไข
broad กว้าง narrow แคบ
brother พี่/น้องชาย sister พี่/น้องสาว
to build สร้าง to destroy ทำลาย
to buy ซื้อ to sell ขาย
C C C
calm อารมณ์สงบ excited ตื่นเต้น
careful ระมัดระวัง careless ประมาท
to catch จับ to miss, to throw จับพลาด,โยนออกไป
ceiling เพดาน floor พื้น
cellar ห้องใต้ดิน attic ห้องเพดาน
centre ศูนย์กลาง outskirts, suburb ชานเมือง
certainly อย่างแน่นอน probably อาจเป็นไปได้
changeable เปลี่ยนแปลงง่าย constant คงที่
cheap ถูก expensive แพง
child เด็ก adult, grown-up ผู้ใหญ่
children เด็ก ๆ parents พ่อแม่
clean สะอาด dirty สกปรก
clear (ท้องฟ้า)ปลอดโปร่ง cloudy มีเมฆมาก
clever ฉลาด stupid โง่
to close ปิด to open เปิด
closed ปิดอยู่ open เปิดอยู่
cloudy มีเมฆมาก clear, sunny, bright (ท้องฟ่า)ปลอดโปร่ง,แดดจ้า
cold (adjective) เย็น (คำคุณศัพท์) hot ร้อน
cold (noun) ความเย็น (คำนาม) heat ความร้อน
to come มา to go ไป
comedy ละครตลก  tragedy ละครเศร้า,โศกนาฏกรรม
complicated ซับซ้อน simple เรียบง่าย
compliment คำชมเชย insult คำดูถูก
compulsory โดยบังคับ voluntary โดยสมัครใจ
to connect เชื่อมต่อ to separate แยกออกจากกัน
consonant พยัญชนะ vowel สระ
constant คงที่ changeable เปลี่ยนแปลงง่าย
construction การก่อสร้าง destruction การทำลาย
to continue ดำเนินต่อ to interrupt หยุดชะงัก
cool เย็น warm อุ่น
correct ถูกต้อง false, wrong ผิด
courage ความกล้าหาญ fear ความหวาดกลัว
courageous กล้าหาญ cowardly ขี้ขลาด
cowardly อย่างขี้ขลาด brave, courageous กล้าหาญ
to create สร้างสรรค์ to destroy ทำลาย
cruel โหดร้าย human, kind ใจดี
  humane มีมนุษยธรรม
to cry  ร้องไห้  to laugh หัวเราะ
D D  D D
to damage ทำให้เกิดความเสียหาย to repair ซ่อมแซม
danger อันตราย security, safety ความมั่นคง,ความปลอดภัย
dangerous เป็นอันตราย safe ปลอดภัย
dark มืด light สว่าง
daughter ลูกสาว son ลูกชาย
dawn รุ่งอรุณ dusk พลบค่ำ
day วัน night คืน
dead ตาย alive มีชีวิตอยู่
death ความตาย birth, life การเกิด,ชีวิต
deep ลึก shallow ตื้น
defeat ความพ่ายแพ้ victory ชัยชนะ
defence การป้องกัน attack การโจมตี
to defend ป้องกัน to attack โจมตี
delicious อร่อย awful รสแย่มาก
to deny ปฏิเสธ to admit ยอมรับ
to depart ออกจาก to arrive มาถึง
departure การออกเดินทาง arrival การมาถึง
desperate หมดหวัง hopeful มีความหวัง
to destroy ทำลาย to build, to create, to form สร้าง,สร้างสรรค์
destruction การทำลาย construction การก่อสร้าง
devil ปีศาจ angel เทวดา
dictatorship อำนาจเผด็จการ republic สาธารณรัฐ
to die ตาย to live มีชีวิตอยู่
different แตกต่าง alike, equal, the same คล้าย,เท่า,เหมือน
difficult ยาก easy ง่าย
dirty สกปรก clean สะอาด
disease โรค health สุขภาพ
distant ไกล near ใกล้
to divide แบ่ง to unite รวมกัน
