Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

ดาวน์โหลด eBook ธรรมะภาษาอังกฤษจากเว็บไซต์ทั่วโลก

 buddha under tree at night

♥ เว็บที่ 29 : (เพิ่มเติม 20 กค 61)

     https://mindfulnessexercises.com/mindfulness-e-books/ 

     วิธีดาวน์โหลด  1.คลิกเล่มหนังสือ 2.คลิก >> ที่ขอบบนขวา 3.คลิก Download

         ผมตั้งใจนำ eBook ธรรมะภาษาอังกฤษข้างล่างนี้มาฝากให้ท่านดาวน์โหลดไปศึกษา เพราะเห็นว่า หนังสือหรือบทความในเว็บพวกนี้ไม่ว่าคนแต่งจะเป็นชาวพุทธหรือไม่ใช่ ก็น่าจะมีคำสอน-ข้อมูล-ความเห็นเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ต่างจากที่เราคุ้นเคยบ้าง   ถ้าเราเชื่อว่าคำสอนของพระสงฆ์ที่ยิ่งใหญ่ชาวไทย เช่น ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ, หลวงพ่อชา สุภัทโท, สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เป็นต้น น่าจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ชาวโลกที่ไม่เคยได้ยินชื่อหรืออ่านคำสอนของท่านได้สัมผัสบ้าง เราก็น่าจะเปิดใจลองเข้าไปอ่านพุทธธรรมที่เขียนโดยพุทธศาสนิกหรือศาสนิกชาติอื่นที่เราไม่รู้จัก เขาเหล่านี้มีชีวิตอยู่ทั่วโลก บางท่านก็ตายไปแล้ว แต่โลกทุกวันนี้เล็กมาก เราจึงน่าจะได้ลองอ่านหนังสือธรรมะเล่มที่ไม่ได้เป็น bestseller เหล่านี้บ้าง บางที เราอาจจะได้เจออะไรที่ให้แง่มุมดี ๆ ต่อชีวิต ไม่มากก็น้อย

 เว็บที่  1: มีธรรมะสายเถรวาท, สายมหายาน, ธรรมะสำหรับเด็ก และอื่น ๆ อีกเยอะ

 เว็บที่ 2:  มีหลายสิบอาจารย์/หลวงพ่อ เชิญไล่คลิกดูได้ ตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างล่าง แต่ละลิงค์ คือ 1 เล่ม หรือ 1 เรื่อง

เว็บที่ 3: แต่ละลิงค์ คือ 1 เล่ม   เว็บนี้มีประมาณ 80 เล่ม 

 เว็บที่ 4: บางเล่มซ้ำกับที่มีในเว็บ  buddhanet.net

เว็บที่ 5- 11 เว็บของพระอาจารย์ต่างชาติ โดยมากเป็นฝรั่ง ซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท

เว็บที่ 12 : ธรรมะคำสอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

เว็บที่ 13 - 14: ธรรมะของท่านอาจารย์พุทธทาส แปลเป็นภาษาอังกฤษ

      https://www.free-ebooks.net/ebook/Buddhadasa-Bhikkhu

 เว็บที่ 15 - 16 : มีหนังสือธรรมะโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

  • http://www.forestdhamma.org/books/english/  - 13 เล่ม เมื่อคลิกชื่อหนังสือแล้ว, ให้คลิก DOWNLOAD PDF ที่กลางหน้า
  • http://www.luangta.eu/site/books.php  - 15 เล่ม เมื่อคลิกภาพปกหนังสือแล้ว, ให้คลิก Download Now ที่กลางหน้า

เว็บที่ 17 : คำสอนเรื่องกฏแห่งกรรม และธรรมปฏิบัติ ของพระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม, พ.ศ. 2471-2559) วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เป็นไฟล์ภาษาอังกฤษที่ผม save ไว้ตั้งแต่สมัยโน้น และได้ทำเป็น eBook พร้อม Bookmarks แยกเล่มและเรื่องให้คลิกอ่านได้ง่าย ๆ

     แต่ตอนนี้ที่เว็บของวัดมีแต่ภาษาไทย
     http://www.jarun.org/ebook.php
     https://rulesofkarma.wordpress.com/
     https://www.gotoknow.org/posts/352132

