Google WWW Blog e4thai www.e4thai.com

Building Vocabulary Skills and Strategies

level 3

Building Vocabulary Skills and Strategies
หนังสือชุดนี้มี 6 เล่ม คือ Level 3- 8
มี exercise สำหรับการฝึกศัพท์ทั้งเล่ม, มีเฉลยท้ายเล่ม น่าจะเหมาะกับทั้งผู้เรียนและคุณครูที่จะใช้สอนเด็ก สามารถถ่ายเอกสารหน้าที่ต้องการเป็นงานหรือการบ้านให้เด็กทำได้ทันที

ตอนทำการบ้าน ถ้าต้องการเปิดดิก ก็ → ไปที่นี่

Google
Search WWW Search Blog e4thai Search www.e4thai.com