division การแบ่งแยก unity การรวมเป็นหนึ่ง,เอกภาพ
to divorce หย่า to marry แต่งงาน
divorce การหย่าร้าง marriage, wedding การแต่งงาน,พิธีแต่งงาน
divorced หย่าแล้ว married แต่งงานแล้ว
domestic ภายในประเทศ foreign ต่างประเทศ
down ลง up ขึ้น
downstairs ชั้นล่าง upstairs ชั้นบน
dry แห้ง humid, wet ชื้น,เปียก
dull น่าเบื่อ interesting น่าสนใจ
dusk พลบค่ำ dawn รุ่งอรุณ
E E  E E
early ก่อนเวลาที่กำหนด late ช้ากว่ากำหนด
east ทิศตะวันออก west ทิศตะวันตก
easy ง่าย difficult, hard ยาก
elementary ระดับเบื้องต้น advanced ระดับก้าวหน้า
to emigrate ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ to immigrate ย้ายถิ่นเข้าประเทศ 
emigration การย้ายถิ่นออกนอกประเทศ immigration การย้ายถิ่นเข้าประเทศ 
empty ว่างเปล่า full เต็ม
to end สิ้นสุด to begin เริ่มต้น
end จุดสิ้นสุด beginning จุดเริ่มต้น
ending การสิ้นสุด beginning การเริ่มต้น
enemy ศัตรู friend เพื่อน,มิตร
to enjoy เพลิดเพลินกับ to hate เกลียดชัง
to enter เข้าสู่ to leave ออกจาก
entrance ทางเข้า exit ทางออก
equal เท่ากัน different ต่างกัน
even (เลข)คู่ odd (เลข)คี่
evening ตอนเย็น morning ตอนเช้า
everybody ทุกคน nobody ไม่มีใคร
everything ทุกอย่าง nothing (การ)ไม่มีสักอย่าง
exactly โดยแน่นอน about, approximately โดยประมาณ
excited ตื่นเต้น calm ใจสงบ
exciting น่าตื่นเต้น boring น่าเบื่อ
to exclude ไม่รวมถึง to include รวมถึง
exit ทางออก entrance ทางเข้า
expensive แพง cheap ถูก
export ส่งออก import นำเข้า
exposure การเปิดรับภัย/รับความเสี่ยง shelter การปกป้อง
extreme สุดโต่ง moderate ปานกลาง
F F  F F
to fail ล้มเหลว,(สอบ)ตก to succeed, to pass สำเร็จ,(สอบ)ผ่าน
failure ความล้มเหลว success ความสำเร็จ
false  ผิด correct, true ถูกต้อง,เป็นจริง
far ไกล near ใกล้
fast รวดเร็ว slow ช้า
fat อ้วน slim, thin ผอม,บาง
fear ความกลัว courage ความกล้าหาญ
female หญิง male ชาย
few น้อย many มาก
final สุดท้าย first (ครั้ง/อัน/คน/สิ่ง) แรก
to find พบ to lose ทำหาย
to finish เสร็จสิ้น to begin เริ่มต้น
finish เสร็จสิ้น start เริ่มต้น
first (ครั้ง/อัน/คน/สิ่ง) แรก final, last สุดท้าย,ล่าสุด
to fix นำหลายชิ้นที่แตกมารวมกัน to break ทำแตก(เป็นชิ้นๆ)
flat แบนราบ hilly เป็นเนิน
floor พื้น  ceiling เพดาน
to follow ตาม to lead นำ 
to forbid ห้าม to allow, to let, to permit อนุญาต
for (v+)สนุบสนุน against (v+)คัดค้าน
foreground ฉากข้างหน้า background ฉากหลัง
foreign ต่างประเทศ domestic ภายในประเทศ
foreigner คนต่างชาติ native คนเกิดในประเทศ
to forget ลืม to remember จำ
to form ก่อรูป to destroy ทำลาย
fortune โชคลาภ bad luck เคราะห์ร้าย
forward ไปข้างหน้า backward ย้อนหลัง
to free ปล่อยเป็นอิสระ to arrest จับกุม
to freeze เย็นจนแข็ง to melt หลอมละลาย
frequently บ่อย ๆ occasionally เป็นบางครั้งบางคราว