เว็บที่ 18  : มีธรรมะมากมายที่เป็นผลงานแปลของพระอาจารย์ ฐานิสโร ภิกขุ (หรือพระอาจารย์ เจฟฟรี่ ) ท่านเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เฟื่อง โชติโก,ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ลี  ธมมธโร, ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, งานของท่านมีทั้งแปลประวัติและคำสอนของพระอาจารย์ชาวไทยท่านอื่น, แปลพระสูตร, และมีคำสอนเป็นภาษาอังกฤษของท่านเอง

     ผลงานของท่าน ยังไปดูได้ที่เว็บ accesstoinsight.org
     https://www.accesstoinsight.org/index-author.html#thanissaro
     https://www.accesstoinsight.org/lib/authors/thanissaro/index.html

เว็บที่ 19 : ธรรมะโดยพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่เว็บวัดบุญญาวาส (จ.ชลบุรี) ของท่าน มีหนังสือธรรมะแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพียง 3 เล่ม แต่ที่ผมนำเว็บนี้มาฝากเพราะเชื่อว่า ในอนาคตจะมีคำสอนของท่านที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น

เว็บที่ 20 : ธรรมะโดยพระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่เว็บวัดมาบจันทร์ (จ.ระยอง) ของท่าน มีหนังสือธรรมะแปลเป็นภาษาอังกฤษ 6 เล่ม แต่ผมเชื่อว่า ในอนาคตจะมีคำสอนของท่านที่แปลเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น

 เว็บที่ 21 : คำสอนของท่านดาไล ลามะ ไม่มีเว็บที่รวบรวม eBook ของท่านให้ดาวน์โหลด แต่ว่าผมไปได้มา 13 เล่ม ซึ่งคิดว่าน่าอ่านครับ

 เว็บที่ 22 : หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) เป็นพระภิกษุชาวเวียดนาม ผู้นำเสนอความคิด พุทธศาสนาต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และพุทธธรรม เป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิธีชีวิตยุคปัจจุบันได้ ผมไม่เจอเว็บที่มีให้ดาวน์โหลดหนังสือธรรมะของท่านโดยตรง จึงต้องหาจากที่ต่าง ๆ ในเน็ต โดยได้มาบ้าง ไม่มาก

 เว็บที่ 23 : คัดเลือกและรวบรวมหนังสือธรรมะหลากหลายสไตล์ บางเรื่องออกจะหนักเป็นหนังสือวิชาการ แต่หลายเรื่องก็ไม่หนักนักและน่าอ่านมาก ๆ ต้องค่อย ๆ ดูไปทีละเล่ม

     ยกตัวอย่าง

เว็บที่ 24 : เป็นเว็บหนังสือธรรมะภาษาอังกฤษจากญี่ปุ่น เนื้อหาและสไตล์ก็ออกไปในแนวนั้น

     ยกตัวอย่าง

เว็บที่ 25 : คัดเลือก/ย่อ หนังสือธรรมะบางเล่มของ 37 อาจารย์/เว็บ บางท่านก็เป็นคนไทยที่พวกเรารู้จักดี

เว็บที่ 26 : เว็บนี้มีให้ดาวน์โหลดประมาณ 90 เล่ม หลายเล่มน่าสนใจทีเดียว บางเล่มก็ค่อนข้างเก่า

เว็บที่ 27 : คัมภีร์เก่า ๆ ของพุทธศาสนาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้เนิ่นนานแล้ว ภาษาออกจะเก่า

     Modern works • Southern Buddhism • Northern Buddhism • Jataka 

♥ เว็บที่  28 : เว็บนี้เป็น forum หรือเวทีพูดคุยถกเถียงสนทนา ท่านลองไล่ดู topic ที่กลางหน้า, หรือจะพิมพ์คำค้นในช่อง Search ที่มุมบนขวาของหน้าก็ได้

ศึกษาเพิ่มเติม :

  • [1] หนังสือประวัติและคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็น bestseller
    เล่มแรก →  Buddha แต่งโดย Karen Armstrong ตีพิมพ์ 2004 เป็น A New York Times Bestseller
    เล่มที่สอง → Introducing Buddha แต่งโดย Jane Hope ตีพิมพ์ 2005 เป็น The International Bestseller
    [2] รวมลิงก์ Buddhism
  • http://www.dhammatalks.net/links.htm

พิพัฒน์

www.facebook.com/en4th

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com