fresh สด old/stale เก่า / ค้าง / ไม่สด
friend เพื่อน enemy ศัตรู
front ด้านหน้า rear ด้านหลัง
in front of ข้างหน้า back, behind ข้างหลัง
full เต็ม empty ว่างเปล่า
funny ตลก serious จริงจัง/น่ากลัว/น่าตกใจ
future อนาคต past, present อดีต, ปัจจุบัน
G G  G G
general ทั่วไป particular, special โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,พิเศษ
generous ใจกว้าง mean ขี้เหนียว
gentle อ่อนโยน violent, rough, strict รุนแรง,หยาบ,เข้มงวด
gentleman สุภาพบุรุษ lady สุภาพสตรี
giant ใหญ่มาก tiny, very little, small จิ๋ว,เล็ก,น้อย
girl เด็กหญิง boy เด็กชาย
to give ให้ to take รับ
to go ไป to come, to stop มา,หยุด
good ดี bad เลว
good luck โชคดี bad luck เคราะห์ร้าย
grown-up ผู้ใหญ่ child เด็ก
guest แขก host เจ้าของบ้าน
guilty รู้สึกผิด / มีความผิด innocent บริสุทธิ์
H H  H H
happiness ความสุข sadness ความโศกเศร้า
happy สุข  sad โศก,เศร้า
handsome หล่อ ugly น่าเกลียด
hard ยาก / แข็ง easy, soft ง่าย, นุ่ม
to harvest เก็บเกี่ยว to plant ปลูก
to hate เกลียดชัง to enjoy, to like, to love เพลิดเพลินกับ,ชอบ,รัก
health สุขภาพ disease, illness โรค,การเจ็บป่วย
healthy แข็งแรง ill, sick ป่วยป่วย
heat สุขภาพดี cold เจ็บป่วย
heaven สวรรค์ hell ความเย็น
heavy หนัก light แสง
hell นรก heaven เบา
here ที่นี่ there สวรรค์
high สูง deep ลึก
hilly เป็นเนิน flat แบนราบ
to hit ตี to miss พลาด(เป้า)
hopeful มีความหวัง desperate, hopeless หมดทางเลือก, หมดหวัง
hopeless สิ้นหวัง hopeful มีความหวัง
horizontal แนวนอน vertical แนวตั้ง
host เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน guest, visitor แขกผู้มาเยือน
hot ร้อน cold เย็น
huge ใหญ่ tiny จิ๋ว
human เป็นมนุษย์ animal อย่างสัตว์
humane มีมนุษยธรรม cruel โหดร้าย
humid ชื้น dry แห้ง
hungry หิว(อาหาร) thirsty กระหาย(น้ำ)
husband สามี wife ภรรยา
I  I  I  I
in front of ข้างหน้า back, behind ข้างหลัง
to ignore เมิน,มองข้าม to notice รับรู้,มองเห็น
ill ป่วย healty, well สบายดี
to immigrate ย้ายถิ่นเข้าประเทศ  to emigrate ย้ายถิ่นออกนอกประเทศ
immigration การย้ายถิ่นเข้าประเทศ  emigration การย้ายถิ่นออกนอกประเทศ
import นำเข้า export ส่งออก
in ใน out นอก
to include รวมถึง to exclude ไม่รวมถึง
to increase เพิ่มขึ้น to reduce ลดลง
innocent บริสุทธิ์ guilty รู้สึกผิด/มีความผิด 
inside ข้างใน outside ข้างนอก
insult ดูถูก compliment ชมเชย,ยกย่อง
intelligent ฉลาด silly, stupid โง่
intentional โดยเจตนา accidental โดยบังเอิญ
to interest ทำให้สนใจ to bore ทำให้เบื่อหน่าย
interesting น่าสนใจ boring, dull น่าเบื่อหน่าย
to interrupt ขัดจังหวะ to continue ทำต่อ
J J  J J
junior อาวุโสน้อย,รุ่นน้อง senior อาวุโสสูง,รุ่นพี่
K K  K K
kind อ่อนโยน,ใจดี cruel โหดร้าย
L L  L L
lack ความขาดแคลน abundance, plenty ความอุดมสมบูรณ์
lady สุภาพสตรี gentleman สุภาพบุรุษ
to land (เครื่องบิน)ลงจอด to take off (เครื่องบิน)บินขึ้น
land พื้นดิน water พื้นน้ำ
large ใหญ่ small เล็ก
last สุดท้าย first ครั้งแรก
late สาย (หลังเวลาที่กำหนด) early เนิ่น (ก่อนเวลาที่กำหนด)
to laugh ที่จะหัวเราะ to cry ที่จะร้องไห้
lazy ขี้กียจ active, busy ขยัน(ทำงานไม่หยุด)
to lead นำ to follow ตาม
to learn เรียน to teach สอน
to leave ออกจาก to arrive, to enter มาถึง,เข้าไป
left ซ้าย right ขวา
to lend ให้ยืม to borrow ขอยืม
less น้อยกว่า more มากกว่า
to let ยอมให้ทำ,อนุญาต to forbid ห้าม
to lie นอนอยู่ to stand ยืน
life ชีวิต death ความตาย
light สว่าง, เบา dark, heavy มืด, หนัก
to like ชอบ to hate เกลียดชัง
liquid ของเหลว solid ของแข็ง
little เล็ก big, large ใหญ่
little น้อย much มาก
to live มีชีวิตอยู่ to die ตาย
long ยาว short สั้น
to lose ทำหาย, แพ้ to find, to win พบ, ชนะ
loser ผู้แพ้ winner ผู้ชนะ
loud ดัง quiet ค่อย
to love รัก to hate เกลียดชัง
lovely น่ารัก terrible น่ากลัว
low ต่ำ high สูง
to lower ลดลง to raise เพิ่มขึ้น
bad luck เคราะห์ร้าย good luck โชคดี
M M  M M
major ส่วนใหญ่ minor เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,เป็นรอง
male ชาย female หญิง
man ผู้ชาย woman ผู้หญิง
many มาก few, some น้อย,บ้าง
marriage การแต่งงาน divorce การหย่าร้าง
married แต่งงานแล้ว divorced, single หย่าแล้ว,เป็นโสด
to marry แต่งงาน to divorce หย่า
master เจ้านาย servant คนรับใช้
maximum มากสุด minimum น้อยสุด
mean ขี้เหนียว generous ใจกว้าง
to melt หลอมละลาย to freeze เย็นจนแข็ง
men ผู้ชาย women ผู้หญิง
to mend ซ่อม to break ทำแตก
mess ความยุ่งเหยิง order ระเบียบ
midnight เที่ยงคืน noon เที่ยงวัน
minimum น้อยสุด maximum มากสุด
minor เล็กน้อย,ไม่สำคัญ,เป็นรอง major สำคัญ,ส่วนใหญ่
to miss (ตี)พลาด, (ขึ้นรถ)ไม่ทัน to hit, to catch (ตี)ถูกเป้า, (ขึ้นรถ)ทัน
moderate ปานกลาง extreme สุดโต่ง
modern ทันสมัย ancient, old โบราณ,เก่า
monarchy การปกคีรองโดยกษัตริย์ republic สาธารณรัฐ
moon ดวงจันทร์ sun ดวงอาทิตย์
more มากกว่า less น้อยกว่า
morning ตอนเช้า evening ตอนเย็น
mountain ภูเขา valley หุบเขา
much มาก little น้อย
N  N  N  N
narrow แคบ broad, wide กว้าง
nasty น่ารังเกียจ nice, pleasant น่ารัก,น่าพอใจ
native คนที่เกิดในประเทศ foreigner, stranger ชาวต่างประเทศ,คนแปลกหน้า,
natural ของธรรมชาติ artificial ของทำเทียม
near ใกล้ distant, far ห่าง,ไกล
negative ซึ่งปฏิเสธ affirmative ซึ่งยืนยัน
nephew หลานชาย niece หลานสาว
never ไม่เคย always สม่ำเสมอ
new ใหม่ ancient, old โบราณ,เก่า
nice ดี,น่ารัก awful, nasty แย่มาก,น่ารังเกียจ
niece หลานสาว nephew หลานชาย
night คืน day วัน
no ไม่ yes ใช่
nobody ไม่มีใครเลย everybody ทุกคน
noisy เสียงดัง quiet, silent เงียบ
noon เที่ยงวัน midnight เที่ยงคืน
none of ไม่มีเลย a lot of มีมาก
normal ปกติ strange แปลก
north เหนือ south ใต้
not yet ยังไม่ได้ already แล้ว
nothing ไม่มีอะไรสักอย่าง everything ทุกอย่าง
to notice รับรู้,มองเห็น to ignore เมิน,มองข้าม
now ขณะนี้ then ขณะนั้น
O O  O O
occasionally เป็นบางครั้งบางคราว frequently บ่อย ๆ 
occupied (เช่นห้องน้ำ) มีคนใช้อยู่ vacant (เช่นห้องน้ำ) ไม่มีคนใช้
odd (เลข)คี่ even (เลข)คู่
off (เช่น สวิชต์ไฟ) ปิด on (เช่น สวิชต์ไฟ) เปิด
often บ่อย  seldom, sometimes นาน ๆ ครั้ง, บางครั้ง
old เก่า, แก่ modern, new, young ที่ทันสมัย​​, ใหม่, หนุ่ม/สาว
on (เช่น สวิชต์ไฟ) เปิด off (เช่น สวิชต์ไฟ) ปิด
to open เปิด to close, to shut ปิด
open เปิดอยู่ closed, shut ปิดอยู่
opponent คู่แข่ง supporter ผู้สนับสนุน
order ระเบียบ mess ความยุ่งเหยิง
ordinary ธรรมดาสามัญ special พิเศษ
other อื่น ๆ same เดียวกัน
out นอก in ใน
outside ข้างนอก inside ข้างใน
outskirts นอกเมือง centre ใจกลางเมือง
over ข้างบน under ข้างล่าง
P P  P P
parents พ่อแม่ children ลูก ๆ
part ส่วนหนึ่ง whole ทั้งสิ้น,ทั้งหมด,ทั้งชิ้น
partial เป็นบางส่วน total ทั้งหมด
particular โดยเฉพาะ general ทั่วไป
to pass (เช่นการสอบ) ผ่าน to fail (เช่นการสอบ) ตก
past อดีต future, present อนาคต,ปัจจุบัน
peace สันติภาพ war สงคราม
to permit อนญาต to forbid ห้าม
to plant ปลูก to harvest เก็บเกี่ยว
plenty ความอุดมสมบูรณ์ lack ความขาดแคลน
pleasant น่าพอใจ awful น่าชัง,น่าเกลียด
polite สุภาพ rude หยาบ
poor ยากจน rich, wealthy ร่ำรวย
poverty ความยากจน wealth ความร่ำรวย
powerful มีอำนาจ weak อ่อนแอ
presence การมีอยู่ absence การไม่มี,การหายไป
present ปัจจุบัน past, future อดีต,อนาคต
pretty น่าเกลียด ugly น่าเกลียด
private ส่วนตัว public ส่วนรวม,สาธารณะ
probably อาจจะ certainly แน่นอน
professional มืออาชีพ amateur มือสมัครเล่น
to protect ป้องกัน to attack โจมตี
protection การป้องกัน attack การโจมตี
public ส่วนรวม,สาธารณะ private ส่วนตัว
to pull ดึง to push ผลัก
pupil นักเรียน teacher ครู
to push ผลัก to pull ดึง
Q Q  Q Q
question คำถาม answer คำตอบ
quick เร็ว slow ช้า
quiet เงียบ loud, noisy ดัง
R R  R R
to raise ยกขึ้น to lower ลดลง
rainy ฝนตก sunny แดดออก(จ้า)
rear ด้านหลัง front ด้านหน้า
to receive ได้รับ to send ส่งไป
to reduce ลดลง to increase เพิ่มขึ้น
to refuse ปฏิเสธ to agree, to accept เห็นด้วย,ยอมรับ
regret ความเสียใจ satisfaction ความพอใจ
to remember จำ to forget ลืม
to repair ซ่อมแซม to damage ทำให้เสียหาย
to reply ตอบ to ask ถาม
reply การตอบ question การถาม,คำถาม
republic สาธารณรัฐ dictatorship, monarchy การปกครองแบบเผด็จการ,การปกครองโดยกษัตริย์
to rest พักผ่อน to work ทำงาน
rich รวย poor จน
right ขวา,ถูก left, wrong ซ้าย,ผิด
to rise เคลื่อนตัวขึ้น to sink จมลงไป
rough หยาบ,ขรุขระ,กระด้าง gentle, smooth, soft อ่อนโยน,เรียบ,นุ่ม
rude หยาบ polite สุภาพ
rural ชนบท urban ในเมือง
S S  S S
sad โศก,เศร้า happy เป็นสุข
sadness ความโศกเศร้า happiness ความสุข
safe ปลอดภัย dangerous เป็นอันตราย
safety ความปลอดภัย danger อันตราย
salt เกลือ sugar น้ำตาล
(the) same เหมือนกัน,เดียวกัน different, the other แตกต่าง,อันอื่น 
satisfaction ความพอใจ regret ความเสียใจ
to satisfy ทำให้พอใจ to annoy ทำให้รำคาญ,รบกวน
to save เก็บไว้ to spend, to waste ใช้จ่าย, เสียไป
to scream กรีดร้อง to whisper กระซิบ
security ความปลอดภัย danger อันตราย
seldom นาน ๆ ครั้ง often บ่อย  
to sell ขาย to buy ซื้อ
to send ส่งไป to receive, to save ได้รับ,เก็บไว้
to sit นั่ง to stand ยืน
senior อาวุโสสูง,รุ่นพี่ junior อาวุโสน้อย,รุ่นน้อง
to separate แยก to connect, to unite เชื่อมต่อ,รวมกัน
serious จริงจัง funny น่าขบขัน
servant คนรับใช้ master เจ้านาย
to set free ปล่อยให้เป็นอิสระ to arrest จับกุม
shallow ตื้น deep ลึก
sharp คม blunt ทื่อ
shelter การปกป้อง exposure การเปิดรับภัย/รับความเสี่ยง
short สั้น,เตี้ย long, tall ยาว,สูง
to shout ตะโกน to whisper กระซิบ
to shut ปิด to open เปิด
sick ป่วย healthy สุขภาพดี
silent เงียบ noisy เสียงดัง
silly โง่ intelligent ฉลาด
simple เรียบง่าย complicated ซับซ้อน
to sink จมลงไป to rise เคลื่อนตัวขึ้นสูง
single เป็นโสด married แต่งงานแล้ว
sister พี่/น้อง สาว brother พี่/น้อง ชาย
slim ผอม fat อ้วน
slow ช้า fast, quick รวดเร็ว
small เล็ก big, large ใหญ่
smooth เรียบ rough หยาบ ๆ
soft อ่อน,นุ่ม hard, rough แข็ง,หยาบ
solid ของแข็ง liquid ของเหลว
some บ้าง many มาก
sometimes บางครั้ง often บ่อยครั้ง
son ลูกชาย daughter ลูกสาว
soul จิตใจ body ร่างกาย
sour เปรี้ยว sweet หวาน
south ทิศใต้ north ทิศเหนือ
special พิเศษ general, ordinary ทั่วไป,สามัญ
spring ฤดูใบไม้ผลิ autumn ฤดูใบไม้ร่วง
to stand ยืน to sit นั่ง
to start เริ่ม  to stop หยุด
start การเริ่มต้น finish, end, stop การสิ้นสุด/หยุด/จบ
to stop หยุด to start, to go เริ่มต้น,ไป
to stand ยืน to lie นอน
strange แปลก normal ปกติ
stranger คนแปลกหน้า native คนพื้นเมือง
strict เข้มงวด gentle อ่อนโยน
strong แข็งแรง weak อ่อนแอ
student นักศึกษา teacher ครู
stupid โง่ clever, intelligent ฉลาด
suburb ชานมือง centre ใจกลางเมือง
to succeed สำเร็จ to fail ล้มเหลว
success ความสำเร็จ failure ความล้มเหลว
to subtract ลบ to add บวก
sugar น้ำตาล salt เกลือ
summer ฤดูร้อน winter ฤดูหนาว
sun ดวงอาทิตย์ moon ดวงจันทร์
sunny แดดจ้า cloudy, rainy เมฆคลึ้ม,ฝนตก
supporter แดดจัด opponent คู่แข่ง
to suspect สงสัย to trust ไว้ใจ
sweet หวาน bitter, sour ขม,เปรี้ยว
synonym คำความหมายเหมือน/คล้าย antonym คำความหมายต่าง
T  T  T T
to take รับ  to give ให้
to take off (เครื่งบิน)บินขึ้น to land (เครื่องบิน)ลงจอด
tall สูง short เตี้ย
to teach สอน to learn เรียน
teacher ครู pupil, student นักเรียน,นักศึกษา
then ขณะนั้น now ขณะนี้
terrible น่ากลัว lovely น่ารัก
there ที่นั่น here ที่นี่
thick หนา thin บาง
thin บาง,ผอม thick, fat หนา,อ้วน
thirsty กระหาย  hungry หิว
to throw ขว้างออกไป to catch จับไว้
tight แน่น loose หลวม
tiny เล็ก,จิ๋ว giant, huge ใหญ่,ยักษ์
together ด้วยกัน apart แยกต่างหาก
tomorrow วันพรุ่งนี้ yesterday เมื่อวานนี้
top บนสุด bottom ก้น
total ทั้งหมด partial เป็นบางส่วน
town เมือง village หมู่บ้าน
tragedy ละครเศร้า,โศกนาฏกรรม comedy ละครตลก
to trust ให้ความไว้วางใจ to suspect ที่จะสงสัย
U U  U U
ugliness ความอัปลักษณ์ beauty ความงาม
ugly น่าเกลียด beautiful, handsome (boys), pretty (girls) หล่อ, สวย,น่ารัก
under ภายใต้ over ข้างบน
to unite รวมกัน to divide, to separate แบ่ง,แยก
unity การรวมเป็นหนึ่ง,เอกภาพ division การแบ่งแยก
up ขึ้น down ลง
upstairs ชั้นบน downstairs ชั้นล่าง
urban ในเมือง rural ชนบท
useful มีประโยชน์ useless ไร้ประโยชน์
useless ไร้ประโยชน์ useful มีประโยชน์
V V  V V
vacant (เช่น ห้องน้ำ)ว่าง occupied (เช่น ห้องน้ำ) มีคนใช้อยู่
valley หุบเขา mountain ภูเขา
vertical แนวตั้ง horizontal แนวนอน
victory ชัยชนะ defeat ความพ่ายแพ้
village หมู่บ้าน town เมือง
violent รุนแรง gentle อ่อนโยน
visitor ผู้มาเยือน host เจ้าภาพ,เจ้าของบ้าน
voluntary โดยสมัครใจ compulsory โดยบังคับ
vowel สระ consonant พยัญชนะ
W W  W W
war สงคราม peace สันติภาพ
warm อบอุ่น cool เย็น
to waste เสียไป to save รักษาไว้
water พื้นน้ำ land พื้นดิน
weak อ่อนแอ powerful, strong มีกำลัง,แข็งแกร่ง
wealth ความรำรวย poverty ความยากจน
wealthy ร่ำรวย poor ยากจน
wedding งานแต่งงาน divorce การหย่าร้าง
well สบายดี ill ป่วย
west ทิศตะวันตก east ทิศตะวันออก
wet เปียก dry แห้ง
to whisper กระซิบ to scream, to shout กรีดร้อง, ตะโกน
white สีขาว black สีดำ
whole ทั้งสิ้น part ส่วนหนึ่ง
wide กว้าง narrow แคบ
wife ภรรยา husband สามี
to win ชนะ to lose แพ้
winner ผู้ชนะ loser ผู้พ่ายแพ้
winter ฤดูหนาว summer ฤดูร้อน
to work ทำงาน to rest พักผ่อน
woman ผู้หญิง man ผู้ชาย
women ผู้หญิง(หลายคน) men ผู้ชาย(หลายคน)
worse แย่ลง,เลวกว่า better ดีขึ้น,ดีกว่า
worst เลวที่สุด best ดีที่สุด
wrong ผิด correct, right ถูกต้อง
Y Y  Y Y
yes ใช่ no ไม่
yesterday เมื่อวานนี้ tomorrow วันพรุ่งนี้
young หนุ่ม / สาว old แก่

*****

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com